ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑ

Μεγάλα διαφημιστικὰ πόστ εἰς τὰς Ἐθνικὰς καὶ ἐπαρχιακὰς ὁδοὺς ἐμφανίζουν ὡραιοτάτας γυναῖκας φορούσας προκλητικὰ ἐσώρρουχα, μαγιὸ ἢ τὰς ἐμφανίζουν εἰς προκλητικὰς στάσεις μὲ ἐσώρρουχα ἢ φοροῦσαι παντελόνι μὲ τὸ ὀπίσθιον μέρος ἐκτὸς αὐτοῦ. Χρησιμοποιεῖται ὑπὸ τῶν διαφημιστῶν τὸ ὡραῖον καὶ καλοπληρωμένον σῶμα διὰ τὴν προώθησιν εἰς τὴν ἀγορὰν διαφόρων προϊόντων. Δὲν εἴδομεν ἔστω καὶ μίαν ἀνακοίνωσιν ἢ διαμαρτυρίαν ὑπὸ τοῦ Γυναικείου Κινήματος διὰ τὴν χρησιμοποίησιν τοῦ γυναικείου σώματος μὲ σκοπὸν τὴν προώθησιν προϊόντων, εἰς τὴν ἀγοράν. Προφανῶς δὲν ἐνοχλοῦνται. Θεωροῦν τὸ σῶμα σκεῦος, εἰς τὸ ὁποῖον δὲν φυλάσσεται ἡ ψυχή, ἀλλὰ τὸ ἐμπόριον καὶ τὸ μάρκετιγκ. Διατί, ὅμως, νὰ ἐνοχληθοῦν; Τὸ γυναικεῖον φῦλον εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴν ἐφηβικὴν ἡλικίαν χρησιμοποιεῖ τὸ σῶμα ὡς σκεῦος. Τὸ μαρτυροῦν ἀλλεπάλληλοι ἐκτρώσεις, εἰς τὰς ὁποίας προβαίνουν πολλαὶ γυναῖκες ἀπὸ τὴν ἐφηβικὴν ἡλικίαν. Καὶ τὸ γυναικεῖον κίνημα εἰργάσθη πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτήν. Διατὶ νὰ μὴ ἀνεχθῆ τὸ γυμνὸν σῶμα διὰ τὴν προώθησιν προϊόντων εἰς τὴν ἀγοράν;

Δεν υπάρχουν σχόλια: