Από την «Εκατοντάδα κεφαλαίων» του Αγίου Νικήτα του Στηθάτου:

«Να μη παραδέχεσαι τοὺς λογισμούς, που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός (διάβολος) από υποψίες εναντίον του πλησίον.Είναι ψεύτικοι και ολέθριοι και τελείως απατηλοί.Γνώριζε ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν οι δαίμονες να σπρώξουν σε βάραθρον καταστροφής τις ψυχές εκείνων, που προοδεύουν στις αρετές.Γιατί με άλλον τρόπο δεν μπορούν οι δαίμονες να ρίξουν κανένα αγωνιστή στο βυθό της κατακρίσεως και της έμπρακτης αμαρτίας, παρά εάν τον πείσουν να δεχθή πονηρές υποψίες από την εξωτερική διαγωγή και τις διαθέσεις του πλησίον».

Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ: ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ Ο ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΒΑΡΩΝΟΣ ΡΟΤΣΙΛΝΤ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ εἰς ἀνακοινωθέν, τὸ ὁποῖον ἐξέδωσε τὴν 10ην Νοεμβρίου ἀποκαλύπτει ὅτι αἱ τρεῖς Παγκόσμιοι Ἑταιρεῖαι ἀξιολογήσεως τῆς χρηματοπιστοληπτικῆς ἱκανότητος κρατῶν, (μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνεται καὶ ἡ Ἑλλάς) ἐλέγχονται ὑπὸ τοῦ Βαρώνου Ρότσιλντ, ἐπιλέκτου μέλους τοῦ σιωνιστικοῦ λόμπυ. Τὸ πλῆρες κείμενον τοῦ ἀνακοινωθέντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί, Ἐναύλως κατὰ τὰς δυσχειμέρους ἡμέρας ταύτας καθ᾽ ἅς ἐπερίσσευσεν ἡ ἀνοησία καὶ τὸ ἔγκλημα τοῦ λεγομένου «λευκοῦ κολάρου» ἐν τῇ Ἁγιωτάτῃ ἡμῶν Ἀποστολικῇ καὶ Ὀρθοδόξῳ Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ ἀκούεται ὁ Παύλειος λόγος: “τὶς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τὶς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;” (Β/ Κορ. 11:29) καὶ ὑποχρεοῖ τοὺς διακόνους τοῦ εὐχαριστιακοῦ σώματος εἰς συσταύρωσιν μετὰ τοῦ δοκιμαζομένου καὶ βαρυαλγοῦντος λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὅθεν πληροφοροῦμεν πάντας ὑμᾶς, περιπόθητοι ἀδελφοί, ὅτι κατὰ τὴν ἑόρτιον μνήμην τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Σεραφείμ, ἐπισκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου τοῦ σούβλῃ διαπερασθέντος ὑπὸ τῶν ὁμοπίστων τῶν σημερινῶν Ἰσλαμιστῶν, τὴν 4ην μηνὸς Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καθ᾽ ἥν ἑορτάζομεν τὰ ἡμέτερα ὀνομαστήρια, συμμετέχοντες εἰς τὴν δοκιμασίαν τοῦ χειμαζομένου ὑπὸ τοῦ ἀναισχύντου καὶ ἀναλγήτου συστήματος τῶν διεθνῶν ἀγορῶν, ἐγνωσμένων διὰ τὴν πεισιθάνατον ἐγκληματικήν των δρᾶσιν ἐχουσῶν ὄνομα φθορᾶς καίτοι ὁρισμένοι ἐκ τοῦ καταρρέοντος
πολιτικοῦ συστήματος πειρῶνται  νὰ συγκαλύψουν τὴν πραγματικότητα, ὅταν οἱ πάντες γνωρίζουν π.χ. ὅτι καὶ οἱ τρεῖς παγκόσμιες ἑταιρεῖες ἀξιολογήσεως τῆς χρηματοπιστοληπτικῆς ἱκανότητος τῶν κρατῶν Standards and Poors, Moodyʼ s καὶ Fitch ἀνήκουν εἰς ἕν ἐπίλεκτον μέλος τοῦ γνωστοῦ σιωνιστικοῦ λόμπυ, τὸν Βαρῶνο Ρότσιλντ, δὲν θὰ ἑορτάσωμεν ἐπισήμως, δὲν θὰ δεχθῶμεν ἑορτίους εὐχάς οὔτε θὰ παραθέσωμεν ἑόρτιον τράπεζαν, προσφέροντες ταπεινῶς τὴν ἀναίμακτον θυσίαν ὑπὲρ εὐσταθείας
τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους καὶ τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καὶ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς θεοσώστου Ἱ. Μητροπόλεως καὶ συμπάσης τῆς οἰκουμένης.
Ὅθεν παρακαλοῦμεν, ὅπως ἐν ταῖς ὑμετέραις θεοπειθέσι προσευχαῖς μνημονεύητε τῆς ἡμετέρας
ταπεινότητος.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ».

ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΠΟΡΕΙΑΝ ---- Τοῦ κ. Δημ. Κ. Κουτσουλέλου Ἐπιτίμου Ἐπόπτου Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως

≪Ὅσο νὰ σὲ λυπηθεῖ τῆς ἀγάπης ὁ
Θεός καὶ νὰ ξημερώσει μιάν αὐγὴ καὶ
νὰ σὲ καλέσει ὁ λυτρωμός, ὦ ψυχὴ
παραδαρμένη ἀπὸ τὸ κρίμα...≫.
Κωστῆς Παλαμᾶς

Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ἡ σημερινὴ φοβερὴ οἰκονομικὴ κρίση εἶναι ἀποτέλεσμα καὶ καρπὸς τῆς ἠθικῆς, πνευματικῆς καὶ κοινωνικῆς κρίσεως. Προηγήθηκαν καὶ παραμένουν ἡ κατάπτωση καὶ ἡ διαφθορά, ἡ σύγχυση καὶ ἡ νοθεία, ἡ παρακμὴ καὶ ἡ ὑποβάθμιση τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς, τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς Κοινωνίας, μὲ ὅλα τὰ δυσάρεστα καὶ ἐκφυλιστικὰ φαινόμενα. Ὅλοι μας διαπιστώνουμε, μὲ λύπη ὅτι ἡ Πατρίδα μας ἔχει ὑποστεῖ, τὰ τελευταῖα ἰδιαίτερα χρόνια, μιὰ λεηλασία. Χιλιάδες τερμίτες ροκανίζουν τὰ θεμέλια τῶν θεσμῶν γιὰ τὴν κατάρρευση τῶν ἰδανικῶν μας, τὴ θεοποίηση τοῦ ἀμοραλισμοῦ, τὴ διαστροφὴ τῆς Ἱστορίας, τὴν καταδημαγώγηση τῶν συνειδήσεων, τὸ βαρβαρισμὸ τῆς γλώσσας, τὴν ἐπικράτηση τῆς χαμέρπειας, τὴν ἀποκοπὴ ἀπ᾽ τὴν παράδοση, τὴν προβολὴ τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, τὴν καθιέρωση τῆς ἀναξιοκρατίας, τὸν ἐκτραχηλισμὸ τῆς νεότητας καὶ τὴν ἀποδυνάμωση ἑνὸς Λαοῦ, ποὺ ἡ ἱστορική του μνήμη εἶναι αἱματηρὸς θησαυρός, περηφάνεια καὶ εὐθύνη. Τὸ πνεῦμα ἀργοπεθαίνει, ὑπὸ τὶς λοιδορίες τῶν ἀμαθῶν καὶ τῶν ἀναξίων, τῶν ἐπιτηδείων καὶ τῶν καιροσκόπων καὶ μέσα στὸ πανδαιμόνιο τῶν κορυβαντιώντων στοιχείων τῆς πλάνης, τῆς ἀρνήσεως καὶ τῆς καταπτώσεως. Ἕνας ἐπαίσχυντος καὶ ἀπαίσιος Μιθριδατισμὸς ἀποκοιμίζει τὴν πορεία τῆς ζωῆς μας.