The music harmony of the Universe-Theodoros Vasilikos


ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ... «Ἄρχισε ἡ “ἀνοικοδόµηση” τῆς κατεστραµµένης Χώρας µας µὲ τὸ κατεπεῖγον “γκρέµισµα” τῶν Θρησκευτικῶν!» Τοῦ κ. ∆ηµ. Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου

Γιά πρώτη φορά ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους γίνεται διάκριση σέ βάρος (τῆς διδασκαλίας) ἑνός µαθήµατος, τό ὁποῖο θεωρεῖται πλέον ἐπισήµως τό µόνο προαιρετικό στήν Ἑλληνική ἐκπαίδευση (ἀπό τή στιγµή πού πλέον µέ προφορική ἀναιτιολόγητη δήλωση τοῦ Γονέως, σύµφωνα µέ ἀπόφαση τῆς κ. Σίας Ἀναγνωστοπούλου, ἀναπληρώτριας Ὑπουργοῦ Παιδείας, τό παιδί θά τυγχάνει ἀπαλλαγῆς!). Τό µάθηµα αὐτό ἀφορᾶ σέ δοµικό στοιχεῖο τῆς ἰδιοπροσωπίας τοῦ Ἑλληνισµοῦ καί τῆς πολιτισµικῆς ταυτότητος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί γενικῶς τῶν Ἑλλήνων, κατά τούς τελευταίους 18 αἰῶνες τῆς ἱστορικῆς πορείας καί παρουσίας τοῦ Γένους µας! Τό δοµικό αὐτό στοιχεῖο εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία καί τό µάθηµα εἶναι τά Θρησκευτικά! Συνεπακόλουθα καί οἱ ἐκπαιδευτικοί ἐπιστήµονες, οἱ ὁποῖοι τό διδάσκουν, ἀντιµετωπίζονται καί θεωροῦνται ἐµµέσως πλήν σαφῶς ὡς δευτέρας κατηγορίας ἐκπαιδευτικό προσωπικό! Οὐσιαστικῶς τό γεγονός αὐτό, τό ὁποῖο ἀνακύπτει, ὡς προελέχθη, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου (πάλαι ποτέ Ἐθνικῆς) Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευµάτων, συνιστᾶ εὐθεῖα προσβολή τοῦ ὑπάρχοντος (καί ὑπό τῶν κυβερνώντων πλήρως ἀπαξιωθέντος) Συντάγµατος καί σαφῆ προσπάθεια περιθωριοποιήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἐξοστρακισµοῦ της ἀπό τήν δηµόσια ἐκπαίδευση τῶν Ἑλλήνων. Κακή ἀρχή κάνουν οἰ ἰθύνοντες καί µάλιστα σπεύδοντες καί εἶναι βέβαιο ὅτι ἔτσι βαδίζοντες θά ἔχουν καί κακό τέλος!

"O.T."

Ο ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ

«Άψαυστά εστι τοις απείροις τα πνευματικά· ψυχή δε αγία και πιστή προς κατάληψιν έρχεται η του αγίου Πνεύματος κοινωνία…». Άγ. Μακάριος ο Αιγύπτιος
Εν αντιθέσει προς την κλασσικήν φιλοσοφίαν, την ποριζομένην τας γνώσεις εκ του εξωτερικού κόσμου, ο Νεοπλατωνισμός, ως μυστικιστικός ιδεαλισμός, εστρέφετο προς τα ένδον του ανθρώπου, όπως εκείθεν επιτύχη την «θέαν του Θεού». Πιστεύων ότι η ψυχή είναι πλάσμα Θεού και επιποθεί μίαν «Θεοκρασίαν», μίαν σύγχυσιν εντός της απροσώπου Θεότητος, ενόμιζεν ότι, στρεφομένη η ψυχή προς εαυτήν, ως προς θείαν αρχήν, ήτο αρκετόν δια να ίδη την θείαν εικόνα. Μάλιστα οι νεοπλατωνικοί, θέλοντες να δικαιώσουν την θεωρίαν των αυτήν, επεκαλούντο την χριστιανικήν διδασκαλίαν περί θείας εικόνος, ανανεούντες τοιουτοτρόπως τας παλαιάς αντιλήψεις, περί θεότητος της ανθρωπίνης ψυχής. Ενώπιον των ιδεών τούτων, αι οποίαι έτεινον να προκαλέσουν σύγχυσιν εν τη περί θείας εικόνος διδασκαλία της Εκκλησίας, ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υπεστήριξε διγματικώς, ότι πάσα προς τα έσω στροφή δεν δύναται να απολήξη ειμή εις την θεώρησιν της διεφθαρμένης εικόνος, εφ’ όσον η ψυχή δεν απεπλύθη δια λουτρού παλιγγενεσίας.

Ἔκκλησις πρὸς τὴν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τοὺς Εὐεργέτας ἀπὸ τὴν Χιµάραν

Ἀποτελεῖ ἐθνικὸν χρέος ἡ συνέχισις τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ διὰ τῆς ἱδρύσεως Ἑλληνικοῦ Λυκείου εἰς τὴν Χιμάραν. Ὑπάρχουν πολλοὶ Ἑλληνόπαιδες καὶ Ἑλληνομαθεῖς, οἱ ὁποῖοι θὰ χαθοῦν, ἐὰν συντόμως δὲν προστρέξη βοήθεια διὰ τὴν ὁμαλὴν συνέχισιν τῆς ἐκπαιδεύσεως. Συμφώνως πρὸς τὴν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» τῆς 23ης Σεπτεμβρίου 2015: «Τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο τῆς Χιµάρας συµπληρώνει φέτος τὰ ἐννέα χρόνια ἀπὸ τὴν ἐπαναλειτουργία του. Τὸ σχολεῖο πρωτολειτούργησε γύρω στὸ 1775 µὲ τὴν ἔλευση ἐκεῖ καὶ τὶς παραινέσεις τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Τὸ 1945 τὸ καθεστὼς Χότζα εἶχε ἀπαγορεύσει τὴ λειτουργία του τιµωρώντας τὴ Χιµάρα ποὺ εἶχε ἀπόσχει τοῦ δηµοψηφίσµατος γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς λαϊκῆς δηµοκρατίας.

ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΤΑΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΚΑΙ Η “ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ” ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Μητροπολῖται πού προσῆλθον στήν «Εἰκονική Σύνοδο»:

1. Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος. 2. Μηθύµνης κ. Χρυσόστοµος 3. Γουµε- νίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. ∆ηµήτριος 4. Βεροίας, Ναούσης καί Καµπανίας κ. Παντελεήµων 5. ∆ιδυµοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. ∆αµασκηνός 6. Ξάνθης κ. Παντελεήµων 7. Σάµου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος 8. Καστορίας κ. Σεραφείµ 9. Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ. Θεόκλητος 10. Κασσανδρείας κ. Νικόδηµος 11. Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος 12. Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος 13. Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ 14. Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστοµος 15. Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος 16. Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιµος 17. Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας 18. ∆ράµας κ. Παῦλος 19. Σισανί- ου καί Σιατίστης κ. Παῦλος 20. Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης 21. Χίου κ. Μάρκος 22. Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστοµος 23. Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαµερίου κ. Θε- όκλητος 24. Μαρωνείας καί Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων 25. Κίτρους κ. Γεώργιος 26. Ἰωαννίνων κ. Μάξιµος 27. Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων 28. Γρεβενῶν κ. ∆αβίδ 29. Νέας Κρήνης καί Καλαµαριᾶς κ. Ἰουστῖνος.

Μητροπολῖται ποὺ ἀρνήθηκαν νά παραστοῦν στήν «Εἰκονική Σύνοδο»:


1. Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιµος 2. Παραµυθίας κ. Τίτος 3. Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος 4. Λήµνου κ. Ἱερόθεος 5. Κονίτσης κ. Ἀνδρέας 6. Ζιχνῶν κ. Ἱερόθεος 7. Κιλκισίου κ. Ἐµµανουήλ.

"O.T"

O ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Διονυσίου
Aρεοπαγίτου.

Καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν.
Ἔζησε καὶ μαρτύρησε τὰ χρόνια ποὺ αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Δομετιανός. Διακρίθηκε γιὰ τὴ φιλοσοφική του κατάρτιση καὶ τὴν βαθιά του καλλιέργεια.
Ἀρχικὰ ἦταν εἰδωλολάτρης καὶ μέλος τῆς Βουλῆς τοῦ Ἀρείου Πάγου. Τὸ κήρυγμα ὅμως τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἄγγιξε τὴν παιδευμένη καὶ εὐαίσθητη ψυχή του καὶ βαπτίσθηκε.
Ἀργότερα διαδέχθηκε στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῶν Ἀθηνῶν τὸν εὐσεβῆ Ἰερόθεο.
Ὑπῆρξε συγγραφέας πλήθους θεολογικῶν συγγραμμάτων. Ἐπιβραβεύθηκε ἀπὸ τὸ θεὸ γιὰ τὴ χριστιανική του δράση μὲ τὸ χάρισμα νὰ ἐπιτελεῖ θαύματα.
Περιόδευσε σὲ πολλὰ μέρη τῆς Δύσης, ὅπου κήρυξε τὸν εὐαγγελικὸ λόγο καὶ ἑρμήνευσε τὶς ἱερὲς γραφές. Ὅταν ἔφθασε στὸ Παρίσι συνελήφθη καὶ ἀργότερα ἀποκεφαλίσθηκε.
Μαζί του μαρτύρησαν καὶ δυὸ μαθητές του, ὁ Ρουστικὸς καὶ ὁ Ἐλευθέριος. Ὁ ἡγεμόνας τῆς περιοχῆς ἔδωσε ἐντολὴ νὰ μὴ θάψει κανεὶς τὰ ἅγια λείψανα τῶν μαρτύρων, ὅμως κάποιοι χριστιανοὶ τὰ φύλαξαν καὶ ὅταν δὲν ὑπῆρχε πλέον φόβος τὰ ἐνταφίασαν μὲ τιμές.

Ἀγωγὴ τοῦ Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύµων εἰς τὸν διαχειριστὴν τοῦ amen.gr

Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Παρὸν τῆς Κυριακῆς» τῆς 27ης Σεπτεβρίου 2015: «Ἀποζηµίωση τῆς τάξεως τῶν 200.000 εὐρὼ ζητάει ὁ -κατὰ τὸν ἴδιο- κανονικὸς Πατριάρχης Ἱεροσολύµων Εἰρηναῖος µὲ ἀγωγὴ ποὺ κατέθεσε πρὶν ἀπὸ µερικὲς ἡµέρες εἰς βάρος τοῦ κ. Νίκου Παπαχρήστου, δηµιουργοῦ καὶ διαχειριστῆ τοῦ δηµοφιλοῦς ἱστότοπου Amen.gr, γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήµηση καὶ προσβολὴ τῆς προσωπικότητός του. ...Ὁ Μακαριώτατος ὑποστηρίζει, γιὰ µία ἀκόµη φορά, κατηγορηµατικὰ πὼς «ἐγὼ ὡς θῦµα αὐτῆς τῆς ἀκραίας συκοφαντικῆς δυσφηµήσεως καὶ προσβολῆς τῆς προσωπικότητoς ἀπὸ τὸν ἐναγόµενο, ποὺ γνωρίζω ὅσο κανείς. Ὅµως ὅλα αὐτὰ τὰ ψεύδη τῆς πλεκτάνης, ποὺ ἐπιστρατεύτηκαν ἐναντίον µου καὶ ἐσφράγισαν τὰ 10 χρόνια τῆς Πατριαρχείας µου, µὲ τὸ γνωστὸ σηµερινὸ ἀποτέλεσµα ἀποµόνωσής µου στὸ κελὶ καὶ ζωντανοῦ ἀργοῦ θανάτου µου, µὲ κλειδωµένες τὶς δύο ἐξώθυρες τοῦ προαυλείου χώρου µου, ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο θαβωρίου Θεόφιλο Γιαννόπουλο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχο Περιστέρη, οἱ ὁποῖοι καὶ       κατέχουν τὰ κλειδιά».

" O.T."

Κινδυνεύομε, ως Εκκλησία και ως Έθνος.

Οι κολυμβήθρες εστέγνωσαν δια το μη υπάρχειν βρέφη προς βάπτισι και η Ραχήλ, η αγία μας Εκκλησία, κλαίει απαρηγόρητα δια τα τέκνα Της τα αποβαλλόμενα και φονευόμενα υπό αναλγήτων μητέρων και κακούργων ιατρών. Τριάκοντα επτά περίπου χιλιάδες αθώων ψυχών φονεύονται κατά μήνα και ο εθνικός μας στρατός κατ΄ έτος ελαττώνεται, ενώ οι κύκλω ημών εχθροί υπερπληθύνονται. Οι δε Κληρικοί μας συζητούν περί ανέμων και υδάτων, περί ιερωσύνης γυναικών και στρατεύσεως αυτών… Ταλαίπωρε αιωνία Ελλάς, που πηγαίνεις; Με τρία εκατομμύρια μουσουλμάνων στα αγιοτόκα εδάφη σου, Ιέρειες ετοιμάζονται δια την Εκκλησία σου και γυναίκες δια την φύλαξι των συνόρων και της ακεραιότητός σου!!!

Γιατί οι χριστιανοί παρασύρονται στις μαγείες ;

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=4&t=11484

Διότι εξέλειπε απ’ αυτούς η πίστις και ο φόβος του Θεού· διότι σήμερα δεν προσεύχονται σχεδόν καθόλου, ώστε να εκπληρωθούν τα αιτήματά των με την προσευχή και να μη τρέχουν στις μα­γείες. Δεν διαβάζουν σήμερα την Αγία Γραφή για να ιδούν τι τιμω­ρίες περιμένουν τους ασχολουμένους μ’ αυτά. Δεν πηγαίνουν τακτι­κά στην εκκλησία, δεν εξομολογούνται ούτε ακόμη στις τέσσερες μεγάλες νηστείες, δεν ζητούν στις ανάγκες των την συμβουλή και την ευχή του ιερέως.

Επί πλέον τρέχουν πολλοί στις μαγείες διότι εξέχασαν τις υποσχέσεις που έδωσαν στον Χριστό, στο μυστήριο του Βαπτίσματος, όταν είπαν: «Αποτάσσομαι τω σατανά και πάσι τοις έργοις αυτού και πάση τη πομπή αυτού…». Άλλοι πηγαίνουν στους μάγους επειδή δεν εκπληρώθηκαν τα αιτήματά των στην Εκκλησία του Χριστού, ή διότι ελησμόνησαν τον θάνατο και την ημέρα της μελλούσης Κρίσεως του Χριστού. Γι’ αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας συμβουλεύουν να τρέχουμε μόνο στον Θεό, μόνο στην Εκκλησία και τους ιερείς και όχι στον διάβολο και τους υπηρέτας του.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής («Φιλοκαλία» Β´ τόμος) -- ΟΛA ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

«Χωρίς την παραχώρηση του Θεού και αυτοί ακόμα οι δαίμονες δεν μπορούν να υπηρετήσουν τον διάβολον. Γιατί αυτός ο ίδιος ο Θεός επιτρέπει με την πρέπουσα φιλάνθρωπη και αγαθή πρόνοια στον διάβολο να επιφέρη με τους υπηρέτες του δαίμονες διάφορες τιμωρίες. Αυτό το φανερώνει καθαρὰ η ιστορία του Ιώβ, που γράφει ότι δεν μπορούσε διόλου ο διάβολος να πλησιάση τον Ιώβ χωρίς την θέληση του Θεού». 

«Ορθόδοξος Τύπος» : Ο Πατριάρχης μας Συνοδικός του Πάπα!

«Είναι εκτός πάσης αμφιβολίας ότι με σταθερά και καλώς μελετημένα βήματα – όχι όμως με τον νόμιμον και κανονικόν τρόπον – προωθείται το πλησίασμα των κορυφών Ορθοδοξίας και Παπισμού. Όλα δείχνουν ότι δεν είναι πλέον πολύ μακριά η στιγμή, που θ΄ ακούσουμε να διακηρύσσεται και επισήμως η ένωσις των «εκκλησιών». Και τυφλοί ακόμη το βλέπουν μετά την τελευταίαν ενέργειαν του οικουμενικού μας πατριάρχου. Ποιο είναι το νέο οικουμενιστκό βήμα; Στις 18 Οκτωβρίου 2008 ο ορθόδοξος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος έλαβε μέρος στην σύνοδο των ρωμαιοκαθολικών επισκόπων στο Βατικανό. Όχι απλώς  παρηκολούθησε τις εργασίες ως ακροατής, αλλά και ωμίλησε αγγλιστί στους παπικούς καρδιναλίους. Με άλλα λόγια έγινε δεκτός ως μέλος στο ανώτατον διοικητικόν όργανον της παπωσύνης, σαν να ήταν ένας καρδινάλιος κι αυτός. Προσοχή, δεν ηυτομόλησεν από την Ορθοδοξίαν στον παπισμό, όπως έκαμε κάποτε ο Βησσαρίων, αλλά μετέσχε στην παπική σύνοδο παραμένοντας ορθόδοξος πατριάρχης. (σ. σ. της «Ορθόδοξης Φωνής» δια να συνεχίσει το διαβολικό του έργο ως ολετήρας της Εκκλησίας). Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, είναι πρωτοφανές και ανήκουστο. Αποκαλύπτει πόση εξοικείωσις έχει επέλθει μεταξύ πατριάρχου και πάπα». (Περιοδικόν «Σπίθα» αρ. φ. 667). Παρακολουθούμεν μετά δέους και ανησυχίας τα αντορθόδοξα αυτά βήματα του πατριάρχου Βαρθολομαίου, αναμένοντες τα επόμενα! Άραγε θα ολοκληρωθή ως δεύτερος «Βησσαρίων»; Ίδωμεν.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Εορτή Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού - συμπληρωματικά σχόλια

ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ. 2015

http://apotixisis.blogspot.ca/

O ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ --- Φώτη Κόντογλου

Ο άνθρωπος είναι σε όλα αχόρταγος. Θέλει να απολαύσει πολλά, χωρίς να μπορεί να τα προφτάσει όλα. Και γι' αυτό βασανίζεται.

Όποιος, όμως, φτάσει σε μια κατάσταση, πού να ευχαριστιέται με τα λίγα, και να μη θέλει πολλά έστω και κι αν μπορεί να τα αποκτήσει , εκείνος λοιπόν ε
iναι ευτυχισμένος.

Οι άνθρωποί δεν βρίσκουν πουθενά ευτυχία, γιατί επιχειρούν να ζήσουν χωρίς τον εαυτό τους. Αλλά όποιος χάσει τον εαυτό του, έχει χάσει την ευτυχία. Ευτυχία δεν είναι το ζάλισμα, πού δίνουν οι πολυμέριμνες ηδονές και απολαύσεις, αλλά η ειρήνη της ψυχής και η σιωπηλή αγαλλίαση της καρδιάς. Γι' αυτό είπε ο Χριστός: «Ουκ έρχεται η βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν, ιδού ώδε, ή ιδού εκεί. Ιδού γαρ η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί».

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3

Του Κωνσταντίνου Δαντίλη

Με την τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας ξεκίνησαν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 οι «130 ξεχωριστές ευκαιρίες για όλη την οικογένεια» στην Ευαγγελίστρια Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενορία εν δράσει...»
Το Θείο Λόγο κήρυξε ο Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βασιλάκος, Διευθυντής του Ραδιοφοωνικού Σταθμού «Βοιωτική Εκκλησία», ο οποίος αναφερόμενος στους εορτάζοντες Αγίους Κυπριανό και Ιουστίνη τόνισε πως μπορούμε να πλησιάσουμε έναν Άγιο της Εκκλησίας μας «...με την τιμή, τιμώντας τον. Μπορούμε να τον πλησιάσουμε με την Προσευχή.

Περί Αντιχρίστου του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Ευχαριστούμε τον αδελφό μας Ιουστίνο για την αποστολή της παρούσης ομιλίας!


ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 – Β΄ ΛΟΥΚΑ -- «Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως»

 Η αγάπη χωρίς όρια
Με τη σημερινή ευαγγελική περικοπή που είναι παρμένη από την επί του Όρους Ομιλία του Κυρίου μας, η μητέρα μας Εκκλησία μάς βοηθά να προσεγγίσουμε μια σπουδαία αλήθεια, η οποία μπορεί να διαποτίζει όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής. Η αλήθεια που αποκαλύπτεται ως πραγματικότητα και δυνατότητα αληθινής ζωής, είναι ότι κριτήριο της αγάπης μας στο Θεό είναι το πρόσωπο του κάθε συνανθρώπου μας. Όλοι αξίζουν της αγάπης μας χωρίς καμιά εξαίρεση και διάκριση. Ακούσαμε αρχικά τον Κύριο να μας λέει σήμερα: «Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως». Δηλαδή, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι έτσι να φέρεστε κι εσείς σε αυτούς.

Αλυσοδένουν τους πιστούς με το πετραχήλι τους και τους μεταβάλλουν σε αυτόματα κινούμενα ( ρομπότ).

Ο Θεός, επειδή, ο άνθρωπος ήτο προικισμένος με ελεύθερη θέληση, μετά την πτώση, ζήτησε ευθύνες. Έτσι η ευθύνη είναι στοιχείο της ζωής μας. Είναι αδιανόητο να θεωρείς το άτομο υπεύθυνο για τις πράξεις του και συγχρόνως να του αρνήσαι το δικαίωμα να αποφασίζει γι’ αυτές. Αλυσοδένουν τους πιστούς με το πετραχήλι τους και τους μεταβάλλουν σε αυτόματα κινούμενα ( ρομπότ). Καταργείται έτσι το Πρόσωπο. Στα πλαίσια των διαπιστώσεων για το Άγιον Όρος των ημερών μας, θα ήθελα επίσης να παρατηρήσω, ότι γίνεται μια παρανόηση στις πνευματικές σχέσεις μεταξύ γέροντος και υποτακτικών, με συνέπεια να ειδωλοποιείται, να απολυτοποιείται και να ανάγεται σε επίπεδα αλαθήτου ο γέροντας, πράγμα που κι΄ αυτόν βλάπτει και τους υποτακτικούς μεταβάλλει σε άβουλα και άνοα όντα.  

(Αθωνικά Άνθη).

Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΩΤΙΣΣΑ