ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ

Επληροφορήθημεν ὅτι ὁ Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος «ἐκοινώνησε» ὄστιαν εἰς κάποιαν Λειτουργίαν Παπικῶν, εἰς τήν ὁποίαν παρίσταντο και Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς καί Ὀρθόδοξοι θεολόγοι εἶναι μέν εἰς «διαθεσιμότητα» ἀλλά δέν ἔχει ὁλοκληρωθῆ ὑπό τῶν ἁρμοδίων Συνοδικῶν Ὀργάνων ἡ ἀνάκρισις. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ περί αὐτόν δέν ἐπιθυμοῦν νά ὑπάρξη πόρισμα καί ἀπόφασις, διότι εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν θά πρέπη νά ἐφαρμοσθοῦν οἱ Ἱεροί Κανόνες, νά ἀποβληθῆ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν ὁ Ἀρχιμανδρίτης καί νά ἀρχίση ἡ παρακολούθησις καί ἡ ἀνάκρισις δι᾽ ὅλους τούς Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν εἰς τούς διαλόγους καί καταθέτουν εὐθέως αἱρετικάς θέσεις ὡς συνέβη προσφάτως. Ἐρωτῶμεν τόν Μακαριώτατον Ἀθηνῶν μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου: Πῶς ὁ πιστός λαός θα ἀντισταθῆ εἰς τάς αἱρέσεις, ὅταν ὁ «Πρῶτος» τῆς Ἐκκλησίας ἀρνῆται νά ἐφαρμόση τούς Ἱερούς Κανόνας διά τόν Ἀρχιμανδρίτην ἤ καί διά Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἀσπάζονται τήν μεταπατερικήν θεολογίαν ἤ ἀναπτύσσουν θεωρίας περί διηρημένης Ἐκκλησίας μετά τῶν Παπικῶν; Πῶς θά ἀντισταθῆ ὁ πιστός λαός εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ, ὅταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης «μετέλαβε» κατά τόν τρόπον τῶν Παπικῶν, ἐνώπιον Ὀρθοδόξων Μητροπολιτῶν καί θεολόγων, οἱ ὁποῖοι συνεκάλυψαν τό θέμα; Ἀναμένομεν ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον ἀπαντήσεις. Ὡς Θηβῶν εἶχε πλούσιον ἀντιαιρετικόν ἔργον. Ὡς Ἀθηνῶν ἐπιτρέπει τήν διείσδυσιν τῆς αἱρέσεως εἰς τήν Ἐκκλησίαν (Μεταπατερική θεολογία κ.λπ.); Τί ἐμεσολάβησεν ἀπό τήν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν κατέλαβε τόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν;


Γ. Ζ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: