ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 – Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ----- "Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ"

Μαθητεία κοντά στον Χριστό

Μετά από τον κύκλο των εορτών του Πεντηκοσταρίου, βλέπουμε ότι το έργο του Κυρίου για τη σωτηρία του ανθρώπου προσλαμβάνει δυναμικές διαστάσεις, όπως αυτές αποκαλύπτονται αυθεντικά μέσα στο χώρο του ιδίου του Σώματός Του, που είναι η Εκκλησία. Η πρόσκληση που απηύθυνε προς τους πρώτους μαθητές Του σηματοδοτεί τη νέα περίοδο ανακαίνισης του ανθρώπου σε πολύ ευρείς ορίζοντες, με φόντο την πραγματικότητα της Εκκλησίας, τα βήματα της οποίας κατευθύνει αδιάλειπτα εις "πάσαν την αλήθεια" η συνεχής παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η κλήση των πρώτων μαθητών του Κυρίου στην οποία αναφέρεται το σημερινό ανάγνωσμα απευθύνεται ουσιαστικά σε όλους τους ανθρώπους. Όπως τότε οι μαθητές έτσι κι εμείς σήμερα μπορούμε να δείξουμε την ίδια προθυμία. Με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος έχουμε τη δυνατότητα να βιώνουμε μέσα στην πραγματικότητα της Εκκλησίας όλα τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας ως παρόντα. Αυτό είναι άλλωστε και το βαθύτερο νόημα του λειτουργικού χρόνου. Μέσα από αυτή την προοπτική, ο Χριστός φανερώνει και προσφέρει την Βασιλεία Του.

Orthodox Hymns


ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.

Ράβδου προσπτύσσεται το άκρον Ιωσήφ, ο γενησόμενα βλέπων Ισραήλ, της βασιλείας το κραταιόν, όπως συνέξει ο υπερένδοκος, Σταυρός προδηλών· ούτος γαρ τοις βασιλεύσι, τροπαιούχον καύχημα, και φως τοις πίστει κράζουσιν· ο υπερύμνητος, των Πατέρων και ημών, Θεός ευλογητός ει.

Ερμηνεία.


Εν τω Τροπαρίω τούτω αναφέρει ο ιερός Κοσμάς την Παλαιάν ιστορίαν του Ιακώβ, την γεγραμμένην εν τω βιβλίω της Γενέσεως· εκεί γαρ λέγεται, ότι ο Ιακώβ παρεκάλεσε τον Υιόν του Ιωσήφ να ομόση, ότι δεν θέλει αφήσει εις Αίγυπτον τα λείψανά του, αλλ΄ έχει να πάρη αυτά και να υπάγη να τα θάψη εις την Χεβρών, όπου ήτον ενταφιασμένα και τα λείψανα του Αβραάμ, της Σάρρας, και του Ισαάκ του Πατρός του.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Ακυλίνης μάρτυρος, Αντιπάτρου επισκόπου Βόστρων, Άννης και Ιωάννου οσίων.


Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀκυλίνα καταγόταν ἀπὸ τὴ Βύβλο ἢ Βίβλο τῆς Παλαιστίνης, ἦταν θυγατέρα τοῦ ἐπιφανοῦς ἄρχοντος Εὐτολμίου καὶ ἄθλησε, τὸ 298 μ.Χ. κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Σὲ ἡλικία πέντε ἐτῶν βαπτισθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Εὐθαλίου, τόσον ἀφοσιώθηκε στὸν Θεὸ καὶ τὴν μελέτη τῶν Γραφῶν, ὥστε δωδεκαετὴς ἐδίδασκε τοὺς ὁμηλίκους της νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴ λατρεία τῶν εἰδώλων καὶ νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό.

Τὸ Ὀρθόδοξον φρόνημα

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ένας προσεκτικός παρατηρητής, ὅταν στρέφει τό ἐνδιαφέρον του στά ζωντανά µέλη τῆς Ἐκκλησίας, διαπιστώνει ὅτι ὑπάρχουν πλάνες, αἱρέσεις, ὑπερβολικές ἐκδηλώσεις καί ἀδικαιολόγητες ἐλλείψεις. Ὅλα αὐτά ξεκινοῦν ἀπό τό γεγονός ὅτι λείπει τό ὀρθόδοξο φρόνηµα.Τή µεγαλύτερη εὐθύνη τήν ἔχουν οἱ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ὑποτίθεται ὅτι γνωρίζουν κάτι παραπάνω ἀπό τόν ἁπλό λαό. Ὅµως διαπιστώνουµε ὅτι σέ πολλά θέµατα καί αὐτοί ὑστεροῦν, γιατί εἶναι συµβιβασµένοι µέ τόν κόσµο. Σκέφτονται καί ἀποφασίζουν κοσµικῶς καί ὄχι θεοφιλῶς. Πολλές φορές καί οἱ φυσικοί τους προϊστάµενοι, δηλαδή οἱ µητροπολίτες, βρίσκονται στήν ἴδια κατάσταση, γεγονός πού δέν ἐπιτρέπει νά ἐλπίζουµε σέ ἕνα καλύτερο αὔριο.

Αυτοκτονούμε!!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2014
16.310.000 ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 3.000. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως και ο Κλήρος; Θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου…
Αυτοκτονούμε!!!

Αυτοί που πρέπει να είναι εξ ορισμού, ex officio, εκ θείας εντολής και εκ καθήκοντος κατηχητές των νέων και γενικά των Ορθοδόξων μεριμνούν και τυρβάζουν περί πολλών...

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, 40.000 εκτρώσεις τον χρόνο στην Ελλάδα αποφασίζονται από κορίτσια κάτω των 18 ετών, ενώ σύμφωνα με έρευνα του Αρεταίειου Νοσοκομείου, ένα στα τέσσερα κορίτσια ηλικίας 14 έως 17 ετών έχει κάνει έκτρωση, και οι μισές έφηβες που κάνουν έκτρωση δεν έχουν ενημερώσει ούτε τη μητέρα τους. 

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ομιλία περί Αγίου Πνεύματος και Αγίας Τριάδος

ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ή ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ;

Πηγή : http://www.paterikiparadosi.blogspot.gr/

Περι ημερολογίου Επιστολές - 25/11/1944 


  ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ:
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΙ, ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΑΤΡΑΙ!


«Τυφλός τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται»

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/37C68F33.el.aspx


***

Πηγή : http://www.impantokratoros.gr/37C68F33.el.aspx

Περι ημερολογίου Επιστολές - 25/11/1944


Περι ημερολογίου Επιστολές - 25/11/1944
† ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ
Ηγουμένου Ι. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου
«Τυφλός τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται»
***

Ο δάσκαλος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ή ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΦΙΛ...":

Μην πέφτετε στην παγίδα αγαπητέ αδελφέ Κωνσταντίνε!
Τα παραπάνω αποσπάσματα διά κοπτοραπτικής μεθόδου διαστρεβλώνεται το αληθινό πιστεύω του αειμνήστου Αγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, του οποίου ολοκληρωμένα κείμενα θα βρείτε εδώ:
http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2013/08/blog-post_11.html
http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2013/03/blog-post.html
http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2014/06/blog-post_21.html
και αλλού.


***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ή ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΦΙΛ...":

Κάνει λάθος ο δάσκαλος!
Ντροπή στον δάσκαλο!
Ο ΆΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ!

“Oρθόδοξοι” Αρχιερείς διακηρύττουν απροκάλυπτα και δημόσια, ότι ο Πάπας Ρώμης είναι κανονικός Επίσκοπος, σκανδαλίζοντας έτσι τα ορθόδοξα ποίμνια.

Ιδού τι λέγουν οι Άγιοι Πατέρες μας για τους Παπικούς:

1) Ο παπισμός είναι ασέβεια. (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).         
2) Φεύγετε από τους παπικούς, όπως φεύγετε από τα φίδια (Άγ. Μάρκος ο Ευγενικός).                        
3) Ο Πάπας είναι αντίχριστος. Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θάναι η αιτία. (Άγ. Κοσμάς ο Αιτωλός).                  
4) Ότι οι Λατίνοι είναι αιρετικοί δεν είναι χρεία επί του παρόντος να κάμωμεν καμμίαν απόδειξιν. (Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης).   
5) Ομολογουμένως, αναμφιβόλως, αναντιρρήτως, οι Λατίνοι είναι αδόκιμοι, απόβλητοι, εχθροί και αλλότριοι του Θεού και των αγίων Αυτού. (Όσιος Αθανάσιος Πάριος).                             
6) Δια του δόγματος του αλαθήτου η Δυτική Εκκλησία απώλεσε την πνευματικήν της ελευθερίαν, απώλεσε τον στολισμόν αυτής, εκλονίσθη εκ βάθρων, εστερήθη του πλούτου της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. (Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως).                
7) Διότι καμμία αίρεσις δεν εξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικώς και τόσον ολοκληρωτικώς κατά του Θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας του, ως έπραξε τούτο ο Παπισμός δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα – ανθρώπου. (Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς). 

Παρασκευὴ 12 Ἰουνίου στόν Ἅγιο Δημήτριο Πλάκας, ἀγρυπνία ὡς ὁμολογία καὶ μαρτυρία εὐαγγελικοῦ πένθους καὶ προσευχῆς!

Ἀνακοίνωση

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἱστάμενοι μὲ ταπείνωση στὴν βεβαία γνώση τῆς προσωπικῆς μας ἁμαρτωλότητας ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, παραμένουμε ἀνδρείως ἀμάλθακτοι ἀπὸ τὸ φρόνημα τοῦ κόσμου καὶ ἀπὸ τὶς παραισθήσεις ποὺ δημιουργεῖ ἡ ἀποδοχὴ κάθε ἀντίθεης συμπεριφορᾶς ὡς ἀποδεκτῆς κοινωνικῆς ἔκφρασης.
Ἡ ὑπερήφανη παρέλαση τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς ψυχικῆς ἀσθένειας ποὺ ἀποτελεῖ μία ἐν σώματι καὶ ἐν πνεύματι βλασφημία τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ὅρων τῆς δημιουργίας, καὶ ἡ σιωπὴ τοῦ κοινωνικοῦ σώματος καὶ τῶν θεσμῶν του ἔναντι τῆς πολύτροπης ἐπιβολῆς τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς φυσιολογικῆς ἐρωτικῆς ἔκφρασης καὶ ὡς ἐπιλογῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία  πρέπει νὰ γίνει ἀποδεκτὴ καὶ ἐπικροτούμενη κοινωνικὰ καὶ νομικά, εἶναι ἔκφραση τοῦ παρακμιακοῦ πνεύματος τῆς ἐποχῆς καὶ τῆς αὐξανόμενης ἀποστασίας ἀπὸ τὴν ζωογόνο σχέση καὶ κοινωνία μὲ τὸν Θεό.

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς-- Επίσκοπος Αρτέμιος -- θρησκευτικά σχόλια


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ για το "Σύμφωνο Συμβίωσης"

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12 Ἰουνίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἡ δημοσιοποίηση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Νομοσχεδίου γιά τό Σύμφωνο Συμβίωσης πού ἐπεκτείνει τήν ἰσχύουσα ρύθμιση καί στά λεγόμενα «ὁμόφυλα ζευγάρια» μᾶς ὑποχρεώνει νά ἀναφέρουμε:
1. Ὅτι ὁ ἱερός θεσμός τοῦ Γάμου πού κατά τόν ἐκπληκτικό ὁρισμό τοῦ Ρωμαίου νομομαθοῦς Μοδεστίνου εἶναι «ἀνδρός καί γυναικός συνάφεια καί συγκλήρωσις τοῦ βίου παντός, θείου τε καί ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία», ἀντιμετωπίζεται θεσμικά καί πάλι σάν δικαιοπρακτική ἐνέργεια καί ἀποϊεροποιεῖται πλήρως.

Εσείς κ. Σεραφείμ, διερωτάσθε για την διαγωγή των Αγιορειτών Πατέρων έναντι του Μπουτάρη, και εμείς απορούμε για την ιδίαν διαγωγή των Αρχιερέων έναντι του ολετήρα της Ορθοδοξίας κ. Βαρθολομαίου…

Μητρ. κ. Σεραφείμ: ... Διερωτῶμαι, Πανοσιολογιώτατοι καί Ὁσιολογιώτατοι Πατέρες καί Ἀδελφοί δέν αἰσθάνεσθε ἔλεγχο συνειδήσεως συνεργαζόμενοι γιά ὁποιονδήποτε σκοπό, ὄχι μέ ἕνα συμπαθέστατο ἁμαρτωλό συνάνθρωπό μας, ὅπως ὅλοι εἴμαστε, ἀλλά μέ ἕναν ὁ ὁποῖος προωθεῖ καί προάγει μέ τήν θεσμική του ἰδιότητα καί τόν λόγο του τήν ἀνατροπή τῆς ἀνθρωπίνης φυσιολογίας καί ὀντολογίας, ὑπερασπιζόμενος δῆθεν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί ἀντιστρατευόμενος στόν ἄφθιτο Νόμο τοῦ Παναγίου Θεοῦ;


Σ.σ. Και εμείς, ο απλός πιστός λαός του Κυρίου, έχουμε την ιδία απορία. Δεν αισθάνεστε έλεγχο συνειδήσεως όλοι εσείς οι Αρχιερείς και οι Αγιορείτες Ηγούμενοι να μνημονεύετε και να κοινωνείτε με τον ξεθεμελιωτή της Εκκλησίας του Χριστού, της φιλτάτης Ορθοδοξίας, Οικ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο;

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπέστειλε στήν Ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγ. Ὄρους ἐπιστολή πού ἀφορᾶ τον κ. Γιάννη Μπουτάρη

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12 Ἰουνίου 2015


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπέστειλε στήν Ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγ. Ὄρους διά τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή πού ἀφορᾶ στήν Προεδρία τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη στό Ἵδρυμα τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας.

ΕΚ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Email: impireos@hotmail.com
Τηλ. 210 4514833
Fax  210 4518476


᾿Αριθ. Πρωτ. 663                                           ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 11 Ἰουνίου 2015

Πρός
Τήν Ἱεράν Κοινότητα
τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ἄθω
(Διά τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας)
ΚΑΡΥΑΙ-ΑΓ. ΟΡΟΥΣ