KΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 2015. ΙΕΡΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ


http://apotixisis.blogspot.ca/

Η ακροβασία στο χείλος του γκρεμού συνεχίζεται

....Αυτό το νοσογόνο, δυσώδες θερμοκήπιο, το πανεπιστήμιο των ροπαλοφόρων και των κουκουλοφόρων, που διαλύουν συνελεύσεις και εκδηλώσεις, δέρνουν διδάσκοντες και αντιπάλους και κάνουν καταλήψεις για ψύλλου πήδημα, είναι τα νιάτα των κυβερνώντων. Εκεί εκπαιδεύθηκαν σε πολιτικές νοοτροπίες και μεθόδους δράσης, εκεί απέκτησαν το φασίζον πλαίσιο «αρχών» που τους διακρίνει. Κάπως έτσι έφτασαν πολιτειακοί παράγοντες να ειρωνεύονται μέσα στη Βουλή των Ελλήνων τους συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας, να απειλούν δημοσιογράφους λόγω δυσανεξίας στην κριτική, να αποκαθάρουν καταδικασμένους για τρομοκρατία και να θεωρούν «τρομοκράτες» εκλεγμένες κυβερνήσεις. Εκεί, στα πανεπιστήμια της βίας, της λογοκρισίας, του αριστερού και αντιεξουσιαστικού φασισμού φούσκωσε το απόλυτο εγώ τους, η πίστη τους πως κατέχουν την απόλυτη αλήθεια, βασικό χαρακτηριστικό του περιθωρίου, όλες οι μισαλλόδοξες και μηδενιστικές ιδεοληψίες τους, τις οποίες θέλουν να εφαρμόσουν στην κοινωνία με το ζόρι....

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Ωδή α΄  Ήχος α΄.  Ο Ειρμός.
Έσωσε λαόν, θαυματουργών Δεσπότης Υγρόν θαλάσσης, κύμα χερσώσας πάλαι. Εκών δε τεχθείς εκ Κόρης, τρίβον βατήν Πόλου τίθησιν ημίν· ον κατ΄ ουσίαν Ίσόν τε Πατρί, και βροτοίς δοξάζομεν.

Ερμηνεία.

Το παλαιόν μεν, λέγει, ο Δεσπότης Θεός Λόγος, θαυματουργών δια μέσου του Προφήτου Μωϋσέως, έσωσε τον λαόν του Ισραήλ από την τυραννίαν του Φαραώ. Με τίνα τρόπον; Χέρσον και ξηρόν ποιήσας το υγρόν κύμα της ερυθράς θαλάσσης, και περιπατητόν αποδείξας αυτό. Τώρα δε ο αυτός Θεός Λόγος, γεννηθείς από την Παρθένον Μαρίαν θεληματικώς και παντεξουσίω βουλήσει, δεν έκαμε περιπατητήν, καθώς τότε, την θάλασσαν, ή μάλλον ειπείν, ολίγον μέρος της θαλάσσης· ουδέ εις ένα λαόν τον Ισραηλιτικόν την ευεργεσίαν ταύτην εποίησεν· αλλά ανοίξας την πλατυτάτην στράταν του Ουρανού δια της κατά σάρκα Γεννήσεώς του, έκαμεν αυτήν περιπατητήν εις όλους ομού τους ανθρώπους. Ώστε το θαύμα τούτο είναι πολλά παραδοξότερον από το θαύμα εκείνο. Και πρεπόντως τούτο εγένετο· διότι εκείνο μεν το θαύμα ετελεσιουργήθη δια μέσου του δούλου και υπηρέτου Μωϋσέως· τούτου δε έγινε δια μέσου του σαρκωθέντος Λόγου του Θεού, του Δεσπότου και Κυρίου όντος του Μωϋσέως. Τούτον λοιπόν τον ενανθρωπήσαντα Θεόν Λόγον, και τοιαύτα ποιούντα θαυμάσια δοξάζομεν ημείς οι εις αυτόν πιστεύοντες· επειδή είναι ίσος και ο αυτός με τον Πατέρα και με ημάς τους ανθρώπους· με τον Πατέρα μεν, κατά την ουσίαν και φύσιν της Θεότητος· με ημάς δε τους ανθρώπους, κατά την ουσίαν και φύσιν της ανθρωπότητος. «Δοξάζομεν» δε είπε, και ουχί «υμνούμεν» ή «μεγαλύνομεν» ίνα με την λέξιν ταύτην δηλοποιήση το χαρακτηριστικόν λόγιον του Ειρμού της πρώτης Ωδής· όπερ είναι το «Ενδόξως γαρ δεδόξασται».

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου, Γλυκερίου μάρτυρος, Γεωργίου του εν Μαγνησία (1796), Λαζάρου και Λουκά (1802) των νεομαρτύρων.

Ἡ οἰκουμενικότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ τέχνη, τὴν τιμὴ πρὸς τὸν Ἅγιο λαῶν καὶ φυλῶν ἀκόμα καὶ μὴ ὀρθοδόξων, τὴ λαϊκὴ θρησκευτικότητα, μαρτυρεῖται περίτρανα ἀπὸ τὴν γ’ Ὠδὴ τοῦ Κανόνος του: «Γῆ πᾶσα καὶ βρότειος φυλή, οὐρανός τε συγχαίρει, στρατὸς Ἀγγέλων τε, ὁ πρωτοστράτηγος γάρ, Χριστοῦ νῦν Γεώργιος ἐκ γῆς, βαίνει πρὸς οὐράνια». Παρὰ τὴν εὐρέως διαδεδομένη τιμὴ καὶ εὐλάβεια πρὸς τὸν Ἅγιο Γεώργιο, δὲν ὑπάρχουν πολλὲς αὐθεντικὲς ἱστορικὲς πηγὲς γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ μαρτύριό του. Πρώτη καὶ σπουδαιότερη πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλοῦμε πληροφορίες γιὰ τὸν βίο, τὸ μαρτύριο καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εἶναι τὸ ἱστορικὸ ποὺ συνέταξε ὁ ὑπηρέτης τοῦ Ἁγίου, Πασικράτης, ὁ ὁποῖος παρακολούθησε τὰ γεγονότα τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου.

Του αγιορείτου μοναχού Μωϋσέως :

…Οι πλείστοι των Ορθοδόξων και μάλιστα ιεραρχών σιωπούν. Σιωπούν επικίνδυνα, ένοχα και αδικαιολόγητα. Απρόσμενα λύει τη σιωπή του ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Στυλιανός, ο οποίος είναι καλός γνώστης αυτών των θεμάτων και εντυπωσιακά αναφέρει: «Επειδή, όμως, μετά την 20ετή επίπονη Προεδρία μου εις τον   “Επίσημο Θεολογικό Διάλογο“  Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, παραιτήθηκα οικειοθελώς, δια να μη έχω πλέον καμμίαν σχέσι με ένα τέτοιο  “ανούσιο παίγνιο“,  θα πρέπει σήμερα συμπληρωματικώς, προς όσα εδημοσιεύθησαν μέχρι και προσφάτως, να δηλώσω επιγραμματικά μόνον τούτο: Δεν θα εφανταζόμουν ότι θα εδικαιώνοντο τόσο γρήγορα και τόσο αποκαλυπτικά οι ταπεινές κρίσεις μου, περί του προσώπου και του συνολικού έργου του Καρδιναλίου Joseph Ratzinger, προ της ανυψώσεώς του εις τον Παπικόν Θρόνο αφ΄ ενός, και τη μετά ταύτα αιφνιδία “μεταμόρφωσή“  του τον πλέον ανεπιφύλακτον  “κήρυκα“  των Μεσαιωνικών  “μυθευμάτων“  της παπωσύνης. Επιφυλάσσομαι, μετά την θρυλούμενη    “επανέναρξη του Επίσημου Θεολογικού Διαλόγου“,  να επανέλθω εκτενέστερα επί των ραγδαίως εξελισσομένων  “υπογείων“  δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν υψίστη υποκρισία».  

Γεωργιάδης στη Βουλή: «Εσύ θα μιλήσεις για ήθος ρε τρομοκράτη;» - Διαμαντόπουλος: «Κάνετε άθλιο χουλιγκανισμό»

Στρατηγός Μακρυγιάννης:

Σιχάθηκα    τέτοια ΄λευθερία. Αν μας έλεγε κανένας αυτείνη την λευτερία οπού θα γευόμαστε, θα περικαλούσαμε τον Θεόν να μας αφήση εις τους Τούρκους, άλλα τόσα χρόνια, όσο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι θα ειπή πατρίδα, τι θα ειπή θρησκεία, τι θα ειπή φιλοτιμία, αρετή και τιμιότη. Αυτά λείπουν απ’ όλους εμάς. Ο Θεός ας κάμη το έλεός του να μας γλυτώση από τον μεγάλον γκρεμνόν οπού τρέχομεν να τζακιστούμεν.
Πατρίδα, πατρίδα, ήσουνα άτυχη από ανθρώπους να σε κυβερνήσουν! Μόνος ο Θεός, μόνος ο αληθινός αυτός και δίκαιος κυβερνήτης σε κυβερνεί και σε διατηρεί ακόμα!

ΠΟΤΕ ΣΚΛΑΒΑ


                                                           
                                                                       Μύρια η καρδιά μας λαχταρά
                                                                        μες στης ζωής το διάβα΄
                                                                        μα πόνο θα βρει, μα χαρά,
                                                                        ποτέ μη γίνει σκλάβα!

                                                  Ηλιάδης Σάββας
                                                  Δάσκαλος διά βίου και μαθητής
                                                  Κιλκίς

Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : Η Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα μας, δεν κινδυνεύει απλώς! Χάνεται! Λίγο-λίγο εξαφανίζεται!

....Έχουμε εκτεθή δημοσίως, ισχυριζόμενος, ότι έπειτα από δύο-τρείς δεκαετίες οι Ισλαμιστές - μετανάστες θα είναι τά αφεντικά στον τόπο μας, εμείς δε «ξένοι» στην Πατρίδα μας.

Οι Μουσουλμάνοι τότε θα είναι οι Νοικοκυραίοι και τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας οι υπηρέτες! Εκείνοι θα είναι οι Εργοδότες και τα παιδιά σας οι εργάτες!
Επίσης οι πόλεις και τα χωριά θα έχουν γεμίσει με Μιναρέδες και Τζαμιά! Όλα αυτά ισχύουν!
Η αθρόα εισροή Μουσουλμάνων Μεταναστών αποτελεί ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ για την Ελλάδα μας.
Η Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα μας, δεν κινδυνεύει απλώς! Χάνεται! Λίγο-λίγο εξαφανίζεται!
Έτσι θέλει η globalization,δηλ. η παγκοσμιοποίηση! Προχθές ακόμη Μουσουλμάνοι ναυαγοί, ευρισκόμενοι στο πλοίο που τους διέσωσε και τους μετέφερε σε λιμάνι της Ιταλίας, έρριξαν στη θάλασσα ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) Ορθοδόξους Χριστιανούς συνεπιβάτες πρόσφυγες, που ήσαν στο ίδιο πλοιάριο!
Τους ξεκαθάρισαν! Τί έχουν να δούν τα μάτια μας ακόμη!........

Η ΔΙΑΔΟΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομ. Καθηγητού Πανεπ. Αθηνών

Η έκρηξη της διαδοχολογίας και η παράλληλη συμπόρευσή της με την τελευταία φάση της ασθενείας του Μακαριωτάτου κ. Χριστοδούλου, απογοήτευσε τους εγγύς και τους μακράν της Εκκλησίας!                                                                                                       
Ακόμα δεν πέθανε ο άνθρωπος και ξεσηκώθηκαν οι δελφίνοι για την κατάκτηση του αρχιεπισκοπικού θρόνου. Έγραψαν  δημοσιογράφοι και είπαν τα κανάλια αλλά και κάθε ευαίσθητος στο πρόβλημα του πάσχοντος Αρχιεπισκόπου χριστιανός, εξανέστη και απόρησε!                                                                                                                  
Αλήθεια! Που τρέχετε, όσοι και όποιοι τρέχετε, Σεβασμιώτατοι, και όσοι ορέγεσθε συγκινήσεις πρώτης καθέδρας! Που πάτε, τρέχοντας και ιδρώνετε και διαβουλεύεστε και συνωμοτείτε; Τι βλέπετε μπροστά σας; Ελκυστικά αρχιεπισκοπικά μεγαλεία; Υπέρτατη εκκλησιαστική εξουσία;  Ανύψωση της κοινωνικής σας εικόνας; Τι λαχταράτε τρέχοντας;                                                                                                                          
Αλλά, κρίμα φαίνεται ότι δεν ξέρετε που πάτε! Ναι, στην πραγματικότητα δεν συνειδητοποιείτε που πάτε! Απλώς παραισθητικά οράματα διοικητικού μεγαλείου μεθούν το πνεύμα σας με απατηλά όνειρα λαμπρής εκκλησιαστικής εξουσίας!

π.Νικόλαος Μανώλης, Τα βασικότερα για να φέρουμε τον Χριστό μέσα στο σπίτι μας

Μας «Κάλυψε» ο Θωμάς!... -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητοὐ Α.Π.Θ.

Ρεαλιστική η εποχή μας δεν ανέχεται φαντασίες και παραμύθια, έχει καταργήσει τα ταμπού, δέχεται μόνο γεγονότα και δεδομένα. Έτσι θέλει. Καθετί που ξεφεύγει από τους νόμους της φύσης αποτελεί σκάνδαλο και καθετί που δεν εξηγείται με τους νόμους της λογικής συνιστά μωρία. Και το πιο παράδοξο πρόβλημα και η πιο ανεξήγητη ιστορία από όλα όσα συνέβησαν μέσα σ΄ αυτό τον κόσμο και πάνω σ΄ αυτή τη γη είναι, χωρίς άλλο, η Ανάσταση του Χριστού. Πως κάποιος, που έζησε ως άνθρωπος και πέθανε ως θνητός, πως ξαναπήρε τη ζωή, ξαναβρήκε το σώμα του, σηκώθηκε από τον τάφο και ζη; Πως από τότε μέχρι τώρα και για πάντα απολαμβάνει – όχι  μόνο με την ψυχή του αλλά και με το σώμα του άφθαρτο – μια ζωή, που βέβαια δεν είναι, η γνωστή μας ανθρώπινη ζωή, είναι, όμως, ζωή και μάλιστα ανώτερη και ωραιότερη; Τούτο το ερώτημα δίκαια, πράγματι, μπορεί να τυραννά κάθε εποχή τον κάθε άνθρωπο, όταν για πρώτη φορά το αντιμετωπίζει σαν ένα πρωτάκουστο νέο, σαν ένα πρωτόφαντο θαύμα, που αξιώνει ότι αποτελεί ευαγγέλιο, που παρουσιάζεται να δείχνει Θεό. Διότι, ποια άλλη αγγελία είναι πιο ευχάριστη από το ότι οι νεκροί μπορούν να αναστηθούν με τα σώματά τους;