Ἀνάγκη συμπήξεως Ὀρθοδόξου μετώπου -- του Διονυσίου Πολυμενοπούλου

Σεβαστοί Πατέρες, εὐλογεῖτε.
Διάβασα μέ χαρά καί ἱκανοποίηση τό κείμενο τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας Σας ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Κατ᾽ ἀρχάς δηλώνω και ἐγώ, ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός, τήν συμφωνία μου μέ τό κείμενό Σας. Γράφετε τά πράγματα, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι καί αὐτό βοηθᾶ κατά σημαντικό τρόπο τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στίς ἡμέρες μας. Θά ἐπιθυμοῦσα σχολιάζοντας μέ φιλάδελφο πνεῦμα τό κείμενο, στα συμπεράσματα νά ὑπῆρχε σαφής ἀναφορά γιά τήν πιθανή διακοπή τοῦ μνημοσύνου τῶν αἱρετικά φρονούντων Ἐπισκόπων, ἐάν και ἐφόσον δέν ὑπάρξει ἐκ μέρους τους σέ εὔλογο χρόνο μετάνοια γιά τήν μέχρι σήμερα πορεία τους. Ἐπίσης πιστεύω, ὅτι θά ἦταν χρήσιμο στό κείμενό Σας νά ἀναφέρονταν ὀνομαστικά οἱ πρωτεργάτες ἐκ τῶν Ἐπισκόπων καί λοιπῶν τῆς Οἰκουμενιστικῆς πορείας.


Σεβαστοί Πατέρες, πιστεύω ὅτι γνωρίζετε καλύτερα ἀπό ἐμένα ὅτι οἱ καιροί εἶναι κρίσιμοι καί δεν ἀρκοῦν πλέον ἔγγραφες διαμαρτυρίες, γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ τό πρόβλημα τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Θεωρῶ τήν ὁμολογία Σας ὡς ἕνα βῆμα πρός κάτι σοβαρότερο καί οὐσιαστικότερο. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, αἰχμάλωτη εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν της, ἀναμένει ἀπό τά τέκνα της σάν και Σᾶς πού ἔχετε τίς θεολογικές γνώσεις, τόν Ὀρθόδοξο βίο καί την ἔξωθεν καλή μαρτυρία στόν εὐσεβῆ λαό, ἀποτελεσματικό ἀγῶνα. Σήμερα ἤ μᾶλλον ἀπό καιρό ὑπάρχει ἀνάγκη μίας ἡγεσίας, πού θα πολεμήσει τήν Αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί συγχρόνως θά ἑνώσει μέ ἀγάπη, ὑπομονή καί δικαιοσύνη ὅλους τούς καλοπροαίρετους Ὀρθοδόξους Χρι στιανούς, τοῦ Νέου καί Παλαιοῦ ἡμερολογίου, ἀποδίδοντας ἀναγνώριση καί σ᾽ ὅλους ἐκείνους, πού κοπίασαν και κοπιάζουν ὑπηρετῶντας τόν Κύριόν μας ἀπό τήν ἐπίσημη ἐμφάνιση τῆς Αἱρέσεως τό ἔτος 1920 μέχρι σήμερα.

Σεβαστοί Πατέρες, ἐδῶ καί χρόνια πολλοί πρό ἡμῶν ἤλπιζαν ὅτι ἡ πορεία τῶν Οἰκουμενιστῶν θά ἀνεκόπτετο ἀλλά διαψεύσθηκαν. Οἱ Οἰκουμενιστές συνεχίζουν τον δρόμο τους πρός τήν σταδιακή ὁλοκλήρωση τῆς ἀποστασίας τους. Διαβρώνουν μέ τά αἱρετικά τους φρονήματα τίς Ἐκκλησίες καί ὁδηγοῦν τούς Ὀρθοδόξους σέ σταδιακή ἔκπτωση ἀπό τήν Πίστι. Στίς τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες οἱ ἀντιδράσεις μία-μία καταλαγιάζουν καί αὐτοί προχωροῦν παρακάτω. Θά ἐπιθυμούσαμε νά γίνει τό
θαῦμα τῆς μετανοίας τῶν Οἰκουμενιστῶν ἤ τό θαῦμα μία ἤ περισσότερες τοπικές Ἐκκλησίες νά ὀρθοτομήσουν τήν ἀλήθεια στρεφόμενες ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὥστε καί ἐμεῖς νά συνταχθοῦμε μαζί τους. Τό ἀνθρωπίνως πιθανότερο ὅμως εἶναι ἐμεῖς ὅλοι οἱ Ἀντιοικουμενισταί νά δώσουμε τόν ἀγῶνα μόνοι μας καί εἶναι καιρός νά καταλάβουμε αὐτή την ἁπλῆ ἀλήθεια. Ἡ λύσις ὡς φαίνεται εὑρίσκεται στήν δημιουργία ἑνός σοβαροῦ, θεοφιλοῦς καί ὀρθοφρονοῦντος Ὀρθοδόξου Μετώπου καί
αὐτό δέν εἶναι πρακτικά εὔκολο να γίνει χωρίς τήν δική Σας ἔμπρακτη πρωτοπορεία. Ὁ ρόλος Σας σ᾽ αὐτό τόν ἀγῶνα, σεβαστοί Πατέρες και ἀδελφοί, πρέπει νά εἶναι πρωτεύων, λόγω τῶν χαρισμάτων πού ὁ Χριστός μας Σᾶς ἔδωσε. Μέ την ἐλπίδα νά μή ἔγινα κουραστικός, ἀντιθέτως δέ κάτι νά προσέθεσα  στόν προβληματισμό Σας.

Διατελῶ μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Διονύσιος Πολυμενόπουλος

Πάτρα 

Δεν υπάρχουν σχόλια: