Έκρινα ωφέλιμο να ανατρέξω στην Καινή Διαθήκη για να αντλήσω τον κρυστάλλινο λόγο του Δεσπότου Χριστού μας -- του Γεωργίου Ασλανίδη

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ για το θέμα της υποχρεωτικής υλοποίησης στα Γυμνάσια "Θεματικής εβδομάδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης" με τρεις άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες και τις αντιδράσεις που με λύπη παρακολουθούμε τις ημέρες αυτές από τα Μ.Μ.Ε., έ και των Αγίων Αποστόλων μας στα θέματα που άπτονται της πορνείας του σοδομισμού και γενικότερα των ανθρωπίνων παθών.

Νομίζω είναι ο μονός τρόπος που μπορούμε να κατανοήσουμε την θέση της Εκκλησίας και το λόγο του Ευαγγελίου και να μένουμε νηφάλιοι και σταθεροί στις προαιώνιες αξίες της Ορθοδόξου πίστεως μας.


Ως προς δε την πολεμική και τους ύβρεις προς τον ευσεβή Κλήρο και  λαό του Θεού, παραθέτω τον λόγο του σύγχρονου Αγίου Πορφυρίου: Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνομε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνομε το παν, όπως εκείνος, ο οποίος «τις λοιδορίες δεν τις ανταπέδιδε, και όταν έπασχε δεν απειλούσε» (Α’ Πετρ. 2,23).
Η οργή του Θεού για τον σοδομισμό, την πορνεία κ. λπ.

Ματθ. ιβ, 36-37       Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως· ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.

Ματθ. ιβ, 36-37       Σας λέγω δε και τούτο ότι δια κάθε περιττό και μάταιο λόγο, τον οποίο θα   πουν οι άνθρωποι, θα λογοδοτήσουν κατά την ημέρα της κρίσεως. Διότι από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς.
============================================

Ματθ. ιη, 4-6            Όστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· ὃς δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ,  συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.
                                   
Ματθ.  ιη, 4-6           Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος εις την Βασιλεία των Ουρανών. Και εκείνος που θα δεχθεί ένα τέτοιο παιδί εις το όνομα μου, εμένα δέχεται. Όποιος όμως σκανδαλίσει έναν από τους μικρούς αυτούς, που πιστεύουν σ’ εμέ, είναι προτιμότερο να κρεμασθεί από το λαιμό του μία μυλόπετρα, και να καταποντισθεί εις τα βάθη της θάλασσας.
============================================

Ματθ. ιθ, 3-6            Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες αὐτῷ· εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν, ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν; ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σάρξ μία. ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.

Ματθ. ιθ, 3-6          Και ήλθαν εις αυτόν οι Φαρισαίοι, με σκοπό να τον πειράξουν, και τον  είπαν, «Επιτρέπεται να χωρίζει κανείς την γυναίκα του για κάθε αιτία;» Αυτός τους απεκρίθει, «Δεν διαβάσατε ότι ο Δημιουργός από την αρχή τους έπλασε άνδρες και γυναίκες, και είπε· Δια τούτο ο άνθρωπος θα εγκαταλείψει τον πατέρα και την μητέρα του και θα προσκολληθεί εις την γυναίκα του, και οι δύο θα γίνουν μία σάρκα; Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο λοιπόν, που ο Θεός ένωσε, ο άνθρωπος ας μη το χωρίζει».
===========================================


Ματθ. ιθ, 9-12          Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται· καὶ ὁ ἀπολυμένην γαμήσας μοιχᾶται. λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. Ό δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾿ οἷς δέδοται· εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω. Καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Ό δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

Ματθ. ιθ, 9-12        «Σας λέγω δε, ότι εκείνος, που θα χωρίσει την γυναίκα του, εκτός ένεκα πορνείας, και νυμφευθεί άλλην, αυτός διαπράττει μοιχεία· και εκείνος που νυμφευθεί  διαζευγμένη γυναίκα, διαπράττει μοιχεία».
                                    Οι μαθηταί του λέγουν, «Εάν έτσι έχει το πράγμα μεταξύ του ανδρός και της γυναικός, δεν συμφέρει να έρθει κανείς σε γάμο».
  Αυτός δε τους είπε· «Δεν είναι όλοι εις θέση να δεχθούν τον λόγο αυτό, αλλ’ εκείνοι στους οποίους έχει δοθεί. Διότι υπάρχουν ευνούχοι, οι οποίοι γεννήθηκαν έτσι από την κοιλιά της μητέρας τους. Και υπάρχουν ευνούχοι, οι οποίοι ευνουχίστηκαν από τους ανθρώπους, και υπάρχουν ευνούχοι, οι οποίοι μόνοι τους έγιναν ευνούχοι για την Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος μπορεί να το δεχθεί αυτό, ας το δεχθεί».
===========================================

Ιω. ιε, 17-20              Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. Μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.

Ιω. ιε, 17-20             Αυτήν την εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Εάν ο κόσμος σας μισή, να ξέρετε ότι πριν από σας έχει μισήσει εμένα. Εάν ήσαστε από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του. Επειδή όμως δεν είσθε από τον κόσμο, αλλ' εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, γι’ αυτό σας μισεί ο κόσμος.
  Να θυμάστε τον λόγο που σας είπα, «Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του». Εάν εμέ κατεδίωξαν, θα καταδιώξουν και σας. Εάν τήρησαν τον λόγο μου, θα τηρήσουν και τον δικό σας.
                                    =================================================

Ρωμ. α,21-27          Διότι γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾿      ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία·  φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ  ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν.
Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.

Ρωμ. α, 21-27           Διότι, ενώ γνώρισαν (δια μέσου της δημιουργίας) τον Θεό, δεν τον τίμησαν ως Θεό ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά με τις σκέψεις των παραδόθηκαν σε μάταια πράγματα και σκοτίσθηκε  η ανόητη διάνοια τους. Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και αντικατέστησαν την λαμπρότητα του άφθαρτου Θεού με το ομοίωμα της μορφής φθαρτού ανθρώπου και πτηνών και τετράποδων και ερπετών.
Γι’ αυτό τους  παρέδωσε ο Θεός  με τις  επιθυμίες των καρδιών τους εις ακαθαρσία, ώστε να ατιμάζουν τα σώματα τους μεταξύ τους. Άλλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψεύδος και σεβάσθηκαν και λάτρευσαν την κτίση, αντί του Δημιουργού, ο οποίος είναι Ευλογητός αιωνίως.  Αμήν.
Γι’ αυτό τους παρέδωσε ο Θεός σε πάθη ατιμωτικά, διότι και οι γυναίκες τους άλλαξαν την φυσική χρήση του φύλου των εις την παρά φύσιν, ομοίως  και οι άνδρες, αφού άφησαν την φυσική σχέση και χρήση της γυναικός, άναψαν από τις  ορέξεις τους μεταξύ τους, ώστε ασελγούν άνδρες με άνδρες, απολαμβάνοντας έτσι ο ένας από τον άλλον την ανταμοιβή της πλάνης των που τους άξιζε.
============================================

Ματθ. ιη, 7               Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῶν ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.

Ματθ. ιη, 7               Αλλοίμονο στον κόσμο από τα σκάνδαλα· διότι κατ' ανάγκην θα έλθουν σκάνδαλα.  Αλλοίμονο όμως στον άνθρωπο εκείνον, δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. 

Ρωμ. α, 32                 Οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι.
Ρωμ. α, 32                 Αυτοί, μολονότι γνώρισαν τον νόμο του Θεού, ότι δηλαδή όσοι διαπράττουν τέτοια πράγματα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνον τα κάνουν αλλά και επιδοκιμάζουν εκείνους που τα πράττουν.
============================================

Α Κορ. στ, 9-10                    ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται, οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες Βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι.

Α Κορ. στ, 9-10          Ή δεν γνωρίζετε, ότι όσοι διαπράττουν αδικίες, δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού; Μη πλανάσθε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτραι, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκοίται, ούτε πλεονέκται, ούτε κλέπται, ούτε μέθυσοι, ούτε υβρισταί, ούτε άρπαγες, θα κληρονομήσουν Βασιλεία του Θεού.
======================================


Εφ. δ, 18                    Εσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ, ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν, οἵτινες, ἀπηλγηκότες, ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ.

Εφ. δ, 18                   Αυτοί είναι σκοτισμένοι κατά την διάνοια, αποξενωμένοι από την ζωή του Θεού εξ αιτίας της αγνοίας που υπάρχει μέσα τους, ένεκα της πωρώσεως της καρδιάς των, οι οποίοι αφού έγιναν αναίσθητοι, παρέδωσαν τον εαυτό τους εις την ασέλγεια για να κάνουν αχόρταγα κάθε ακαθαρσία.
=======================================


Εφ. ε, 3-6                   Πορνεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις, καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. Τοῦτο γάρ ἐστε γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις· διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. 


Εφ. ε, 3-6                   Πορνεία δε και κάθε ακαθαρσία ή πλεονεξία δεν πρέπει ούτε να αναφέρεται μεταξύ σας, όπως άλλωστε αρμόζει σε αγίους. Ούτε αισχρότητα και μωρολογία η απρεπής αστειολογία και βωμολοχία, τα οποία δεν είναι πρέποντα, αλλά μάλλον ευχαριστία προς τον Θεό. Διότι τούτο να ξέρετε, ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, δηλαδή ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομία εις την Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Κανείς ας μη σας απατά με κούφια λόγια, διότι για αυτά, έρχεται η οργή του Θεού εις τους απειθείς ανθρώπους.
===========================================


Α Τιμ. α, 8-10            Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται.
Α Τιμ. α, 8-10         Ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός, εάν τον χρησιμοποίει κανείς ως νόμο και ξέρει ότι  ο νόμος δεν προορίζεται διά τους καλούς, αλλά για τους ανόμους και ανυπότακτους,  για τους ασεβείς και αμαρτωλούς, για τους ανόσιους και βέβηλους, για τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, για τους ανθρωποκτόνους, για τους πόρνους, για τους αρσενοκοίτες, για τους ανδραποδιστές, για τους ψεύτες, τους επιόρκους και για κάθε τι που  αντιτίθεται στην υγιή  διδασκαλία του Χριστού.
============================================

Β Τιμ. δ, 3-4               ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.
Β Τιμ. δ, 3-4                        Διότι θα έλθει καιρός, που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την υγιή και διδασκαλία, αλλά θα συσσωρεύουν διδασκάλους, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, επειδή θα αισθάνονται γαργαλισμό στα αυτιά τους. Και από μεν την αλήθεια θα αποστρέψουν την ακοή τους, θα στραφούν δε προς τους μύθους.
=======================================


Β Πε. β, 1-6                Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν· καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι᾿ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται· καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται, οἷς τὸ κρῖμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάξει. εἰ γὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους, καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξε, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας, καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς.

Β Πε. β, 1-6            Υπήρξαν και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, όπως και μεταξύ σας θα παρουσιασθούν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι θα εισαγάγουν καταστρεπτικές  αιρέσεις, αρνούμενοι ακόμη και τον Κύριο που τους εξαγόρασε (με το αίμα του), και έτσι προκαλούν γρήγορα την καταστροφή τους. Πολλοί θα τους ακολουθήσουν στις ασέλγειες τους και εξ αιτίας των ο δρόμος της αληθείας θα δυσφημηθεί, Και  με πλεονεξία θα σας εκμεταλλευθούν με πλαστά λόγια. Η καταδικαστική απόφαση εναντίον των, από παλιά χρόνια, δεν μένει αδρανής και η καταστροφή τους δεν αποκοιμήθηκε. Ο Θεός δεν λυπήθηκε τους  αγγέλους, οι οποίοι αμάρτησαν, αλλά τους έρριξε στο βαθύ σκοτάδι του ταρτάρου και τους παρέδωσε να φυλάσσονται  έως ότου να δικασθούν. Δεν λυπήθηκε τον αρχαίο κόσμο αλλά διεφύλαξε τον Νώε, τον κήρυκα της δικαιοσύνης, με άλλους επτά, όταν έφερε τον κατακλυσμό σε ένα  κόσμο ασεβών ανθρώπων· μετέβαλε τις πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας σε στάκτη και τις καταδίκασε στην καταστροφή, και τις έκανε παράδειγμα για τους ασεβείς του μέλλοντος.
  =======================================
Β Πε. β, 9-14             Οἶδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν, μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. τολμηταί, αὐθάδεις! δόξας οὐ τρέμουσι βλασφημοῦντες, ὅπου ἄγγελοι, ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες, οὐ φέρουσι κατ᾿ αὐτῶν παρὰ Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν. οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῷα φυσικὰ γεγεννημένα εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσι βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καταφθαρήσονται, κομιούμενοι μισθὸν ἀδικίας, ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι, ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν, συνευωχούμενοι ὑμῖν, ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα!


Β Πε. β, 9-14             Γνωρίζει ο Κύριος να σώζει τους ευσεβείς από την δοκιμασία, τους δε κακούς να φυλάσσει υπό τιμωρία μέχρι την ημέρα της κρίσεως, μάλιστα εκείνους που, ένεκα μιαρών επιθυμιών, ακολουθούν την σάρκα και καταφρονούν την εξουσία του Θεού. Θρασείς, αυθάδεις, δεν φοβούνται να λοιδορούν ουράνια όντα, ενώ Άγγελοι, αν και είναι κατά την ισχύν και την δύναμιν ανώτεροι, δεν εκφέρουν ενώπιον του Κυρίου λοιδορίας  κρίση εναντίων των. Αλλ’ αυτοί σαν άλογα ζώα, γεννημένα εκ φύσεως εις το να συλλαμβάνονται και να σκοτώνονται, λοιδορούν πράγματα που δεν γνωρίζουν και θα καταστραφούν μαζί με αυτά,  ζημιούμενοι, εις ανταπόδοση του κακού που προξένησαν. Το να ευωχούνται κατά την ημέρα είναι ο δικός τους τρόπος απολαύσεως. Κηλίδες και μολύσματα, απολαμβάνοντας τη διαφθορά τους, όταν συντρώγουν μαζί σας. Έχουν μάτια γεμάτα μοιχεία και αχόρταγα για αμαρτία, δελεάζουν ψυχές που δεν είναι στερεωμένες, έχουν την καρδιά τους γυμνασμένη στην πλεονεξία, είναι παιδιά καταραμένα.
=======================================


Ιου. α, 5-7                 Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ τοῦτο ὅτι ὁ Κύριος λαὸν ἐκ τῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν, ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν· ὡς Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.
Ιου. α, 5-7                Θέλω  να σας υπενθυμίσω όλα εκείνα που ξέρετε ήδη, ότι ο Κύριος, ενώ  έσωσε τον Ισραηλιτικό  λαό  εκ  της γης Αιγύπτου, κατόπιν  κατέστρεψε εκείνους που δεν πίστεψαν, και αγγέλους, οι οποίοι δεν κράτησαν το υπούργημά των αλλά άφησαν τον τόπο της διαμονής των, τους έχει κρατήσει με αιώνια δεσμά στο σκοτάδι για να κριθούν την   μεγάλη Ημέρα της κρίσεως. Όπως επίσης τα Σόδομα και τα Γόμορρα και οι γύρο πόλεις, οι οποίες κατά όμοιο τρόπο  με αυτούς, παρεδόθησαν εις την πορνεία και ακολούθησαν παρά φύση επιθυμίες, χρησιμεύουν ως παράδειγμα, κατόπιν της τιμωρίας της αιώνιας φωτιάς που υπέστησαν.
====

Δεν υπάρχουν σχόλια: