Πλῆθος Ὀρθοδόξων Συνόδων ἔχουν καταδικάσει τὸν Παπισµὸ ὡς αἵρεση. Ἀναφέρουµε ἐνδεικτικά:

Τὴ Σύνοδο του 879-880 στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐπὶ τοῦ Ἁγίου Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καὶ Νέας Ρώµης, Ἰσαποστόλου, Μεγάλου Φωτίου, ὅπου καταδικάστηκε ὡς αἱρετικὴ ἡ διδασκαλία τοῦ Filioque. Στὴ Σύνοδο αὐτή, µάλιστα, συµµετεῖχαν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν Πατριαρχείων καὶ τοῦ τότε Ὀρθοδόξου Πάπα τῆς Ρώµης Ἰωάννου τοῦ Η´ καὶ οἱ ἀποφάσεις της ἔγιναν ὁµόφωνα ἀποδεκτές. Στὴ συνέχεια, ὅλες οἱ ἑπόµενες Ὀρθόδοξοι Σύνοδοι, ὅπως οἱ ἐν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδοι τοῦ 1170, 1341, 1450, 1722, 1838, 1895, ἀπεριφράστως καταδικάζουν τὸν παπισµὸ ὡς αἵρεση. Ὄχι µόνο γιὰ τὸ Filioque, ἀλλὰ γιὰ πολλὲς ἄλλες κακοδοξίες, ὅπως, γιὰ παράδειγµα, τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ ἀλάθητο. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Μέγα Φώτιο, ὅλοι οἱ µετὰ τὸ σχίσµα τοῦ 1054 ἅγιοι, ὅπως ὁ ἅγιος Γερµανὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, ὁ ἅγιος Συµεὼν ὁ Θεσσαλονίκης, ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ὁ ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ὁ ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς κ.ἄ., ὁµοφώνως καταδικάζουν τὸν Παπισµὸ ὡς αἵρεση. Οἱ παραπάνω ἁγιοπατερικὲς θέσεις εἶναι ἱστορικὰ καταγεγραµµένες εἴτε συµφωνεῖ, εἴτε διαφωνεῖ κανεὶς µὲ αὐτές.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. «Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος).
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
«Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος).
xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. «Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος).
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/03/blog-post_22.html