Εκ της κακοήθους παναιρέσεως του Οικουμενισμού

... Υπέρ της Πίστεως, ην παρέδωκαν ημίν οι άγιοι και θεοφόροι Πατέρες ημών, ώστε να ζώμεν εν αυτή και να σωζόμεθα δι’ αυτής, διαφυλάσσοντας το ημέτερον ποίμνιον και ημάς αυτούς εκ των πολυαρίθμων πειρασμών του νυν καιρού, ιδιαιτέρως δε εκ της κακοήθους παναιρέσεως του Οικουμενισμού, ήτις –φευ– ερρίζωσε με βαθείας ρίζας εις πάσας τας Ορθοδόξους Εκκλησίας.


†ΑΡΤΕΜΙΟΣ Επίσκοπος Ράσκας-Πριζρένης και Κοσσυφοπεδίου-Μετοχίων  Εξόριστος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: