ΠΑΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

Ἡ ἐφημερὶς τῶν Παπικῶν Ἐνοριῶν Σύρου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἐνοριακὲς Καμπάνες» τῆς 26ης Φεβρουαρίου ἔχει ἕν ρεπορτὰζ διὰ τὰ οἰκονομικὰ τοῦ Βατικανοῦ. Δὲν ἔχει τόσον σημασίαν τὸ ρεπορτὰζ διὰ τὰ οἰκονομικά, ὅσον ἡ ἐπιβεβαίωσις ὅτι τὸ Βατικανόν δὲν εἶναι Ἐκκλησία ἀλλὰ Κράτος, μὲ προϋπολογισμόν, ἀλλὰ καὶ μὲ ὑπουργοὺς καὶ πρέσβεις εἰς τὸ ἐξωτερικὸν θὰ προσθέσομεν. Τὸ ρεπορτὰζ τῆς ἐφημερίδος μᾶς ἔφερε εἰς τὸ προσκήνιον τὰς δηλώσεις τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος διεκήρυσσεν ὅτι τὸ Βατικανὸν δὲν εἶναι Ἐκκλησία, ἀλλὰ Κράτος καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἠδύνατο νὰ διαλεγῆ μαζί του. Ἀλλὰ ἦλθον εἰς τὸ προσκήνιον καὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιτρέπουν τὴν μεταβολὴν τῆς Ἐκκλησίας εἰς Κρατικὴν ὀντότητα. Κατόπιν τούτων διερωτώμεθα: Μὲ τὸ Κράτος τοῦ Βατικανοῦ «διαπραγματεύονται» τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ οἱ φιλοπαπικοὶ Ἱεράρχαι καὶ Ἀρχιεπίσκοποι εἰς τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους; Καὶ τί εἴδους θεολογικοὶ διάλογοι εἶναι αὐτοί, εἰς τοὺς ὁποίους οἱ μὲν Ὀρθόδοξοι ἐκφράζουν τὴν Ἐκκλησίαν, οἱ δὲ Παπικοὶ τὸ Κράτος τοῦ Βατικανοῦ; Καὶ διατὶ οἱ Ὀρθόδοξοι προβαίνουν εἰς ὑποχωρήσεις καὶ νοθεύσεις τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος πρὸς χάριν τῶν Παπικῶν; Τὸ πράττουν, διὰ νὰ συγκινήσουν τὸ Κράτος τοῦ Βατικανοῦ ἢ διὰ νὰ γίνουν καὶ οἱ ἴδιοι Πάπαι, ἀφοῦ ἀδυνατοῦν νὰ ἔχουν καὶ κοσμικὴν ἐξουσίαν; Τὸ δημοσίευμα Παραθέτομεν τὸ ρεπορτὰζ τῆς ἐφημερίδος τῶν Παπικῶν τῆς Σύρου. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Τὸ Βατικανὸ εἶναι ἕνα κρατίδιο μὲ δική του οἰκονομία, ἀλλὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὶς τάσεις τὶς παγκόσμιας οἰκονομίας.
Πράγματι ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔγινε αἰσθητὴ καὶ στὸ Βατικανό. Τὸ Συμβούλιο τῶν καρδιναλίων γιὰ τὰ οἰκονομικὰ θέματα, ποὺ συγκεντρώθηκε πρόσφατα, γνωστοποίησε ὅτι τὸ 2010 θὰ εἶναι πιὸ ρόδινο ἀπὸ πέρυσι, ποὺ διαπιστώθηκε ἕνα ἔλλειμμα 16 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ὑπογράμμισαν ὅμως ὅτι τὸ Βατικανὸ θὰ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μεγαλύτερες δωρεὲς τῶν πιστῶν γιὰ νὰ χρηματοδοτήσει τὶς φετινὲς δραστηριότητες. Ὅμως οἱ δωρεὲς ἀπὸ ἄτομα καὶ καθολικὰ ἱδρύματα ἔχουν μειωθεῖ ἀπὸ τότε, ποὺ ξέσπασε ἡ οἰκονομικὴ κρίση. Ἡ ἐντύπωση ποὺ καλλιεργεῖται στὸν κόσμο εἶναι ὅτι τὸ Βατικανὸ

διαθέτει ἀμύθητα πλούτη. Στὴν πραγματικότητα ἔχει ἕνα ἐτήσιο ἐνεργὸ προϋπολογισμὸ λίγο πάνω ἀπὸ 280 ἑκατομμύρια εὐρὼ (γιὰ σύγκριση: λιγότερο ἀπὸ τὸ μισὸτοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νότρ Ντάμ). Ἡ καθαρὴ περιουσία τοῦ Βατικανοῦ ἐκτιμᾶται γύρω στὰ 730 ἑκατομμύρια δολάρια, λιγότερο ἀπὸ τὶς ἐπιδοτήσεις πολ λῶν ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πανεπιστήμια τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἐπιπλέον τὰ ἔσοδα τοῦ Βατικανοῦ προέρχονται κυρίως ἀπὸ ἐπενδύσεις, γιʼ αὐτὸ ἐπηρεάζονται ἀμέσως ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ πορεία τῶν ἀγορῶν. Τὸ μεγαλύτερο ἔξοδο τοῦ Βατικανοῦ ἀποτελοῦν οἱ μισθοὶ καὶ τὰ ἐπιδόματα τῶν 4.500 καὶ πλέον ὑπαλλήλων του. Μέχρι τώρα τὸ Βατικανὸ κατόρθωσε νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς αὐξήσεις ἀπὸ τὸ κόστος ζωῆς καὶ ἀπέφυγε νὰ στείλει ὑπαλλήλους στὸ ταμεῖο ἀνεργίας, ἐν τῷ μεταξὺ δοκίμασε νέους τρόπους γιὰ ἔσοδα. Πέρυσι τὸ Ράδιο–Βατικανὸ ἄρχισε νὰ παραχωρεῖ περιορισμένο χρόνο σὲ διαφημίσεις, αὐξάνοντας πολὺ λίγο τὰἔσοδα, ἐφόσον τὰ ἔξοδα τοῦ Σταθμοῦ ἀνέρχονται σὲ 18 ἑκατομμύρια εὐρώ. Ποτὲ ὅμως δὲν γίνεται λόγος γιὰ περικοπές, ἐφόσον ἡ κοινωνικὴ ἐπικοινωνία εἶναι ἕνας τομέας κλειδὶ γιὰ τὸν εὐαγγελισμό. Κάποιοι ρωτοῦν: γιατί τὸ Βατικανὸ δὲν πουλάει ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγάλματά του, πούἀξίζει ἑκατομμύρια εὐρώ; Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὸ Βατικανὸ φυλάει μιὰ περιουσία ἀνυπολόγιστης καλλιτεχνικῆς ἀξίας, ἀλλὰ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ θεωρήσει ὅτι εἶναι συνετὸ νὰ τὴν ἐκποιήσει λίγο– λίγο. Κάποιος ἔμπειρος στὰ οἰκονομικὰτοῦΒατικανοῦ εἶχε πεῖ κάποτε: “Μὲ ἕνα δολάριο μπορῶ νὰ κάνω περισσότερα ἀπὸ ὅ,τι ὁ Πάπας μὲ τὴν Πιετὰ τοῦ Μιχαὴλ Ἀγγέλου”. Πράγματι, εἶναι ἀδύνατο ἡ Πιετὰ νὰ ἐκτεθεῖ στὸ ἐμπόριο, καὶ ἂν κατέληγε στὰ χέρια κάποιου συλλέκτη, θὰ προξενοῦσε πολὺ θόρυβο. Τὰ μουσεῖα τοῦ Βατικανοῦ ἀποτελοῦν τὴ μεγαλύτερη πηγὴ ἐσόδων στὴν πόλη τοῦ Βατικανοῦ. Τὸ ἀτομικὸ πλῆρες εἰσιτήριο εἶναι 15 εὐρώ. Ὅμως καὶ αὐτὰ ἀντιμετωπίζουν μιὰ αὔξηση ἐξόδων, ἐπειδὴ παρατείνουν τὸ ὡράριο ἀνοίγματος γιὰ τὸ κοινό. Καὶ ἡ ἀποκατάσταση ἑνὸς ἔργου τέχνης κοστίζει πολὺ ἀκριβά. Γιʼ αὐτό, ὅπως πολλὰ ἄλλα μουσεῖα, ἀναζητεῖται ἕνας χορηγός. Ἀκόμη καὶ ἡ κιονοστοιχία τοῦ Μπερνίνι, ποὺ περιβάλλει τὴν πλατεῖα τοῦ ἉγίουΠέτρου, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ καθαριστεῖ ἀπὸ τὰ καυσαέρια, χρειάστηκε νὰ ἐπιτραποῦν ὁρισμένες διαφημίσεις κάτω ἀπὸ τὶς καμάρες, γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ οἰκονομικὰ ἡ ἀποκατάσταση. Τὰ παραπάνω στοιχεῖα προέρχονται ἀπὸ τὸν ἀρχισυντάκτη καὶ τὸν ἀνταποκριτὴ στὴ Ρώμη τῆς Καθολικῆς Ὑπηρεσίας Εἰδήσεων (CNS)».

Δεν υπάρχουν σχόλια: