Ἡ Δύσις ἐπρόδωσε τὸν Χριστόν -- Τοῦ Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, θά ᾽ναι γιά πάντα, τό ἀρχέτυπο τῆς πιό ἀπαίσιας καί φρικιαστικῆς προδοσίας. Ἐνῶ ὁ Χριστός τοῦ δείχνει ἰδιαίτερη ἀγάπη ὡς τήν τελευταία στιγμή τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, «τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς» (Ἰω. ΙΓ΄ 27). Ὁ Παν. Τρεμπέλας, πολύ σοφά μεταφράζει καί ἑρμηνεύει, τό στίχο τοῦτο: «Καί μόλις ὁ Ἰησοῦς ἔδωσε τό κομμάτι τοῦ ψωμιοῦ στόν Ἰούδα, ἐπειδή αὐτός παρέμεινε σκληρός καί ἀσυγκίνητος μπροστά στήν εὔνοια καί τήν τιμή αὐτή τοῦ Κυρίου, ὁ Θεός τόν ἐγκατέλειψε ὁλοκληρωτικά. Κι ἔτσι μπῆκε μέσα του ὁ σατανᾶς καί τόν κυρίευσε». Θυμίζω τήν προδοσία τοῦ Ἰούδα, γιατί, αὐτό εἶναι καί τό θέμα μας.
Καί μή ξεχνᾶμε πώς, πάντα θά ὑπάρχουν «Ἰοῦδες», ὅπως καί γιά τήν Πατρίδα, πάντα θά ὑπάρχουν «Ἐφιάλτες»! Δυό χιλιάδες, τώρα, χρόνια, διαδίδεται τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί φωτίζονται οἱ ἄνθρωποι σ᾽ Ἀνατολή καί Δύση. Ἦταν ἐντολή τοῦ Κυρίου, πού θά κηρύσσεται γιά πάντα καί παντοῦ: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη... διδάσκοντες αὐτούς» (Ματθ. ΚΗ´ 19-20), καί «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Μᾶρκ. ΙΣΤ´ 15). Ἑκατομμύρια καί δισεκατομ- μύρια σήμερα οἱ χριστιανοί. Ἀλλά, πόσοι οἱ ἀληθινοί χριστιανοί; Αὐτό εἶναι τό ζητούμενο! Ἀλλά ταυτόχρονα, αὐτό εἶναι καί τό θλιβερό. Στή Θεία Λειτουργία ψάλλουμε καί ὁμολογοῦμε: «Εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν»... Ἀλλά πόσοι κράτησαν αὐτό τό Φῶς; Τούς πιό πολλούς, ἴσως, τούς πῆρε στό σκοτάδι ὁ σατανᾶς, ὅπως τόν Ἰούδα τότε! Αὐτό ἔχει συμβεῖ καί μέ πολλούς χριστιανοὺς μεγάλων χωρῶν, ὅπως εἶναι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς, πού ἀνήκουν στή Δύση (Δυτικοί). Εἶναι τόση καί τέτοια ἡ θρησκευτική σύγχυση, ὁ ἀθεϊσμός καί ὁ πολυθεϊσμός τῶν αἱρέσεων καί τοῦ μουσουλμανισμοῦ (ἰσλα- μισμοῦ), ὥστε, καθώς μεταδίδουν τά ΜΜΕ, ἔχουν ἑτοιμάσει καί τό δικό τους μνημεῖο οἱ σα- τανιστές, γιά νά τό στήσουν καθώς ζητοῦν– ἀπέναντι ἀπ᾽ τό Λευκό Οἶκο! Ἄλλοτε οἱ Ἀμερικανοὶ εἶχαν στήσει τό μεγαλύτερο ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Τώρα, καθώς δείχνουν τά γεγονότα, ἡ Ἀμερική ἀντί χώρα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Βίβλου, ἔχει καταντήσει χώρα τοῦ Σατανᾶ! Ναί! Ὄχι λιγότερο καί ἡ Εὐρώπη. «Χώρα τῆς Βίβλου» λεγόταν καί ἡ Ἀγγλία. Τώρα; Θεέ μου! Κατάντησε χώρα τοῦ Μωάμεθ καί τοῦ ἰσλαμισμοῦ. Καί μόνο; Εἶχε προηγηθεῖ σάν χώρα τοῦ μασωνισμοῦ, τοῦ σατανισμοῦ (τῆς μαγείας), καί τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Τώρα πιά, σχεδόν ὅλη ἡ Δύση ἔχει –μέ εἰδική Γραφική λέξη– «πορνεύσει». Ἔχουμε ξεπεράσει πιά, τά Σόδομα καί τά Γόμορρα. Παντοῦ ἔχουν ἐπικρατήσει τά «πάθη ἀτιμίας» (λέξη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου), καί ἡ πανσεξουαλικότητα σ᾽ ὅλες της τίς μορφές, ὥστε –πάλι κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο: «αἰσχρόν ἐστι καί λέγειν». Γιά τούς ἡγέτες τῆς Δύσης, ἄς ἀκούσουν τί λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Ἀνδρός ἐπιφανοῦς καί πολλοῖς γνωρίμου πλημμέλεια, κοινήν ἅπασι φέρει τήν βλάβην».

Δεν υπάρχουν σχόλια: