Συμφώνως πρὸς ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ ὑπ. Παιδείας -- ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ

Δυστυχῶς τὸ Κράτος δὲν ἀκολουθεῖ τὴν πολιτικὴν τῆς Ἐκκλησίας


Συγκλονιστικὰ τὰ στοιχεῖα διὰ τὴν αὔξησιν τοῦ Μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Θράκης. ......                                                                                                                    

Συμφώνως πρὸς τὸ Κοινοβουλευτικὸν ρεπορτάζ:«“Τὴν προηγούμενη εἰκοσαετία, κατὰ τὸ σχολικὸ ἔτος ᾽89 –᾽90 στὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση σὲ δημόσια σχολεῖα εἴχαμε μόλις τριακόσιους δώδεκα μουσουλμάνους μαθητές, ἐνῶ σὲ δημόσια σχολεῖα ἀντίστοιχα τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, δηλαδὴ σὲ γυμνάσια, στὸ Νομὸ Ροδόπης εἴχαμε διακόσιους πενήντα τρεῖς μαθητὲς καὶ στὸ Νομὸ Ξάνθης τριακόσιους ἑξήντα πέντε”.   Σήμερα, ἀποκάλυψε ἡ ὑφ. Παιδείας ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἔχει δεκαπλασιαστεῖ.
Στὴ μὲν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση φοιτοῦν τέσσερις χιλιάδες ἑπτακόσιοι ἑξήντα τέσσερις μουσουλμάνοι μαθητές, ἐνῶ στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, στὰ γυμνάσια, ἔχουμε ἔξι χιλιάδες πεντακόσιους πενήντα ἕξι μουσουλμάνους μαθητές. Ἡ κ. Χριστοφιλοπούλου παρουσιάζοντας τὰ ποσοστὰ γιὰ τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα εἶπε: “Τὸ 1990, λοιπόν, λειτουργοῦσαν διακόσια τριάντα τρία μειονοτικὰ σχολεῖα μὲ ἐννέα χιλιάδες ἑξακόσιους εἴκοσι ἐννέα μουσουλμάνους μαθητές, ἐνῶ σήμερα λειτουργοῦν μόλις ἑκατὸν ἑβδομήντα τέσσερα μειονοτικὰ σχολεῖα μὲ ἕξι χιλιάδες ἑκατὸν σαράντα τρεῖς μαθητές. Δηλαδὴ τὸ ποσοστὸ αὔξησης στὴν πρωτοβάθμια σὲ αὐτὴν τὴν εἰκοσαετία εἶναι 214% καὶ τὸ ποσοστὸ αὔξησης στὴ δευτεροβάθμια εἶναι κοντὰ στὸ 61%. Θέλω νὰ πῶ ὅτι παράλληλα ἔχουμε χίλιους ἑπτακόσιους μαθητὲς νὰ φοιτοῦν στὰ νηπιαγωγεῖα, ποὺ ξέρετε πόσο σημαντικὸ εἶναι ἡ φοίτηση στὸ νηπιαγωγεῖο καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα νὰ διδάσκεται μέσα στὴν προσχολικὴ ἀγωγή, ποὺ παίρνει τὸ παιδάκι στὸ νηπιαγωγεῖο”». Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα παρουσίασε ἡ ὑφυπουργὸς ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ Κράτος δὲν ἔχει οὐδεμίαν δημογραφικὴν στρατηγικὴν διὰ τὴν εὐαίσθητον περιοχὴν τῆς Θράκης, εἰς τὴν ὁποίαν ὡς ἔχει καταγγελθῆ πολλάκις οἱ Τοῦρκοι πράκτορες μὲ τοὺς «σκληροὺς» τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος ἁλωνίζουν κυριολεκτικῶς. Εἰς τὴν Θράκην ἀσκεῖ δημογραφικὴν πολιτικὴν διὰ Ἐθνικοὺς λόγους ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπιδοτοῦσα τὴν γέννησιν τέκνων ὑπὸ χριστιανικῶν οἰκογενειῶν. Δυστυχῶς τὴν πολιτικήν της δὲν ἀκολουθοῦν οἱ πολιτικοί, τὰ κόμματα καὶ τὸ Κράτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: