ΜΑΧΗ ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ 25.6.17 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ,

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΤΑΜΑ
30.6.2017
1.Δόξα τῷ Θεῷ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος παραμένει ἀπολύτως σταθερὸς στὶς ἀκραιφνεῖς, ὀρθόδοξες ἰδέες καὶ ἀρχὲς καὶ καθημερινῶς γίνεται ὁ πλέον δημοφιλὴς Ἱεράρχης τῆς Ἑλλάδος.
2.Διότι οἱ ἀποφάσεις ὄχι μόνον, στὴν Διαρκὴ Ἱερὰ Σύνοδο (ΔΙΣ) ἀλλὰ καὶ στὶς συναθροίσεις τῆς Ἱεραρχίας λαμβάνονται καὶ «μαγειρεύονται», ὅπως βούλεται ὁ Πρῶτος καὶ οἱ στενοί του συνεργάτες, θέτοντας τὰ θέματα, ὅπως αὐτοὶ βούλονται ὑπερκαταναλώνοντας τὴν μερίδα τοῦ λέοντος τοῦ χρόνου. Ἀντιθέτως μακροχρονίως λιμνάζοντα, σπουδαιότατα θέματα τῆς Ἐκκλησίας, τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ ἔθνους μας, τίθενται  «ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ», οὕτως ὥστε νὰ μὴ δύνανται εὐθαρσεῖς Ἱεράρχαι νὰ τηροῦν, ὄχι μόνον, τὸ Ἅγιον Δημοκρατικὸν Συνοδικὸν Σύστημα, ἀλλὰ οὔτε κἄν τὴν ρῆσιν τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων διὰ κάθε θέμα τοῦ Δήμου, τὸ περίφημον: «τὶς ἀγορεύει βούλεται».

3.Πρὸς τοῦτο ὁ Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, τήρησε τὸν λόγον του καὶ δὲν συμμετεῖχε στὰ «μαγειρέματα» τῆς Ἱεραρχίας τῆς  27.6.2017, ποὺ γίνονται κατόπιν ἑορτῆς διὰ νὰ τρέφουν οἱ ἰθύνοντες ψευδαισθήσεις, ὅτι δῆθεν κάτι ἔκαναν - στάχτη στὰ μάτια τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος.
4.Ἐμεῖς ἀπὸ 30.6.2017 ἀναστέλομε τὶς δημοσιεύσεις καὶ τῶν ἄλλων ἀναπάντητων ἐπιστολῶν πρὸς τὴν ΔΙΣ καὶ τὸν Μακαριώτατο, ἀναμένοντες τὶς προτάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
5.Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ εἴμαστε «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ», ἀλλὰ ἐμπράκτως πρέπει νὰ εἴμαστε ὑπὲρ τοῦ καλόπιστου διαλόγου. Τοὺς σκοπούς μας, τὶς δραστηριότητές μας καὶ τὶς προοπτικές μας, τὶς ἔχομεν ἀναπτύξει κατὰ κόρον, ὄχι μόνον,στὸν Μακαριώτατο, ἀλλὰ καὶ τὴν ΔΙΣ καὶ ὅλους τοὺς Ἱεράρχες, Ἡγουμένους, Ἡγουμένες καὶ προσωπικότητες ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, οἱ περισσότεροί τῶν ὁποίων  συμφωνοῦν ἀπολύτως μαζί μας, συγχαίρουν καὶ εὐλογοῦν. Ἐλπίζομε δὲ καὶ εὐχόμεθα νὰ παραμείνουν σταθεροὶ καὶ νὰ μὴ ἀναγκασθοῦν ἀπὸ ἰθύνοντες νὰ τὰ ἀναιρέσουν, ἐφαρμοζομένου τοῦ στίχου τοῦ ἐθνικοῦ μας Ὕμνου :« γιατί τά σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιὰ» κατὰ τά:
α) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14)
β) «…κινδύνοις ...., κινδύνοις ...., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26)
γ)ἢ τὴν λαϊκὴ ρῆσι «ἀφοῦ δὲν τὸ κάνω ἐγώ, οὔτε καὶ ἐσὺ νὰ τὸ κάνῃς»! ! ! . . .
6.  Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ δεχθοῦμε τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ νὰ εἶναι στὴν Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ οἱ μισοὶ Συνοδικοί, 3 ἀπὸ τὶς Παλαιὲς Χῶρες καὶ 3 ἀπὸ τὶς Νέες Χῶρες καὶ νὰ διαχειρίζεται ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτον διαφάνεια, ὄχι μόνον τὴν περιουσία ἀνωνύμου δωρητοῦ-εὐεργέτου (ἡ τελευταία βούλησις τοῦ δωρητοῦ εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ ἰσχύον Σύνταγμα ἀπόλυτα κατωχυρωμένη καὶ ἀπαραβίαστος), ἀλλὰ καὶ τοῦ παγκαρίου τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἐπαναλαμβάνομε ὅτι καὶ τὴν τελευταία δεκάρα νὰ τὴν ἐλέγχῃ ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ δεκαμελὴς Ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἀπὸ προσωπικότητες μὲ ἀρίστην ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία. Καὶ τὰ 10 μέλη τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ πρέπῃ νὰ ἐμφοροῦνται ἀπὸ ὑγιεῖς ὀρθοδόξους καὶ ἐθνικὲς ἰδέες καὶ ἀρχὲς καὶ θὰ προτείνωνται ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τοῦ ΙΠΗΠΑ.
7.  Στὶς τράπεζες καὶ τὰ ταμεῖα τοῦ ΙΠΗΠΑ καὶ τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ λιμνάζουν  καθόλου μεγάλα ποσά, εἰ μὴ μόνον, ἐλάχιστα χρήματα γιὰ νὰ πληρώνεται τὸ προσωπικό του Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τοῦ Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ πιθανῶς ὑπαλλήλων στὸ ΙΠΗΠΑ, ἂν θὰ εὑρεθοῦν καὶ ὑπάρχουν  πρόσωπα μὲ ἦθος ἐργασίας, μὲ ἱκανότητες, μὲ μεράκι νὰ ἐργάζωνται καὶ ὄχι νὰ περιεργάζωνται, νὰ παίρνουν προβλήματα καὶ ὄχι νὰ δημιουργοῦν ἐπιπλέον ἢ νὰ ἀπασχολοῦνται μόνον μὲ μπλοκάκια.
8. Τὰ κοινωφελῆ ἔργα (πνεύμονες πρασίνου, ἀναστυλώσεις ἱστορικῶν Ἱ. Ναῶν καὶ Ἱ.Μονῶν, ἐξοπλισμοὶ σχολείων, συσσίτια μαθητῶν, οἰκοδόμησι καὶ συντήρησι ὀρφανοτροφείων, γηροκομείων, στεγῶν ἀγάπης, ἐκπαιδευτηρίων καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων) θὰ διενεργῶνται πάντοτε ἐπὶ πιστώσει μὲ τὴν ρητὴ διαβεβαίωσι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ ΙΠΗΠΑ πρὸς τοὺς ἐργολάβους, ὅτι θὰ πληρώνωνται τμηματικῶς, ἀμέσως, μὲ εἰσροὲς χρημάτων στὸ παγκάριο καὶ στοὺς λογαριασμούς μας. Ὅλα τὰ ἔσοξα καὶ τὰ ἔξοδα θὰ ἀναρτῶνται στὸ διαδύκτιο.
9. Οἱ ἐργολάβοι καὶ οἱ προμηθευτὲς θὰ ὑπογράφουν ὅτι ἀποδέχονται τὸν ἐν λόγῳ τρόπο πληρωμῶν.
10.Ὅλα τα ἄλλα τὰ ἔχουμε ὡσαύτως ἐκτενέστατα ἀναπτύξει καὶ φρονοῦμε ὅτι εἶναι περιττότατο νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τὰ ἴδια πράγματα κάθε λίγο καὶ λιγάκι, ἀναφορικῶς μὲ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρες.
 Εὐελπιστοῦμε νὰ τύχουμε τῆς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους των καὶ νὰ μὴ ἀναγκασθῶμε νὰ δημοσιεύσωμε καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀναπάντητα  ἔγγραφά μας πρὸς τὴν ΔΙΣ, ὁπότε θὰ λαμβάνουν ἀφορμὴ οἱ ἄθεοι καὶ «φίλοι» τῶν ἰθυνόντων τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, νὰ χύνουν δηλητήριο εἰς βάρος τῆς μητρὸς Ἐκκλησίας.

11.Κατωτέρω ἀναρτοῦμε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν μεγαλειώδη ἀναπαράστασι τῆς Μάχης τῶν 100 Καλογέρων τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου ἐναντίον τοῦ μεγίστου στρατηλάτου Ἰμπραὴμ! ! ! . . .

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 25.6.2017 – ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
 Τὸν εἶχε προειδοποιήσει ὁ Ἡγούμενος «μὴ τολμήσεις, νὰ μᾶς ἐπιτεθῇς, διότι ἂν τολμήσῃς καὶ μᾶς νικήσῃς, θὰ εἰποῦν: Ἐνίκησε 100 καλογέρους. Ἐὰν τολμήσῃς, ὅμως νὰ μᾶς ἐπιτεθῇς καὶ ἡττηθῇς, γεγονὸς ποὺ εἶναι καὶ βέβαιον, θὰ ξεφτιλισθῇς ἀνὰ τὴν ὑφήλιον» πρᾶγμα ποὺ ἐγένετο.
Στὰ Καλαβρυτοχώρια ἄρχισε Ἐπανάστασις γύρω ἀπὸ τὴν Ἁγία Λαύρα καὶ στὰ Καλαβρυτοχώρια ἐτελείωσε τουρκικὴ σκλαβιά.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 25.6.2017 – ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ  -2
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 25.6.2017 – ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ  -3

12.Ὅμως δὲν προλάβαμε νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τοὺς ἀπαίσιους Μωαμεθανοὺς καὶ σκλαβωθήκαμε στὴν Φραγκιὰ καὶ τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις.

13. Τότε οἱ 100 Καλόγεροι πιστεύοντες στὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἀκεραία Ἑλλάδα κατετρόπωσαν τοὺς Μωαμεθανούς. Τώρα δὲν ὑπάρχουν, δυστυχῶς, τόσοι πολλοὶ καλόγεροι διὰ νὰ ἐμψυχώσουν καὶ ἐνθαρρύνουν τοὺς Ἑλληνόπαιδες στὶς ὁδομαχίες, ποὺ θὰ ἔχουμε προσεχῶς μὲ τοὺς τσιχαντιστές.
14.  Πῶς θὰ ἀντέξουν τὰ καημένα τα Ἑλληνόπουλα, ποὺ εἶναι τόσο πολὺ κακομαθημένα καὶ τόσο πολὺ μαλθακά;  Προπαντὸς δὲ ἐξαχρειωμένα ἀπὸ αἰσχρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα καὶ ἀπὸ τὴν ἔμμονον ἰδέαν ἱκανοποιήσεως τοῦ ὑπογαστρίου ἢ τῆς ὑλικῆς ἐξαθλιώσεως, ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν οἱ ἰθύνοντες στὶς αὐτοκτονίες.

 ΕΠΕΙΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ Μ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ 25.6.2017 , ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
15. Ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, ποὺ ἔκλεισε τὴν ἐκδήλωσι στὸ Μέγα Σπήλαιο, ἦταν λίαν συγκινητικός.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ Μ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ 25.6.2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
16. Τέλος στὴν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ GRAND CHALET  «Μέγα Σπήλαιον», ὅπου ἡ Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου παρέθεσε πλουσιότατο νηστίσιμο γεῦμα σὲ ὅλους τους προσκυνητές, ἐτόνισε σὲ ὅλους τοὺς συνδαιτυμόνες ὅτι οἱ Ἱεράρχες, κάκιστα περιφρόνησαν καὶ παρεμπόδισαν μέχρι τώρα τὴν προσπάθεια πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ εὐχήθηκε νὰ σταματήσουν νὰ σαμποτάρουν τὸ ἔργον διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸ Τάμα τοῦ Καποδιστρίου καὶ ὅλων των Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ Μ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ 25.6.17 ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΣΕΒ.ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Κ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ - ΤΑΜΑ 13.20 ΛΕΠΤΟ

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΗΛ 210-3254321

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1215---25617-------3062017

Δεν υπάρχουν σχόλια: