Στὸ «Περὶ ἀγάπης» (Δ/ Ἑκατοντάδα) τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ:

«Ὁ Θεός, ποὺ σοῦ ὑποσχέθηκε τὰ αἰώνια ἀγαθὰ καὶ ἔδωσε στὴν καρδιά σου τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος (Β/ Κορ. Α/ 22), σοῦ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ φροντίζης τὴν ζωή σου, ὥστε, ἀφοῦ ὁ ἐσωτερικός σου ἄνθρωπος ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὰ πάθη, νὰ ἀρχίση ἀπὸ τὴν ἐδῶ ζωὴ νὰ ἀπολαμβάνη τὰ ἀγαθά»

Δεν υπάρχουν σχόλια: