ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Όλα τα τάγματα, των απ’ αιώνος Αγίων, Προφητών, Αποστόλων, Πατριαρχών, Μαρτύρων, Οσίων, έλαβον Χάριτας και δόξας από τον επουράνιον Θεόν, διά τας αρετάς τας οποίας είχον, ποτέ όμως δεν έφθασαν να λάβουν εκείνας τας Χάριτας τας οποίας έλαβεν η Θεοτόκος από τον Υιόν της και Θεόν. Η Παναγία Παρθένος έλαβεν όχι μόνον όλας τας Χάριτας τας οποίας όλοι ομού οι Άγιοι έλαβον και τας οποίας ουδείς εξ όλων των άλλων Αγίων ηξιώθη να λάβη, αλλ’ επί πλέον έλαβε και έν ακόμη πρωτάκουστον χάρισμα, το να υψωθή επάνω από όλην την υπεξούσιον κτίσιν του Βασιλέως των βασιλέων, να γίνη δηλαδή Βασίλισσα πάσης της κτίσεως και Μήτηρ του μονογενούς Υιού του Θεού.
Χαίρε λοιπόν, Θεόνυμφε Μαριάμ, πορφυρογέννητε Βασίλισσα των Αγγέλων. Χαίρε, αργυροχρυσόχοε κρίνε της καθαρότητος. Χαίρε, ευανθέστατε Παράδεισε μακαρίων ηδονών. Χαίρε, παστάς χρυσοπόρφυρε του Ουρανίου Νυμφίου. Χαίρε Σύ, ήτις ως βασιλικόν βλάστημα εκ της ρίζης του Ιεσσαί γεννημένη από άκαρπον κοιλίαν, πρώτον είδες το φως της μακαριότητος, από το φως του Ηλίου, πρώτον εστάθης πολίτισσα του ουρανού με την ψυχήν, παρά πολίτισσα της γης με το σώμα, πρώτον θυγάτηρ του προαιωνίου Πατρός, παρά του Ιωακείμ και της Άννης, και πρίν να πατήσης την γην, κατεπάτησες την κεφαλήν του ιοβόλου δράκοντος. Χαίρε Σύ, ήτις με θαυμάσιον τρόπον συλληφθείσα από άγονον μήτραν, έλαμψας εις την κοιλίαν της Μητρός, ως μαργαρίτης εις κόχλον. Εγεννήθης ως όρθρος, στολισμένη με άνθη ουρανίων αρετών, ηύξανες ως Ήλιος, στεφανωμένη με τας ακτίνας της θείας Χάριτος, και έζησες ως φοίνιξ, μονοφυές θαύμα της φύσεως εν γεννητοίς γυναικών. Χαίρε Σύ, ήτις μόνη από όλας τας γυναίκας κατηξιώθης να γίνης Μήτηρ του Θεού και να βαστάσης εις τον κύκλον της καθαράς Σου γαστρός Εκείνον, ο Οποίος εις την παντοδύναμον παλάμην Του βαστάζει όλον τούτον τον οικουμενικόν κύκλον.

Κηρύττομεν λοιπόν, ω ευλογημένη Παρθένε, όλη ψυχή και καρδία τα μεγαλεία Σου ταύτα τα μεγάλα και ασύγκριτα. Κηρύττομεν τας απείρους Σου αρετάς και τας ανεκλαλήτους χάριτας, τας οποίας εχαρίσατο εις Σε το Πνεύμα το Άγιον. Κηρύττομεν την ταπείνωσιν και την υπακοήν, με την οποίαν ελάλησας σήμερον προς τον Γαβριήλ το « Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρημά σου» ( Λουκ.Α:38), και δια την οποίαν ταπείνωσιν, βλέποντές Σε σήμερον νοερώς αναβιβαζομένην επάνω εις τον υψηλότατον θρόνον του Υιού Σου, στεφανωμένην Βασίλισσαν Αγγέλων τε και ανθρώπων, τρέχομεν όλοι με ευλάβειαν και πόθον και προσκυνούντες την Βασιλείαν Σου, δοξολογούμεν και λέγομεν: «Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν». 

Εὐαγγελισμός - Ἑλληνισμός -- του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη

Μὲ μιᾶς ἀνοίγει ὁ οὐρανός, τὰ σύγνεφα μεριάζουν,
οἱ κόσμοι ἐμείνανε βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν.

Μία φλόγα ἀστράφτει... ἀκούονται ψαλμοὶ καὶ μελῳδία...
Πετάει ἕν᾿ ἄστρο... σταματᾶ ἐμπρὸς εἰς τὴ Μαρία...
«Χαῖρε τῆς λέει ἀειπάρθενε, εὐλογημένη χαῖρε!
Ὁ Κύριός μου εἶναι μὲ σέ. Χαῖρε Μαρία, Χαῖρε!»


Ἐπέρασαν χρόνοι πολλοί... Μία μέρα σὰν ἐκείνη

ἀστράφτει πάλι ὁ οὐρανός... Στὴν ἔρμη της τὴν κλίνη
λησμονημένη, ὁλόρφανη, χλωμὴ κι ἀπελπισμένη,
μία κόρη πάντα τήκεται, στενάζει ἁλυσωμένη.
Τὰ σιδερὰ εἶναι ἀτάραγα, σκοτάδι ὁλόγυρά της.
Ἡ καταφρόνια, ἡ δυστυχιὰ σέπουν τὰ κόκαλά της.
Τρέμει μὲ μιᾶς ἡ φυλακὴ καὶ διάπλατη ἡ θυρίδα
φέγγει κι ἀφήνει καὶ περνᾶ ἕν᾿ ἄστρο, μίαν ἀχτίδα.
Ὁ Ἄγγελος ἐστάθηκε, διπλώνει τὰ φτερά του...

«Ξύπνα, ταράζου, μὴ φοβοῦ, χαῖρε, Παρθένε, χαῖρε.

Ὁ Κύριός μου εἶναι μὲ σέ, Ἑλλὰς ἀνάστα, χαῖρε».

π. Θεόδωρος Ζήσης - Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (mp3-2014)


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Προεόρτια Ευαγγελισμού, Αρτέμονος επισκόπου Σελευκείας και Πισιδίας και Ζαχαρίου των οσίων, Παρθενίου ιερομάρτυρος του νέου (1657).


Ὁ Ἅγιος Ἀρτέμων γεννήθηκε στὴ Σελευκεία τῆς Πισιδίας. Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἦλθε σὲ ἐκεῖνο τὸν τόπο, ὁ Ἅγιος Ἀρτέμων ἔγινε μαθητής του, ἐνῷ στὴν συνέχεια ἀναδείχθηκε Ἐπίσκοπος τῆς ἴδιας πόλεως, διδάσκαλος τοῦ λαοῦ καὶ κήρυκας τῆς ἀλήθειας. Διενέργησε πολλὰ θαύματα καὶ ὁδήγησε πολλοὺς ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες πρὸς τὸν Κύριο, κάνοντάς τους Χριστιανούς. Διοικώντας μὲ εὐσέβεια καὶ θεάρεστο τρόπο τὸ ποίμνιο, ποὺ τοῦ εἶχε ἐμπιστευθεῖ ὁ Θεὸς καὶ διακυβερνώντας μὲ ἀρετὴ καὶ σοφία τὴν Ἐκκλησία, ἦταν σωτήριο λιμάνι γιὰ ὅλους ποὺ εἶχαν ἀνάγκη, προστάτης τῶν χηρῶν, ὑπερασπιστὴς τῶν ὀρφανῶν, χορηγὸς πτωχῶν καὶ πενήτων.
Ὁ Ἅγιος Ἀρτέμων, ἀφοῦ πολιτεύθηκε κατὰ Θεὸν καὶ ὑπηρέτησε σὲ ὅλα τὸν Κύριο, κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη σὲ βαθὺ γῆρας, ἀπολαμβάνοντας τὴν αἰώνια ζωή.

Ὁ Ἅγιος Συμεὼν Θεσσαλονίκης στὴν «Ἐπιστολὴν στηρικτικὴν» γράφει πρὸς τοὺς ὑποδουλωθέντας Χριστιανοὺς τὶς παραμονὲς τῆς πτώσεως τῆς Θεσσαλονίκης,

 ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ «πρὸ πάντων ἀναγκαιότερον φυλάσσειν αὐτοῦ καθαρὰν καὶ ἀκλινῆ τὴν ὁμολογίαν. Χωρὶς γὰρ τούτου τὰ πάντα εἰσὶ νεκρά... Οὕτω χωρὶς τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως οὐδὲν ὄφελος ἔσται...» καὶ «ὃ δοκεῖ ἐνεργεῖν (χωρὶς τὴν ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ) τοῦ πονηροῦ ἐστι ἐξαπάτη καὶ τῆς πλάνης ὑπάρχει καρπός». Καὶ ἀκόμη «οὐδὲ ἀγαθὰ εἰσιν ἃ δοκεῖ ποιεῖν ὁ ἄπιστος ἀγαθά, πονηρία δὲ μᾶλλον καὶ εἰς Θεοῦ παραλύπησιν» (Ἁγ. Συμεών, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Ἔργα Θεολογικά, Ἀνάλεκτα Βλατάδων, 1981, σελ. 113)

Όχι στην Ισλαμοποίηση της Αγιοτόκου Ελλάδος μας -- Όλοι στον Λευκό Πύργο (άγαλμα Βότση) Κυριακή 27 Μαρτίου 6μμ Θεσσαλονίκη


Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: Θεολογία καί πολιτική. Εἰσήγηση στὴν Ἠμερίδα γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη, 23 Μαρτίου 2016 Σύνοδο

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου στὴν Θεολογικὴ-Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα "Ἁγια καὶ Μεγάλη Σύνοδος" τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, στὸ Στάδιο Εὶρήνης καὶ Φιλίας, 23 Μαρτίου 2016

Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα χαρίσματα τῶν Χριστιανῶν (Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν) πού εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι ἀποτελοῦν τήν ἐγρηγοροῦσαν συνείδησιν, ἡ δέ μεγαλύτερη προσφορά τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως γράφει ὁ μακαριστός Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος (Καψάνης), εἶναι νά ἐνεργοποιῆ τήν ἐγρήγορση τῆς συνειδήσεως τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία, ὅταν μάλιστα ὁ λαός τοῦ Θεοῦ σήμερα ἀφήνη ἐν πολλοῖς «ἀδρανές καί ἀνενέργητον τό χάρισμα τοῦτο». Ἡ ἐγρήγορση τῆς Ὀρθοδόξου συνειδήσεως ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ζωντανά.
Ἐμεῖς δέ οἱ Κληρικοί, παντός βαθμοῦ, καί οἱ λαϊκοί θεολόγοι ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη ὅταν δέν καλλιεργοῦμε στό ποίμνιό μας τήν «ἐγρήγορσιν τῆς συνειδήσεώς» του, ἀλλά ἀρκούμαστε σέ μιά κοινωνική διακονία καί σέ μιά πολιτιστική προσφορά, καί δέν προσφέρουμε τόν ὀρθόδοξο λόγο, πού εἶναι ἡ προϋπόθεση τῆς σωτηρίας. Ἡ θεολογία, ὅπως ἐκφράσθηκε ἀπό τούς ζωντανούς ὀργανισμούς, ἤτοι τούς Προφήτας, τούς Ἀποστόλους καί τούς Πατέρας, εἶναι μεγάλο χάρισμα, καί ἡ χάρη τῆς θεολογίας σώζει τόν ἄνθρωπο.

Από τα πρακτικά καί θεολογικά κεφάλαια Αγίου Συμεών τού Νέου Θεολόγου

Αφού ο κόσμος και τα του κόσμου είναι όλα πρόσκαιρα, κι ο Θεός είναι άφθαρτος και αθάνατος, να χαίρεστε όσοι  γι΄  Αυτόν αφήσατε τα φθαρτά. Φθαρτά δεν είναι μόνον ο πλούτος και τα χρήματα, αλλά και κάθε ηδονή και απόλαυση της αμαρτίας είναι φθορά. Μόνο οι εντολές του Θεού ειναι φως καί ζωή. Και έτσι τις ονομάζουν όλοι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Η αναφορά του κ. Μουζάλα στο κράτος των Σκοπίων με το όνομα «Μακεδονία» δεν είναι  λεκτική γκάφα. Εντάσσεται στην οργανωμένη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα να μάς προετοιμάσουν για οδυνηρές εθνικές υποχωρήσεις και για την αλλοίωση της εθνικής μας ταυτότητας. Τα γεγονότα βοούν. Θυμίζω τα κυριώτερα:
Α) Ως προς το ιερό όνομα της Μακεδονίας μας, το οποίο ο ελληνικός λαός δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει:
Το 2015 ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς επισκέφθηκε τα Σκόπια και συνεχάρη την κυβέρνησή τους, διότι δεν έχει αλυτρωτικά οράματα. Φυσικά οι χάρτες της «Μεγάλης Μακεδονίας» που περιλαμβάνουν ελληνικά και βουλγαρικά εδάφη συνεχίζουν να διδάσκονται στα σχολεία της ΠΓΔΜ.
Προ ολίγων εβδομάδων ο Αν. Υπουργός για Ευρωπαϊκές υποθέσεις Νίκος Ξυδάκης μιλώντας σε σλοβακική εφημερίδα αποκάλεσε τα Σκόπια με το όνομα «Μακεδονία».
Ο διορισθείς από τον Πρωθυπουργό ως υπεύθυνος του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία Αντώνης Λιάκος παρομοιάζει τους Μακεδονομάχους με  τζιχαντιστές!
Στο πρόσφατο κοινό ανακοινωθέν για τη συνάντηση Ολάντ-Τσίπρα το γαλλικό κείμενο αναφέρει το κράτος των Σκοπίων ως «Μακεδονία»» χωρίς να διαμαρτυρηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Θυμίζω επίσης τη μαζική προσπάθεια υπουργών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να αμφισβητήσουν τα ευρήματα της κ. Περιστέρη στην Αμφίπολη.
Β) Ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΤΡΙΔΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 –Σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς παντοῦ καὶ πάντοτε

Ἡ ἀξία τῆς Εἰρήνης ἐπιβεβαιώνεται καθημερινὰ ἀπὸ τὶς παλιμβάρβαρες έπεμβάσεις καὶ ταὰ γεγονότα, ποὺ ματώνουν ταὴν καρδιὰ τῶν φιλεύσπαγχων συνανθρώπων μας.

Οἱ ἀντίθετες ἐπεμβάσεις καὶ ἀπαίσιες συρράξεις καὶ ἡ δημιουργία  ἐμφυλίων πολέμων γιὰ τὸν ὑπέργειο καὶ ὑπόγειο πλοῦτο τῶν Λαῶν, ἐφαρμόζοντας τὶς ἀντιχριστιανικὲς στρατηγικές τους οἱ σιωνιστές, ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι  εἶναι ἡ πρωτογενὴς αἰτία τῆς δυστυχίας τῶν ἀδύνατων καὶ ἀνίσχυρων Λαῶν τῆς Ὑφηλίου.

Αὐτὰ ἐξολοθρεύουν καὶ ξεριζώνουν ἀνθρώπους, οἰκογένειες, γενεές, ἔθνη καὶ λαούς.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : Οἱ οἰκουμενιστές ἀνερυθριάστως καί ἀσυστόλως πάνω στό Ἱερό Σῶμα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας, προβάλλουν καί στηρίζουν ὡς δῆθεν ἀληθῆ διδασκαλία της τόν σατανοκίνητο, μασονοκίνητο καί σιωνιστικό Οἰκουμενισμό.

Τό σχέδιό τους, ὅμως, αὐτό ἔχει πρό πολλοῦ ἀποτύχει παταγωδῶς, ὅπως ἀποδεικνύεται ἐν τοῖς πράγμασι. Ἡ δεινή καί τραγική πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Οἰκουμενιστική Κίνηση, μέ ἀποκλειστική εὐθύνη τῶν ἰδίων τῶν αἱρετικῶν καί ἑτεροδόξων ἀπό τή μιά, καί τῶν οἰκουμενιστῶν ἀπό τήν ἄλλη, εἶναι ἀλυσιτελής. Τό μόνο, πού ἐπιτυγχάνεται, εἶναι ἡ σύγχυση καί ὁ συγκρητισμός. Οἱ αἱρετικοί καί ἑτερόδοξοι διακρίνονται για τήν ἔλλειψη εἰλικρίνειας καί μετανοίας, ἐμμένοντες σατανικῶς στήν κακοδοξία.
Ἡ μέν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ συνεχίζει νά ἐμμένει στό παγκόσμιο πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ «Πάπα» τῆς Ρώμης, στή διασάλευση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος καί στήν ἄρνηση τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κτιστή χάρη.

 Ἡ δέ αἵρεση τοῦ Προτεσταντισμοῦ ἐμμένει κι αὐτή στήν εἰκονομαχία, στήν ἄρνηση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας καίτοῦ μυστηρίου τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου. Οἱ «χειροτονίες» γυναικῶν στόν ἱερατικό καί ἐπισκοπικό βαθμό καί ἡθεσμοθέτηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στόν Προτεσταντικό κόσμοπού ἀποτελεῖ ἀνατροπή τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίαςκαί φυσιολογίας καί καθιερώνει μιά κίβδηλη ἀνθρωπολογία τήν κορωνίδα τῶν ἁμαρτιῶνκαθώς και  ἀναγνώρισητῶν «γάμων» μεταξύ τῶν ὁμοφυλοφίλωνἀποδεικνύουν ὅτι καθόλου δέν ἐπηρρεάστηκε ἀπό θεολογικούςδιαλόγουςοὔτε πλησίασε  αἵρεση καί  ἑτεροδοξία πρός τήν ὀρθόδοξη κατεύθυνσηθεολογία καί ζωή.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Εορτή Μεγάλου Αντωνίου [mp3 - 2016].


επείγουσα ενημέρωση (23/3/2016, 4μμ): Ελληνίδες και Έλληνες,

όπως φαίνεται η κυβέρνηση της «πρώτης φοράς αριστερά», ΤΡΕΜΕΙ στην ιδέα, ότι την παραμονή της Εθνικής επετείου της παλιγγενεσίας, ο Ορθόδοξος Ελληνικός λαός θα βγει στον δρόμο, να διαμαρτυρηθεί για τον εξισλαμισμό της πατρίδας μας και την μετατροπή της σε απέραντο Hot Spot λαθρομεταναστών.Σήμερα, 23 Μαρτίου 2016, μία μόλις ημέρα πριν την μεγάλη μας πορεία-συγκέντρωση, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, μας ΚΑΛΕΣΕ και μας επέδωσε την 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗοποιασδήποτε συνάθροισης και πορείας, βάση του άρθρου 11-2 του Συντάγματος για το διάστημα από 6μμ της Πέμπτης 24/3, μέχρι τις 01:00 ώρα της 25/3/2016, με την δικαιολογία «για λόγους δημοσίας ασφάλειας».


Θυμίζουμε ότι είναι συνταγματικό δικαίωμα των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ το "συνέρχεσθε" και «συναθροίζεσθε». Να συγκεντρώνονται δηλαδή και να διαδηλώνουν.

Επί τοις ουσίας, το πολιτικό σύστημα, ποινικοποιεί την πρώτη μεγάλη, ακομμάτιστη εκδήλωση κατά της ισλαμοποίησης της πατρίδας μας.


ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ να υποχωρήσουμε στα ιδανικά μας και μη μπορώντας να αποδεχθούμε ότι το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του «συναθροίζεσθε», είναι μόνο δικαίωμα των gay, των μπαχαλάκηδων και των λαθρομεταναστών,


ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΥΜΕ την συγκέντρωση μας, με σύμφωνη γνώμη ΟΛΩΝ των Συλλόγων που συμμετέχουν, σε NEO, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΛΕΣΜΑ, 
την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 και ώρα 6μμ, 
στο Λευκό Πύργο (στο άγαλμα του ναυάρχου Βότση).Επιτέλους, 

Έχουν και οι ΕΛΛΗΝΕΣ δικαιώματα σε αυτή την χώρα.

ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 1η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ


ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ


Πρωτοβουλία: 
Ιερός Λόχος 2012
Συμμετέχουν και συνεχίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ να στηρίζουν, οι :
Πατριωτική Κίνηση Πολιτών Καβάλας
Δεσμοί Ελλήνων
Πατριωτικός Σύνδεσμος "Ελληνοκρατείν"
Ορθόδοξος σύλλογος Άγιος Βασίλειος
Εθνικά Σκεπτόμενοι Πολίτες
Ορθόδοξος Σύλλογος Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Καβάλας
Πατριωτική Κίνηση Θεσσαλονίκης
"Παρακαταθήκη" Πανελλήνιος Σύνδεσμος για την Ελληνορθόδοξη Παράδοση


ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :

Στο δελτίο ειδήσεων στα Αραβικά της ΕΡΤ 1, οι προδότες Συριζαίοι αποκαλούν τα Σκόπια Μακεδονία !!!

ο 

Ο εκφωνητής στο 0.15 περίπου αποκαλεί τα Σκόπια, Μακεδονία....

Xαιρετισμός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ στήν ἡμερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 23 Μαρτίου 2016

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 

Ἀκολουθεῖ ὁ χαιρετισμός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ στήν ἡμερίδα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ˙ Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» πού διοργανώνεται ὑπό τήν αἰγίδα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων i) Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, ii)Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, iii) Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης καί iv) Πειραιῶς στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας στόν Πειραιᾶ τήν 23η Μαρτίου 2016.


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :
«ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ˙
Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες»

Σεβασμιώτατοι,                                                                                                                                Σεβαστοί Πατέρες,                                                                                                                                             Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγητές,                                                                                       Σεβαστό Προεδρεῖο,                                                                                                                                                                                  
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί,
Χαιρετίζω τήν πολύ νευραλγική σημερινή ἡμερίδα, πού διοργανώνουν οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βάρης καί Βουλιαγμένης, Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί ἡ καθ’ ἡμᾶς Πειραιῶς καί Φαλήρου, καθώς καί ἡ Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν, μέ θέμα : «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος˙ Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες».