Καμιά ανάμνηση του κόσμου δεν υπάρχει εκεί κάτω.

«Εξελεύσεται το πνεύμα αυτού (η τελευταία του πνοή) και επιστρέψει εις την γήν αυτού· εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού» 
(Ψαλμ. 145, 4). 
«Οι νεκροί ουκ εισί γινώσκοντες ουδέν... ότι ουκ έστι ποίημα και λογισμός και γνώσις και σοφία εν άδη, όπου σύ πορεύη εκεί» 
(Εκκλησιαστής Θ΄5-10). 

Καμιά ανάμνηση του κόσμου δεν υπάρχει εκεί κάτω. 

«ώσπερ εξελθών της γαστρός, των εν γαστρί ου μνημονεύεις^ ούτω και του σώματος εξελθών, ου μνημονεύεις των εν σώματι» 
(Αγ. Αντωνίου Μεγ., Φιλοκ. Α΄σ.19) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: