Απόσπασμα του Γέροντος Δανιήλ για το ημερολογιακό 6-/19-5-1925

Και τελευταίον, να είπωμεν εν ολίγοις και περί της αναθεωρήσεως του Ημερολογίου. Μολονότι περί τούτου και δια του τύπου είπομεν τα δέοντα και πολλοί άλλοι, επισήμως και μη, έκαμον τας διαμαρτυρίας των, εν τούτοις όμως, επειδή το ζήτημα του Ημερολογίου επαρουσιάσθη ως αφετηρία όλων των άλλων αναθεωρήσεων, και δια τούτο εγένετο τόσος πάταγος και εσκανδάλισε πολλούς, τούτου χάριν ο ειρμός της παρούσης μελέτης με υποχρεοί, όπως φέρω απαθώς και τας επί τούτου ταπεινάς κρίσεις μου. Άπαντες οι ισχυρισμοί και αι εύλογοι κρίσεις τόσον των σημερινών θεολόγων μας, Ιεραρχών και Καθηγητών όσων και των Μαθηματικών, αφορώντες επί τη βάσει της Επιστήμης και ενορώντες, ότι το καθ΄ ημάς Ιουλιανόν ημερολόγιον οσημέραι παραβιάζει την Ισημερίαν, εν ω το Γρηγοριανόν κατά τον της Επιστήμης λόγον είναι ορθότερον, προβάλλουσι την αναθεώρησιν και διόρθωσιν τούτου προς άρσιν του σκανδάλου. Αλλ΄ ημείς αναδιφώντες τα πρακτικά των Αγίων Πατέρων επί της Πρώτης Συνόδου, βλέπομεν ότι εκείνοι οι θεοφόροι Πατέρες εμελέτησαν αρκούντως το ζήτημα τούτο μαθηματικώς και είδον ότι μετά παρέλευσιν τριακοσίων ετών ή και ολιγώτερον, κατά την διάγνωσιν πολλών Μαθηματικών, θα κατερχώμεθα μίαν ημέραν, και εν τη Πρώτη Συνόδω μετά πολλής συνέσεως έθεσαν ως βάσιν του Πάσχα την Ισημερίαν της 21ης  Μαρτίου, εν ω ήδη ευρισκόμεθα εις τας 8 του ιδίου, πλην το λάθος τούτο εν γνωσει των παρέβλεψαν, ως αζήμιον κατά την ουσίαν, δια να φυλάξωσι τους τέσσαρας διορισμούς των Αγίων Αποστόλων, ως και τον έβδομον Κανόνα αυτών. Περί των τεσσάρων τούτων διορισμών λέγει ο Ματθαίος ο Νομικός εν τω περί του Αγίου Πνεύματος λόγω αυτού, ότι έχομεν παρά των Αγίων Αποστόλων τέσσαρας διορισμούς δια το Άγιον Πάσχα. Έστι ο μεν πρώτος ίνα μη συνεορτάζωμεν τούτο μετά των Ιουδαίων, ο δε δεύτερος, να εορτάζωμεν το ημέτερον Πάσχα αφού παρέλθη η εαρινή Ισημερία, ο τρίτος, να εορτάζωμεν τούτο μετά την πρώτην πανσέληνον, κατόπιν από την Ισημερίαν, ο δε τέταρτος, να εορτάζωμεν το Άγιον Πάσχα, ευθύς κατά την πρώτην ημέραν της εβδομάδος. Δια τούτο οι θειότατοι εκείνοι Πατέρες, ίνα μη αθετήσωσι και παραβιάσωσι τους διορισμούς και Κανόνας των Αγίων Αποστόλων, παρέβλεψαν το επουσιώδες λάθος της Ισημερίας, δια να φανώσι συνεπείς εις τους ανωτέρω διορισμούς, ων η παράβλεψις ήθελε φέρει πολλά τα έκτροπα εις την Εκκλησίαν του Θεού. Μόνον οι νεώτεροι Λατίνοι τολμήσαντες μετερρύθμισαν το ημερολόγιον αναβιβάσαντες την κατελθούσαν Ισημερίαν πάλιν εις την 21ην Μαρτίου, εις ην ευρίσκετο επί της Πρώτης Συνόδου, και δια τούτο επήλθεν η μεταξύ ημών και αυτών διαφορά των δεκατριών ημερών. Θελήσαντες δε ούτοι να διορθώσωσι την Ισημερίαν παρεβίασαν τους τέσσαρας διορισμούς των Αγίων Αποστόλων και τον έβδομον Κανόνα αυτών, ου μη δ΄ αλλά και τον πρώτον της εν Αντιοχεία Ιεράς Συνόδου. Προς άρσιν όθεν των ειρημένων παραβάσεων εκείνοι οι θεοφόροι Πατέρες, πάντες εμπνευσθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος, παρέβλεψαν εν γνώσει το ζήτημα της διορθώσεως της Ισημερίας ως αζήμιον, δια να διατηρήσωσι την ουσίαν, και ίνα μη προσκρούσωσιν εις τας Διαταγάς των Αγίων Αποστόλων. Και ούτω εθέσπισαν το εφ΄ ημίν Πασχαλιολόγιον, όπερ εξακολουθεί φυλάττουσα η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία. Ιδού δε δια του Πασχαλιολογίου τούτου ουδέποτε προέκυψε η ελαχίστη παραβίασις των Αποστολικών Διαταγών και ουδέποτε εορτάσαμεν μετά των Ιουδαίων ή πριν της Εαρινής Ισημερίας. Όθεν η πρότασις αύτη περί Αναθεωρήσεως ουδέν άλλο σημαίνει, ει μη την ανατροπήν της αποφάσεως της Πρώτης Ιεράς Συνόδου. Πλην με όλας τας επιστημονικάς τροποποιήσεις, ας προβάλλουσιν οι θιασώται του Νέου Ημερολογίου, αδύνατον ίνα μη προσκούσωσιν εις τους διορισμούς των Αγίων Αποστόλων και εις τους θεσμούς και Κανόνας των Ιερών Συνόδων και πρωτίστως της Πρώτης Οικουμενικής. Εις τι παρακαλώ, τόσα έτη έβλαψε την καθ΄ ημάς Εκκλησίαν το καθ΄ ημάς Παλαιόν Ημερολόγιον και ήδη χάριν των αντιπάλων ημών να παρουσιάσωμεν τοιούτον σκάνδαλον, όπερ αντί διορθώσεως προεξένησε τοσαύτην διαφωνίαν και σύγχυσιν ουχί μεταξύ ημών και των επηλύδων, αλλά μεταξύ ημών και ημών των Ορθοδόξων τέκνων της Εκκλησίας; Μήπως οι Αγγλικανοί, οι επιθυμούντες την ένωσιν αυτών μεθ΄ ημών, παρεδέχθησαν όλα τα άλλα και εζήτησαν πληροφορίας και περί του Ημερολογίου, ποίον είναι το ορθότερον; Πολλού γε και δει! Αλλά τι ενορώμεν; Αντί η καθ΄ ημάς Ορθόδοξος Εκκλησία να παροτρύνη τους γλιχομένους και επιθυμούντας την ένωσιν αυτών μεθ΄ ημών, να προβάλη όσα εισι θεσπισμένα παρά της καθ΄ ημάς Ανατολικής Εκκλησίας επιτέλεια και ανεπίδεκτα αναθεωρήσεως, προβάλλει όπως ημείς δια της Αναθεωρήσεως παραδεχθώμεν πάντα όσα ούτοι φρονούσι και ακολουθούσι και αφομοιωθώμεν αυτοίς και δια της προσεγγίσεως ταύτης αντί ημείς να κερδήσωμεν τούτους, ημείς να υποκύψωμεν-μη γένοιτο!-προς αυτούς. Ώστε η προβαλλομένη ένωσις με τοιαύτα της Νέας Συνόδου Διαλέγματα, όχι μόνον δεν θα ωφελήση, αλλά και εις τα καίρια θα βλάψη ημάς.

Άρθρο της Ορθόδοξης Ομολογιακής Ιστοσελίδας του Ευστάθιου Μοσχοβίτη

Η "Ορθόδοξη Φωνή" φιλοξενεί και σέβεται τα άρθρα και τα σχόλια των αδελφών μας χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνεί με τις θέσεις που εκφράζουν.

Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ (Συμπληρωμένο)

Τα δημόσια κείμενα κατά των ημερολατρών είναι καταγγελία και όχι ανταλλαγή απόψεων απέναντι σε όσα προπαγανδίζουν οι ημερολάτρες διαδικτυακά.  Γιατί καταγγέλλω δημόσια ως βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματός του Θεού την δημιουργία αμέτρητων παρασυναγωγών-ψευδοσυνόδων από τους ημερολάτρες με πρόσχημα την αλλαγή του κοσμικού ημερολογίου που δεν είναι δογματικό ούτε εκκλησιαστικό ζήτημα γιατί δεν αποτελεί Θέμα Πίστεως καθώς δεν σώζουν την αθάνατη ψυχή μας τα ημερολόγια, νέο ή παλαιό, αλλά μόνο η Διαχρονική και μόνη αληθινή Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Το κοσμικό ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλιανού δεν αποτελεί μέρος της Εκκλησιαστικής Παράδοσης γιατί καμιά Οικουμενική Σύνοδος δεν μας παρέδωσε κανένα "άγιο - πάτριο, μόνιμο και αμετάβλητο κοσμικό ημερολόγιο", (όπως ψευδώς ισχυρίζονται οι "ημερολάτρες-ειδολωλάτρες" που το δογματοποιούν στην ουσία ακόμα και όταν λένε ότι δεν αποτελεί δόγμα!).  Μόνο τον Πασχάλιο Κανόνα για τον προσδιορισμό χρονικά της εορτής του Αγίου Πάσχα μας παρέδωσε η  Α΄ Οικουμενική Σύνοδος.  
***
Ο   +I.Γ.Ζ.  άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Άρθρο της Ορθόδοξης Ομολογιακής Ιστοσελίδας του Ευ...":

Απο το 325μ.χ.της Α΄Οικουμενικής Συνόδου μέχρι το 1924, όλη η Εκκλησία Παγκοσμίως ήταν σε αίρεση και πλάνη;;;;;
Σας προκαλώ να απαντήσετε.

Περαιτέρω:
Η πολυδιάσπαση των παλαιοημερολογιτών έγινε επειδή εισχώρησαν στον αγώνα λύκοι βαρείς, φίλαυτοι κενόδοξοι αρχομανείς κλπ τους καταδικάζουμε όλους αυτούς και ενημερώνουμε τον κόσμο να τους αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι.
Η κανονική αποστολική διαδοχή είναι γραμμένη με την ΡΟΕΔ το 1969 και η ιστορία δεν ξαναγράφεται.

Οι ορθόδοξοι την εποχή της εικονομαχίας περίμεναν πολύ σωστά την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου για δυο λόγους,
1. Τω καιρώ εκείνω γινόταν Οικουμενική Σύνοδο κάθε 70 χρόνια ( πάνω κάτω) έκτοτε πέρασαν 1.200 χρόνια και δεν συνήλθε Οικουμενική...
2. Πριν την εικονομαχία ΔΕΝ υπήρχε εικονομαχία, οπότε ποιος έχει δίκιο; υπήρχε σύγχυση. Νομίζεις πως οι εικονομάχοι πήγαν χωρίς ακράδαντο επιχείρημα να κατεβάσουν τις εικόνες;

Ο ΘΕΟΣ δεν εικονίζεται. ( Δευτερονόμιο Λευιτικό ) Οι ορθόδοξοι νίκησαν με την διδασκαλία του Δαμασκηνού: Εμείς ΔΕΝ εικονίζουμε τον Θεό που ΔΕΝ τον είδαμε αλλά τον Χριστόν ως ΑΝΘΡΩΠΟ που τον είδαμε και Σταυρώθηκε για εμάς.


Περαιτέρω,
Πριν το Σχίσμα του 1924 είχε κυκλοφορήσει η Πατριαρχική εγκύκλιος του 1920 με τις οικουμενιστικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες άρχισαν να πραγματώνονται με την αλλαγή του ημερολογίου.
Εν κατακλείδι: η ιστορία Δικαίωσε τους παλαιοημερολογίτες και όχι την κρατούσα εκκλησία, με τα αποτελέσματα του Οικουμενισμού, τα οποία έγιναν γνωστά αναφανδόν κι επίσημα το 1948 με την υπογραφή της κρατούσας εκκλησίας στο ΠΣΕ ως ιδρυτικό μέλος και απο το 1964 και μετά...

Και κάτι ακόμα:
Εαν όσοι ακολουθούν το παλαιό είναι πλανεμένοι ( με το δικό σας μυαλό) τότε γιατί δεν αποτειχιστήκατε απο το Νεο τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτόν τον λόγο καθώς είχατε πνευματική επικοινωνία με αγιορείτες και όλα τα Πατριαρχεία που ακολουθούν το παλαιό;;;

Γιατί πήγατε στον "πλανεμένο" παλαιοημερολογίτη "ημερολάτρη" Αρτέμιο να σας τακτοποιήσει...
Λυπηθείτε τον εαυτό σας τέλος πάντων με αυτά που γράφετε.


***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Άρθρο της Ορθόδοξης Ομολογιακής Ιστοσελίδας του Ευ...":

Εύγε κύριε Ευστάθιε Μοσχοβίτη!

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (1) μέρος 1995


Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ -- Αθωνικά άνθη

Θεία αρετή είναι η προαιρετική ενέργεια του ανθρώπου προς πραγμάτωσιν του ηθικού δέοντος. Είναι επίσης η βούλησις δια την ενέργειαν του καλού. Με το χάρισμα παρουσιάζεται η εξής σχέσις· κάθε χάρισμα που δίδεται εις τον άνθρωπον από τον Θεόν ως δώρημα τέλειον, έχει τα ιδιώματά του, τα οποία είναι αυταί αι αρεταί· με την σειράν της δε η αρετή αποσπά, όταν ευρεθή εις πληρότητα ιδανικήν, εκ του Θεού και ανάλογον χάρισμα κ.ο.κ. Αι αρεταί εννοούνται καθολικώς ως μία αρετή, ως στάσις δηλαδή του πνεύματος και δυναμισμός της ψυχής προς κτήσιν της τελειότητος. Ήδη και ο Πλάτων πρεσβεύει την ιδίαν άποψιν. «Η δικαιοσύνη και σωφροσύνη και οσιότης και πάντα ως εν τι είη συλλήβδην, αρετή» («Πρωταγόρας» 329. Βλ. και «Πολιτεία» 433 Α. κ.ε.). Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, χωρίς να απορρίπτουν την αρετήν, εις οποιονδήποτε φορέα την εύρουν –αποδέχονται και την τυχούσαν εις τους προ ή έξω της Εκκλησίας –, την θεωρούν ως ποιότητα της ψυχής, η οποία δεν ευρίσκεται βεβαίως ολοκληρωμένη. Αλλά εις ένα «τέλειον και ολόκληρον» (Ιακ. α: 4) Χριστιανόν η αρετή έχει πλήρη ενότητα. Η ενότης επιτυγχάνεται δια της τηρήσεως των εντολών· ούτω γράφει ο Νέος Θεολόγος θείος Συμεών (SC 113, 38) : « Δια γαρ της εκπληρώσεως των εντολών η εργασία των αρετών, δια δε της πράξεως των αρετών η πλήρωσις των εντολών γίνεται, και ούτω δια τούτων ανοίγεται ημίν η θύρα της γνώσεως».
***
Αύξησις εις την αρετήν συντελείται όταν συνεργός είναι ο ίδιος ο Θεός, ο δοτήρ παντός αγαθού. Από τον Θεόν καταβάλλεται το σπέρμα της αρετής εις τον χώρον της ψυχής του ανθρώπου και από Αυτόν λαμβάνει αύξησιν υπό τον απαραίτητον όρον να συνεργή και ο άνθρωπος δια της σπουδής του. Η αρετή θα είναι ανάλογος προς την γνώσιν και υγείαν της ψυχής. Αλλά και η μέθεξις της ψυχής επί του χυμού των αρετών θα είναι και αυτή ανάλογος προς τον δυναμισμόν της. Επ΄ αυτού είναι σαφής η αρετολογία των Πατέρων: Να μη ασκώμεν μόνον τας αρετάς, τας οποίας συμπαθούμεν ή εκείνας που ενεργούμεν ανωδύνως. «Επίσης σπουδαστέον πάσας τας αρετάς, και πάσας φυλακτέον ομοίως» τονίζει ο άγιος Νείλος ο ασκητής (PG 79,  968A). Ο δε αββάς Ιωάννης ο Κολοβός (Αποφθέγματα, 34) λέγει: «Εγώ θέλω μεταλαβείν τον άνθρωπον μικρόν εκ πασών των αρετών». Ώστε θα πρέπη η επίδοσις του Χριστιανού εις τον άθλον των αρετών να είναι καθολική. Ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης γράφει εν προκειμένω εις εγκώμιόν του εις τον όσιον Εφραίμ τον Σύρον: «Ουκ έστιν ουν είδος ευρείν αρετών παρά τισι πάλαι φιλοπονηθέν, το μη και εν τούτω κατορθωθέν» (PG 46,  841). Έτερος, ο αββάς Δωρόθεος (PG 88,  1713Α), παρομοιάζει την αρετήν προς οικοδόμημα. Εξ εκάστης αρετής, λέγει, που μας δίδεται η ευκαιρία να ασκήσωμεν «δει βαλείν ένα λίθον εις την οικοδομήν και ούτω κύκλω αναφέρειν αυτήν». Τέλος ο θείος πατήρ Ιωάννης της Κλίμακος γράφει: «Ου συνίσταται διάδημα βασιλέως εξ ενός λίθου· και ου τελειούται απάθεια αν μιας αρετής και της τυχούσης αμελήσωμεν» (Κλίμαξ, Λόγος ΚΘ΄, 16, έκδ. Σωφρονίου ερημίτου, 1883, σ. 166).

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Ακινδύνου, Πηγασίου, Ελπιδοφόρου μαρτύρων.


Ἦταν ἀξιωματοῦχοι τοῦ Πέρσου βασιλιὰ Σαπὼρ τοῦ Β’. Ἐπειδή, ὅμως, ὁμολόγησαν ὅτι εἶναι χριστιανοί, συνελήφθησαν καὶ μαστιγώθηκαν σκληρά. Ἔπειτα, τοὺς ἔριξαν στὶς φλόγες μιᾶς μεγάλης φωτιᾶς. Ἀλλὰ οἱ θερμὲς δεήσεις τους πρὸς τὸν Θεὸ προκάλεσαν φοβερὴ θύελλα μὲ βροχή, ποὺ ἔσβησε τὴν φωτιά. Αὐτὸ προκάλεσε φόβο στοὺς Πέρσες , καὶ τὸν ἴδιο τὸ Σαπώρ, μὲ ἀποτέλεσμα να’ ἀναβάλει, τὸν θάνατο τῶν γενναίων χριστιανῶν. Ἀλλὰ μετὰ μερικὲς μέρες, τοὺς ἔφερε καὶ πάλι στὸ κριτήριο. Ἀφοῦ εἶδε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ ἀλλάξει τὸ χριστιανικό τους φρόνημα, ἀποκεφάλισε πρῶτο τὸν Ἀφθόνιο. Ἔπειτα, ἀπευθυνόμενος στὸν Ἐλπιδοφόρο, τοῦ εἶπε νὰ φανεῖ λογικός, σὰν ἐγγράμματος ποὺ ἦταν καὶ μποροῦσε νὰ διακρίνει τὸ ψέμα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Ὁ Ἐλπιδοφόρος του ἀποκρίθηκε ὅτι γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς πιστεύει στὸν Χριστό, διότι Αὐτὸς εἶναι «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». Δηλαδὴ ὁ σωστὸς δρόμος, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια καὶ στὴν πραγματικὴ καὶ πηγαία ζωή, ποὺ ἀξίζει κανεὶς νὰ πεθάνει γι’ αὐτή. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἐλπιδοφόρου ἐξαγρίωσε τὸν Σαπὼρ καὶ ἀμέσως τὸν ἀποκεφάλισε. Οἱ θυσίες αὐτὲς ἐνθάρρυναν ἀκόμα περισσότερο τοὺς ὑπολοίπους, καὶ ἔμειναν ἀκλόνητοι στὴν πίστη τους. Τότε ὁ Σαπὼρ διέταξε νὰ τοὺς ρίξουν μέσα σὲ ἀναμμένο καμίνι. Ἔτσι, μαρτυρικὰ καὶ ἔνδοξα, παρέδωσαν ὅλοι τὴν μακαρία ψυχή τους στὸ ζωοδότη Χριστό.

Τήρει τον νουν σου εις τον Άδη, του είπε ο Κύριος, και μη απελπίζου

Ο δρόμος  που καλείται να ακολουθήσει ο άνθρωπος, είναι ίσως αυτός που έδειξε ο Χριστός στον Γέροντα Σιλουανό, σ’ ένα όραμά του – όπως το περιγράφει ο ίδιος ο γέροντας: «Τήρει τον νουν σου εις τον Άδη, του είπε ο Κύριος, και μη απελπίζου». Να προσεύχεσαι, δηλαδή, και να έχεις τον νου σου στον Άδη, στα όσα υποφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Και από εκεί και πέρα μην απελπίζεσαι.

ΥΠΕΞ προς Αλβανία: Υπάρχει σχέδιο ενάντια στην ελληνική μειονότητα

Σε υψηλά επίπεδα διατηρεί τους τόνους η ελληνική διπλωματία η οποία επιλέγει να απαντήσει εκ νέου στα Τίρανα σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, με αφορμή τα ειδοποιητήρια έξωσης σε 19 οικογένειες στη Χειμάρρα.

«Οι επίσημοι αλβανικοί φορείς δεν μπορούν να διατείνονται urbi et orbi ότι τα μειονοτικά δικαιώματα είναι σεβαστά σε όλη την αλβανική επικράτεια, την ίδια στιγμή που τα παραβιάζουν στην πράξη, ναρκοθετώντας την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας τους», είναι η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.
Εκτός από την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Αλβανίας, με την οποία η ελληνική πλευρά κατηγορείται για «απειλητικούς τόνους για εγχώρια κατανάλωση», και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας φρόντισε να δυναμιτίσει το κλίμα. Ο Έντι Ράμα, με ανάρτηση στο Facebook, μιλά για Αλβανούς που έσωσαν την Ακρόπολη και για τη Χειμάρρα που είναι αλβανική.
ΥΠΕΞ: Υπάρχει σχέδιο καταστρατήγησης των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.

Oi Πατέρες προειδοποιούν. ακούει κανείς;

Λέγει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἂν ὁ προεστώς σου εἶναι σφαλερὸς εἰς τὴν πολιτείαν καὶ τὰ ἔργα του, μὴ περιεργάζεσαι. Ἂν ὅμως εἶναι σφαλερὸς κατὰ τὴν πίστιν, φεῦγε παραίτησέ  τον,  ὄχι μόνο ἂν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλὰ κἄν ἄγγελος εἶναι ἀπὸ τὸν οὐρανόν.

 O Μέγας Βασίλειος: Τὸ νὰ ἐφησυχάζει κανεὶς, ὅταν τὸ κινδυνευόμενον εἶναι ἡ Πίστις, τοῦτο εἶναι ἴδιον τῆς ἀρνήσεως, τὸ δὲ νὰ ἐλέγχει εἶναι ὁμολογία εἰλικρινής.

 O Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Ὥστε ὅτε περὶ Πίστεως ὁ λόγος, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ἐγὼ τὶς εἰμί;  Ἱερεύς;  ἀλλ’  οὐδαμοῦ. Ἄρχων; Καὶ οὐδ’ οὕτως. Στρατιώτης; Καὶ ποῦ; Γεωργός; Καὶ οὐ δ’ αὐτὸ τοῦτο. Πένης; Μόνον τὴν ἐφήμερον τροφὴν ποριζόμενος,  οὐδείς  μοι  λόγος  καὶ φροντὶς περὶ τοῦ προκειμένου. Οὐά, οἱ λίθοι κράξουσι, καὶ σὺ σιωπηλὸς καὶ ἄφροντις.

Ομολογία Πίστεως του Γεωργίου Γιαννοπούλου κατοίκου Θεσσαλονίκης

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ

 «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις,
σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί»
(Ρωμ. 1, 14)
...........................

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ          1.11.2016

1. Στὴν προσπάθειά μας νὰ διαφωτίσουμε τὶς πολλὲς δεκάδες ἑκατομμύρια Ἕλληνες πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς σχεδὸν ἀνὰ ἤπειρο, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὡς πρόβατα ἀπολωλότα, ἐγκαταλελειμμένα ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ τοὺς ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, μάλιστα δὲ καὶ ἀπὸ τὴν θρησκευτική ἡγεσία, συναντᾶμε ὄχι μόνο Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται «μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ κρατήσουν τὶς ἀνεκτίμητες πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀδιάφθορον Οἰκογένειαν, ἀκεραία καὶ ἐλευθέρα Πατρίδα καὶ ἀθάνατη Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Οἱ ἠθικοὶ πυλῶνες καὶ ἀξίες τῆς φυλῆς μας διετήρησαν ἀνὰ τὶς χιλιετίες τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὁμότροπο καὶ τὸ ὁμόθρησκο καὶ δὲν κατώρθωσαν νὰ μᾶς κάνουν «κιμά» καὶ νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.

Συνέντευξη Τύπου παρουσίασης του Κινήματος Άρδην (Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016)

               

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 4, 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3826319 fax: 210 3839930,
Αθήνα 1/11/16
Προς
ΜΜΕ
Συντάκτες πολιτικού ρεπορτάζ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Μητροπολίτης Κλαβρύτων: ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ ΞΥΠΝΑ":

Σε αλλοτινές εποχές ρητές διεκδικήσεις εθνικού εδάφους ή δημοσιεύσεις σκόπιμα χαρτών με διαφορετικά σύνορα οι Ελληνικές κυβερνήσεις τις καταδίκαζαν με σφοδρότητα απ΄ όπου κι αν προέρχονταν. Σήμερα βιώνουμε αλλεπάλληλους εξευτελισμούς κι όλα αυτά με τα μνημόνια που μας φόρεσαν οι φίλοι τάχα και σύμμαχοί μας! Σκόπιμα τα έκαναν, μεθοδικά τα δρομολόγησαν, οι σχεδιασμοί τους επί χάρτου αλλαγής συνόρων σε όλη την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου εφαρμόζεται στη πράξη περιλαμβάνοντας και τη χώρα μας και τα Βαλκάνια μέχρι τις παρυφές της Ουγγαρίας, και άλλες περιοχές της ανατολικής Ευρώπης. Ξεκίνησαν τάχα την άνοιξή τους στη Τυνησία, ρήμαξαν τη Λιβύη, αναστάτωσαν την Αίγυπτο, ερήμωσαν και ρημάζουν τη Συρία, ετοιμάζουν μενού στη Τουρκία και η Τουρκία απειλεί με θεούς και δαίμονες τους γύρω της επιζητώντας κι αυτή ένα ρόλο στους σχεδιασμούς ως πάλαι ποτε κληρονόμος μιας αυτοκρατορίας πλιατσικολόγων. Εμείς ασχολούμαστε με τους Κολυμπαρόπληκτους αιρεσιουργούς, με κανάλια που θα εκπέμπουν μόνο για μουσουλμάνους σε λίγα χρόνια μιας και τα Ελληνόπουλα τα διώξαμε! Αυτή η εποχή θυμίζει τις τελευταίες ώρες πριν τη πτώση της Πόλης, όλη η επαρχία είχε λεηλατηθεί από τους μουσουλμάνους, όλες οι πόλεις είχαν κυριευτεί από το στρατό του Σουλτάνου, εθνικό μέτωπο δεν είχε συσπειρωθεί, όλοι έβλεπαν τη καταστροφή, και περίμεναν να στείλει ο Πάπας κάποια γαλέρα, ο δόγης της Βενετίας κανένα πλοίο, αλλά οι παθόντες και αυτοί που θα πρεπε να στέκονται στις επάλξεις συσκέπτονταν πόσο κάνει το κοκορέτσι και το σπληνάντερο, γιατί δε πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, και γιατί ο καφές στο Κολωνάκι είναι φτεινότερος από το καφέ στη Μύκονο!

Πάντοτε να ενθυμούμεθα :

Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, αρχίζει και τελειώνει με την επίκλησιν «Της τιμιωτέρας των Χερουβίμ…», και πάντες οι άγιοι της Εκκλησίας θεωρούν την Θεοτόκον Μαρίαν ως «μετά Θεόν, τα δευτερεία της Τριάδος έχουσαν…». Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει: «εμνήσθην της Θεοτόκου και εσώθη η ψυχή μου». Ο Γεώργιος Νικομηδείας λέγει, ότι ο Χριστός λογίζεται δόξαν ιδικήν του, την δόξαν της Μητρός αυτού. «Την Σην γαρ δόξαν ο Κτίστης, ιδίαν οιόμενος, εκπληροί τας αιτήσεις». «Ελπίδα μου, καταφυγή μου, Μητέρα μου, γράφει ο Μηνιάτης, ένα νεύμα να κάνης δι’ εμέ, εγώ είμαι σεσωσμένος. Κυρία Θεοτόκε Μαρία, όποιος εις Σε ελπίζει είναι αδύνατον να χαθή».

Μητροπολίτης Κλαβρύτων: ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ ΞΥΠΝΑ

(Το κείμενο είναι του 2010)


Μεταφέρουμε ἐδῶ ἀπὸ ἄλλο blog τὴν εἴδηση, ὅτι στὴ Γερμανία δημοσιεύθηκε Χάρτης τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὸν ὁποῖον λείπουν τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου! Τὰ νησιὰ τῆς περιοχῆς ἐμφανίζονται ὡς ἔδαφος τῆς Τουρκίας! Τελικὰ μήπως ἡ οἰκονομικὴ κρίσις προκλήθηκε γιὰ νὰ περάσουν ἀπαρατήρητες αὐτὲς οἱ… διορθώσεις, πού ἀναφέρονται σὲ ζητήματα ἐδαφικῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας; Ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ Θράκη, ἀπὸ τὴν ἄλλη τό Αἰγαῖο! Ὅσοι προσπαθοῦν νὰ ἐμφυτεύσουν σπέρματα ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας, ὅπως ἡ κ. Χαρὰ Νικοπούλου στὸ Μεγάλο Δέρειο, ἐξαφανίζονται! Ὅσοι ἐξυπηρετοῦν μὴ ἐθνικὰ συμφέροντα, ὅπως οἱ κυρίες Ρεπούση χθὲς καὶ Δραγώνα σήμερα, προστατεύονται! Ἡ Κυρία Διαμαντοπούλου ἐπιτιμᾶ τὴν Νικοπούλου καὶ καλύπτει τὴν κ. Δραγώνα! Ἀλλὰ καὶ ἡ κ. Μαριέττα Γιαννάκου χθὲς ἐκάλυπτε τὴν κ. Ρεπούση! Ὥστε λοιπὸν κάτι δὲν πάει καλὰ στὸν τόπο μας. Ἡ Ἑλλάδα ἀκρωτηριάζεται, βυθίζεται, καταστρέφεται! Οἱ Πολιτικοί μας… κτενίζονται! Ἀγωνίζονται πὼς θὰ ἐνοχοποιήσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο γιὰ χρηματισμὸ, ἐνῶ εἶναι σχεδὸν βέβαιο, ὅτι οἱ περισσότερες πολιτικὲς παρατάξεις ἔχουν πάρει τό… μερίδιό τους! Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τόσο τὸ ΠΑΣΟΚ ὅσο καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία ὡς Κόμματα ἔχουν προεισπράξει τὸ μερίδιό τους ἀπὸ τὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμὸ μέχρι τὸ ἔτος 2016! Τὸ κλέψιμο λοιπὸν πάει καλά! Μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι οἱ ἐντός τῶν τειχῶν κλέβουν χρῆμα, οἱ ἐκτός τῶν τειχῶν κλέβουν ἐδάφη, δηλ. μειώνουν τὴν ἐδαφική μας κυριαρχία! Κάπως ἔτσι ἦσαν τὰ πράγματα καὶ στὸ Βυζάντιο: οἱ Ἄρχοντες τοῦ Λαοῦ γλεντοῦσαν καὶ οἱ Τοῦρκοι Κατακτητὲς ἔμπαιναν στὴν Πόλη! Ἑλληνικὲ Λαέ, ξύπνα! Ἡ Χώρα χάνεται! Ἄφησε πιὰ τὸ λήθαργο! Ὅσους, ἢ σχεδὸν ὅσους, βάλαμε νὰ φυλᾶνε Θερμοπύλες, ξέχασαν τὸ ρόλο τους! Ἔγιναν πειθήνια ὄργανα ξένων συμφερόντων! Ἡ      ὑπόθεση τῆς SIEMENS τὸ ἀπέδειξε περίτρανα! Παίρνουν ἐντολὲς ἀπὸ ξένα κέντρα ἀποφάσεων. Καὶ καλοπληρώνονται! Παίρνουν τὴ μίζα τους! Γι᾽ αὐτὸ στὶς ἡμέρες μας ξαναζοῦμε τὸ λεχθέν: “τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιμπραμένων, ὑμεῖς ἄδετε!” δηλ. ἐνῶ καίγονται τὰ σπίτια σας ἐσεῖς τραγουδᾶτε! Ἑλληνικέ  λαέ, ξύπνα!».

ΟΨΙΜΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Υπάρχει ἀκόμα σε μερικούς Μητροπολίτες ἡ νοοτροπία νά ἐκθειάζουν κοσμικούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι προόδευσαν σέ πολλούς τομεῖς και προς το τέλος τῆς ζωῆς τους ἔκαναν στροφή προς την Ἐκκλησία και ζήτησαν να γίνουν και κληρικοί. Τους προβάλλουν στο λαό ὡς ἀξιομίμητους και τους  ἐπιτρέπουν να συνεχίζουν την κοσμική τους ζωή, χωρίς να ἀνησυχοῦν ἰδιαίτερα, ἐάν τά πρόσωπα αὐτά σκανδαλίζουν και μειώνουν το κύρος  τῆς Ἐκκλησίας. Πρόσφατο παράδειγμα κάποιος ἄσχετος με την πίστη στο Χριστό καθηγητής Πανεπιστημίου, ὁ ὁποῖος μετά τη συνταξιοδότησή του, ἔκανε ἐπιλογή την ἱερωσύνη και θέλει τώρα να μᾶς πείσει ὅλους ὅτι ἡ δική του Λειτουργική Ἀναγέννηση θα σώσει τους νέους και θα πετύχει αὐτό, πού ὅλοι οἱ ἱερεῖς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας δεν ἔχουν πετύχει τόσους αἰῶνες. Ἔτσι ὁ νέος αὐτός κληρικός, στα 75 του χρόνια, ἀνέλαβε καθήκοντα ἔμπειρου καθοδηγητῆ, παρόλο πού τον δυσκολεύει το ράσο και οἱ ἐμπειρίες του οἱ πνευματικές εἶναι ἐλάχιστες. Θα μποροῦσα ὅμως να ἐπαινέσω τον κληρικό και να τοῦ φιλήσω το χέρι, ἐάν εἶχε ταπείνωση και με συναίσθηση ἀκολουθοῦσε πιστά την ὀρθόδοξη παράδοση και θεωροῦσε το ράσο ἰσόβιο ἔνδυμά του.

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΟΨΙΜΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυ...":

και που είσαι ακόμη... ένας μοναχός στο  Άγιο Όρος  χρόνια τυφλός έδωσε ο Θεός με κάποιο τρόπο να ξαναβλέπει και όταν άρχισε να βλέπει παρακαλούσε τον Θεό να το ξαναχάσει για τη σωτηρία της ψυχής του.. 

ΟΣΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ

Είναι ιδιαιτέρως σωτήριο να τρέφουμε την ψυχή μας με τον Άφθαρτο και Άγιο Άρτο. Αν τύχει να πεθάνει ο άνθρωπος την ημέρα κατά την οποία μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων, τότε, χάριν της Αγίας Μεταλήψεως , την ψυχή του θα παραλάβουν στα χέρια τους οι άγιοι Άγγελοι, και όλες τις επουράνιες δοκιμασίες θα τις περάσει άνετα.