Τελικῶς συμβαίνει αὐτό τό ἐξωφρενικό καί ἀδιανόητο. -- Τοῦ Ἱερομονάχου π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

Τό θέμα τελικῶς τῆς ἀποτειχίσεως ἀπό τούς αἱρετικούς εἶναι ὄντως ἀκανθῶδες, δι’ ἄλλο ὅμως λόγο· ἐπειδή δηλαδή τό ἐφέραμε, μέ τίς δολιχοδρομίες καί τούς συμβιβασμούς μας, στά μέτρα τῆς Ν. Ἐποχῆς καί ἐπειδή δέν ἐπιθυμοῦμε νά σηκώσωμε τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ στήν προκειμένη περίπτωσι, ὥστε νά ὑποστοῦμε τόν ὀνειδισμό Του. Δι’ αὐτόν τόν λόγο ἐφευρίσκουμε πονηρές δικαιολογίες, ὅπως τόν κίνδυνο τῆς δημιουργίας σχισμάτων, τήν ἀπομάκρυνσι ἀπό τήν Ἐκκλησία κλπ., γιά τά ὁποῖα οὔτε ἡ Ἁγία Γραφή ὡμίλησε, οὔτε οἱ Ἅγιοι, οὔτε οἱ ἱεροί Κανόνες, ἀπεναντίας μάλιστα, δηλώνεται ἀπερίφραστα ὅτι ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπό τούς αἱρετικούς δέν δημιουργεῖ σχίσμα, διότι γίνεται ἀπό ψευδεπισκόπους, ψευδοδιδασκάλους καί λύκους. Τελικῶς συμβαίνει αὐτό τό ἐξωφρενικό καί ἀδιανόητο. Οἱ μέν Οἰκουμενιστές Ἐπίσκοποι  νά βαδίζουν μεθοδευμένα πρός τήν αἵρεσι, ἀδιαφορώντας γιά τά σχίσματα, οἱ δέ Ἀντιοικουμενιστές νά μήν ἀπομακρύνωνται ἀπό αὐτούς, γιά τόν φόβο δῆθεν τῶν σχισμάτων!Μέ τήν στάσι των αὐτή ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ σχίσματος ἔχει διαστραφῆ μέσα των, ὥστε νά θεωροῦν ὅτι σχίσμα δέν εἶναι ἡ ἀπόσχισις ἀπό τήν ἀλήθεια, ἡ ὁποία ἐφαρμόζεται διά τῆς ἐνσωματώσεως καί συμπορεύσεως μέ τούς αἱρετικούς Οἰκουμενιστές, ἀλλά ἡ ἀπόσχισις ἀπό τόν αἱρετικό Ἐπίσκοπο, τό ὁποῖο συντελεῖ οὐσιαστικά στήν σωτηρία καί στήν ἀποφυγή τοῦ σχίσματος. Δηλαδή πρεσβεύουν οἱ Ἀντιοικουμενιστές τήν Ἐκκλησία τῆς Ν. Ἐποχῆς ἡ ὁποία εἶναι Ἐπισκοποκεντρική.

1 σχόλιο:

Kyprianos Christodoulides είπε...

Πλήν όμως, φεύ, πλήν όμως φεύ, οι Παλαιοημερολογίτες δέν έσωσαν τήν κατάσταση, κατά τόν π. Ευθύμιο, ο οποίος ακολουθεί άλλη δολιχοδρομία καί κάνει τόν μεγάλο συμβιβασμό νά λέει ναί στήν καινοτομία καί όχι στήν Παράδοση τής Εκκλησίας. Άν τού τό θέσετε κατ΄ αυτό τόν τρόπο, θά σάς απαντήσει : «Ποιά Παράδοση έχετε στό μυαλό σας ; Όταν η Εκκλησία ακολουθούσε τό Μακεδονικό ημερολόγιο ή τό Ιουλιανό, που αρχικά δέν τό ακολουθούσαν όλες οι Εκκλησίες;».

Καί η κατάσταση δέν συμμαζεύεται, όπως καταλαβαίνετε. Μιά ασήμαντη προσθήκη, όπως αυτή τών 13 ημερών, δέν μπορεί νά μάς αλλάξει τήν πίστη μας, θα συμπληρώσει ο π. Ευθύμιος, θέλοντας νά δώσει δίκαιο στούς αστρονόμους καί τούς αστροσκόπους επιστήμονες τού Πάπα. Διότι αυτοί ανακάλυψαν ότι, από τότε που άρχισε νά ανατέλλει καί να δύει ο ήλιος, υπήρξαν 13 ημέρες όπου ο ήλιος ούτε ανέτελλε, ούτε έδυε ! Τρομερό ! Απίστευτο ! Φανταστικό ! Κάποτε είχαμε ηλιοφάνεια καί νύχτα 13 ημερών καί ουδείς τό πήρε είδηση. Μέγας είσαι Κύριε.

Αλήθεια, πότε έγινε αυτό ; Η Παλαιά Διαθήκη δέν μας δίνει τή σχετική πληροφορία. Μόνο κάτι γράφει, όταν είχαν πόλεμο οι Εβραίοι, καθ΄ οδόν πρός τήν γή τής Επαγγελίας, καί κρατούσαν τά χέρια τού Μωυσή τεντωμένα γιά να σταματήσουν τόν ήλιο καί νά μή νυχτώσει. Η νίκη τους θά χανόταν αν έπεφτε τό σκοτάδι. Λέτε νά ήταν τότε ;