Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!«δεῦτε λάβωμεν Φῶς ἐκ τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτός καί δοξάσωμεν Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»


Δεν υπάρχουν σχόλια: