Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολήςτου Α.Π.Θ. π. Θεόδωρος Ζήση, παρατηρεί σχετικά με την αίρεση του οικουμενισμού ότι :


«ο κίνδυνος αυτός (εκ του Οικουμενισμού) αποβαίνει μεγαλύτερος εκ του γεγονότος, ότι η απειλή δεν είναι μόνον εξωτερική. Δεν προέρχεται δηλαδή μόνον από τον Παπισμό και τον Προτεσταντισμό οι οποίοι αντιμετωπιζόμενοι παλαιότερα ως αιρέσεις, είχαν ελάχιστες, σχεδόν μηδαμινές δυνατότητες να ασκήσουν επιρροή στους Ορθοδόξους πιστούς.Ο κίνδυνος τώρα είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερος, διότι δρά εκ των έσω. Πολλοί ποιμένες, των οποίων βασική αποστολή είναι να διώκουν τους λύκους των αιρέσεων και των πλανών, όχι μόνον δεν βλέπουν να υπάρχουν λύκοι, για να τους εκδιώξουν, αφού θεωρούν, ότι ο Παπισμός και ο Προτεσταντισμός δεν είναι αιρέσεις, αλλά “σεβάσμιες εκκλησίες”, «αδελφές εκκλησίες» συνδιαχειρίστριες του αγιασμού και της σωτηρίας των πιστών, αλλά μεταβάλλονται και οι ίδιοι σε λύκους. Κατασπαράσσουν και αυτοί, επειρεασμένοι από τις αιρέσεις, τα υγιή δόγματα και μετ’ αυτών τα ανύποπτα ποίμνια, που δύσκολα, χωρίς επαρκή πληροφόρηση, μπορούν να καταλάβουν, ότι οι φύλακες και φρουροί έχουν μεταμορφωθή σε κλέπτες και ληστές»ς πιστούς.Ο κίνδυνος τώρα είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερος, διότι δρά εκ των έσω. Πολλοί ποιμένες, των οποίων βασική αποστολή είναι να διώκουν τους λύκους των αιρέσεων και των πλανών, όχι μόνον δεν βλέπουν να υπάρχουν λύκοι, για να τους εκδιώξουν, αφού θεωρούν, ότι ο Παπισμός και ο Προτεσταντισμός δεν είναι αιρέσεις, αλλά “σεβάσμιες εκκλησίες”, «αδελφές εκκλησίες» συνδιαχειρίστριες του αγιασμού και της σωτηρίας των πιστών, αλλά μεταβάλλονται και οι ίδιοι σε λύκους. Κατασπαράσσουν και αυτοί, επειρεασμένοι από τις αιρέσεις, τα υγιή δόγματα και μετ’ αυτών τα ανύποπτα ποίμνια, που δύσκολα, χωρίς επαρκή πληροφόρηση, μπορούν να καταλάβουν, ότι οι φύλακες και φρουροί έχουν μεταμορφωθή σε κλέπτες και ληστές»

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, 1.300.000 € για το ΦΕΤΙΧΕ Τζαμί [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Π Ε Λ Ε Κ Υ Σ Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ -- Ἡ ἀπολογία τῆς διώξεως τοῦ π. Σάββα

Σέ ἔκτακτη συνεδρία τῆς Γεροντίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας στίς 12/25-7-2016,  µετά ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ Πατριαρχικοῦ γράµµατος πού διαβιβάστηκε ἀπό τήν Ἱερά Κοινότητα καί πού τόνιζε γιά µία ἀκόµη φορά τήν ἀντιεκκλησιαστική συµπεριφορά τοῦ Μοναχοῦ Σάββα Λαυριώτη, ζητήθηκε νά ἐπιληφθοῦν τοῦ θέµατος, δηλαδή νά τιµωρήσουν τόν µοναχό Σάββα. Ἡ Μονή µέ αἰτιολογία τήν ἀνυπακοή µου στόν Καθηγούµενο καί στό Μοναστήρι, καταπατώντας τόν ἐσωτερικό κανονισµό καί τόν καταστατικό χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, µέ καθαιρεῖ ἀπό τό ἀξίωµα τοῦ Προϊσταµένου, µέ τήν δικαιολογία πώς µοῦ εἶχαν γίνει συστάσεις στό παρελθόν καί ἐγώ δέν τίς λάµβανα ὑπόψιν. Τί νά πρωτοπεῖ κάποιος γιά τούς κατά τά ἀλλά ἀγαπητούς Πατέρες τῆς Λαύρας ‑ἐξ οἰκείων τὰ βέλη; Πρός ἐνηµέρωση λοιπόν τοῦ Χριστεπωνύµου πληρώµατος, (διότι ὅ,τι κάνουν θέλουν νά τό κάνουν ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ) ἐξηγοῦµαι καί ἀπολογοῦµαι. Καί ἄν κάποιος πεῖ, γιατί ἀπολογοῦµαι στά µέσα µαζικῆς ἐνηµέρωσης, εἶναι γιατί δέν µέ ἀφήνουν νά ἀπολογηθῶ, οὔτε διαβάζουν τά γράµµατά µου, καί αὐτό θά τό ἀποδείξω µέ ντοκουµέντα, τὰ ὁποῖα θὰ δώσω στὴ δηµοσιότητα. Ἔχω δηλώσει ἄπειρες φορές καί στήν Γεροντία καί σέ προσωπικές συ- ζητήσεις, πώς σέ θέµατα Πίστεως καί ἀνηθικότητας, δέν κάνουµε ὑπακοή, ἀλλά ἀκολουθοῦµε τίς ἐπιταγές τῶν Πατέρων, καί κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐµένα Πατέρες, µέ καταδικάζετε ἄλλη µία φορά γιά ἀντιεκκλησιαστική συµπεριφορά, διότι εὐθαρσῶς δηλώνω τήν ἀντίθεσή µου µέ τά αἱρετικά φρονήµατα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολοµαίου. Σᾶς ἐπισυνάπτω κάποια ἀπό τά λεγόµενα καί πραττόµενα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου, καί αὐτά ἐνδεικτικῶς, διότι εἶναι πάρα πολλά, τά ὁποῖα ὅµως ἀποδεικνύουν τά αἱρετικά φρονήµατά του. Ἐνδεικτικῶς ἀπό τίς πολλές ἐκκλησιολογικές παρεκκλίσεις τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολοµαίου, ἀπό τίς ὁποῖες ὁλοφάνερα προκύπτει ὅτι θεωρεῖ τούς Παπικούς ἀλλά καί τούς Προτεστάντες ὡς ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ, µέ βάση τήν αἱρετική «βαπτισµατική θεολογία» τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου πού υἱοθέτησε καί προβάλλει ὁ µητροπολίτης Περγάµου κ. Ἰωάννης, θά ἀναφέρω µερικές. Μέ αὐτές καταφρονεῖ τούς Ἱερούς Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων, τούς ὁποίους ὑβρίζει ὡς θύµατα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως, (καί κατ’ ἐπέκτασιν βλασφηµεῖται τό Ἅγιον Πνεῦµα τό ὁποῖον ὁµιλεῖ διά µέσου τῶν Πατέρων), ἐπειδή δῆθεν µᾶς κληροδότησαν τό σχίσµα. ∆έν εἶναι τυχαῖο ὅτι προστατεύει καί καλύπτει πλήρως τήν αἱρετική Ἀκαδηµία «Θεολογικῶν» Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ∆ηµητριάδος, ἡ ὁποία ἐπενόησε καί προβάλλει τήν «Μεταπατερική καί συναφειακή Θεολογία», τήν ὁποία προσφυῶς ὁ µητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος καί ἄλλοι χαρακτήρισαν ὡς ἐπικίνδυνη αἵρεση. Κατά τήν πρόσφατη συνάντησή του στά Ἱεροσόλυµα τόν Μάϊο τοῦ 2014 µέ τόν αἱρεσιάρχη πάπα Φραγκίσκο εἶπε: «Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία... λόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναµίας καί τοῦ πεπερασµένου θελήµατος τοῦ ἀνθρωπίνου νοός διεσπάσθη ἐν χρόνῳ. Οὕτω διεµορφώθησαν καταστάσεις καί ὁµάδες ποικίλαι... αἱ κατά τόπους ἐκκλησίαι ὡδηγήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως, εἰς ἀποµόνωσιν... [σηµ. τοῦ γράφοντος: οἱ προτεσταντικές ὁµολογίες καί κοινότητες ποικίλες καί παρασυναγωγές µεταρρυθµιστῶν ἀπό τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία ἤτοι τήν Ὀρθόδοξη ἀπεσπάθησαν ἤ ἀπό τήν πρώτη καί µεγάλη καί αἱρετική ψευδοεκκλησία-κράτος τοῦ Βατικανοῦ;] Ἐρχόµεθα ὁ πάπας καί ἡµεῖς διά νά τάµωµεν ὁδούς... διά νά συνεχισθῇ ἡ πορεία τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ θελήµατος τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τῆς καταντήσεως εἰς τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας». Ἀλήθεια, Πατέρες, ποιός ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί τούς Ἁγίους Πατέρες ἐδίδαξε ὅτι ἡ ἀποκοπή τῶν αἱρετικῶν διαιρεῖ καί διασπᾶ τήν Ἐκκλησία,

Συνεχίζεται από τον "Ο.Τ"


***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Π Ε Λ Ε Κ Υ Σ Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ -- Ἡ ἀπολογία τ...":

Αν τολμούσε να πει ή να γράψει ο Μοναχός π. Σάββας ότι είναι του Πατρίου Εορτολογίου - δεν είναι βέβαια - κυριολεκτικά θα τον ξέσκιζαν. Και οπωσδήποτε, την ομολογία του αυτή δεν θα την κοινοποιούσαν τα εκκλησιαστικά ιστολόγια, ακριβώς, όπως και το (τα) σχόλιο (σχόλια) του γράφοντος. Οι Παλαιοημερολογίτες είναι αντίγραφα των αποκεφαλιστών
ISIS ή, τουλάχιστον, μας προτρέπουν (ποιους ;) να τους μιμηθούμε ! Ήμαρτον Κύριε !!


***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Π Ε Λ Ε Κ Υ Σ   Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ -- Ἡ ἀπολογί...":

Τι σημαίνει αν τολμούσε να γράψει ότι είναι του Πατρίου θα τον ξέσκιζαν; Δηλαδή σαν τους Εσφιγμενίτες εννοείτε;
Φυσικά, όπως δεν βγαίνει στον κόσμο η αποτείχιση κληρικών από τους ΓΟΧ.
Γνωρίζετε ότι όποιος ξέρει πολλά...πρέπει να πεθάνει. Το έχετε ζήσει άλλωστε.
Τελικά, για όποιον γνωρίζει κάτι παραπάνω περί των εκκλησιαστικών (Πατρίου και Νέου) η αποτείχισις είναι μονόδρομος.

ΥΓ. Απλά στους ΓΟΧ αυτό γίνεται σιωπηρώς και όχι δια κυμβάλων και δηλώσεων.
 ***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Π Ε Λ Ε Κ Υ Σ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ -- Ἡ ἀπολογί...":

Όταν τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα

Προφανώς, αυτό που γράψατε Ανώνυμε (30/07/2016), απηχεί τον π. Γ. Μεταλληνό. Ο οποίος σε ερώτηση υποθετική "και γιατί δεν πάτε στο Πάτριο", απάντησε "με ποιον να πάω, αφού η μια παράταξη αφορίζει την άλλη ;".

Η μια ακαταστασία έφερε την άλλη και οι μη έχοντες "ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ" παραμένουν στην καινοτομία συνιστώντες την αποτείχιση εντός καινοτομίας. Δηλαδή, αυτή δεν τους έβλαψε, δεν φταίει σε τίποτα για το κυριολεκτικό κατάντημα της πίστεως. Καταγγέλλουν τον Οικουμενισμό και πάντως όχι τη βλάβη που υποστήκαμε από τους εκσυγχρονιστές των εκκλησιαστικών και θεολογικών μας πραγμάτων.

Κατ΄ αυτούς, η καινοτομία ήταν μεν πρόξενος βλάβης του εκκλησιαστικού σώματος, όχι δε ανίατος οδηγούσα σε θάνατο. Και τί θα πάθουμε, λένε, με δεκατρείς μέρες μπροστά ; Αλλά πάθαμε και ακόμη δεν μάθαμε. Προσευχόμενοι παρακαλούμε τον άγιο Θεό "μη εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν", θέλουμε όμως και να πάθουμε. Για να μάθουμε και όχι για να φωτισθούμε προς αποφυγή παθημάτων και παθών. Κανείς δεν μας είπε ποτέ ότι ο φωτισμός του αγίου Πνεύματος, που ζητάμε από τον Κύριο δια των πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων, είναι για να μάθουμε, ώστε να μην πάθουμε.

8 καίπερ ὢν υἱός, ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν, 9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου (Εβ. ε΄).

Τί θέλω και τα γράφω αυτά ;

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο :

Κ.Χ. "Καταγγέλλουν τον Οικουμενισμό και πάντως όχι τη βλάβη που υποστήκαμε από τους εκσυγχρονιστές των εκκλησιαστικών και θεολογικών μας πραγμάτων."

Και οι ΓΟΧ μιλάνε εναντίον του οικουμενισμού, όμως κάνουν ενώσεις χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ομόνοια, προσπαθούν να μοιάσουν στο νέο ημερολόγιο, κοινωνούν τους νεοημερολογίτες σαν να μην υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ μας (όλα μέλι γάλα, άλλο όμως το μέλι και άλλο το γάλα, παρόλο που δεν αντικρούονται μεταξύ τους).
Αφήνουν το ποίμνιο να νομίζει ότι καθένας κάνει όπως τον αναπαύει(όπου θέλει πάει και κοινωνεί). Οι πνευματικοί του νέου σου δίνουν ευλογία να αλλάξεις πνευματικό "εντός εκκλησίας"(δηλ νεο ημερολόγιο) και οι πνευματικοί το πατρίου, έχοντας πνευματικοπαίδια και του νέου τους ευλογούν να εκκλησιάζονται όπου αναπαύονται (νέο ή παλαιό). Διαχωριστικές γραμμές δεν υπάρχουν.

Οι ΓΟΧ πλέον χάριν της ενώσεως άνοιξαν διάπλατα τις αγκάλες τους για να πλησιάσουν όλο και πιο κοντά στην "κανονική εκκλησία", πράγμα το οποίο ήδη γίνεται δια των πιστών (εκκλησιαζομένων και κοινωνούντων όπου λάχει). Κληρικοί οι οποίοι μέχρι πρότινος είχαν τον πρέποντα ζήλο, πλέον έχασαν το φρόνημα αυτό και λένε άλλα αντί άλλων.

Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, η σύνοδος του Κολυμπαρίου θεωρείται ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΗ... μέχρις ότου μια πανορθόδοξη σύνοδος αντιοικουμενιστών νέου και παλαιού αποφανθεί ότι είναι ληστρική. Είναι δηλαδή ΔΥΝΑΜΕΙ ληστρική, βλ Χρ. Καβουρίδης:  "η κρατούσα εκκλησία είναι δυνάμει σχισματική"...
Εφόσον λοιπόν εδημιουργήθη νέο θυσιαστήριο το 1935 (με τέσσερις νέες χειροτονίες) καθίσταται
de facto καρασχισματική η εκκλησία των ΓΟΧ. Τι λέτε;

Για να μη παρεξηγηθούμε γιατρέ, δηλώνω, ότι δεν υπήρξα ποτέ Ματθαϊκός.

και κάτι ακόμη γιατρέ μου.
παλαιότερα, όταν βρισκόμουν στο σχίσμα, κουβεντιάζαμε μ´ έναν γνωστό μου ιερέα περί παλαιοημερολογιτών. Ακολουθεί ο εξής διάλογος:

πάτερ μου, εάν είστε δίκαιος, θα πρέπει σε πνευματικοπαίδια σας, που έχουν αναζητήσεις (περί του ημερολογίου εννοείται) να τους λέτε να πάνε να εκκλησιαστούν, να δουν πως είναι, αν υπαρχουν διαφορές κ.λ.π.

τιιιι:::::::  να σπρώξω με τα ίδια μου τα χέρια τα παιδιά στην αίρεσηηη:::

ποια αίρεση πάτερ μου του λέω. Υπάρχει κάποια σύνοδος που να έχει αποφανθεί ότι ο παλαιοημερολογιτισμός είναι αίρεση;

γιατί μου λέει.... έχει καταδικάσει κάποια σύνοδος τους ιεχωβάδες ή τους πεντηκοστιανούς;

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ... -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

Σίλα, Σιλουανού Κρήσεντος, Επαινετού αποστ.

Οἱ Ἅγιοι Σίλας, Σιλουανός, Ἐπαινετός, Κρήσκης καὶ Ἀνδρόνικος, ἦταν πέντε ἀπὸ τοὺς ἑβδομήκοντα μαθητὲς τοῦ Κυρίου. Ὅλοι ὑπηρέτησαν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Σίλας φυλακίστηκε μαζὶ μὲ τὸν Παῦλο στοὺς Φιλίππους τῆς Μακεδονίας. Μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μόχθους καὶ μακρὰ πορεία ἔγινε ἐπίσκοπος Κορίνθου.
Ὁ Κρήσκης, ἔγινε ἐπίσκοπος Καρχιδονίας καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ μόχθησε καὶ ὑπηρέτησε τὸ Θεῖο Εὐαγγέλιο.
Ὁ Σιλουανός, ἀπὸ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης, ἀγωνίσθηκε καὶ βασανίστηκε καὶ αὐτὸς γιὰ τὴν πίστη του στὸν Κύριο.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ἀγωνίσθηκε καὶ ὁ Ἐπαινετὸς σὰν ἐπίσκοπος Καρθαγένης.
Τέλος καὶ ὁ Ἅγιος Ἀνδρόνικος ἀγωνίστηκε καὶ βασανίστηκε γιὰ τὴν πίστη του στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Νίκος Νικολόπουλος και ο εγκεφαλικός θάνατος [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Νίκος Νικολόπουλος κα...":

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2016/07/1993.html

Εκτός από αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμη, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που συνέβη στον κ. Νικολόπουλο.

Γνωστό ότι οι παλαιοημερολογίτες δεν συμπεριλαμβάνονται στην "ατζέντα" της ενημέρωσης των ιερέων του νέου και νεο-ορθόδοξου ημερολογίου. Ο π. Μανώλης προτιμά την ενημέρωση από ένα ξενόγλωσσο (;) ιστολόγιο σέ θέματα σχετικά της βιοηθικής.

Ουδείς προφήτης άτιμος παρά μόνο στην πατρίδα του και στο σπίτι του !

12 καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν πάντες οἱ δαίμονες λέγοντες· πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. (Μρ. ε΄)

4 ἔλεγε δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
(Μρ. ς΄)

Kέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε

Εσέ προεικόνισαν αι ρήσεις των Προφητών και τα αινίγματα, και του παλαιού Νόμου τα σύμβολα, δηλαδή τα εν τη Σκηνή ευρισκόμενα Άγια, τουτέστιν η Κιβωτός της Διαθήκης η κεκαλυμμένη πάντοθεν με χρυσίον: ήτοι με την αστράπτουσαν αίγλην της παρθενίας· καθώς γαρ το χρυσίον τιμιώτερόν εστι πάντων των άλλων μετάλλων· ούτω και η παρθενία είναι τιμιωτέρα κοντά εις Εσέ πάντων των άλλων χαρισμάτων· Εσέ προετύπωνεν η Στάμνος του Μάννα, η Ράβδος του Ααρών, αι Πλάκες της Διαθήκης, το Ιλαστήριον, το χρυσούν Θυμιατήριον, και τα λοιπά. Εσέ προετύπωναν των Προφητών αι ρήσεις και τα αινίγματα: ήτοι ο Τόμος ο καινός του Ησαϊου, εν ω εγράφη ο Λόγος του Θεού με το δάκτυλον του Θεού: ήτοι με το Πνεύμα το Άγιον· η Πύλη του Ιεζεκιήλ, ήτις και εν τη εισόδω και εν τη εξόδω του Κυρίου κεκλεισμένη διέμεινε· το αλατόμητον Όρος του Δανιήλ, από το οποίον εκόπη λίθος άνευ χειρός: ήτοι εγεννήθη ο ακρογωνιαίος λίθος Χριστός άνευ συνουσίας ανδρός· η Άμπελος η ευκληματούσα του Ωσηέ, και ο καρπός αυτής ευθηνών· το Τείχος το αδαμάντινον του Αμώς, εν ω ίστατο ως ανήρ ο του Θεού Υιός· το επ΄ εσχάτων εμφανέν Όρος του Κυρίου, και μετεωρισθέν υπεράνω των βουνών του Μιχαίου· το κατάσκιον Όρος του Αββακούμ· η όλη χρυσή Λυχνία του Ζαχαρίου, επάνω εις την οποίαν ήτον το λαμπάδιον και οι επτά λύχνοι, και αι επτά επαρυστρίδες τοις λύχνοις, και δια να ειπώ καθολικώς, κέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε, και προ Σου ο εκ Σου σαρκωθείς Θεός Λόγος.

Ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησιολογία τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ καί αἱ καινοτομίαι τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε καί τοῦ Πουσάν

Ὁ ἅγιος Κυπριανός, τονίζει ἤδη τόν 3ον αἰῶνα, τήν ἑνότητα περί τόν Ἐπίσκοπον, περί τήν εὐχαριστίαν καί ἐν τῇ ὀρθοδοξίᾳ· γράφει ὁ ἅγιος Πατήρ: «Ὁ Θεός ἐστιν εἷς, καί ὁ Χριστός εἷς, καί μία ἡ Ἐκκλησία Aὐτοῦ, καί ἡ πίστις μία, καί ἡ ποίμνη μία ἡνωμένη διά τῆς κόλλας τῆς ὁμοφωνίας εἰς τήν στερεάν ἑνότητα τοῦ Σώματος». Ἀλλ’ ἡ  Ὀρθοδοξία διά τόν ἅγιον Κυπριανόν δέν ἀποτελεῖ Πίστιν ἀποφασιζομένην ἑκάστοτε κοινῇ συναινέσει ὑπό τῶν  Ἐπισκόπων, ἀλλά τήν ἀπ΄ ἀρχῆς παραδοθεῖσαν ὑπό τῶν Ἀποστόλων  τοιαύτην. Χάριν αὐτῆς ὁ ἅγιος Κυπριανός, δέν ἐσεβάσθη τήν δικαιοδοσίαν ἤ τήν ἄποψιν τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης Στεφάνου, ἀλλά συνίστα τήν ἀνυπακοήν πρός αὐτόν, διότι ὁ Στέφανος ἐνήργει κατά παράβασιν τῆς ἀποστολικῆς Πίστεως (Epistola LXXIV, Ad Pompeium contra Epistolam Stephani) !  Ἡ αὐστηρά ἐκκλησιολογική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ περί μή σωτηρίας ἐκτός Ἐκκλησίας (“extra Ecclesiam nulla salus”) εἶναι, κατά τόν Καθηγητήν Βλάσιον Φειδᾶν, ἡ κατ΄ ἐξοχήν και κατά παράδοσιν ὀρθόδοξος. Ἀντιθέτως, ἡ αὐγουστίνειος ἐκκλησιολογία, ἡ ὁποία ἀποδέχεται στοιχεῖα ἐκκλησιαστικότητος ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποτελεῖ οὕτω τήν βάσιν τοῦ κειμένου τῆς Ραβέννας καί τῶν  τελευταίων κειμένων τοῦ Π.Σ.Ε. (Πόρτο Ἀλέγκρε καί Πουσάν) συνιστᾷ καινοτομίαν, καί ὡς γνωστόν, πᾶσα ἐπίμονος καί ἀμετανόητος δογματική καινοτομία ἀποτελεῖ διά τήν Ὀρθοδοξίαν αἵρεσιν!

Απάντησις (του "Ορθόδοξου Τύπου) προς τον κ. Τελεβάντον

Ο κ. Παναγιώτης Τελεβάντος κατηγορεί τον Ο.Τ. ότι «επιτίθεται εναντίον των ηγετών του αντιοικουμενιστικού αγώνα», καθώς και εναντίον του Σεβ. Ναυπάκτου και ότι υποβάλλει αυτήν την γραμμήν εις αυτόν ο αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης. Πολλάκις διευκρινίσαμε ότι αδίκως λέγονται αυτά δια τον Ο.Τ. και τον π. Β. Βολουδάκην, ο οποίος τυγχάνει από τους παλαιοτέρους συνεργάτας του Ο.Τ., καθώς ο Ο.Τ. διέθετε πάντοτε ελευθέραν πένναν και έθετεν ερωτήματα προς πάσαν κατεύθυνσιν. Δυστυχώς ο κ. Τελεβάντος επιμένει εις την ανεδαφιαίαν άποψίν του απλώς, δια να δημιουργήση σύγχυσιν εις το αναγνωστικόν μας κοινόν η δια προσωπικούς λόγους διαφημίσεως. Εκπλησσόμεθα πως απαντά με τόσον επιθετικόν ήθος αναγνωρίζων εμπάθειαν εις τον π. Βασίλειον και εις τους αρθρογράφους μας με άρθρα συκοφαντικά επαληθεύων την παροιμίαν «εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι».