Η Εκκλησία της Ελλάδος για την οργάνωση ΡΟΤΑΡΥ

Στὸ «Μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ἑλληνικὸν λαόν» τῆς 29.11.1958 μεταξὺ ἄλλων θεμάτων ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑξῆς γιὰ τοὺς Ροταριανούς:
«….Ἡ Ὀργάνωσις αὐτὴ ἔχει χαρακτήρα διεθνῆ, στηριζόμενη ἐπὶ ἀφηρημένων ἠθικῶν φιλοσοφικῶν ἀρχῶν. Δὲν δέχεται τὴν ἠθικὴν ζωὴν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν ὡς καρποὺς τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως, τουτέστι τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς παραδόσεως….
Πᾶσα ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ κίνησις καὶ ζωὴ ἐκτὸς τοῦ Χριστοῦ καθιστᾶ τὴν Ἐκκλησίαν ἐφεκτικὴν (=ἐπιφυλακτικήν) καὶ τὴν ἐφεκτικότητα αὐτὴν ἔκρινεν ἡ Ἱεραρχία νὰ τηρήση καὶ ἀπέναντι τῆς Ροταριανῆς Ὀργανώσεως καὶ νὰ συστήση εἰς τοὺς Κληρικοὺς νὰ ἀπέχουν τῶν συνεστιάσεων αὐτῆς….»

1 σχόλιο:

telemaxos doumanis είπε...

Αυτά το 1958 σήμερα ?