Περιοδικόν "Φωτεινή Γραμμή" : Ἡ ἐπικρατούσα «ξετσιπωσιά» μπορεῖ νὰ ἐπιφέρῃ ἀκόμη καὶ τὸν νόμο της «σαρία».

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΞΗΡΑΣΙΑ – ΜΕΛΙΣΣΕΣ – ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ –
ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ καὶ …..

Η ΕΛΛΑΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΗ,
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΗ
ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΗ
29.3.2016

Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή, λένε οἱ εἰδικοί, θὰ φέρῃ ξηρασία, ποὺ μπορεῖ νὰ μετατρέψῃ καὶ τὴν Ἑλλάδα μας μέχρι καὶ σὲ Σαχάρα, ἐὰν δὲν λάβουμε ἀναγκαῖα μέτρα ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως.

Τὸ ἴδιο καὶ ἡ μετανάστευσι ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων -μωαμεθανῶν, ποὺ μπορεῖ νὰ μεταβάλῃ τὴν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας σὲ λίγα χρόνια σὲ μουσουλμανικὸ καθεστώς. Ἤδη ὑπάρχουν πολλὰ ἑκατομμύρια μωαμεθανῶν καὶ ὄχι μόνον μερικὲς δεκάδες ἢ ἑκατοντάδες χιλιάδες, ὅπως ἀπατεῶνες ἰθύνοντες ψεύδονται ἀσυστόλως καὶ ἀφιονίζουν ἐνορχηστρωμένως τὸν ὀρθόδοξο λαό.
Ἡ ἐπικρατούσα «ξετσιπωσιά» μπορεῖ νὰ ἐπιφέρῃ ἀκόμη καὶ τὸν νόμο της «σαρία».


Ἐὰν συνεχίσουμε νὰ εἴμαστε ἐξωμότες, θὰ ἐφαρμοσθοῦν ὅλα αὐτά, ποὺ εἶπε ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα – Μπενάκη κατὰ τὴν πρώτη ὁρκωμοσία τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια καὶ ὁ κ. Παπούλιας ἄκουγε ὅλα αὐτὰ ἀσμένως χωρὶς τὸν παραμικρὸ ἐνδοιασμὸ καὶ διαμαρτυρία χάριν τῆς μεγίστης δόξας καὶ τῶν παχυλῶν ἀμοιβῶν του – διπλάσια καὶ τριπλάσια ἀπ᾿ ὅ,τι λαμβάνουν Πρόεδροι μεγάλων χωρῶν καὶ ἰσχυρῶν οἰκονομιῶν. Καὶ ὁ τελευταῖος ἀγράμματος χωριάτης ἢ τσοπάνος μὲ ἴχνος πατριωτισμοῦ καὶ Ὀρθοδόξου πίστεως θὰ «ἔβαζε τὰ πόδια στὰ αὐτιά» καὶ θὰ ἔτρεχε νὰ εὕρῃ ὅπλα, γιὰ νὰ χτυπήσῃ τοὺς ἰθύνοντες – τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ ἐπιβάλλουν τέτοιους ὅρους (διαφθορὰ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τῶν θεσμῶν, τῶν ἱερῶν συμβόλων, τῶν ἠθῶν καὶ τῆς οἰκογενείας, τῶν αἰωνίων αὐτῶν πυλώνων τῆς φυλῆς μας, χάριν τῶν ὁποίων κατωρθώσαμε ἀνὰ τὶς χιλιετίες νὰ διατηρήσουμε τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόδοξο, τὸ ὁμότροπο, τὸ ὁμόγλωσσο).
Ἰδοὺ τὸ κατάντημα!!!!!
Νὰ μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου.

Ἡ ἠθικὴ ἐξαθλίωσι καὶ ὁ ἐκμαυλισμὸς μᾶς ὁδήγησαν στὴν μεγίστη οἰκονομικὴ κρίσι, ποὺ διερχόμεθα, ἡ ὁποία, ἐπαναλαμβάνουμε, εἶναι ἀπόροια αὐτῆς ἠθικῆς κρίσεως καὶ στὴν ὑποτέλεια.
Ἀνάγκη ὄθεν νὰ συναισθανθοῦμε τὴν πτώσι μας, νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ θεῖο ἔλεος, διότι διαφορετικά «ζήτω ποὺ καήκαμε».  

Ἡ πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ ἀναπτερώσῃ καὶ θὰ ἀναζωογονήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.
  
Ἔχουμε πολλὲς λύσεις γιὰ τὴν Ἑλλάδα ;
Ναὶ ἔχουμε, ἂν καινοτομοῦμε.
Ναὶ μποροῦμε νὰ πρωτοποροῦμε.
Ἔχουμε τὰ πνευματικὰ ἐφόδια νὰ γίνουμε πρῶτοι ἐπὶ γῆς στὴν καινοτομία καὶ τὴν ἀνθρώπινη ἀνάπτυξι.

Δεῖτε τὶς παραμέτρους τῶν δύο ἀντίστοιχων δεικτῶν καινοτομίας καὶ ἀνθρώπινης ἀναπτύξεως.
Δείκτης καινοτομίας: Ἐμπειρία, Μάθησι, Ἀνάπτυξι, Εὐρεσιτεχνίες, Νέα Ὀργάνωσι καὶ Διοίκησις, Νέα Ἀγοραστική (Marketing), Ἔξυπνες ἐξαγωγές κ.λπ.
Δείκτης ἀνθρώπινης ἀναπτύξεως : Μακροβιότητα, Μόρφωσι ἐνηλίκων – ἐφήβων, Αὔξησι ΑΕΠ.

Συνεργασία - Ἔρευνα – Διάλογος - Ἀποφάσεις – Νερό – Μέλισσες – Καρποφορία, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Ἐπαναφορὰ τῶν ἑκατομμυρίων ἑκατοντάδων τόννων θαμμένων ὑδάτινων πόρων τῶν πέντε ποταμῶν καὶ 700 χειμάρρων, παραποτάμων καὶ ρυακίων στὴν ἐπιφάνεια τῆς Ἀττικῆς καὶ δημιουργία ἑκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων πνευμόνων πρασίνου, ποὺ τὰ ἔχει μεγίστη ἀνάγκη ἡ Ἀττική.
Εἶναι ἡ μοναδικὴ πρωτεύουσα, ποὺ δὲν διασχίζεται ἀπὸ ποτάμι.
Ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ θέματος θὰ ἐπανέλθωμεν προσεχῶς λίαν ἀναλυτικῶς, διὰ νὰ «ξυπνήσῃ» ὁ λαὸς καὶ νὰ ἀναγκάσῃ τοὺς ἰθύνοντες νὰ μὴ συμβάλλουν στὴν περαιτέρω καταστροφὴ τῆς φύσεως, διότι ἡ φύσι ἐκδικεῖται.

 Νερὸ ἀπὸ χιόνια – λίμνες – φράγματα – Λιμνοδεξαμενὲς - Ἀφαλατώσεις  μὲ ἡλιακὴ ἐνέργεια - Ἀποθήκευσι ἐνέργειας μὲ ἀποθήκευσι νεροῦ ἀπὸ ροὴ καὶ ἀντλήσεις γιὰ ὑδατοπτώσεις.
Ἐνέργεια ἀπὸ ἥλιο - ἀέρα – κύματα - ὑδατοπτώσεις.

Τὶ θὰ γίνῃ μὲ τὴν ἐκτροπὴ τοῦ Ἀχελώου καὶ ἄλλων ποταμῶν, παραποτάμων, ρυακῶν ;
«Ὅ,τι συμφέρει ὅλη τὴν χώρα καὶ δὲν βλάπτει κανέναν».

*Ὅσο νερὸ χύνεται στὴν θάλασσα καὶ ἀπὸ τὸν Ἀχελῶο καὶ ἀπὸ τὸν Ἀξιὸ καὶ ἀπὸ ἄλλους ποταμούς, παραποτάμους καὶ ρύακες μπορεῖ νὰ ἀξιοποιηθῇ μέχρι καὶ τὴν Θεσσαλία μὲ κάθε δυνατὴ καινοτομία.

**Καλλίτερα στὴν Θεσσαλία παρὰ στὴν θάλασσα.

***Περισσότερες ὑδροβόρες καλλιέργειες, ὅπου ὑπάρχει περισσότερο νερό. Ἄρα ἀνακατανομὴ εἴδους ἐτησίων καλλιεργειῶν ἀνὰ περιοχή.

*****Νερὸ νησιῶν στὴν ξηρὰ γῆ αὐτῶν κὶ ὄχι στὴν θάλασσα. Τρόποι ὑπάρχουν. Ἰδοὺ ἡ Νάξος.

******Ἀφαλατώσεις νεροῦ θαλασσῶν μὲ ἡλιακὴ - αἰολικὴ - κυματικὴ ἐνέργεια.

Τὸ φυτὸ KENAF παράγει γρήγορα ἀκριβὸ χαρτὶ καὶ ἀντέχει πότισμα ἀκόμη καὶ μὲ ὑφάλμυρο νερό.

Μέλισσες – κυψέλες παντοῦ.
Χωρὶς μέλισσες ἡ καρποφορία  θὰ εἶναι πολὺ μικρὴ καὶ δὲν θὰ μποροῦν νὰ τραφοῦν οἱ ἄνθρωποι.

Ἂς προωθήσουμε σωστὰ τὴν αὔξησι κυψελῶν καὶ μελλισουργῶν.

Τρόποι ὑπάρχουν.Ἄς προωθήσουμε τὰ ἀμπέλια, τὶς ἐλιὲς καὶ τὰ θερμοκήπια παντοῦ. Νὰ ἐπιδοτηθοῦν καὶ νὰ ἀναζωογονηθοῦν ὅλες οἱ ἀμπελῶνες, ποὺ «ἀνθρωπάκια», ὅπως ὁ Σημίτης, ἐπιδοτοῦσαν τὴν ἐκχέρσωσι αὐτῶν, γιὰ νὰ ἐπωφελοῦνται ἀετονύχηδες σιωνιστὲς Γαλλίας, Ἰσπανίας, κ.λπ. γιὰ νὰ καταστοῦν μονοπώλια.

Ἑλληνικὴ βιοκλιματικὴ ἀντισεισμικὴ κατοικία εἶναι ἐφικτὴ ὑπόθεσι καὶ πρέπει  νὰ πριμοδοτηθῇ.

Ἡ καθυστέρησι ὑγροποιήσεως τῶν χιόνων εἶναι ἐφικτὴ μὲ ἔξυπνες σκιάσεις, ποὺ ἰσοδυναμοῦν μὲ ἀποθηκεύσεις πολλῶν λιμνῶν.

Τὰ θερμοκήπια παθητικῆς θερμοχωρητικότητας παντὸς ὑψομέτρου εἶναι ἐφικτά.

Ἡ ἀποξήρανσι τροφίμων εἶναι ἐφικτή, ὅπως καὶ ἡ λειτουργία μικρῶν ψυγείων καὶ καταψυκτῶν μὲ ἡλιακὴ καὶ αἰολικὴ ἐνέργεια.

Ἡ ἐκπαίδευσις μελλισουργῶν εἶναι ἐφικτή, ὑπάρχει καὶ πρέπει νὰ προωθηθῇ περισσότερο.

Οἱ ἀποστάξεις σὲ μικροὺς ἀποστακτῆρες μέχρι 20 λίτρων πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθερες.

Ἡ αὐτάρκεια σὲ γάλα – τυριά – κρέας – ψάρια εἶναι καὶ ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι ἐφικτή.

© Ἡ Τεχνολογία τρισδιάστατων ἐκτυπωτῶν (3D) μπορεῖ μὲ ἀνάλογη ἔρευνα νὰ μᾶς δώσῃ ἕτοιμες πλεγμένες μὲ κερὶ κυρῆθρες μελισσῶν· ἂν οἱ ἁρμόδιοι τὸ ἐπιθυμοῦν, γιὰ νὰ αὐξήσουμε πάρα πολὺ τὴν παραγωγικότητα ἀνὰ κυψέλη. ©

Ὁ 12μηνος Τουρισμός - Ἀγροτουρισμὸς στὴν Ἑλλλάδα μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ καὶ νὰ καταναλώνῃ κατὰ 80% τουλάχιστον ἑλληνικὰ προϊόντα.

Αὐτοὶ οἱ στόχοι μειώνουν ἀνειδίκευτους καὶ ἀνέργους, ἐνῷ ὅλα ὅσα προαναφέραμε δείχνουν τὴν νέαν στρατηγικὴ γιὰ τὴν παραγωγικὴ ἀνασυγκρότησι τῆς Ἑλλάδος, ποὺ πρέπει νὰ συμπεριλάβῃ τὰ Ἑλληνικὰ ποδήλατα, τὰ Ὑβριδικὰ ἡλιακὰ - ἠλεκτρικὰ ὀχήματα – αὐτοκίνητα καὶ τὴν ἀξιοποίησι ὅλων τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν.

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΑΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ – ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΔΡΟΥΜΕΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: