ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ—ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

Τον τελευταίον  καιρόν Ἀρχιερεῖς τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδοξίας προπαγανδίζουν ἀνοικτῶς τούς Διαθρησκειακούς Διαλόγους, οἱ ὁποῖοι διεξάγονται κατά κύριον λόγον με πρωτοβουλίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς μᾶς ὡμίλουν διά τήν θετικήν συμβολήν τῶν Διαλόγων εἰς την εἰρηνικήν συνύπαρξιν τῶν Κρατῶν καί τῶν λαῶν, εἰς τήν ἐξάλειψιν ἤ τήν ἀντιμετώπισιν τῶν φαινομένων τοῦ ρατσισμοῦ καί τῆς ξενοφοβίας ἤ τήν ἀντιμετώπισιν ἄλλων κρισίμων ζητημάτων, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν ἀνθρωπότητα. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ὑπέρμαχοι τῶν Διαθρησκειακῶν Διαλόγων ψεύδονται, διότι οὐδέν θετικόν ἔχει προκύψει διά τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τούς Διαλόγους. Ἐάν εἶχον θετικά ἀποτελέσματα οἱ Διαθρησκειακοί Διάλογοι μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τῶν τριῶν Μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν (Χριστιανισμοῦ, Μωαμεθανισμοῦ καί Ἰουδαϊσμοῦ), τά πράγματα θα ἦσαν πολύ διαφορετικά διά τήν ἀνθρωπότητα. Τά παραδείγματα πολλά. Θά ἀρκεσθῶμεν εἰς ὡρισμένα. Εἰς τί ἤλλαξαν οἱ Διαθρησκειακοί Διάλογοι, εἰς τούς ὁποίους οἱ Ὀρθόδοξοι ἐκπρόσωποι ἐταύτισαν τήν Διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ μέ τήν βίαν, ὅταν ἡ Διδασκαλίαν Του εἶναι ταυτισμένη μέ τήν ἀγάπην καί συνεφώνησαν νά ἀπαλείψουν τά βίαια στοιχεῖα ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφήν, τήν ὁποίαν ἐξίσωσαν μέ τάς Γραφάς τῶν Μουσουλμάνων καί τῶν Ἰουδαίων, αἱ ὁποῖαι διδάσκουν τήν βίαν καί τό «ὀφθαλμόν ἀντί ὀφθαλμοῦ»; Ἤλλαξαν μέ τούς Διαθρησκειακούς Διαλόγους συμπεριφοράν οἱ Ἰουδαῖοι ἔναντι τῶν Παλαιστινίων, οἱ Τοῦρκοι ἔναντι τῆς Κύπρου, τήν ὁποίαν κατέχουν κατά τό ἥμισυ, ἀλλά καί ἔναντι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ ἐναπομείναντος Ἑλληνισμοῦ εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν Ἴμβρον καί τήν Τένεδον; Ἤ μήπως ἤλλαξαν «γραμμήν» ἔναντι τοῦ Ἀφγανιστάν καί τοῦ Ἰράκ ἤ τοῦ Ἰράν ἤ ἄλλων χωρῶν οἱ Ἀμερικανοί καί αἱ Νατοϊκαί Δυνάμεις; Τό αὐτό ἰσχύει καί μέ τήν Ρωσίαν ἔναντι τῆς Γεωργίας καί «κρατιδίων», ὡς εἶναι ἡ Ὀσετία καί ἡ Ἀπχαζία. Ἤ μήπως ἤλλαξαν συμπεριφοράν αἱ δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι κατέστρεψαν τήν Ὀρθόδοξον Σερβίαν, ἀπέσπασαν τό Κόσσοβον ἐξ αὐτῆς καί τό ἀνεκήρυξαν κρατίδιον, εἰς τό ὁποῖον διώρισαν ὡς ἡγεσίαν τούς κυριωτέρους ἐκπροσώπους διακινήσεως ναρκωτικῶν, ἀπαγωγῆς μικρῶν παιδιῶν διά τήν πώλησιν τῶν ὀργάνων των εἰς τήν Εὐρώπην καί τήν Ἀμερικήν, ἤ τούς ἐκπροσώπους Μαφιόζικων καί τρομοκρατικῶν Ὀργανώσεων. Εἶναι καιρός πλέον νά παύσουν νά προπαγανδίζουν τους Διαθρησκειακούς Διαλόγους, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν εὐθέως τά ὑπόγεια ρεύματα τῆς Ἀμερικῆς καί συγκεκριμένως τήν Νέαν Ἐποχήν καί τήν Νέαν Τάξιν Πραγμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: