Ὁ Πατριάρχης Μόσχας ὡµίλησε διὰ 40.000.000 ἀµβλώσεις

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας ἐτοποθετήθη μὲ σαφήνειαν ἐπὶ τοῦ θέματος δηλώνων εὐθαρσῶς ὅτι ἡ ἄμβλωσις εἶναι βρεφοκτονία καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐπιδίδεται εἰς ἀγῶνα διὰ τὴν καταστολήν των. Συμφώνως πρὸς τὸ mospat.gr τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2016: «Ἔκκληση ἀπεύθυνε πρὸς πᾶσα κατεύθυνση ὁ Προκαθήµενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, σχετικὰ µὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη ἐξάπλωση τῶν φαρµάκων µὲ στόχο τὴν ἄµβλωση. Ὁ Πατριάρχης µιλώντας στὸ Συµβούλιο τῆς Ὁµοσπονδίας, σηµείωσε ὅτι ὁ ἀριθµὸς τῶν ἐκτρώσεων τὸ 2015 ἔχει αὐξηθεῖ, τονίζοντας παράλληλα τὴν ἀνάγκη νὰ γίνει σχετικὴ ἐνηµέρωση στὸ σύστηµα ὑγείας.«Τὰ τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει αὔξηση τῶν ἀµβλώσεων
µέσω εἰδικῶν φαρµάκων, τὰ ὁποῖα βλάπτουν σοβαρὰ τὴν γυναίκα καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ περιοριστεῖ ἤ νὰ σταµατήσει» ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ Πατριάρχης. Σὲ ἄλλο σηµεῖο ὁ κ. Κύριλλος ὑπογράµµισε πὼς ἡ ρωσικὴ ὁµοσπονδία πρέπει νὰ µὴ εἶναι τόσο φιλελεύθερη στὸ θέµα τῶν ἀµβλώσεων, διότι µὲ τὴν ἔκτρωση παραβιάζεται ὁ νόµος τοῦ Θεοῦ. «Κάθε χρόνο χάνονται ἑκατοντάδες χιλιάδες ζωὲς παιδιῶν, καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν µπορεῖ νὰ µείνει µὲ τὰ χέρια σταυρωµένα, ὅταν καθηµερινὰ ἄνθρωποι διαπράττουν βρεφοκτονία» πρόσθεσε χαρακτηριστικὰ ὁ Πατριάρχης Μόσχας. Ὁ Πατριάρχης παρουσίασε ἐπίσης στοιχεῖα ποὺ κάνουν λόγο γιὰ 40 ἑκατοµµύρια ἀµβλώσεις, ὑπογραµµίζοντας πὼς «οἱ ἀριθµοὶ εἶναι πολὺ περισσότεροι ἀφοῦ δὲν καταγράφονται ὅλα τὰ περιστατικά.». «Ἡ Ἐκκλησία ζητᾶ τὴν διακοπὴ τῶν ἐκτρώσεων ἀπὸ τὸ δηµόσιο σύστηµα ὑγείας, ἀλλὰ καὶ τὴν διακοπὴ χηµικῶν φαρµάκων διακοπῆς κύησης, χωρὶς πρῶτα ἡ γυναίκα νὰ µιλήσει µὲ εἰδικούς, ψυχολόγο ἤ καὶ ἕνα πνευµατικὸ» ἀνέφερε κλείνοντας ὁ Πατριάρχης Κύριλλος».

"Ο.Τ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: