« σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῶ εἴ τι ἔπραξας »

Ο Χίλων ή Χείλων o Λακεδαιμόνιος, γεννήθηκε το 600 π.Χ. στη Σπάρτη και πέθανε το 520 π.Χ. στην Πίσσα της Σικελίας. Τα πιο σπουδαία και γνωστά γνωμικά του, δηλαδή το «μηδέν άγαν», το «γνώθι σαυτόν» και το «εγγύα παρά δ’ άττα» [σημειωτέον ότι το πρώτο απ’ αυτά αποδίδεται, κατ’ άλλη εκδοχή, στον Σόλωνα, ενώ το δεύτερο στον Θαλή] είχαν γραφτεί στον τοίχο (ή στην προμετωπίδα) του ναού του Απόλλωνα, στους Δελφούς

Σημείωση και σχόλιο κχ.
 


Θαλής ο Μιλήσιος, 640 ή 624 π.Χ. - 546 π.Χ. στην περίπτωση που σε αυτόν αποδίδεται το "γνώθι σαυτόν". Το ερώτημα που ακολουθεί είναι απότοκο του γεγονότος ότι στο βιβλίο Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκεται καταγεγραμμένο το "γνώθι σαυτόν". Λοιπόν, όποιος γνωρίζει, ας μας απαντήσει τι εκ των δύο συμβαίνει : Το βιβλίο του Ιώβ είναι αρχαιότερο του Θαλή, ή του Χίλωνος, ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο, πρώτα ο Θαλής και ο Χίλων, έπειτα δε ο Ιώβ ;

Ιώβ ε΄ : « ... 24 εἶτα γνώσῃ ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἶκος, ἡ δὲ δίαιτα τῆς σκηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτῃ. 25 γνώσῃ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου, τὰ δὲ τέκνα σου ἔσται ὥσπερ τὸ παμβότανον τοῦ ἀγροῦ. 26 ἐλεύσῃ δὲ ἐν τάφῳ ὥσπερ σῖτος ὥριμος κατὰ καιρὸν θεριζόμενος ἢ ὥσπερ θιμωνία ἅλωνος καθ᾿ ὥραν συγκομισθεῖσα. 27 ἰδοὺ ταῦτα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν, ταῦτά ἐστιν ἃ ἀκηκόαμεν· σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῶ εἴ τι ἔπραξας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: