Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Kosmas:
Όχι, αδελφέ μου! Ούτε η Χάρη του Θεού χάθηκε, ούτε η ιερωσύνη εξέλιπε! Εξακολουθεί να υπάρχει στην Εκκλησία, η οποία Εκκλησία υπάρχει και μετά το 1924, και η οποία δεν φράγκεψε! όχι στη παπική Εκκλησία, τα μυστήρια της οποίας αναγνωρίζετε, ούτε στους Λατινόφρονες ποιμένες σας και γεροντάδες σας, με τους οποίους «αδιαλείπτως» «κοινωνείτε»!
Αλλά, θα συνεχίσουμε τις απαντήσεις μας στον φίλο
Misha και με άλλες, νεώτερες καταχωρήσεις μας, αν θέλει ο Θεός.

Misha:
Aγαπητέ Κοσμά...
η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς δεν είχε σποραδική κοινωνία με την Σερβική Εκκλησία και το Πατριαρχείο Ιεροσολυμων....
είχε ΣΤΑΘΕΡΗ κοινωνία για λόγους ιστορικούς ( πχ ο άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς σπούδασε στο Βελιγράδι και χειροτονήθηκε εκεί ).

Η Εκκλησία των Ρώσων της Διασποράς ΠΟΤΕ δεν διέσπασε τους δεσμούς της με τη Σερβική Εκκλησία... εξάλλου πως θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο όταν επίλεκτα μέλη της ήταν ο επίσκοπος Αχρίδος άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς και το πνευματικό του ανάστημα ο Όσιος γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς , ο μεγαλύτερος πολέμιος του άθεου οικουμενισμού κατά τον 20ο αιώνα....
(την εκκλησιολογική στάση του αγίου αυτού γέροντος και των ομοίων του συνεχίζουμε να τηρούμε με όση διάκριση μας δίνει ο καλός Θεός.

Στα Ιεροσόλυμα υπήρχε πολυάριθμη ρωσική αποστολή της
ROCOR (Εκκλησία των Ρώσων της Διασποράς ), η οποία συλλειτουργούσε διαρκώς με τους ελληνορθόδοξους κληρικούς του πατριαρχείου..  (υπήρξα και αυτόπτης μάρτυς αρχές της δεκαετίας του 1990).

Άρα τα επιχειρήματα περι του 1965 και της διακηρύξεως ενώσεως με τους παπικούς είναι έωλα....(συμφωνώ πως στα ύπατα φαναριώτικα κλιμάκια η ψευδένωση είναι μια πραγματικότητα..  εκεί που διαφωνώ είναι οι εκκλησιολογικές συνέπειες μιας τέτοιας κινήσεως...).

Οι παλιοημερολογίτικες παρατάξεις είχαν και χειροτονίες στις αρχές της δεκαετίας του 1970..  αλλά και σε άλλες περιπτώσεις ήταν παρόντες επίσκοποι και κληρικοί της
ROCOR.....

Συνεπώς, όπως προείπα αν ισχύει η λογική  " ο κοινωνών ακοινωνήτω ακοινώνητος έστω" τότε όλες οι μείζονες παλιοημερολογίτικες παρατάξεις κατέστησαν ακοινώνητες..... (δεν θα αναφερθώ στις κακοδοξίες ορισμένες εξ αυτών για να μην ανάψουν τα αίματα...) 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

" ο κοινωνών ακοινωνήτω ακοινώνητος έστω" Κανών Ι' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κᾄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὖτος ἀφοριζέσθω".
Κανών ΜΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἥ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω".
Κανών ΞΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις Κληρικός, ἤ Λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι,
καί καθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω".
Κανών ΛΓ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
"ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι".
«Βούλομαι πλατύτερον την εμήν γνώμην ειπείν... ίνα σύμφωνος ω εμαυτώ απ’ αρχής έως τέλους και μη δόξη τισίν ότι άλλα έλεγον, άλλα δε έκρυπτον εν τη διανοία... λέγω δε περί του Πατριάρχου ή του κλήρου αυτού ή των κοινωνούντων αυτώ τινα συνεύξασθαι ή συμφορέσαι τοις εκ του ημετέρου μέρους ιερεύσι τοις προς τα τοιαύτα προσκληθείσι δόξας ως οιοδήποτε τρόπω προσίεμαι και εν τω κρυπτώ την αυτού κοινωνίαν και ίνα μη η σιωπή μου συγκατάβασιν τινα υπονοήσαι παρέξει, τοις μη καλώς και εις βάθος ειδόσι τον εμόν σκοπόν, λέγω και διαμαρτύρομαι ενώπιον των παρατυχόντων πολλών και αξιολόγων ανδρών, ως ούτε βούλομαι την αυτού ή την μετ’ αυτού κοινωνίαν το παράπαν ουδαμώς ούτε επί τη ζωή μου ούτε μετά τον θάνατόν μου... Πέπεισμαι γαρ ακριβώς, ότι όσον αποδιΐσταμαι τούτου και των τοιούτων εγγίζω τω Θεώ και πάσι τοις πιστοίς και Αγίοις Πατράσι και θεολόγοις της Εκκλησίας· ώσπερ αν πείθομαι τοις... συντιθεμένοις τούτοις, αποδιΐσταμαι της αληθείας και των μακαρίων διδασκάλων της Εκκλησίας· και δια τούτο λέγω ώσπερ παρά πάσαν μου την ζωήν ήμην ΚΕΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ απ’ αυτών ούτω και εν τω καιρώ της εξόδου μου και έτι μετά την εμήν αποβίωσιν και εξ όρκου εντέλλομαι ίνα μηδείς εξ αυτών προσεγγίση ή εν τη εμή κηδεία ή εν τοις μνημοσύνοις μου....»Αγ. Μάρκος ο Ευγενικός
ΙΣΧΥΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ? " ο κοινωνών ακοινωνήτω ακοινώνητος έστω" Κανών Ι' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:ΙΣΧΥΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΟΡΘΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!