Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΧΟΡΕΥΕΙ ΕΙΣ ΤΟN ΡΥΘΜΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ; -- Τοῦ πρεσβυτέρου π. Εὐσταθίου Κολλᾶ

«... Ὁ Θεὸς ἔχει δώσει εἰς ἡμᾶς, τὸν περιούσιον λαόν του, τὴν διασποράν, καί, ἐν ταύτῃ τῇ ἀδυναμίᾳ τῆς γενεᾶς μας εὑρέθη ἡ ἰσχύς μας, ἥτις μᾶς ἔχει ὁδηγήσει σήμερον ἕως εἰς τὸ κατώφλιον τῆς παγκοσμίου κυριαρχίας. Ὀλίγα πράγματα μᾶς ὑπολείπονται, ἵνα ἱδρύσωμεν τὴν Παγκόσμιαν Κυβέρνησίν μας » (Τὰ μυστικὰ πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιῶν. κεφ. 11ον).

Ἡ παγκόσμια Κοινότητα εὑρίσκεται μπροστὰ σὲ μιὰ ἀπροσδόκητη, πρωτόγνωρη, καὶ πρωτοφανή παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση, συνοδευόμενη μὲ μία ἐξίσου παγκόσμια, Βία, Ἀναρχία, Τρομοκρατία καὶ Ἀναταραχή, προσέτι δὲ καὶ ἀπὸ μιὰ μεθοδευμένη καὶ ἐκ βάθρων καταρράκωση καὶ ἀνατροπὴ τῶν ἀνθρώπινων κοινωνικῶν της θεσμῶν. Πρὸ αὐτῶν τῶν μεθοδεύσεων ἡ παγκόσμια κοινότητα «ἐν συνοχῇ ἐθνῶν καὶ ἐν ἀπορίᾳ», ψάχνει νὰ βρεῖ καὶ νὰ πατάξει, «ἐν τῇ γενέσει τους», ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀπάνθρωπους μηχανισμούς, ποὺ δημιουργοῦν προβλήματα σὲ παγκόσμια κλίμακα. Πάντως, ἡ ἴδια ἡ ζωή μᾶς ἔχει ἀποδείξει, ὅτι ἐκεῖνος, ποὺ μᾶς κάνει νὰ πονᾶμε περισσότερον, εἶναι αὐτὸς ὁ ἀνύποπτος, ποὺ εἶναι δίπλα μας, ποὺ τὸν ἔχουμε βοηθήσει, τὸν βοηθοῦμε, καὶ τὸν περιβάλλουμε μὲ περισσὴ ἐμπιστοσύνη καὶ ἀγάπη. Εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ ἐνεργεῖ, καὶ πράττει, ὅπως «τὸ φίδι, ποὺ θὰ βάλουμε στὸν κόρφο μας». Ἡ παγκόσμια αὐτὴ Οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ συνοδεύεται μὲ Βία, Τροκρατία, καὶ Ἀναρχία, δικαίως μᾶς ἐμβάλλει σὲ πολλὲς καὶ διάφορες σκέψεις, καὶ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ συμπεράσματα. Καὶ Ἐρωτᾶται:
Μήπως, πρέπει, πρὶν ληφθοῦν λανθασμένα συμπεράσματα, νὰ φέρουμε στὴ μνήμη μας, καὶ νὰ ἐρευνήσουμε μὲ προσοχὴ καὶ σὲ βάθος, τὰ ὅσα λέγονται, ἔχουν γραφεῖ, καὶ φημολογοῦνται εἰσέτι, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, γύρω ἀπὸ τὰ σατανικά, ὕπουλα καὶ ἄτιμα ἐκεῖνα σχέδια, καὶ τὸν ἀπώτερο καὶ βάρβαρο σκοπὸ τοῦ «Σιωνιστικοῦ κινήματος;». Γιατί οἱ Σιωνιστές, ὅπως ἰσχυρίζονται καὶ τὸ πιστεύουν, ἕνα σκοπὸ ἔχουν στὴ ζωή τους, καὶ τὸν καλλιεργοῦν μὲ σατανικὴ μεθοδικότητα, ἀπὸ τότε, ποὺ ἔγιναν ἀπάτριδες. Νὰ κατορθώσουν, δηλαδή, κάποτε, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν σατανικῶν τους σχεδίων, σὲ βάρος τῆς ἀνθρωπότητας, «… τὴν ἀπὸ πάσης ἐπόψεως κατάρρευσιν τῶν συνθηκῶν ὑπάρξεως τῶν λαῶν, τῶν Χριστιανικῶν ἰδὶα Ἐθνῶν, ἐπὶ τῷ σκοπῷ ἐπιβολῆς καὶ ἐπικρατήσεως ἐπὶ τῆς γῆς τῆς Παντοκρατορίας τους». Ὅλα αὐτὰ τὰ καταχθόνια σατανικά τους μέσα καὶ ὅπλα, ποὺ ἔχουν θέσει ἤδη σὲ ἐφαρμογή, καὶ ἴσως σήμερα ἔχουμε τὰ «πρῶτα δείγματα γραφῆς», εἶναι καταγεγραμμένα μὲ πλήρη ἀναισχυντία, σατανικότητα, ἀτιμία καὶ ἀκρίβεια, σὲ 24 μυστικὰ «Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τοῦ Σιωνισμοῦ», καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ σατανικά, ὕπουλα, ἄτιμα, ἀπάνθρωπα, καὶ πανοῦργα μέσα, εἶναι: Ἡ «Ἀναρχία, ἡ Τρομοκρατία, ἡ Βία, τὰ Ὅπλα, ἡ Σατανικὴ Ὑποκρισία, ἡ Πανουργία, ἡ Ἀνηθικότητα, ἡ Ἔχθρα, τὸ Ἄσπονδο Μίσος, ἡ Πεῖνα, οἱ Ἐμβολιασμοὶ Ἀσθενειῶν, ἡ Ἀθλιότητα, ἡ Δημόσια Ἀτιμία, ἡ Φορολογία, τὰ Ἐθνικὰ Δάνεια, οἱ Τόκοι, τὰ Ταμιευτήρια, οἱ Οἰκονομικοὶ Πόλεμοι, οἱ Καταστρεπτικὲς Διδασκαλίες, ὁ Ρόλος καὶ ὁ Ἔλεγχος τοῦ Τύπου, τὰ Πρακτορεῖα Εἰδήσεων, ἡ Τιμή, ἡ Λατρεία καὶ ἡ Στασιμότης τοῦ Χρυσοῦ καὶ τῶν Κεφαλαίων, τὰ Κρατικὰ Δάνεια, ἡ Σειρὰ τῶν Ἀξιῶν (Τίτλων) μὲ Τόκο 1%, τὰ Ἐξωτερικὰ καὶ Ἐσωτερικὰ Δάνεια, ἡ Κατάργηση τελικὰ τῶν Ταμιευτηρίων, οἱ Διαφωνίες τῶν Κομμάτων, ἡ Ἀφομοίωση στὴν Πολιτική, ἡ Μυστικότητα, τὸ Δηλητήριο τῆς Ἀφηρημένης Ἐννοίας τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Ἰσότητας, τῆς Ἀδελφωσύνης, ἡ Ἐξουσία, οἱ Ἀρχὲς καὶ τὸ Ἀήττητο τῆς Παντοδυναμίας τῶν Ἰουδαϊκῶν Μασσωνικῶν Στοῶν, ἡ Τύχη τῶν Χριστιανῶν Μασσώνων, οἱ Οἶκοι Ἀνοχῆς καὶ ὁ Ἐκφυλισμὸς τῶν Χριστιανῶν, ὁ Σκοπὸς Ἁγιάζει τὰ Μέσα, τὸ Δίκαιον τοῦ Κεφαλαίου, τὸ Οἰκονομικὸ Πρόγραμμα, ὁ Δασμός, ἡ Εἴσπραξη διὰ Χαρτοσήμων, οἱ Ταμιευτικὲς Τράπεζες, ἡ Στασιμότης τοῦ Χρυσοῦ καὶ τῶν Κεφαλαίων, τὸ Παθητικὸν καὶ οἱ Φόροι, ἡ Γενικὴ Οἰκονομικὴ Κρίση, τὸ Παγκόσμιον Χρῆμα, ἡ Ἐλευθερία τῆς πίστης, τὰ Μονοπώλια στὸ Ἐμπόριον καὶ τὴ Βιομηχανία, ἡ Ἀκρίβεια τῶν εἰδῶν Πρώτης Ἀνάγκης, Ποὺ πρέπει νὰ Ἐμπιστεύονται οἱ Ὑπεύθυνες θέσεις τῶν Κυβερνήσεων, οἱ Διφορούμενες χρήσεις τοῦ Δικαστικοῦ Δικαίου, ἡ Διερμήνευση τῶν Νόμων, τὰ Προτεινόμενα Πραξικοπήματα, ἡ Μασσωνικὴ ἑρμηνεία τῆς λέξεως Ἐλευθερία, ἡ Πορνογραφία καὶ τὸ Μέλλον τοῦ Ἐντύπου λόγου, τὸ Παγκόσμιον Πραξικόπημα τῆς Μιᾶς Ἡμέρας καὶ ἡ Τύχη τῶν Χριστιανῶν Μασσώνων, τὸ Ἀκυρωτικὸν Δίκαιον, τὸ Μόνο Δίκαιον εἶναι τὸ Δίκαιον τοῦ Ἰσχυροτέρου, ἡ Δημιουργία Ἀκίνδυνων Πανεπιστημίων, ἡ Διδασκαλία μὲ Παραστάσεις(= ἀποκοίμισμα τῆς σκέψης), οἱ Διασκεδάσεις, τὰ Παιχνίδια, οἱ Τέρψεις, τὰ Πάθη, τὰ Μέσα Πάλης κατὰ τῆς Ὑφισταμένης Ἐκκλησίας, ἡ Φθορὰ τῆς Ἀστυνομίας, ἡ Ἐθελοντικὴ Ἀστυνομία, ἡ Ἐλευθερία τῆς Συνείδησης, οἱ Παντὸς εἴδους Ἀπεργίες, ὅτι Ἀληθὴς Πάπας καὶ Πατριάρχης τῆς Διεθνοῦς Ἐκκλησίας θὰ εἶναι ὁ Βασιλεὺς τοῦ Σιωνισμοῦ, κ.π.ἄ.». Γύρω ἀπὸ τὴν ἀφόρητη αὐτὴ κατάσταση, ποὺ διαγράφεται, σὲ παγκόσμια κλίμακα, πολλὰ λέγονται, γράφονται καὶ φημολογοῦνται. Ὅμως, ἡ ἀλήθεια μήπως βρίσκεται σὲ συγκεκριμένο λαό, ποὺ μὲ τὸ δεδομένον ὅτι εἶναι ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ Θεοῦ χρησιμοποιεῖ, ὕπουλα, ἄτιμα, σατανικὰ καὶ πανοῦργα σχέδια, ποὺ ἀπώτερο σκοπὸ ἔχουν, στὴν κυριαρχία τοῦ ἐπὶ τῆς οἰκουμένης, μὲ μιὰ βαρβαρότητα, ἐνώπιον τῆς ὁποίας ἡ περίοδος τοῦ Χίτλερ, καὶ οἱ πρὸ καὶ μετὰ τοῦ Χίτλερ γενοκτονίες ὠχριοῦν! Ὅλες αὐτὲς οἱ Σατανικὲς μεθοδεύσεις, καὶ πολλὲς ἄλλες, εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ὕπουλα, πανοῦργα καὶ ἀπάνθρωπα ἐκεῖνα σατανικὰ μέσα καὶ σχέδια, ποὺ θὰ ἐφαρμοστοῦν ἀπὸ τὸ Σιωνιστικὸ κίνημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, τὴν κατάλληλη στιγμή, ἀφοῦ πρῶτα θὰ τελειοποιηθοῦν, ὥστε ἡ ἐπιτυχία τους νὰ εἶναι μὲ ἀκρίβεια δεδομένη. Τὰ σατανικὰ αὐτὰ σχέδια, ἐπὶ τοῦ παρόντος, βρίσκονται σὲ πειραματικὸ στάδιο, καὶ ὑπούλως ἐφαρμόζονται σὲ ὁρισμένες περιόδους μὲ σκοπὸ τὴ τελειοποίησή τους γιὰ τὴν ἐφαρμογή τους, τελικά, στὸ «Παγκόσμιον ἐκεῖνο πραξικόπημα τοῦ Σιωνισμοῦ τῆς μιᾶς ἡμέρας». Μήπως λοιπόν, θὰ πρέπει νὰ ἐρευνηθεῖ σὲ βάθος, ποῖοι εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἔχουν ἐμπιστευθεῖ καὶ κατέχουν σήμερα στὰ χέρια τους τὰ σκῆπτρα τῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Παγκόσμιας Κοινότητας; Δηλαδή, τῆς Πολιτικῆς, τῆς Οἰκονομίας, τοῦ Ἐμπορίου, τῶν ΜΜΕ (τύπου – τηλεόρασης), τοῦ Κεντρικοῦ Ταμείου (= Θηρίον) τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, καὶ τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας, τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, τοῦ ΟΗΕ, τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν, τῶν ἑκάστοτε Μεσολαβητῶν καὶ Διαπραγματευτῶν γιὰ Διεθνῆ θέματα, αὐτοὶ ποὺ κάνουν, ἢ ποὺ θὰ κάνουν τὸν Ἀνασχεδιασμὸ τῆς Παγκόσμιας Οἰκονομίας; κ.λπ.. Νὰ ἐρευνηθεῖ, λέγω ἐπισταμένως, ὅλων αὐτῶν τῶν κυρίων, «ἀπὸ ποῦ κρατοῦν οἱ σκούφιες τους;» γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ τελικά: Μήπως εἶναι ἄτομα Σιωνιστικοῦ Κινήματος, ἢ κατευθυνόμενα, ἀπὸ αὐτό, ἄτομα, καί, (ἄθελά τους;) δουλεύουν γιὰ τὸν ἀπώτερο συγκεκριμένο σκοπὸ τοῦ Σιωνισμοῦ, ὥστε μὲ τὸ νὰ φθαροῦν οἱ κοινωνικοὶ θεσμοί, ἡ ἔννομος παγκόσμια τάξη καὶ εἰρήνη; Μήπως ἐν προκειμένω, πρέπει νὰ ἐρευνηθεῖ ἀπὸ ποίους κατευθύνονται αὐτὰ τὰ ἐνεργούμενα ἄτομα; Γιὰ ποίους δουλεύουν; Καὶ σὲ ποίους ὀφείλουν νὰ δίνουν λόγο γιὰ τὸ ὕπουλο καὶ καταχθόνιο, σὲ βάρος τῆς οἰκουμένης, ἔργο τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια: