Η ΨΥΧΟΚΟΡΗ --- του Αλέξ. Παπαδιαμάντη

Παρεπίδημος ἤμην τὸν καιρὸν ἐκεῖνον εἰς τοὺς λόφους τῆς Δεξαμενῆς, εἰς τοῦ Λυκαβηττοῦ τὰ κράσπεδα. Μεγάλη πελατεία ὑπῆρχε, συντυχίαι αἰσθηματικαὶ ἐγίνοντο, ὡς καὶ ὁμιλίαι σοβαραί, γύρω εἰς τὰς πρασιὰς καὶ τοὺς καλαμῶνας. Σοβαροὶ ἄνδρες, ὑποστράτηγοι, δικηγόροι, καθηγηταί, ἐσχημάτιζον κύκλους εἰς τὴν σκιὰν τῶν λευκῶν, καὶ συνεζήτουν ἐμβριθῶς τὰ νέα τῆς ἡμέρας. Ζωηροὶ νέοι ἐθορύβουν, ἐμυκτήριζον, διεκωμῴδουν πτωχοὺς καὶ πλάνητας δυστυχεῖς, τοὺς ὁποίους ἐφαντάζοντο μωροτέρους τῶν ἑαυτῶν των. Σφηκιὰ λούστρων ἐβόμβει ἀνὰ τὰς πλατείας, τοὺς δρομίσκους καὶ τὰς βρύσεις. Τὸ Λουστραρχεῖόν των ἦτο ἐγκαθιδρυμένον ὀλίγον παραπάνω πρὸς βορρᾶν, εἰς μακρὸν ἰσόγειον οἴκημα, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἐνοικιάσει πρὸ χρόνων ἐλθὼν ἀπὸ τὸ κέντρον τοῦ Μορέως ὁ λούστραρχος ὁ ἀνδραποδιστής των.

Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

4. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων, που επειδή έφτασαν στη «θεωρία του Θεού» η Εκκλησία τους τιμά ως αγίους.

α. Αναφέρουμε την περίπτωση των τριών παίδων της Παλαιάς Διαθήκης, που ρίχτηκαν στην «επταπλασίως» καείσα κάμινο. Την κάμινο αυτή ο άγγελος Κυρίου, δηλ. ο Χριστός την κατέστησε δροσοβόλο για να μη καίγονται οι τρεις παίδες. Το γεγονός αυτό προβάλλει πολύ έντονα η Εκκλησία, γιατί εδώ έχουμε μιά χαρακτηριστική περίπτωση θέωσης των τριών παίδων, τους οποίους γιορτάζει στις 17 Δεκεμβρίου.

π Θεόδωρος Ζήσης Ομιλία περί Οικουμενισμού


Ύμνοι εις την Θεοτόκον Greek Orthodox Hymns to the Mother of God -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ναούμ προφήτου, Φιλαρέτου οσίου, Θεοκλήτου.

Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα μικροὺς λεγομένους προφῆτες. Ἔζησε τὸν 7ο αἰώνα πρὸ Χριστοῦ καὶ ἦταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Συμεών. Πατρίδα εἶχε τὴν Ἐλκεσέμ, γι’ αὐτὸ ὀνομάστηκε καὶ Ναοὺμ ὁ Ἐλκεσαῖος.  Τὸ βιβλίο τῆς προφητείας του ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μικρὰ κεφάλαια καὶ ἀφορὰ τὴν τύχη τῆς πόλης Νινευῆ.  Στὸ Α’ κεφάλαιο, ὑμνεῖ τὸν Θεό.  Στὸ Β’ κεφάλαιο, προαναγγέλλει τὸν ὄλεθρο τῆς Νινευῆ μὲ τὰ ἅρματά της, τοὺς Ἱππεῖς καὶ τοὺς θησαυρούς της.  Στὸ Γ’ κεφάλαιο, χαρακτηρίζει τὴ Νινευὴ σὰν πόλη τῶν αἱμάτων, τοῦ ψεύδους, τῆς μεγάλης ἀδικίας καὶ πορνείας.  Ἂς δοῦμε, ὅμως, τί λέει γιὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους τέτοιας πόλης, καὶ τί γι’ αὐτοὺς ποὺ εἶναι κοντὰ στὸν Κύριο:  «Χριστὸς Κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως καὶ γινώσκων τοὺς εὐλαβουμένους αὐτὸν καὶ ἐν κατακλυσμοὶ πορείας συντέλειαν ποιήσεται τοὺς ἐπεγειρομένους, καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ διώξεται σκότος». Ναούμ, Α’ 7 – 8.  Δηλαδὴ ὁ Κύριος εἶναι εὐεργετικὸς γιὰ ἐκείνους ποὺ μένουν κοντά Του στὶς ἡμέρες τῶν θλίψεών τους.  Γνωρίζει ὁ Κύριος καὶ περιβάλλει μὲ συμπάθεια ἐκείνους ποὺ Τὸν σέβονται.  Ἐναντίον ὅμως τῶν ἁμαρτωλῶν, ποὺ ἀλαζονικὰ μὲ κάθε εἴδους ἁμαρτία ἐγείρονται ἐναντίον Του, θὰ ὁρμήσει σὰν κατακλυσμὸς γιὰ νὰ τοὺς ἐξαφανίσει τελείως. Θὰ καταδιώξει τοὺς ἐχθρούς Του καὶ θὰ τοὺς κυριεύσει τὸ σκοτάδι τοῦ θανάτου. Ὁ Προφήτης Ναοὺμ πέθανε εἰρηνικὰ καὶ τάφηκε στὸν τόπο τῶν πατέρων του.

Κάποιος αδελφός έκανε μια ερώτηση σ΄ έναν άγιο Γέροντα

“Ας υποθέσουμε -είπε- ότι βλέπω κάποιον να κάνει κάτι και το λέω αυτό σε κάποιον άλλο, και βλέπω ότι δεν τον κατακρίνω, αλλά απλώς το συζητούμε. Αυτό παύει να είναι κατάκριση;”
Ο Γέροντας είπε: “Εάν μιλάς με εμπάθεια έχοντας κάτι εναντίον του, είναι κατάκριση, αν όμως είσαι ελεύθερος από πάθος, δεν είναι κατάκριση. Αλλά για να μη μεγαλώνει το κακό, η σιωπή είναι προτιμότερη”.

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος :

Από τους βίους των Αγίων γνωρίζομεν ότι ο άνθρωπος είναι μία ύπαρξις με τας πλέον μεγάλας διαστάσεις : εκτείνεται από του διαβόλου μέχρι του Θεού, και δύναται να γίνη και Θεός κατά χάριν, και διάβολος κατά την ελευθέραν βούλησίν του. Μέσα εις κάθε αμαρτίαν υπάρχει και ολίγον τι του διαβόλου. Δια της φιλαμαρτίας και της εκουσίας και επιμόνου παραμονής εις την αμαρτίαν ο άνθρωπος βαθμιαίως διαβολοποιείται, μεταβάλλεται βαθμιαίως εις διαβολάνθρωπον και δημιουργεί θεληματικώς την κόλασιν δια τον εαυτόν του. Διότι κάθε αμαρτία είναι μία μικρή κόλασις. Αντιθέτως, μέσα εις την Εκκλησίαν του Χριστού, δια των Αγίων Μυστηρίων και των αγίων ευαγγελικών αρετών, ο άνθρωπος πληρούται με τον Θεάνθρωπον Χριστόν, ενδύεται τον Χριστόν, και μεταμορφώνεται βαθμιαίως εις άνθρωπον χριστοφόρον και χριστοειδή, «εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφεσ  Δ:13, Κολ: Α:28). Γίνεται βαθμηδόν θεάνθρωπος κατά χάριν και κατ’ αυτόν τον τρόπον αποκτά μέσα εις την ψυχήν του τον Παράδεισον. Διότι εκάστη αγία ευαγγελική αρετή είναι μικρός παράδεισος δια την ψυχήν.

Ο +Ι.Γ.Ζ. άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ ΤΟΝ κ. ΖΟΥΡΑΡΙ !!!! -- του Μητρ. Καλαβ...":

Μια ερώτηση με υποσημιώσεις:
Γιατί όλοι εσείς οι αριστεροί ( βαρέθηκα να βλέπω αριστερούς πολιτικούς και δημοσιογράφους ζάμπλουτους ) σπουδάζετε τα παιδιά σας στα κολλέγια της Αγγλίας και της Αμερικής;
Γιατί δεν τα στείλατε λ.χ. στην Κούβα ή στο ανατολικό μπλόγκ;
Εσείς γιατί δεν πήγατε στην Κούβα να ζήσετε με τον εβραίο δικτάτορα με τα δεκάδες στρατόπεδα συγκεντρώσεως όπου στοίβαζε τους πολιτικούς αντιπάλους;

Διότι πολύ απλά είστε δαιμονισμένοι, και θέλετε να εξαφανίσετε ότι χριστιανικό και ελληνικό έχει απομείνει.

Όταν ήρθε ο Κλίντον, στήσατε λαϊκό δικαστήριο στην Αθήνα με πρωταγωνιστή τον Καζάκο, ( αυτή κι αν ήταν θεατρική παράσταση) αλλά τώρα ως εξουσία γλείφετε τον Αμερικάνο.
Ο Αμερικάνος ήταν και είναι ο χορηγός σας - Και έχετε το θράσος να μιλάτε κι απο πάνω
Αλλά ποιος να σας πει την αλήθεια κατάμουτρα; μήπως η Νεοταξίτικη εκκλησία;

ΨΕΥΔΟ ΘΕΙΟ ΕΛΕΟΣ, ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ -- του Αλέξανδρου Τζούπη

Στο Κοράνι, στην αρχή κάθε κεφαλαίου(εκτός ενός) είναι γραμμένη και απαγγέλλεται από τους Μουσουλμάνους η εξής επίκληση:  Στο όνομα του Αλλάχ(Θεού), του εξ ολοκλήρου-απόλυτα ελεήμονα-Παντελεήμονα (al-Rahman), του (συγκεκριμένα) ελεήμονα , πολυεύσπλαχνου (al-Rahim)  -  Bismillah al-Rahman al-Rahim. Αυτή απαγγέλλεται επίσης και πριν από κάθε γεύμα, προσευχή ή εργασία.
Επιπλέον στο Κοράνι αναφέρονται τα εξής:
Quran 59,22: He is Allah , other than whom there is no deity, Knower of the unseen and the witnessed. He is the Entirely Merciful, the Especially Merciful.
Aayah 156, Surah Aaraf  «Φέρνω την τιμωρία μου σε όποιον θα το κάνω, αλλά το έλεος Μου περικλείει όλα τα πράγματα."
Aayah 107 of Surah Aaley Imran   «... Αλλά εκείνοι με χαρούμενα πρόσωπα θα είναι στο έλεος / παράδεισο του Αλλάχ, εκεί να υπάρχουν.»  - Εδώ ταυτίζεται ο παράδεισος με το Θείο Έλεος!
Συγκεκριμένα αν κάποιος ρωτήσει έναν Μουσουλμάνο σήμερα ποιος είναι ο Αλλάχ, η απάντηση του Μουσουλμάνου με βάση το Κοράνι θα είναι:  Ο πιο Ελεήμων, ο Μεγαλόψυχος, ο Διανομέας – Χορηγός του Ελέους.
Όταν ο πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωνε πριν ένα χρόνο περίπου το έκτακτο Ιωβηλαίο Έτος του Θείου Ελέους επεσήμανε την έμφαση που δίδεται στο έλεος του Θεού τόσο στο Ισλάμ όσο και στον Ιουδαϊσμό* τονίζοντας ότι μία πτυχή του ελέους ξεπερνάει τα όρια και πλαίσια της Εκκλησίας. Ο πάπας ώθησε τους παπικούς να χρησιμοποιήσουν το έτος ελέους έτσι ώστε να μάθουν περισσότερα για το Ισλάμ και για άλλες θρησκείες έτσι ώστε να εξαφανίσουν κάθε μορφή βίας, διακρίσεων, ασέβειας και συντηρητισμού…
***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΨΕΥΔΟ ΘΕΙΟ ΕΛΕΟΣ, ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ -- ...":

Τι είναι ο Θεός και τί τον κάναμε; Στα μέτρα του ο καθένας!! Επιζητούμε το έλεός Του με λάθος τρόπο, αντίθεες πράξεις, λατρεία που δεν έχει ουδεμία σχέση ο Θεός της χαράς και της αγάπης με αυτά! Ο Πατέρας μάς ανέχεται με τόσα και τόσα σφάλματα, στέλνει προφήτες τούς διώχνουμε, στέλνει και το Γιό Του μπας και ξεστραβωθούμε αλλά εκεί.. εμείς, το χαβά μας! Στις αγκυλώσεις μας και παρεκτροπές μας, στα λάθη μας και στις ανεπάρκειές μας! Φως σας στέλνω και σεις το βλέπετε ως απλόν άνθρωπο, την Αλήθεια σας στέλνω και σεις μου την σταυρώνετε στο ξύλο, τον Ήλιο της δικαιοσύνης σας στέλνω και ΄σεις αποδίδετε δικές σας περί δικαίου κρίσεις! Οδό Ζωής σας αποκαλύπτω και σεις σφάζεστε μεταξύ σας, αρπάζετε για να έχετε κτήματα, και ενώ γνωρίζετε την αθλιότητα του θανάτου που όλο το ανθρώπινο γένος γεύεται! Έλεος ζητείτε αλλά ο ένας έχει τράπεζα του Βατικανού και τοκίζει,ο άλλος σφάζει την εικόνα μου στο γόνατο υπέρ μου!
Θέλετε  Έλεος ε... ναι περάστε από το ταμείο...

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας 

"Εδώ ... είναι ο λόγος για το Ιωβηλαίο: Επειδή τώρα είναι η ώρα για έλεος. Είναι ευνοϊκός ο καιρός για να θεραπευτούν πληγές, ένας καιρός που δεν θα πρέπει να κουραζόμαστε να συναντάμε όλους εκείνους που περιμένουν να δουν και να αγγίξουν με τα χέρια τους τα σημάδια της εγγύτητας του Θεού, ένας καιρός να προσφέρουμε στον καθένα έναν δρόμο για συγχώρεση και συμφιλίωση” (Ομιλία 11 Απριλίου 2015).

Άρα εδώ βλέπουμε από τον πάπα Φραγκίσκο και για ποιόν λόγο έγινε η Κολυμπάριος Σύνοδος εντός του συγκεκριμένου Έτους Ελέους εντελώς συμπτωματικά!!! Για να θεραπευτούν πληγές και για να συγχωρεθούν και να συμφιλιωθούν οι "δύο πνεύμονες". Ο πάπας ήταν αρκετό ότι ήρθε στην Μυτιλήνη και έκανε πράξη την συμπροσευχή και το κοινό ποτήριο..... 

ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ ΤΟΝ κ. ΖΟΥΡΑΡΙ !!!! -- του Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΖΟΥΡΑΡΙ

Ὁ Κων/πόλεως Ἄνθιμος καί ἡ περί ἐκεῖνον Ἱ. Σύνοδος ἐξ ἄλλων δώδεκα Ἀρχιερέων:

«Ὁ μισόκαλος καὶ ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος φθόνῳ τῆς ἀνθρωπίνης σωτηρίας ὠθούμενος οὐ διαλείπει ἑκάστοτε ποικίλα ἐνσπείρων ζιζάνια εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ Κυρίου, τοῦ συνιᾶσαι τὸν σῖτον. Ἔνθεν τοι καὶ ἀνέκαθεν ἀνεφύησαν αἱρετικὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ ζιζάνια, ἅπερ πολλαχῶς ἐλυμήναντο καὶ λυμαίνονται τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καὶ ἅπερ ὡς σπέρματα πονηρὰ καὶ μέλη σεσηπότα δικαίως ἀποκόπτονται ἀπὸ τοῦ ὑγιοῦς σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐν ἐσχάτοις δὲ χρόνοις ὁ πονηρὸς διέσπασεν ἀπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔθνη ὁλόκληρα τῆς Δύσεως, ἐμφυσήσας τοῖς ἐπισκόποις τῆς Ῥώμης φρονήματα ὑπερφιάλου ἀλαζονείας, ποικίλας γεννησάσης καινοτομίας ἀθέσμους καὶ ἀντευαγγελικάς» 


[
ω. Καρμίρη, .., σσ. 933-934, 942]

Μέγιστα γαρ εσφάλησαν και πάμπλειστα Λατίνοι• πας των πατέρων ο χορός αυτούς καταδικάζει,

Ο όσιος Μελέτιος, ο Ομολογητής, ο Γαλησιώτης (13ος αιών), σε ποιητικό λόγο, γράφει για τους αιρετικούς Παπικούς.
Ο τίτλος της σχετικής ογδόης υποθέσεως είναι : «Ότι αιρετικοί εισίν οι Ιταλοί και οι συγκοινωνούντες αυτοίς απόλλυνται»

Νυν δε της υποθέσεως άρχομαι της ογδόης,
εν η καθυποδείξω σοι, Θεού τη συνεργία,
ότι, καν λέγωσί τινες των καθ΄ ημάς ποιμένων
εξ αμαθείας των Γραφών ή καθ΄ ετέρους τρόπους
ως Ιταλών τα σφάλματα βραχύτατα τυγχάνει,
ως ουκ εισίν αιρετικοί μηδ΄ αποκεκομμένοι
του των πιστών συστήματος εκ τινος των αγίων,
ουδέ το τούτοις κοινωνείν σφάλμα ψυχής και βλάβη
ψευδώς φασι, κακώς φασι, μακράν της αληθείας.
Μέγιστα γαρ εσφάλησαν και πάμπλειστα Λατίνοι·
πας των πατέρων ο χορός αυτούς καταδικάζει,
αιρετικοίς συντάττεται και σύμπας ο Λατίνοις

συγκοινωνών μεμέρισται Χριστού και των αγίων.