«Λαμπρός Επικήδειος» Μία οφειλομένη απάντησις

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
εδέχθην κριτικήν δημοσίως δια το άρθρον «Λαμπρός επικήδειος της Ιεραρχίας δια το Κολυμπάρι» και επιθυμώ να απαντήσω.
Με επικρίνουν ότι η άποψις ότι η Εκκλησία της Ελλάδος «έθαψε» το Κολυμπάρι είναι αστήρικτος.
Δυστυχώς παρατηρώ ότι όσοι διαφωνούν με αυτήν την άποψιν εκκινούν από την πεποίθησιν ότι αυτό που έγινεν εις το Κολυμβάρι ήτο Σύνοδος! Δια τούτο εμμένουν εις το πόσοι υπέγραψαν και πόσοι όχι. Όμως κατ’ αυτόν τον τρόπον βλέπουν το δένδρον και χάνουν το δάσος, ως λέγει μία παροιμία. Παραπλανώνται δυσ­τυχώς, διότι εφάνη ότι επρόκειτο δια Σύνοδον. Όμως τα φαινόμενα πάντοτε απατούν!
Αρκεί, δηλαδή, η συγκέντρωσις μερικών Επισκόπων, δια να χαρακτηρισθή αυτή ως Σύνοδος; Κατά τα συλλείτουργα που παρίστανται και έπειτα συζητούν οι Επίσκοποι μεταξύ τους θα έπρεπε να θεωρούμεν ότι πρόκειται δια Συν­­οδον; Η επειδή την ωνόμασεν ο Πατριάρχης Σύνοδον όλοι το επιστεύσαμεν; Αν είναι Σύνοδος και απεφάσισεν οικουμενιστικά, τότε αυτοί που το πιστεύουν και συνεχίζουν να μνημονεύουν τους Επισκόπους της «Συνόδου» είναι και οι ίδιοι οικουμενισταί!
Μήπως επομένως «σκοπίμως» εξωθούν εις καθαίρεσιν η αποτείχισιν αγωνιστάς κληρικούς εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτήν την άποψιν;
Επίσης ακόμη και αν ήτο δυνατόν να αποδεχθώμεν ότι ήτο Σύνοδος, τίνος υπογραφή θα ισχύη των 150 που παρίσταντο η των 550 Επισκόπων που απουσίαζον; Των 24 Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος που υπέγραψαν -αθετούντες την διαταγήν των εντολέων τους- η των 54 που δεν ήταν παρόντες; Δεν υπάρχει σιωπηρά συγκατάνευσις εις τοιαύτα ζήτηματα. Αν το πιστεύη κανείς αυτό, τότε έχει εμπλέξει την πολιτικήν με την Εκκλησίαν και νομίζει ότι η Ιεραρχία είναι κόμμα!
Η σύγκλησις της προσφάτου Ιεραρχίας, όπως είπαν όλοι οι Ιεράρχαι και ο Αρχιεπίσκοπος δεν είχεν ως σκοπόν να εγκρίνη τα κείμενα («(Η Σύνοδος της Ιεραρχίας) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει κάποιον διαπιστωτικό, επικυρωτικό η καθαρά διαδικαστικό – τυπικό χαρακτήρα», Ανακοινωνθέν Ιεραρχίας 23.11.2016), δι’ αυτό άλλωστε παρεπέμφθησαν εις πολλαπλάς επιτροπάς. Επομένως αν δεν προκύψουν πορίσματα και δεν υπογράψουν όλοι δεν ισχύει τίποτε!
Ακόμη όμως και αν υπέγραφαν όλοι, εφ’ όσον αι Εκκλησίαι της Βουλγαρίας και  της Αντιοχείας έχουν απορρίψει την Σύνοδον -ανεξαρτήτως των λόγων-, πως θα ισχύση το Κολυμβάρι εις όλην την Ορθοδοξίαν; Θα ισχύη δια τους μισούς και δια τους υπολοίπους δεν θα ισχύη; Μόνον ένας παράφρων θα ηδύνατο να υποστηρίξη κάτι παρόμοιον!
Τέλος, θέλω να καταστήσω σαφές ότι το άρθρον εξέφραζε την προσωπικήν μου γνώμην –όπως και την γνώμην πολλών ανθρώπων με τους οποίους συγχρωτίζομαι- και σας ευχαριστώ που το ετοποθετήσατε ως κεντρικόν έστω και αν δεν σχετίζομαι συγγενικά η πνευματικά με εσάς και τους αγωνιστάς και συνεργάτας του Ο.Τ.
Κύριε Διευθυντά, «με το να πουλούμε παραμύθια» ότι δήθεν η Εκκλησία της Ελλάδος απεδέχθη την «Συν­οδον» της Κρήτης, ενώ εις την πραγματικότητα δεν την επεκύρωσε, «προσφέρουμε τρισχείριστη υπηρεσία» εις τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα και «διακαναλώνουμε τόνους νερού στον μύλο των οικουμενιστών», εις τους οποίους δίδομεν το δικαίωμα να ισχυρίζωνται ότι ακόμη και οι πολέμιοι του Κολυμβαρίου αποδέχονται ότι πρόκειται δια ισχύουσα Πανορθοδόξως «Σύνοδον»!
Μετά τιμής
Παναγιώτης Κατραμάδος


Δεν υπάρχουν σχόλια: