Από το ιστολόγιο του Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Kyprianos Christodoulides
«8 εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.» και τα εξής (Μτ. ιη΄)

Είναι γνωστό ότι εκκλησιάζομαι όπου μνημονεύεται ο επίσκοπος (Αρχιεπίσκοπος) Καλλίνικος και η αυτού Σύνοδος. Έχω επίσης γράψει ότι, αν κατηγορούνται οι Παλαιοημερολογίτες σαν σχισματικοί και αιρετικοί, επειδή, παρά τα ιερώς θεσπιθέντα (Ι. Κανόνες) έκαναν δικές τους συνόδους, το επ΄ εμοί δηλοί ότι έγιναν «παραβάτες εντολής» εξ ανάγκης, δηλονότι, είναι ιεροκανονικώς ελεγχόμενοι.
Όμως, τί συμβαίνει με τους καινοτόμους του ν/η ; Αυτοί δεν αθέτησαν τα ιερώς θεσπισθέντα, μεταθέσαντες την ιεροσύνη τους ; Τούτο δεν καθίσταται λίαν προφανές, όταν αναγνωρίζουν τα Μυστήρια καταδικασμένων αιρετικών, δηλαδή, όταν ενώνονται, συμφύρονται και συγχέονται, με μονοθεϊστές αλλόθρησκους και όχι μόνο ; Σειρά θα έχουν και οι όπου γης παγανιστές. Σε κάποιο από τα πολλά μονοπάτια θα βρίσκονται για το δρόμο προς τον ένα θεό για όλους, άλλως και "συμπαντική οντότητα".
Λοιπόν, ποιο το πρόκριμα μεταξύ των προκυψάντων δυο καταστάσεων ; Η μετάθεση της ιεροσύνης ή μήπως η αθέτηση ιερού Κανόνος ; Την απάντηση εύχομαι να δώσει καθ΄ ημάς Πανορθόδοξη Σύνοδος, εκτός αν κάποιος εγκρατής των επί του θέματος γνώσεων, με διορθώσει.
Χριστός Ανέστη

Comments

Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Παναγιώτης Παπαδόπουλος Αληθώς Ανέστη! Σε ποιον κανόνα αναφέρεσθε, λέγοντας ότι αυτόν οι Παλαιοημερολογίτες αθέτησαν:
Like · Reply · 45 mins · Edited

Νικόλαος Δημαράς
Νικόλαος Δημαράς Προσεχῶς θά δημοσιεύσουμε καί διαδικτυακά τήν σχετική μελέτη σχετικά γιά τήν ἀνάγκη δημιουργίας Ὀρθοδόξου Συνόδου στίς περιόδους, πού κυριάρχησε ἡ αἵρεση, καθώς καί σχετικές πρακτικές καί ἱστορικές μαρτυρίες, πού ἀκολούθησε ἡ Ἐκκλησία, ὅταν οἱ αἱρετικοί κατελάμβαναν τούς θρόνους τῶν Ὀρθοδόξων γιά μεγάλες χρονικές περιόδους.

Like · Reply · 3 mins

Δεν υπάρχουν σχόλια: