Η Κοίμησις της Θεοτόκου – του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Μία των γλυκυτέρων και συμπαθεστέρων εορτών του χριστιανικού κόσμου είναι και η Κοίμησις της υπεραγίας Θεοτόκου, ην σήμερον εορτάζει η Εκκλησία. Ευθύς από των πρώτων μ.Χ. αιώνων, έξοχος υπήρξεν η τιμή και ευλάβεια, ην απένεμον οι χριστιανοί προς την Παρθένον Μαρίαν. Αλλ’ η σημερινή εορτή είναι η κατ’ εξοχήν μνήμη της Θεοτόκου, άτε την Κοίμησιν Αυτής υπόθεσιν έχουσα.

Η Κοίμησις αύτη συνέβη, κατά την ευσεβή παράδοσιν, τη 15 Αυγούστου, αλλά προϊόντος του χρόνου, συν τη καλλιεργεία και αναπτύξει του χριστιανικού πνεύματος, ετάχθη η προηγουμένη της ημέρας ταύτης δεκατετραήμερος εγκράτεια, προς τιμήν της υπεράγνου Θεομήτορος και αυτή γινομένη. Αγομένης της νηστείας ταύτης, ψάλλονται εν τοις ιεροίς ναοίς εναλλάξ καθ’ εκάστην, οι δύο μελωδικώτατοι Παρακλητικοί Κανόνες, η Μεγάλη λεγομένη παράκλησις και η Μικρά.
 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ.
Μιχαίου προφήτου, Μαρκέλλου ιερομάρτυρος.


Ὁ προφήτης Μιχαίας ἔζησε στὴν Ἱερουσαλὴμ τὸ 748 – 696 π.Χ., ἐπὶ τῶν βασιλέων Ἰωάθαμ, Ἄχαζ καὶ Ἐζεκίου. Ἀνῆκε στὴν φυλὴ τοῦ Ἰούδα καὶ γεννήθηκε στὴ Μορασθῆ, γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάσθηκε καὶ Μορασθίτης. Ὁ Μιχαίας, σχεδὸν σύγχρονος μὲ τὸν προφήτη Ἠσαΐα, εἶναι ἕκτος ἀπὸ τοὺς μικροὺς λεγόμενους προφῆτες. Ἡ προφητεία του ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑπτὰ κεφάλαια. Στὰ πρῶτα τρία, προαναγγέλλει τὴν καταστροφὴ τῆς Σαμάρειας. Στὰ ἑπόμενα δυὸ μιλάει γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία καὶ στὰ δυὸ τελευταῖα ἐλέγχει τὸ λαὸ τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ γιὰ νὰ ἐξιλεωθεῖ ζητᾶ νὰ κάνει διάφορες θυσίες στὸν Θεό, ἐνῷ ὁ Μιχαίας τοῦ ὑπενθυμίζει τὸ πραγματικὸ καθῆκον ποὺ ἔχει στὸ Θεό, μὲ τὴν ἑξῆς ἐρώτηση: «Τί Κύριος ἐκζητεῖ παρά σοῦ ἀλλὰ ἡ τοῦ ποιεὶν κρῖμα καὶ ἀγαπᾶν ἔλεον καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ Κυρίου Θεοῦ σου;». Δηλαδή, τί ζητάει ἀπὸ σένα ὁ Θεός, παρὰ μόνο νὰ εἶσαι δίκαιος, εὐσπλαγχνικὸς καὶ πρόθυμος νὰ πορεύεσαι σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου; Μιὰ διαχρονικὴ ὑπενθύμιση, ποὺ ἀνταποκρίνεται φυσικὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας. Γενικά, τὸ βιβλίο τοῦ Μιχαία, ποὺ γράφηκε στὴν ἑβραϊκή, διακρίνεται γιὰ τὴ γλαφυρότητα καὶ τὴ σαφήνεια τῶν φράσεών του. Νὰ ἀναφέρουμε ἐπίσης, ὅτι ὁ Μιχαίας, λόγω τοῦ ὅτι ἦταν σφοδρὸς ἐλεγκτὴς τῶν παρανομιῶν τοῦ Ἀχαάθ, βασιλιὰ τοῦ Ἰούδα, καταδιώκετο ἀπ’ αὐτὸν καὶ σῳζόταν φεύγοντας στὰ ὄρη. Ἀλλὰ ὅταν βασίλευσε ὁ γιὸς τοῦ Ἀχαὰβ, Ἰωράμ, συνελήφθη ἀπ’ αὐτόν, μὴ ἀνεχόμενος τοὺς ἐλέγχους του, κρεμάστηκε καὶ ἔτσι θανατώθηκε. Τὸ δὲ σῶμά του περισυνέλεξαν οἱ συγγενεῖς του καὶ τὸ ἔθαψαν στὴ Μορασθῆ, κοντὰ στὸ πολυανδρίο Ἐνακείμ.

Θαύμα να δει ένας άπιστος, η υπερηφάνεια δεν τον αφήνει να πιστέψει…

Του Φώτη Κόντογλου

Αθεΐα! Τίτλος μεγάλος και καύχημα για τον σημερινόν άνθρωπο. Όποιος τον αποχτήσει(και για να τον αποχτήσει, φτάνει να χειροτονηθεί μοναχός του άπιστος),γίνεται παρευθύς στα μάτια των άλλων σοφός, κι' ας είναι αμόρφωτος, σοβαρός, κι' ας είναι γελοίος, επίσημος κι' ας είναι αλογάριαστος, υπεράξιος κι' ας είναι ανάξιος, επιστήμονας κι' ας είναι κουφιοκέφαλος.
Δεν μιλώ για τον άνθρωπο που έχει πόθο να πιστέψει, μα δεν μπορεί, με όλο που κατά βάθος πάντα η αιτία της απιστίας είναι η περηφάνεια, αυτή η οχιά, που κρύβεται τόσο επιτήδεια μέσα στον άνθρωπο, που δεν μπορεί να την καταλάβει. Όπως και νάναι, οι άνθρωποι που αγωνίζουνται και πολεμάνε με τον άπιστο εαυτό τους, έχουνε όλη τη συμπόνεσή μας.
Γι' αυτούς παρακαλούμε, όσοι πιστεύουμε, να τους βοηθήσει ο Θεός να πιστέψουνε, όπως έκανε σε κείνον τον πατέρα που είχε άρρωστο το παιδί του, και παρεκάλεσε τον Χριστό να το γιατρέψει. Και Κείνος του είπε: «Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε κείνον που πιστεύει». Και τότε ο πατέρας του παιδιού έκραξε με δάκρυα: «Πιστεύω, Κύριε. Βοήθει μου τη απιστία», δηλαδή «έχω πόθο να πιστέψω, κι' εσύ, Κύριε, δυνάμωσέ τον».
Οι άπιστοι, για τους οποίους μιλούμε, δεν είναι τέτοιοι. Όχι μονάχα δεν κλάψανε ποτέ, για να ανοίξουνε με τον πόνο και με τη συντριβή την κλεισμένη πόρτα, την πόρτα της μετανοίας, όπως έκανε εκείνος ο δυστυχισμένος πατέρας που γράφει το Ευαγγέλιο, αλλά μήτε συγκινηθήκανε ποτέ τους, μήτε αισθανθήκανε καμμιά πίκρα για την απιστία τους, μήτε νοιώσανε πως έχουνε γι' αυτό καμμιά ευθύνη, κανένα φταίξιμο. Όλο το φταίξιμο είναι του Θεού, που δεν φανερώνεται μπροστά τους να τους πει:

Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής (Β. Ἤπειρος) γράφει στα «Εκατό Πρακτικά Κεφάλαιά» του τα εξής θεοφώτιστα:

«Όλοι οι ανθρωποι είμαστε πλασμένοι κατ᾽ εικόνα του Θεού. Τὸ “καθ᾽ ομοίωσιν” όμως το έχουν μόνον εκείνοι, οι οποίοι με πολλήν αγάπην υποδούλωσαν την ελευθερία τους στον Θεόν. Γιατί όταν δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, τότε είμαστε όμοιοι με Εκείνον, που μας συμφιλίωσε με τον εαυτόν Του μέσῳ της αγάπης. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το επιτύχη, αν δεν πείση την ψυχή του να μη δελεάζεται από την εύκολη δόξα του κόσμου τούτου».

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση: Φθάσαμε στό σημεῖο οἱ ἔνοχοι νά εἶναι τολμηροί καί οἱ ὑπέρμαχοι τῆς πίστεως ψοφοδεεῖς!

Πρέπει κάποτε νά μποῦν τά πράγματα στή θέση τους καί νά στρέψουμε τήν προσοχή μας γιά τή λύση διαφόρων προβλημάτων, πού ἀντιμετωπίζουμε οἱ Ὀρθόδοξοι. Πρέπει νά γίνουμε παραδοσιακότεροι, νά ἀποκτήσουμε περισσότερο ζῆλο καί περισσότερη παρρησία. Δυστυχῶς, στήν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι ἀποφεύγουν ἐπιμελῶς νά ἔλθουν σέ ἀντίθεση μέ τούς κρατοῦντες, γιά νά μή χάσουν τήν εὔνοιά τους. Στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας αὐτό τείνει νά γίνει κανόνας. Πολλοί κληρικοί, ἀλλά καί ἐπίσκοποι (!), διαφωνοῦν, ἀλλά δέν ἐκφράζονται δημοσίως. Τρέμουν μπροστά στό ὀρθάνοιχτο μάτι -καί αὐτί- τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἤ τοῦ Μητροπολίτη. Τρέμουν καί πολλοί ἁγιορεῖτες! Ζοῦν μέ τό φόβο τῆς ἀπειλῆς καί τιμωρίας. Φοβοῦνται μήπως χάσουν αὐτά πού κατέχουν ἤ μήπως δέν πετύχουν αὐτά πού ἐπιθυμοῦν. Ἀντίθετα, οἱ Οἰκουμενιστές ἔχουν θράσος, διατυπώνουν δημοσίως τά ἐπιχειρήματά τους καί ἐκφράζουν τά φιλικά πρός τούς αἱρετικούς συναισθήματά τους. Φθάσαμε στό σημεῖο οἱ ἔνοχοι νά εἶναι τολμηροί καί οἱ ὑπέρμαχοι τῆς πίστεως ψοφοδεεῖς!  

Η Κοίμησις, η Ταφή, η Ανάσταση και η Μετάσταση της Παναγίας

Ἀπομαγνωτοφωνημένη ὁμιλία τοῦ ἀρχιμ Ἀθανασίου Μυτιληναίου ἡ ὁποία ἐκφωνήθη στὶς 14/08/1980 σὲ ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆςΘεοτόκου.

Ἡ θέσις, ἀγαπητοί μου, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μέσα εἰς τὴν ἱστορία τῆς σωτηρίας μας, εἶναι σημαντικοτάτη. Καὶ τοῦτο διότι ἐστάθη τὸ ὄργανον τῆς σωτηρίας μας. Εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία ἔδωσε τὸν ἐαυτόν της, νὰ γίνει κλίμακα γιὰ νὰ κατέλθει ὁ Θεὸς στὴ γῆ, καὶ ταυτοχρόνως γίνεται κλίμακα γιὰ νὰ ἀνέλθει ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα στὸν οὐρανό.

Ἔτσι ὁ Θεὸς διὰ τῆς Θεοτόκου, γίνεται ἄνθρωπος καὶ οἱ ἄνθρωποι διὰ τῆς Θεοτόκου γίνονται θεοί. Νὰ λοιπὸν ὅτι ἡ θέσις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἶναι σημαντικοτάτη εἰς τὴν ἱστορία τῆς σωτηρίας. Εἰς ἐκεῖνο τὸ θαυμαστὸ ὅραμα τοῦ Ἰακὼβ μὲ τὴν κλίμακα ποὺ ἐστηρίζετο ὁ Θεὸς εἰς τὴν κορυφήν, ἡ κλίμακα αὐτὴ δὲν προϋποθέτει μόνον, τὴν κάθοδον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄνοδο τοῦ Ἰακώβ, δηλαδὴ τὴν ἄνοδο τῶν ἀνθρώπων.
Ἔτσι ἀγαπητοί μου, ἡ Θεοτόκος κατέχει κεντρικοτάτη θέση μέσα στὴν σωτηρίαν μας καὶ συνεπῶς καὶ στὴν λατρεία μας. Ὁλόκληρος ὁ Ἄυγουστος εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Σημειώσατε ὅτι δὲν ἔχουμε λίγες Θεομητορικὲς ἑορτὲς μέσα εἰς τὸν λειτουργικὸν χρόνον.
Ἀλλὰ τὴν κορυφὴ τῶν Θεομητορικῶν ἑορτῶν τὴν κατέχει ἑορτὴ τῆς Κοίμησις τῆς Θεοτόκου, αὐτὴ ποὺ ἑορτάζουμε στὶς 15 Αὐγούστου. Εἶναι μιὰ ἑορτὴ κατὰ τὴν ὁποία ἑορτάζουμε τὴν Κοίμηση, τὴν ταφή, τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν Μετάσταση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ναζισμός με περιτομή το (μαχητικό) Ισλάμ!

Το νέο κύμα από λαθρομετανάστες και η δημιουργία τζαμιών σε όλη την επικράτεια!

Ο «προοδευτικός» φασισμός παίζει πάλι με τις λέξεις. Αυξάνονται οι «ροές», λένε οι κονδυλοφόροι πολυτελείας. Μεταφράζω: επίκειται νέο κύμα εισβολής λαθραίων μουσουλμάνων. Παχιές, δύσοσμες ΜΚΟ, στελεχωμένες από συντρόφια με βρόμικο μάτι, τρίβουν τα χέρια τους. Μαζί «αλληλέγγυοι», καλόπαιδα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα ενιαίο σύστημα πρόσκλησης, διευκόλυνσης της παράνομης εισόδου, διασποράς στο εθνικό σώμα και πλουτισμού από τη διαχείριση. Ενας εσμός από ανθελληνικές βδέλλες, που μια αυριανή πατριωτική ηγεσία πρέπει να συντρίψει και έπειτα από δικαστικό έλεγχο να τους στείλει να «αποφοιτήσουν από τον μεντρεσέ», για τους γνώστες της ιστορίας του σωφρονιστικού μας συστήματος.

Ο αρχιδουλέμπορος Ερντογάν, στο πλαίσιο σχεδίου ισλαμικού εποικισμού της Ευρώπης και εκδικητικής πίεσης προς τη Δύση,


***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ναζισμός με περιτομή το (μαχητικό) Ισλάμ!":

Σπουδαίο άρθρο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως!

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Β' : ΟΙ ''ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΜΗΤΩΝ'' ΚΑΙ Η ''ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΥΛΩΝ''

Στὴν Ἑλλάδα σήμερα, 
ὁρισμένοι σκοτεινοὶ κύκλοι θεωροῦν, 
ὅτι μποροῦν ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νὰ ἀσχημονοῦν σὲ χώρους 
ποὺ ἐκφράζουν τὸν σκληρὸ ὑπαρκτικὸ πυρῆνα τοῦ ἐθνικοῦ βίου.

του Μητροπολίτη Ωρωπού και Φυλής κ. Κυπριανού Β'

Δύνανται νὰ ἀμφισβητοῦν ἐμπράκτως καὶ μὲ τὸν χυδαιότερο δυνατὸ τρόπο τὸ δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἐκφράζουν τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο (βλ. εἰσβολὴ ἀναρχικῶν στὴν Μητρόπολι τῆς Θεσσαλονίκης, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, Κυριακή, 1η Αὐγούστου 2016). Αὐτὸ δὲν συνέβη ἀπότομα, ἀπὸ τὴν μία ἡμέρα στὴν ἄλλη. Ἡ ἀσέβεια, ἡ κατάρρευση τῶν ἀξιῶν, ἡ σήψη καὶ ἡ παρακμὴ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα πολυετοῦς, ἐργώδους προσπάθειας τῶν νεοταξικῶν προπαγανδιστικῶν «στρατευμάτων», τῶν ἀποδομητῶν καὶ ἀποδομημένων... Οἱ στρατιὲς τῶν ἀποδομητῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους στελεχώθηκαν ἀπὸ πολιτικούς, πανεπιστημιακοὺς καθηγητές, δημοσιογράφους, ἐκδότες, ἐπιχειρηματίες, τηλεπαρουσιαστὲς καὶ πάσης φύσεως «διαμορφωτὲς ἄποψης». Ὅλοι οἱ προαναφερθέντες συστηματικά, ἀδιάκοπα καὶ μὲ ζῆλο προσπαθοῦσαν νὰ πείσουν τὴν κοινωνία νὰ ἀντιστρέψει τὸν ἀξιακὸ κώδικά της γιὰ νὰ συμβαδίσει μὲ τὸ «μοντέρνο», τὸ «νέο». Ἐν πολλοῖς, τὰ κατάφεραν· ἀλλὰ τὸ «μοντέρνο» ποὺ ἦλθε ἦταν: ἡ χρεοκοπία, ἡ διάλυση τῆς ἀγορᾶς ἐργασίας, ἡ ἐθνικὴ ὑποτέλεια, ἡ συλλογικὴ κατάθλιψη, ἡ καταστροφὴ τοῦ ἀστικοῦ τοπίου, ἡ ἐρήμωση τῆς ὑπαίθρου, ἡ λαθρομετανάστευση καὶ μία διεθνῶς καταγέλαστη «ἐλὶτ» τῆς συμφορᾶς.


Αὐτοὶ εἶναι οἱ πικροὶ καρποὶ τῆς ἐπικράτησης τῆς ἰδεολογίας τῶν ἱερόσυλων, 
τὴν ὁποία προώθησαν καὶ προωθοῦν οἱ στρατιὲς τῶν ἀποδομητῶν. 
Ἀλλά, 
«θαρσείτω Λαὸς τοῦ Θεοῦ· 

καὶ γὰρ Αὐτὸς ὁ Κύριος πολεμήσει τοὺς ἐχθρούς, ὡς Παντοδύναμος»!... 

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Β' : ΟΙ ''ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟ...":

+Ι.Γ.Ζ.

"Αὐτοὶ εἶναι οἱ πικροὶ καρποὶ τῆς ἐπικράτησης τῆς ἰδεολογίας τῶν ἱερόσυλων,
τὴν ὁποία προώθησαν καὶ προωθοῦν οἱ στρατιὲς τῶν ἀποδομητῶν"

Αυτές τις στρατιές των πολιτικών, που εσείς συνειδητά μνημονεύετε, στις ευχές της λειτουργίας.
Με τις πρεσβείες σας βασανίζουν και δολοφονούν τον κόσμο.
Οποιος μνημονεύει την Ν.Τ.Π. υπόκεινται στην Βλασφημία του Σεργιανισμού. ( συνεργασία εκκλησίας και άθεων για το "καλό" του κόσμου - Ρωσία 1925) 


***

Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Β' : ΟΙ ''ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟ...":

Αυγουστίνου Καντιώτου

"Ἐκείνους ποὺ θὰ καταδιώξουν οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως δὲν θὰ ’νε οὔτε παπάδες, οὔτε δεσποτάδες, γιατὶ αὐτοὶ θὰ τὰ ’χουν πάντοτε καλά μαζί τους, βολεμένα μὲ τὸ κράτος.
Ἂν τοὺς ποῦνε νὰ φορέσουν και κόκκινα ράσα, θὰ τὰ φορέσουν… "