ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.

Όργανα παρέκλινε το πένθος Ωδής· ου γαρ ήδον εν νόθοις οι παίδες Σιών. Βαβυλώνος λύει δε, πλάνην πάσαν και μουσικών αρμονίαν, Βηθλεέμ εξανατείλας Χριστός. Διο ανυμνούντες αναμέλψωμεν· ευλογείτω η κτίσις πάσα τον Κύριον, και υπερυψούτω εις πάντας τους αιώνας.

Ερμηνεία.


Και τούτο το Τροπάριον ερανίσθη ο Μελωδός από τον ρλστ΄ Ψαλμόν του Δαβίδ τον λέγοντα: «Επί τον ποταμόν Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν· επί ταις ιτέαις εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών… Πως άσομεν την Ωδήν Κυρίου επί γης αλλοτρίας;» Λέγει λοιπόν, ότι το πένθος και η λύπη, την οποίαν έλαβον οι Ιουδαίοι δια την σκλαβίαν από τους Βαβυλωνίους, παρέκλιναν: ήτοι έκαμαν τους Ιουδαίους να αφήσουν αργά και άπρακτα τα της Ωδής όργανα, τα ωδικά και μουσικώτατα, κρεμασμένα επί τας Ιτέας· επειδή οι Παίδες της Σιών (οι Ιουδαίοι), και μάλιστα οι Ιερείς και Λευίται δεν είχον άδειαν να ψάλλουν με τα Ιερά όργανα εις τους νόθους (ξένους) τόπους, και εις την αλλοτρίαν γην· εις μόνην γαρ την Ιερουσαλήμ εδιώριζεν ο νόμος να άδωνται τα τοιαύτα όργανα, και όχι έξω από αυτήν, κατά την ερμηνείαν του Θεοδωρίτου. Και ταύτα μεν συνέβησαν τον παλαιόν καιρόν.
Τώρα δε ο Χριστός ανατείλας (γεννηθείς) από την Βηθλεέμ την υποκειμένην εις την Σιών και Ιερουσαλήμ, ή, να ειπώ καλύτερα, από την βασιλικήν πόλιν των Ηγεμόνων της Σιών, αυτός διαλύει αντιστρόφως όλην την πλάνην της Βαβυλώνος, και καταργεί όλην την αρμονίαν των μουσικών οργάνων αυτής· γέγραπται γαρ, ότι, όταν ο Ναβουχοδονόσορ ο Βασιλεύς έστησε την εικόνα του εις την πεδιάδα της Βαβυλώνος την επονομαζομένην Δεηράν, εφώναξεν ο κήρυξ εις όλους τους λαούς: «Η αν ώρα ακούσητε της φωνής σάλπιγγος, σύριγγός τε και κιθάρας, σαμβύκης τε και ψαλτηρίου και παντός γένους μουσικών, πίπτοντες προσκυνείτε τη εικόνι τη χρυσή» (Δαν. γ:5). Όθεν με τον τρόπον τούτον ανταπέδωκεν ο Δεσπότης Χριστός εις την Βαβυλώνα το ανταπόδομα αυτής· και εκείνο όπου έδωκεν η Βαβυλών εις την Σιών, έλαβε τώρα από την Σιών πολλαπλάσιον δια της του Κυρίου Γεννήσεως. Όθεν επληρώθη το Δαβιτικόν εκείνο το λέγον περί της Βαβυλώνος: «Μακάριος, ος ανταποδώσει σοι το ανταπόδομά σου»· διότι ο Δεσπότης Χριστός είναι, όστις δια μέσου της ενσάρκου Οικονομίας Του διέλυσε και κατήργησεν όλην την πλάνην και δεισιδαιμονίαν της Βαβυλώνος, την οποίαν είχεν εις τας σύριγγας και κιθάρας και ψαλτήρια· και δια της ενσάρκου Οικονομίας Του έλεγε τρόπον τινά προς αυτήν ο Κύριος: «Ω ταλαίπωρε και κατάρατε Βαβυλών, καθώς συ δια της αιχμαλωσίας του λαού μου διέλυσας τας ιδικάς μου ιεράς Ωδάς και τους ύμνους, και αργά εποίησας τα εις τον ναόν μου ψαλλόμενα όργανα υπό των Λευϊτών και Ιερέων μου· ούτω και εγώ θέλω καταργήσει, και αργά και άπρακτα θέλω κάμει όλα τα όργανα της αθέου και ασεβούς μουσικής σου. Ποταμοί δε της Βαβυλώνος, εις των οποίων τας άκρας εκάθηντο και άκλαιον οι Ισραηλίται, ο μεν Θεοδώριτος ερμήνευσεν ακριβέστερον, ότι ήτον τα χαντάκια και παραπόταμα του Ευφράτου ποταμού· ο δε Πτωχός Πρόδρομος λέγει, ότι ήτον τα του Χοβάρ ποταμού· τα δε λοιπά του Τροπαρίου εξηγήθησαν ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: