Να διακοπή το μνημόσυνον -- του αειμνήστου Γεωργίου Ζερβού διευθυντού του «Ορθοδόξου Τύπου»

Πιστεύομεν ότι η ισοπεδωτική πορεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον Οικουμενισμόν – Παπισμόν  είναι άνευ επιστροφής. Διότι δεν υπάρχει δυναμική αντίστασις εναντίον όσων νοθεύουν την Ορθόδοξον Πίστιν και το Ορθόδοξον φρόνημα. Δι΄ αυτό απαιτούνται κινήσεις αι οποίαι θα περιορίσουν την «ξέφρενον» πορείαν προς τον Οικουμενισμόν – Παπισμόν.                 
Μία κίνησις είναι η διακοπή του Μνημοσύνου του Οικουμενικού Πατριάρχου. Η κίνησις αυτή θα τρομοκρατήση τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και τους «συνοδοιπόρους» του Επισκόπους. Η διακοπή του μνημοσύνου του ενός θα τρομοκρατήση τον άλλον, ο οποίος εις όλας τας σχετικάς ομιλίας του επισημαίνει ότι τον συντονιστικόν ρόλον προς την παναίρεσιν του Οικουμενισμού έχει το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ότι αυτός ακολουθεί. Αναζητούνται γενναίοι κληρικοί, μοναχοί και Επίσκοποι. (Ο.Τ. 1677).

Περί των «δοκούντων ορθοδοξείν» συντηρητικών

Όλοι μας γνωρίζομε ότι σήμερα, εκτός των οικουμενιστών υπάρχουν καί οι αντιοικουμενισταί, οι λεγόμενοι Παλαιοημερολογίται ή Ζηλωταί. Υπάρχει όμως καί μία τρίτη ομάδα, οι αυτοαποκαλούμενοι συντηρητικοί, τίτλος άγνωστος στην παράδοση της Εκκλησίας. Οι ανωτέρω θέλουν να πιστεύουν ότι αποτελούν μία τάξη μεταξύ των Οικουμενιστών καί των Ζηλωτών της Ορθοδοξίας, μία τάξη πού, όπως λένε τηρεί την βασιλικήν καί διακριτικήν οδόν, την αποφεύγουσα τά άκρα, ώς επικίνδυνα καί δαιμονικά.
Καθ' ημάς ο συντηρητικός, ο οπαδός αυτός της μεσότητος, ο αποφεύγων τα άκρα, τα όρια των οποίων αυτός καθορίζει, στην πραγματικότητα ακολουθεί αντιπαραδοσιακές πρακτικές και μεσότητες, οι οποίες τον καθιστούν αντιπαραδοσιακόν και όχι διακριτικόν, ως αυτός φαντάζεται! Και τούτο, διότι μεσότης εις τα θέματα ευσέβειας και πίστεως δεν υπάρχει. Ή είσαι ακόλουθος της ασεβείας, ή της ευσέβειας. Η Ορθοδοξία δεν είναι «κόθορνός» τις (Κόθορνος εκαλείτο παλαιά το φαρδύ υπόδημα των ηθοποιών, το οποίον ήτο κατάλληλον και διά τα δύο πόδια) δυναμένη να χωρέσει ασέβειαν και ευσέβειαν. Γι' αυτό και ο Άγ. Μάρκος ο Ευγενικός θα γράψει: «Ποτέ διά της μεσότητος δεν διορθώθηκαν τα εκκλησιαστικά πράγματα. Μεσότης αληθείας και ψεύδους ποτέ δεν υπάρχει» (P.G. 160, 1093).
Ο συντηρητικός, επίσης, δεν μπορεί να είναι παραδοσιακός, διότι ο τελευταίος τηρεί όλες τις παραδόσεις εξ ίσου, χωρίς να υποτιμά την Αγίαν Γραφήν.

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 2/2 (Βίντεο)


Ανθολογία Βυζαντινής Μουσικής - Άγιον Όρος - Βyzantine Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Ησυχίου μάρτυρος, Ευθαλίας της παρθένου, Θεοδότου ιερομάρτυρος επισκόπου Κυρηνείας Κύπρου, Ανδρονίκου μάρτυρος.

Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (286 – 305 μ.Χ.) καὶ κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ Συγκλητικοῦ. Ὅταν διὰ διατάγματος τοῦ Μαξιμιανοῦ ξέσπασε ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν Χριστιανῶν καὶ οἱ κατέχοντες ἀνώτερα ἀξιώματα Χριστιανοὶ ἀπαγορεύθηκε νὰ φέρουν ζώνη καὶ στολή, τότε ὁ Ἅγιος προτίμησε νὰ περιφρονήσει ὅλες τὶς τιμὲς τῆς πρόσκαιρης δόξας, ἀπέβαλε τὰ ἐνδύματα καὶ τὴ ζώνη τοῦ ἀξιωματικοῦ καὶ ἐνδύθηκε ταπεινὰ καὶ ἄσημα.
Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας ἔμαθε τί εἶχε γίνει ὀργίσθηκε καὶ διέταξε νὰ δέσουν στὸν λαιμὸ τοῦ Ἁγίου βαριὰ πέτρα καὶ νὰ τὸν ρίξουν στὸ ποτάμι.
Ἔτσι ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ἔλαβε τὸ στέφανο τῆς μακαρίας δόξας τοῦ Θεοῦ.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Περί Ενανθρωπήσεως - Λόγος Αγ. Αθανασίου (Μέρος Α') [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Ιερομονάχου Γρηγορίου Ζιώγου -- Το Πιστεύω ομολογεί μία Εκκλησία.

Συνεπώς  Ρωτώ, 
1.Πως  είναι δυνατόν  στον   ίδιο  Γεωγραφικό  χώρο  να  υπάρχουν  2  Εκκλησίες  επίσημες,  παλαιού  και  νέου,  οι  οποίες  να  έχουν  100%  διαφορετικό  Δόγμα,  ( Οικουμενισμός ) και  παράλληλα  να  είναι  και  οι  2  εκκλησίες  του  Χριστού  με  Αγιο  Πνεύμα;;;    
2. Από  πότε  έχει Αγιο Πνεύμα αυτός που το βλαστημάει;   
3. Από  πότε ο Χριστός  συνεργάζεται   με τον Διάβολο;  
 Ακυρώσατε  το  Πιστεύω  και  αυτό  αποτελεί  Πνευματική και υπαρξιακή πτώση. Προδοσία της  Άνωθεν εντολής του θεού, της Μίας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας. Λέτε  το σύμβολο της Πίστεως, ενώ την ίδια στιγμή το βλαστημάτε.
Πως  διατείνεστε  ότι  ο  Οικουμενισμός  δεν  είναι  κατεγνωσμένη  αίρεση,  όταν  στους  κόλπους  του,  έχει  όλες  τις  αρχαίες  αιρέσεις;

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ -- «Χαίρε, αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα, χαίρε, των Αγγέλων τον βίον εμφαίνουσα.»

Του αείμνηστου Ανδρέου Θεοδώρου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Παν. Αθηνών.


Δια της εν δόξη αδιαφθόρου μεταστάσεως Αυτής εις τα φωτεινά σκηνώματα του ουρανού η Θεοτόκος Μαρία εκλάμπει τον εντελή τύπον της αναστάσεως. Ό,τι ηδύνατο να λάβη το ποίημα εκ της ζωηφόρου εκ των νεκρών αναστάσεως κατά την ημέραν της εν δόξη επιφανείας του Χριστού, αποτυπούται ασπασίως επί της εντελεστάτης καλλονής της Παρθένου. Υπερβάσα εις δόξαν τα Χερουβίμ και τα Σεραφίμ, ήδη αναστίλβει την θεσπεσίαν μαρμαρυγήν της θεώσεως. Η στιλβηδών της χάριτος διακατέχει και διαπερά την Βασίλισσαν των ουρανών. Η θεόμορφος καλλονή της νέας εξ αναστάσεως κτίσεως πληρούται εν τη θεονύμφω Κόρη της Βασιλείας. Το θαύμα της αναστάσεως αστράπτει επί της Μητρός της Ζωής, ανακλώμενον επ΄ Αυτής εκ της υπερφυούς χάριτος του Υιού, της πηγής πάσης αναστάσεως και ζωής! (Ιω. 11, 25). Ενδιαιτωμένη εις τα σεπτά σκηνώματα του ουρανού η Άνασσα – Μήτηρ εμφαίνει τον εν δόξη άϋλον βίον των Αγγέλων. Υπερβάσα την φθοράν, εισήλθεν αμετακλήτως εις τον αιώνιον χώρον της αφθαρσίας. Ομοδίαιτος των Αγγέλων χορεύει περί το τρισήλιον φως, εσθίει τον άρτον της Βασιλείας, μετέχει της μακαρίας δόξης του Θεού. Δεχομένη το μακάριον φως, αποστίλβει τούτο εις το κτιστόν και έγχρονον πεδίον της ζωής. Είναι εξάγγελος των θείων ιδιοτήτων, υποφήτης των αρρήτων μυστηρίων της Τριάδος. Εν τη Θεοτόκω – Μητρί συνοψίζεται πάσα κτιστή και άκτιστος καλλονή, πάσα φυσική και πνευματική ωραιότης, το άϋλον κάλλος των αγγέλων και η ευγένεια της εν τω ανθρώπω Χριστοφόρου εικόνος. Εν τη Μητρί ο Υιός αποτυποί τους θεοειδείς χαρακτήρας Αυτού, την θεοείδειαν του εξ Αυτής προσλήμματος του πληρώσαντος του πάντα της θεομόρφου ευκλείας του χριστολογικού θαύματος!

Ο Καθηγούμενος Αρχιμ. Κύριλλος Μελισσοχωρίου :

...Κυριολεκτικά ισοπεδώθηκαν όλα όσα επί χίλια και πλέον έτη εχώριζαν και χωρίζουν – και θα χωρίζουν – τους αιρετικούς Παπικούς από τους Ορθοδόξους. Μόνο προσχηματικά και τυπικά δεν υπήρξε και το «κοινόν Ποτήριον» ακόμη. Αυτό γίνεται σταδιακά και μεμονωμένα προς το παρόν. Αλλ’ όμως ήδη από το 1965, μετά την αντικανονική και μονομερή «άρση των αναθεμάτων», το όνομα του αιρεσιάρχου Πάπα έχει αναγραφή στα Δίπτυχα του Πατριαρχείου και μνημονεύεται «σιωπηρώς» ως ομόπιστος Πατριάρχης Ρώμης και μάλιστα ως πρώτος τη τάξει!

Ο παπισμός επίβουλος της Ορθοδοξίας

Ποίος δεν γνωρίζει σήμερον τας επαισχύντους παπικάς σταυροφορίας εις βάρος του «σχισματικού» Βυζαντίου και την επί δύο αιώνας φραγκικήν κατάληψιν της Κωνσταντινουπόλεως, που απετέλει την πρώτην άλωσίν της;
Ποίος δεν γνωρίζει σήμερον τον λόγον του πά­πα Ευγενίου του Ε’ κατά την άλωσιν της Κωνσταντι­νουπόλεως: «Δεν θα εχαιρόμην τόσον πολύ εάν είχωμεν δέκα νίκας κατά των Τούρκων, όσον χαίρομαι σή­μερον δια την υποδούλωσιν των “σχισματικών”»!
Ποίος δεν γνωρίζει ότι η καταστροφή τεσσά­ρων εκατομμυρίων Ορθοδόξου Ελληνικού λαού εις την Μ. Ασίαν, οφείλετο εις τας μηχανορραφίας του παπισμού, φοβουμένου την επανεγκατάστασιν ενός νέου βυζαντινού κέντρου της Ορθοδοξίας, αντιπάλου του παπισμού; «Ήλθαν εις το φως διάφορα έγγραφα, που απεδείκνυον ακλόνητα, ότι το Βατικανόν, όπως και άλλες δυνάμεις, είχε παρακινήσει την Γαλλίαν (και την Ιταλίαν) να βοηθήσει τους Τούρκους, διότι δεν ήθελεν να πάρουν οι Ορθόδοξοι Έλληνες την Κωνσταντινούπολιν. Το Βατικανόν εφοβείτο ότι η ελ­ληνορθόδοξος Εκκλησία θα εγίνετο σοβαρός αντίπα­λός του εις περίπτωσιν που θα εδραιώνετο εις το παλαιόν της κέντρον του Ανατολικού Χριστιανισμού… Την ιδίαν εποχήν εκολάκευε την Σοβιετικήν Ένωσιν με την ελπίδα να υποτάξη την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της εις τον Καθολικισμόν…».

Ολοκληρώθηκε η εκστρατεία: 2000 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ απαιτούν από το Υπουργείο Πολιτισμού την διάσωση της οικίας του Παύλου Μελά στην Κηφισιά

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε ότι η συλλογή υπογραφών που διεξήχθη με πρωτοβουλία των συλλόγου μας και την στήριξη πλήθος πατριωτικών συλλόγων και φορέων για την απαίτηση μας να διασωθεί η ιστορική οικία του Παύλου Μελά και να μετατραπεί σε Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, τελεσφόρησε.
Δύο χιλιάδες υπογραφές από αγνούς πατριώτες συλλέχθηκαν διαδικτυακά και θα προωθηθούν στον Δήμο Κηφισιάς και στο Υπουργείο Πολιτισμού, μεταφέροντας τους γνωστό το δίκαιο αίτημα μας.
 Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο δίκαιος αγώνας μας για την διάσωση της ιστορικής οικίας δεν θα αφήσει ασυγκίνητο κανέναν αρμόδιο στο υπουργείο πολιτισμού και στον δήμο Κηφισιάς και όλοι μαζί θα εργαστούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Την διαδικτυακή υπογραφή μπορείτε να δείτε
 εδώ.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
 
Ιερός Λόχος 2012
Έφεδροι και Φίλοι των Ειδικών Δυνάμεων