ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὕψωσε τήν Ποιμαντικήν Ράβδον ἐναντίον ὅλων ἐκείνων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίαςμας, τά ὁποῖα τόν ἐπικρίνουν διά τήν ἀποστασίαν του ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τά φιλοπαπικά του βήματα. Εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην θέτομεν ὡρισμένα ἐρωτήματα ἐπί διαφόρων θεμάτων καί ζητοῦμεν εὐθείας ἀπαντήσεις: Ἐρώτημα πρῶτον: Εἶναι αἵρεσις Παπισμός καί εὑρίσκεται Πάπας ἐκτός Ἐκκλησίας; Ἐρώτημα δεύτερον: Ἔχει συνάψει συμφωνίαν μετά τῶν Παπικῶν διά τήν ἀποφυγήν κάθε συζητήσεως διά τήν δαιμονικήν Οὐνίαν; Ἐρώτημα τρίτον:Ἔχει συμφωνήσει μετά τῶν Παπικῶν τήν «ἕνωσιν» τῶν «Ἐκκλησιῶν» καί ὑπό ποῖον τρόπον; Ἐρώτημα τέταρτον: Εἶναι συντονιστική κεφαλή τῆς Ὀρθοδοξίας. Πῶς συμβιβάζεται ὅμως νά ἀμνηστεύη τήν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ, νά συμπροσεύχεται μετά τοῦ Πάπα, νά τόν προσφωνῆ ὡς ἐν ἐνεργεία Πατριάρχην τῆς «Ἐκκλησίας» τῆς Ρώμης καί νά ἐπιχειρῆ εἰς τήν Κύπρον τήν Οὐνιτοποίησιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Ἐρώτημα πέμπτον: Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί, μετά τάς συμπροσευχάς του μετά τῶν Παπικῶν και την φιλοπαπικήν συμπεριφοράν Ἱεραρχῶν τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πρέπει να προσέρχωνται εἰς τους Ναούς τῶν Παπικῶν, να προσεύχωνται, να ἐξομολογοῦνται και να ἀποδέχωνται τά μυστήριά των, ἀφοῦ κεφαλή τῆς Ὀρθοδοξίας και οἱ φιλοπαπικοί Ἱεράρχαι ἐξίσωσαν τήν Ὀρθοδοξίαν με τον Παπισμόν;
Ἐρώτημα ἕκτον: Εἰς την Κύπρον θα διεξαχθῆ διάλογος διά τό πρωτεῖον τοῦ Πάπα κατά τους πρώτους αἰῶνας τῆς Πίστεως. Τό ζήτημα ὅμως εἶναι αὐτό: Εἶναι δηλαδή ἡ λειτουργία τοῦ πρωτείου κατά τους πρώτους αἰῶνας ἡ λειτουργία τοῦ πρωτείου μετά το Σχίσμα, την πρώτη και Δευτέρα Βατικανειάδα; Το θέτομεν το ἐρώτημα, διότι το ζήτημα ἀπασχολεῖ ἐντόνως τους «Παλαιοκαθολικούς», ἀλλά δεν φαίνεται να ἀπασχολῆ τον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην και τους φιλοοικουμενιστάς Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐρώτημα ἕβδομον: Πῶς ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, με πρωταγωνιστήν τον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἐξετάζει το πρωτεῖον κατά την ἀρχαιότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ἡ Πρώτη Βατικανική Σύνοδος, συμφώνως με φιλοπαπικούς συγγραφεῖς (KLAUSSCHATZ– Το πρωτεῖον τοῦ Πάπα) ἐπέβαλε θριαμβευτικῶς «μία γραμμή καί μία κατεύθυνση τῆς παράδοσης, πού ἀνάγεται στο τέλος τῆς ἀρχαιότητας»; Ἐρώτημα ὄγδοον: Ἀποδέχεται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ φιλοπαπικοί Ἀρχιεπίσκοποι και Μητροπολῖται το διακηρυχθέν ὑπό τῶν Συνόδων τοῦ Παπισμοῦ και τοῦ ἰδίου τοῦ Πάπα ὅτι εἶναι ὁ Τοποτηρητής τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τον πλανήτην γῆν και ὅτι εἶναι ἀλάθητος, δηλαδή ἐπίγειος θεός;
"Ο.Τ."

Δεν υπάρχουν σχόλια: