Ὁ Κύριλλος Λουκάρις διὰ τὸν Παπισµόν

 ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ (παπικοί, προτεστάντες, µονοφυσίτες, νεστοριανοὶ κ.ἄ.), ἀναγνωρίστηκαν ἀπὸ τὴν Μεγάλη Σύνοδο ὡς «ἐκκλησίες» (ἀναγνωρίστηκε ἡ ὀνοµασία τους, ἄρα καὶ ἡ ὕπαρξή τους). Αὐτὸ εἶναι ἕνα γεγονὸς πρωτόγνωρο στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας µας, ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ δύο χιλιετίες διακήρυττε τὴν Μοναδικότητά Της. ∆εῖτε τὴ γνώµη, γιὰ τὸν αἱρετικὸ παπισµό, τοῦ µαρτυρικοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου Λούκαρη (†1638):  «Ὅσο καιρὸ εἴµαστε ὑπὸ τὴν κατοχὴ τῶν Τούρκων τὰ δόγµατα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία µας στέκονται σῶα, µὰ τώρα πρόσφατα ἦλθαν οἱ λεγόµενοι Ἰησουΐτες καὶ µὲ πολλὴ πονηριὰ καὶ ὑποκρισία ἀγωνίζονται νὰ µᾶς τὰ ἀνατρέψουν καὶ νὰ τὰ χαλάσουν ὅλα... Τώρα θὰ δεῖς ὅτι σὲ λίγο καιρὸ καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς λατινόφρονες θὰ κάνουν κανένα Πατριάρχη...
Ὅταν ἔλθει λοιπὸν ὁ καιρὸς νὰ βάλουν αὐτοὶ Πατριάρχη λατινόφρονα... τότε ἡ πνευµατικὴ διαγωγὴ θὰ εἶναι στὸ χέρι τους, τότε τὰ µαθήµατα στὸ χέρι τους, ὅπως καὶ ἡ διδασκαλία, τόσο ποὺ δὲν θὰ ἀκολουθήσει τίποτε ἄλλο, παρὰ ὁ παντελὴς ἀφανισµὸς τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας... Ἐµεῖς οἱ ὀρθόδοξοι προσκυνοῦµε καὶ λατρεύουµε καὶ ἀκοῦµε τὸν Χριστό, καὶ ὄχι τὸν Πάπα, ὁ ὁποῖος γιὰ νὰ µεγαλώσει τόσο τὴν ἐξουσία του κατέστρεψε τὴν οἰκουµένη καὶ καθηµερινὰ πολλὲς ψυχὲς ἀνθρώπων στέλνει στὴν κόλαση, τὴν ὁποία θὰ κληρονοµήσουν ὅσοι συνηγοροῦν στὶς αἱρέσεις καὶ τὰ σφάλµατά του. Ἂν πλέον δὲν ἔχουµε σοφία ἐξωτερική, µὲ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ ἔχουµε σοφία ἐσωτερικὴ καὶ πνευµατική, ἡ ὁποία στολίζει τὴν ὀρθόδοξη πίστη µας. Καὶ σὲ αὐτὸ εἴµαστε ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς Λατίνους, στοὺς κόπους, στὶς σκληραγωγίες καὶ στὸ νὰ σηκώνουµε τὸν σταυρό µας καὶ νὰ χύνουµε τὸ αἷµα µας γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριό µας Ἰησοῦ Χριστό. Ἂν εἶχε βασιλεύσει ὁ Τοῦρκος στὴν Φραγκιὰ δέκα χρόνια, χριστιανοὺς ἐκεῖ δὲν θὰ ἔβρισκες, καὶ στὴν Ἑλλάδα τώρα τριακόσια χρόνια βρίσκονται καὶ κακοπαθοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ βασανίζονται, γιὰ νὰ στέκουν στὴν πίστη τους, καὶ λάµπει ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ µυστήριο τῆς εὐσέβειας στὴ µέση τῆς ἀσέβειας, καὶ σεῖς µᾶς λέτε πὼς δὲν ἔχουµε σοφία; Τὴν σοφία σου δὲν τὴν θέλω µπρὸς στὸν σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ». Γι’ αὐτὸ καὶ φρόντισαν οἱ Ἰησουίτες νὰ τὸν ξεκάµουν, µὲ τὸν γνωστὸ «θεάρεστο» ἱεροεξεταστικὸ τρόπο τῆς «ἐκκλησίας» τους!

"O.T"

Δεν υπάρχουν σχόλια: