Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Οι επισημάνσεις του αγαπητού Misha είναι σε πολλά σημεία ορθές. Όχι όμως σ’ όλα. ΄Ετσι, γράφει ο αδελφός: 

1. «Τα ενύπνια δεν είναι , πράγματι, ο ασφαλέστερος τρόπος για να διαπιστώσει κανείς το θέλημα του Θεού»!
 

Όμως, αδελφέ 
Misha, ο Θεός χρησιμοποίησε «τα ενύπνια», ως ένα απ’ τους ασφαλέστερους τρόπους, να εκφράσει το θέλημά του πολλές φορές, όπως: 
α. Όταν «άγγελος Κυρίου εφάνη κατ΄ όναρ» εις τον Ιωσήφ και του είπε «μη φοβηθής παραλαβείν Μαρίαν την γυναίκα σου. το γαρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματός εστιν Αγίου»(Μαυτθ.1, 20).
 
β. Όταν οι εξ Ανατολών μάγοι «χρηματισθέντες κατ’ όναρ μη ανακάμψαι προς Ηρώδην, δι’ άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών» (Ματθ. 2.12).
 
γ. Όταν «άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ όναρ τω Ιωσήφ λέγων. εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και ίσθι εκεί έως αν είπω σοι » (Ματθ. 2, 13).
 
δ. Όταν «τελευτήσαντος του Ηρώδου ιδού άγγελος Κυρίου κατ’ όναρ φαίνεται τω Ιωσήφ εν Αιγύπτω λέγων. εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ. τεθνήκασι γαρ οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου» (Ματθ,2, 19-20).
 
ε. Όταν ο Ιωσήφ «χρηματισθείς κατ’ όναρ ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας» (Ματθ.2, 22).
 

Τα ενύπνια αυτά δεν τα χρησιμοποίησε ο Θεός ως «ασφαλέστατο τρόπο» να φανερώσει το θέλημά Του; Είναι άλλο το θέμα, αδελφέ μου, εμείς, κάθε φορά που ξυπνάμε να «εξετάζουμε» τι όνειρο είδαμε, και άλλο να δεχόμαστε ότι ο Θεός έχει τη δυνατότητα Εκείνος να διαλέγει τον προσφορώτερο τρόπο να φανερώσει Εκείνος το θέλημά Του. Μη βάζουμε, λοιπόν περιορισμούς στη βούληση του Θεού.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: