Υπόθεση Μαραθέα: Το φριχτότερο έγκλημα του Βελουχιώτη

Πηγή : http://www.dimokratianews.gr/content/47234/ypothesi-marathea-frihtotero-egklima-toy-veloyhioti

Τη νύχτα της 9ης Ιουλίου 1942 ο Άρης Βελουχιώτης μαζί με τον υπαρχηγό του καπετάν Θάνο (Μαστροκώστα) και τον Αχιλλέα (Τ. Ελευθερίου) πραγματοποίησε την πρώτη «Αντιστασιακή του πράξη» εισβάλλοντας στο σπίτι του γέρου γαιοκτήμονα Μαραθέα στο χωριό Νέο Μοναστήρι του Δομοκού. Αφού έβαλαν φωτιά στο σπίτι σκότωσαν τον γέρο Μαραθέα και απήγαγαν το ηλικίας 13 ετών παιδί του.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

«Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστιν εσφράγισαν». Εκκλη. Υμνογραφία.

Η υπάρχουσα μεταξύ των αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας ιδιοτυπία, η οποία χαρακτηρίζει τας προηγουμένας ηθικάς και πνευματικάς προσωπικότητας, αποτελεί μέγαν πειρασμόν παρά τοις θεολογούσι. Τούτο δεν είναι ανεξήγητον. Η υφισταμένη μεταξύ ημών και των Πατέρων, εν αγιότητι, απόστασις μας αναγκάζει να τους βλέπωμεν «δι’ εσόπτρου εν αινίγματι» και επόμενον είναι να μη διακρίνωμεν την μεταξύ τούτων υπάρχουσαν εσωτερικήν ενότητα.

Orthodox Hymns


ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.

 Ο γήρα καμφθείς και νόσω τρυχωθείς, ανωρθούτο Ιακώβ χείρας αμείψας, την ενέργειαν φαίνων του ζωηφόρου Σταυρού· την παλαιότητα και γαρ, του νομικού σκιώδους γράμματος εκαινογράφησεν, ο εν τούτω σαρκί προσπαγείς Θεός, και την ψυχόλεθρον νόσον, της πλάνης απήλασεν.

 Ερμηνεία.

 Γέγραπται εν τω ΜΗ΄ Κεφαλαίω της Γενέσεως, ότι όταν ο Πατριάρχης Ιακώβ εγήρασε και δεν έβλεπε, τότε ο Υιός του Ιωσήφ, επήρε τους δύο Υιούς του, Μανασσήν το  μεγαλύτερον, και Εφραίμ τον μικρότερον, και επρόσφερεν αυτούς εις τον Πατέρα του Ιακώβ δια να τους ευλογήση· και τον μεν Μανασσήν έβαλεν από την δεξιάν χείρα του Ιακώβ, τον δε Εφραίμ έβαλεν από την αριστεράν.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Ιούδα του αποστόλου, Παϊσίου και Ζήνωνος οσίων, Ζωσίμου μάρτυρος

Ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας, ἕνας ἐκ τῶν 12 Μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου, ἦταν υἱὸς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ μνήστορος Ἰωσὴφ Ἀλφαίου καὶ τῆς συγγενοῦς τῆς Θεοτόκου Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ τοῦ ἐπίσης Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἐπιλεγομένου Ἀδελφοθέου. Πρὸς διάκριση ἐκ τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτου, στὸ μὲν τὸ κατὰ Λουκᾶ Εὐαγγέλιο (6, 16) καὶ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (1, 13) ἀποκαλεῖται Ἰούδας Ἰακώβου (ἀδελφὸς δηλαδὴ τοῦ Ἰακώβου), στὸ δὲ τὸ κατὰ Ματθαῖο (10, 3) καὶ Μάρκο (Γ’, 18) ὀνομάζεται Θαδδαῖος ἢ Λεββαῖος. Ὁ συγγραφέας τῆς Ἐπιστολῆς Ἰούδα χαρακτηρίζεται σαφῶς «Ἰούδας... ἀδελφὸς δὲ τοῦ Ἰακώβου».

Τους χλιαρούς και γλοιώδεις ο Θεός τους ξερνάει, τους διώχνει, τους απομακρύνει.

Την έλλειψι ζήλου για την ομολογία Πίστεως, την αηδιάζει ο Θεός. Η χλιαρότης, η αδράνεια και η σιγή στην Αλήθεια που προδίδεται, δεν συγχωρούνται από τον Θεό. Μας θέλει ή ζεστούς στην Πίστι ή  ψυχρούς. Οι χλιαροί είναι απαράδεκτοι. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ένοχοι. Τους χλιαρούς  και γλοιώδεις ο Θεός τους ξερνάει, τους διώχνει, τους απομακρύνει. Δεν τους θέλει κατ᾽ όνομα μόνον Χριστιανούς στην Εκκλησία Του. Δεν τους χρειάζεται, εφ᾽ όσον παίζουν τον απαίσιον παιγνίδι του Ιούδα». Στη δύσκολη εποχή μας, που οι εχθροί της πίστεώς μας βρίσκονται εντός των τειχών και κατέχουν υψηλές θέσεις, χρειάζεται πνευματική εγρήγορση και παρρησία, προκειμένου να αποκαλύπτονται τα ύπουλα σχέδιά τους και να αφυπνίζονται και οι ανυποψίαστοι άνθρωποι. Όταν τόσα φοβερά κάνουν οι οικουμενιστές, δεν είναι δυνατόν να σιωπούμε. Είναι υπέρτατο καθήκον να ομολογούμε την πίστη μας και να αρνούμαστε κάθε εμφανή ή αφανή προσπάθεια υποβάθμισής της και εξίσωσής της με τα όσα αιρετικά πιστεύουν οι Παπικοί και οι Προτεστάντες. Γι᾽ αυτό τονίζουμε και ξανατονίζουμε ότι τώρα είναι καιρός δράσις και όχι χαλάρωσης και ραθυμίας.

O Kαρδινάλιος Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας) : Η παπική Εγκύκλιος Laudato Si’ για το περιβάλλον « προξένησε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση στους Ορθοδόξους». «Εκ μέρους τους θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μας ευγνωμοσύνη στην Αυτού Αγιότητα, γιατί ύψωσε την φωνή της αυθεντίας του για να ελκύσει την προσοχή του κόσμου στην επείγουσα ανάγκη να προστατευθεί η δημιουργία του Θεού...».

Metropolitan John Zizioulas: Laudato Si' give Orthodox "great joy"

(Vatican Radio) The presentation of the Encyclical Letter of Pope Francis Laudato Si’ included a presentation by Metropolitan John (Zizioulas) of Pergamon, a representative of the Ecumenical Patriarch Bartholomew.

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης (Πατρολογία 99, ΙΙ76) μας λέγει:

«Το κοινωνείν μετά των αιρετικών δεν είναι αρετή, αλλά βαρειά αμαρτία, ίση προς μοιχείαν. Γι᾽ αυτό και αν όλα τα χρήματα του κόσμου προσφέρει εκείνος, που επικοινωνεί με την αίρεσιν, ούτε τότε γίνεται φίλος του Θεού, αλλά εχθρός του. Γι᾽ αυτό πρέπει να επιμένουμε σε ακοινωνησία προς τους αιρετικούς μέχρι θανάτου, καν εξορία πρόκειται, καν ξίφος στιλβούται, καν πυρ ανάπτεται». 

Εφημερίς "Ορθόδοξος Τύπος" : ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ;

... Αἱ κινήσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καταδεικνύουν ὅτι ἔχει «ὅραμα» τὴν ἕνωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν», πάσῃ θυσίᾳἀδιαφορῶν διὰ Ἱεροὺς Κανόνας, δόγματα κ.λπ.. Αἱ ἀποφάσεις καὶ αἱ κινήσεις εἰς τὰ ζητήματα αὐτὰ ἔχουν προκαλέσει μεγάλην ἀναστάτωσιν εἰς τὸν πιστὸν λαὸν καὶ τὸν ἔντιμον κλῆρον.Ὅσοι πιστοὶ ἔχουν εἰς τὰς βιβλιοθήκας των βιβλία, τὰ ὁποῖα ἀναδεικνύουν τὴν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεώς μας προβληματίζονται ἐντόνως, διότι ἀκούουν ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Ἑλληνοφώνους Ὀρθοδόξους Ἱεράρχας ὅτι καὶ αἱ «Ἐκκλησίαι» τοῦ σκότους καὶ τῆς πλάνης ὁδηγοῦν εἰς τὴν σωτηρίαν. Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μετὰ Ἑλλήνων Ἐπισκόπων ἀπαξιώνουν τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, τὴν ἰσοπεδώνουν, φέροντες ταυτοχρόνως τοὺς «ξεπερασμένους» Ἱεροὺς Κανόνας εἰς τὰ μέτρα των.

Του αδελφού μας Ιουστίνου :


Σημεία οργής του Θεού ,του μή είναι αυτοίς (δηλ. στούς έλληνες) Πνεύμα Άγιον, κατά τον πατέρα Αθανάσιον Μυτιληναίον:

Λέγει ο προφήτης Ησαϊας  ...

1ον. Έλλειψις αρχόντων θεοσεβών .

 "Κύριος Σαβαώθ αφελεί
-ισχύοντα (δηλ. αληθινόν ηγέτην) ,

-πολεμιστήν (πχ .δειλοί και αρνητές στρατεύσεως),

-στοχαστήν ( πρεζάκηδες  αμπελοφιλόσοφοι και κίναιδοι),

-δικαστήν (ιδού οι κομματικοί  και πράκτορες ξένων συμφερόντων), 

-πρεσβύτερον (ουδέν σχόλιον),

-θαυμαστόν σύμβουλον ( κίτρινοι δημοσιογράφοι),

-συνετόν ακροατήν (άβουλα όργανα οι έλληνες της τηλεοπτικής προπαγάνδας) και

δώσω αυτοίς (τουτέστιν τοις έλλησι)

-ΝΕΑΝΙΔΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΚΤΑΣ!!!! και

προσκόψει :

Α. το παιδίον προς πρεσβύτην ( άθεη και αναρχική νεολαία)

Β. ο άτιμος προς τον έντιμον (δηλ. οι σατανικοί κλέφτες και  προδότες εναντίον των τιμίων χριστιανών)

Γ.ΤΗΝ ΔΕ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΣΟΔΟΜΩΝ ΕΝΕΦΑΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΝΗΓΓΕΙΛΑΝ!!!

(βλέπε παρελάσεις "υπερηφανείας"  με αρχηγούς τον πρέβυν της "Μεγάλης Βρεττανίας " μετά της ΑΝΔΡΙΔΟΣ ΑΥΤΟΥ (όπως επισήμως  ονομάζει τους γεγαμημένους άρσενες- και όχι άνδρες -  το οικουμενιστικόν πατριαρχείον κατα τον Βόσπορον μεριά... )70d63-bqronbzccaere41

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπέστειλε πρός τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή μέ τήν ὁποία αἰτεῖται τήν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.


Ἐν Πειραιεῖ τῇ 18 Ἰουνίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν


᾿Αριθμ. Πρωτ. 696                                       ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 18 Ἰουνίου 2015


Πρός Τήν
Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰ. Γενναδίου 14
115 21 ΑΘΗΝΑΙ


Μακαριώτατε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,
                      
Πάνυ εὐλαβῶς προάγομαι ὅπως ἐκφράσω Ὑμῖν ἐκ προσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως θερμάς συγχαρητηρίους προσρήσεις διά τό ὑπ’ ἀριθμ. 2813/1322/12.6.2015 Ὑμέτερον ἔγγραφον πρός τόν Ὑπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλον, τό ὁποῖον τυγχάνει περισπούδαστον οὐσιωδέστατον, περιεκτικότατον καί καταδεικνύει σαφέστατα τήν σαθρότητα τῶν δῆθεν νομικῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου Δικαιοσύνης διά τήν ἀναθεώρησι τοῦ ἰσχύοντος νομικοῦ πλαισίου διά τό λεγόμενον σύμφωνον συμβιώσεως, διά τοῦ ὁποίου πέραν τῶν ἄλλων, θεσμοθετεῖται καί ἡ ἀνατροπή τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας, ἀπενοχοποιεῖται ἡ παράχρησις τῶν σωματικῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί καταδολιεύεται ἡ θεοτίμητος ἀξία τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας του.

Ἕλληνες! Μή σᾶς κοιμίζουν οἱ διεθνιστές. Ξυπνῆστε.

Σκεφθῆτε. Ἀποφασίστε. Κινηθῆτε. Ἄν θέλετε νά ζήσετε σέ μιά Ἑλλάδα ἐλεύθερη, Ὀρθόδοξη, περήφανη, ἄξια τοῦ αἰωνόβιου πολιτισμοῦ της. Μή λησμονεῖτε τήν ἐπί πέντε αἰῶνες ἀφόρητη τυραννία τοῦ Ἰσλάμ, τούς βίαιους ἐξισλαμισμούς τῶν ραγιάδων, τά φρικτά μαρτύρια τῶν νεομαρτύρων ἐκ μέρους τοῦ Ἰσλάμ. Προβληματισθῆτε ἐπιτέλους! Καί κινηθῆτε ἑνωμένοι ὑπεύθυνα.