O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014


Σεβαστιανού, Ζωής και των συν αυτής μαρτύρων.

Γεννήθηκε στὰ Μεδιόλανα τῆς Ἰταλίας, τὸ 250 μὲ 256 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του τὸν ἀνέθρεψαν μὲ μεγάλη χριστιανικὴ ἐπιμέλεια. Καθὼς ἦταν καὶ ἀπὸ γένος διακεκριμένο, εἵλκυσε τὴν εὔνοια τοῦ αὐτοκράτορος Καρίνου, ποὺ γρήγορα τὸν ἀνέδειξε σὰν στρατιωτικό. Ἔπειτα, ὁ Διοκλητιανὸς τὸν ἔκανε ἀρχηγὸ τοῦ πρώτου συντάγματος τῶν Πραιτοριανῶν.
Φιλάνθρωπη ψυχὴ ὁ Σεβαστιανός, ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ πολλὲς φορὲς ὑπῆρξε προστάτης τῶν φτωχῶν καὶ τῶν πασχόντων χριστιανῶν. Πρόθυμα ἐπίσης, βοηθοῦσε στὶς ἀνάγκες τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πάπας Γάϊος τοῦ ἀπένειμε τὸν τίτλο τοῦ ὑπερασπιστὴ τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅταν ὅμως ἄρχισε ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν χριστιανῶν, συνελήφθη μία ὁμάδα χριστιανῶν. Ὁ Σεβαστιανός, προκειμένου νὰ τοὺς ἐμψυχώσει τὴν ὥρα ποὺ αὐτοὶ δικάζονταν, πρὸς γενικὴ κατάπληξη ὅλων δήλωσε ὅτι εἶναι χριστιανός. Ὁ Διοκλητιανὸς διέταξε τὸν θάνατό του. Καὶ ὁ Σεβαστιανὸς δὲν ἄργησε νὰ πέσει κάτω, τρυπημένος στὸ στῆθος ἀπὸ βέλος. Τὸ σῶμα του παρέλαβε κάποια εὐσεβὴς χήρα, ἡ Λουκίνα. Διαπίστωσε ὅμως, ὅτι ἀνέπνεε ἀκόμα.
Ἀφοῦ τὸν περιποιήθηκε, μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὁ Σεβαστιανὸς ἀνέκτησε τὴν ὑγεία του. Ἀλλὰ καὶ πάλι ἐπεδίωξε καὶ συνάντησε τὸν Διοκλητιανὸ καὶ τὸν ἤλεγξε γιὰ τὴ σκληρότητά του. Τότε αὐτὸς διέταξε καὶ τὸν μαστίγωσαν μέχρι θανάτου.
Ἔτσι, ὁ Σεβαστιανὸς ἔγινε παράδειγμα ἀγωνιστικότητας γιὰ τὴν πίστη «ἄχρι θανάτου». 

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.

Ιερώς ανθωμολογείτο, Άννα υποφητεύουσα, η σώφρων και Οσία, και πρέσβυρα τω Δεσπότη, εν τω ναώ διαρρήδην· την Θεοτόκον δε ανακηρύττουσα, πάσι τοις παρούσιν εμεγάλυνεν.

Ερμηνεία.


Ανθομολόγησις είναι μία ευχαριστία προς τον Θεόν δια κάποιαν ευεργεσίαν και χάριν όπου έλαβε τινάς από αυτόν. Διαφέρει δε ο Υποφήτης από τον Προφήτην· καθότι ο μεν Προφήτης λέγει τα ύστερον από πολύν καιρόν μέλλοντα γενέσθαι πράγματα· ο δε Υποφήτης εξηγεί ή παρόντα πράγματα, ή περασμένα, ή τα οποία μετ΄ ολίγον καιρόν μέλλουν να γένουν. Τοιαύτη λοιπόν Υποφήτις ήτον και η θεσπεσιωτάτη Άννα η Θυγάτηρ Φανουήλ, η σωφρονεστάτη μεν και οσία κατά την ζωήν, γερόντισσα δε κατά την ηλικίαν του σώματος· αύτη γαρ, επειδή ηξιώθη να ιδή εν σαρκί την παρουσίαν του Μονογενούς Υιού του Θεού, δια μέσου της οποίας ανεπλάσθη όλη η φύσις των ανθρώπων, τούτου χάριν σεμνοπρεπώς και θεοπρεπώς ανθωμολογείτο και ευχαρίστει τον Κύριον δια την τόσον μεγάλην ευεργεσίαν όπου εποίησεν εις όλον τον Κόσμον: «Και αύτη γαρ, φησίν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αυτή τη ώρα επιστάσα ανθωμολογείτο τω Κυρίω και ελάλει περί αυτού πάσι τοις προσδεχομένοις λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ» (Λουκ. β: 38). Ευχαρίστει δε ουχί προφητεύουσα· διότι δεν επροφήτευσε προτού να γεννηθή ο Κύριος, καθώς επροφήτευσαν οι άλλοι Προφήται, αλλά υποφήτευσεν, αφ΄ ου εγεννήθη ο Κύριος, φωτισθείσα έσωθεν κατά την ψυχήν, και το Μυστήριον τούτο ανακηρύξασα. Περί της Άννης ταύτης γράφει ο άγιος Μόδεστος ο Ιεροσολύμων: «Η τον εβδομηκοστόν χρόνον σαββατίσασα μετά ανδρός Άννα προσευχαίς και νηστείαις προσκαρτερούσα ογδοήκοντα και τεσσάρων ετών υπάρχουσα, την εκ των τεσσάρων στοιχείων νικήσασα σάρκα, και τον νουν καθάρασα προς υποδοχήν Πνεύματος Αγίου, και ταις γενικαίς εαυτήν αρεταίς κατακοσμήσασα, τον της ογδοηκοντάδος περέδραμε καιρόν, και εύρεν εν τω ναώ τον Σωτήρα του μέλλοντος αιώνος εν αγκάλαις βασταζόμενον» (Σελ. 834 της Μυριοβίβλου του Φωτίου). Και η μεν παλαιά και συνώνυμος αυτής Άννα η Μήτηρ του Σαμουήλ κρυφίως και ησύχως επροσηύχετο και ευχαρίστει τον Κύριον μέσα εις τα βάθη της καρδίας της· η δε Άννα αύτη ουχί κρυφίως, αλλά φανερώς (τούτο γαρ δηλοί το διαρρήδην) και εις το μέσον του ναού ευχαρίστει τον Κύριον· την δε Αειπάρθενον Θεοτόκον ανακηρύττουσα εις όλους τους εκεί ευρισκομένους, ότι αύτη κυρίως και αληθώς είναι Μήτηρ του Θεού, εμεγάλυνεν αυτήν. Τούτο δε το ρήμα είπεν ο Μελωδός δια να δείξη ότι, καθώς η Θεοτόκος άρχισε την εννάτην ταύτην Ωδήν από το «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον», ούτω και αυτός με την ιδίαν λέξιν ετελείωσεν αυτήν. Άμποτε δε και ημείς οι ψάλλοντες ομού και αναγινώσκοντες και ακούοντες τον παρόντα ασματικόν Κανόνα, άμποτε να μιμηθώμεν την σωφρονεστάτην ταύτην Άνναν, και να ευχαριστώμεν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν δια την μεγάλην και ακατάληπτον ευεργεσίαν όπου επροξένησεν εις ημάς, αναπλάσας την φθαρείσαν φύσιν ημών δια της εν σαρκί παρουσίας του· άμποτε δε και να κηρύττωμεν την Αειπάρθενον Θεοτόκον, την μεσιτεύσασαν εις την ανάπλασιν και σωτηρίαν του γένους ημών, μεγαλύνοντες αυτήν δια νοημάτων μεγαλοπρεπών, δια λόγων θεοπρεπών, και δια έργων θεαρέστων· ίνα δια των πρεσβειών αυτής τύχωμεν και της βασιλείας των Ουρανών, εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών, ω η δόξα και το κράτος συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι εις τους αιώνας. Αμήν.

π. Θεόδωρος Ζήσης : Καὶ γεννᾶται ἀμέσως τὸ ἐρώτημα. Καλά, ἂν εἶναι ἔτσι, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πῶς συμμαχεῖ καὶ συμπορεύεται; Ὅπως συμμάχησε τὸ ἰουδαϊκὸ ἱερατεῖο στὴν καταδίκη τοῦ Χριστοῦ ἢ μᾶλλον πρωτοστάτησε•

ὅπως συμμάχησαν οἱ ἐπίσκοποι μὲ τὴν Εὐδοξία στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ συνοδικὴ ἀπόφαση ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Ἰωάνου Χρυσοστόμου καὶ πολλὲς ἄλλες σύνοδοι ἐναντίον Ἁγίων, ὅπως τοῦ Μ. Ἀθανασίου καὶ τοῦ ῾Αγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου,  ὁποῖος ἤλεγξε τὴν μοιχοζευξία τοῦ αὐτοκράτορα καὶ τὴν αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας. Πόσοι ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους καὶ τοὺς ἱερεῖς ἐλέγχουν σήμερα τὰ μεγάλα ἁμαρτήματα τῶν ἀρχόντων, τὶς ἀδικίες καὶ τὶς παρανομίες των, αὐτοὺς ποὺ ὑποστηρίζουν φαντασθῆτε! τὴν σιχαμερὴ ὁμοφυλοφιλία; Πόσοι ἐλέγχουν τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες ποὺ προωθοῦν τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ἐλάχιστοι. Καὶ δὲν φθάνει ποὺ δὲν ἐλέγχουν· ἐνοχλοῦνται καὶ θυμώνουν ἐναντίον ἐκείνων ποὺ ἐλέγχουν, διότι φαίνεται ὅτι ἐλέγχονται οἱ ἴδιοι καὶ νιώθουν ἐνοχές.

Paphnutius, Life of Abba Aaron

 Now it happened one year that the Nile did not rise enough to 
water all our fields, and a multitude of the poor came to Abba Aaron
weeping and saying, "Our holy father, we and our children are going to
die because the waters have not risen!" He said to them,"Believe in God
and He will deliver you.  As it is written, 'The prayer of the poor man
who is downhearted, he pours out entreaty before the Lord.' Again it
says, 'The Lord has heard the desires of the poor.'"  He quoted them
numerous other passages from scripture and explained them to them,
and he comforted them, and in this way they departed from him praising
God.  Now the holy man Aaron was not unconcerned about their distress,
and he would go to the river each evening and immerse himself in the
water up to his neck and he would pray to God, saying, "My good Christ,
compassionate one, have compassion upon your image and likeness."
Indeed, he continued this practice until God had compassion for his
tears and made the waters of the Nile flow over the face of the whole
country.


Paphnutius, Life of Abba Aaron, 131.

O Όσιος Φιλήμων αποκαλύπτει πως πρέπει να αγωνίζεσαι

Κράτησε την κρυφή μελέτη με καθαρή καρδιά. Γιατί αν γίνεται αδιάλειπτα η προσευχή σου και η μελέτη των Γραφών, τότε ανοίγουν τα νοερά μάτια της ψυχής και έρχεται σ΄ αυτήν χαρά μεγάλη και ένας πόθος ανέκφραστος και πολύ δυνατός, που να καίγεται η σάρκα από το Πνεύμα, ώστε να γίνεται ολόκληρος ο άνθρωπος πνευματικός. Είτε νύχτα λοιπόν, είτε ημέρα σε αξιώση ο Θεός να προσευχηθής απερίσπαστα με καθαρόν νουν, μη περιορισθής στον κανόνα σου, αλλά με όση δύναμιν έχεις, να επεκτείνεσαι στην προσευχή και να αφοσιώνεσαι στον Θεόν. Και Εκείνος φωτίζει την καρδιά σου για  ποια  πνευματική εργασία θα κάνης.

(Φιλοκαλία τόμος Β΄).

Το φαινόμενον της ομοφυλοφιλίας

Εις την αρχαίαν, την προχριστιανικήν Ελλάδα, δεν ήτο άγνωστον το φαινόμενον της ομοφυλοφιλίας. Ειδωλολάτραι ήσαν οι άνθρωποι και μερικοί εδούλευαν ελευθέρως εις τα πάθη των. Η δε κοινωνία ηνείχετο και δεν αντιδρούσε εις αυτό. Όμως, η ηθική του Ευαγγελίου καταδικάζει τούτο αμειλίκτως. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της Παλαιάς Διαθήκης εις την περίπτωσιν των Σοδόμων. Τόσον αύτη προεκάλεσε την οργήν του Θεού, ώστε εκίνησε την τιμωρίαν δια τους διαστροφείς της ανθρωπίνης φύσεως. Ἐκτοτε το φαινόμενον αυτό ωνομάσθη, εκ του γεγονότος τούτου, σοδομισμός. Αλλά και εις την Καινήν Διαθήκην καταδικάζεται η ομοφυλοφιλία. (Πρβλ. Ρωμ. α΄ 26-32). Ο Χριστιανισμός, όμως, ηλευθέρωσε τον άνθρωπον από τα πάθη του και εδίδαξε την χρήσιν και όχι την κατάχρησιν εις την ζωήν μας και εκήρυξε την εγκράτειαν των παθών. Έτσι τα αμαρτήματα της σαρκός δεν είναι επιτρεπτά. Με την πάροδον των αιώνων, όμως, και την παρέκκλισιν των ανθρώπων και των κοινωνιών από τον χριστιανικόν τρόπον ζωής, τα πάθη αυτά, τα οποία εζήτουν την ικανοποίησίν των, ενεφανίσθησαν και πάλιν, ώστε να επαναλαμβάνωνται όσα είχομεν συναντήσει εις προχριστιανικάς κοινωνίας και εις την αρχαίαν Ελλάδα. Δυστυχώς, όμως, εις εποχάς αγνοίας και περιφρονήσεως του λόγου του Θεού και μάλιστα αρνήσεως της υπάρξεώς Του τα πάθη αυτά εμφανίζονται και εις χριστιανικάς λεγομένας κοινωνίας. Η πλημμελής κατήχησις και η πλημμελής ποιμαντική διακονία συνετέλεσαν ώστε και χριστιανοί να υποδουλώνωνται εις τα πάθη της σαρκός, παρά τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Έτσι το φαινόμενον της ομοφυλοφιλίας υπάρχει και εις την σύγχρονον ελληνικήν κοινωνίαν και άλλοι μεν πίπτουν εις την αμαρτίαν αυτήν, άλλοι δε την αμνηστεύουν εντάσσοντες το φαινόμενον εις τα ατομικά δικαιώματα, εις την δημοκρατίαν, την ελευθερίαν και τον πολιτισμόν. Έχομεν ατιχώς όχι μόνον διαστροφήν εις την φυσικήν ζωήν των ανθρώπων, αλλά και εις την λογικήν της σκέψεως ωρισμένων. Δια τούτο η ομοφυλοφιλία από άλλους μεν δεν θεωρείται ούτε αμαρτία, ούτε εντροπή.   

Καθαρές σοφιστείες του διαβόλου

Aυτή την εποχή όπως η σημερινή, που η κρίση έχει και έκταση και βάθος, η αποκλειστική σωτηρία μας είναι η Αλήθεια, που πρέπει να λέγεται χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, υπέρ όλων και εναντίον όλων και να υπηρετείται αντί πάσης θυσίας! Όλα τα άλλα, δήθεν διαλλακτικά και ειρηνικά, είναι παραπλανητικά, ηττοπαθή, υποκριτικά, καθαρές σοφιστείες του διαβόλου, για να τροχοπεδείται ο αγωνιστικός ζήλος, ν' αποκοιμίζονται οι πιστοί, κι' οι υπηρέτες του διαβόλου, οι Παπόδουλοι  οικουμενιστές,  να δρουν ανενόχλητοι!

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Άγ. Κοσμάς Αιτωλός και η Κυβέρνηση

http://katihisis.blogspot.gr/2014/12/blog-post.html

 
 (Ἐν εἴδη ἀνοιχτῆς ἐπιστολῆς πρὸς τὴν ἑλληνικὴ Κυβέρνηση)
ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Θεσσαλονίκης
Γιὰ τὸν Στύλο Ὀρθοδοξίας
ἁγία μας Ἐκκλησία θεωρεῖ ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ἁγίους της, τὸν μεγάλο ἱεραπόστολο καὶ προφήτη της, σύγχρονο ἱερομάρτυρα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐθνομάρτυρα τοῦ Γένους μας, ἅγιο  Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Φέτος μάλιστα, κατὰ τὸ ἔτος 2014, ἑορτάζουμε τὰ τριακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἀνδρός. Πλῆθος ἐκδηλώσεων ἔχουν πραγματοποηθεῖ ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς ἐπετείου. Ἰδιαίτερες ἐκδήλωσεις ἔγιναν καὶ γίνονται ἀκόμη μὲ μεγάλη ἐπιτυχία στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις Δρυϊνουπόλεως καὶ Κονίτσης, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Θεσσαλονίκης. Ἐξαιρετικὴ πραγματικὰ ὑπῆρξε ἡ ἐκδήλωση   τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ Ὀρθόδοξου Τύπου. Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, πέρα ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὴ εἰσήγησή του σὲ αὐτὴν μὲ θέμα «Ἡ ἐπικαιρότητα τῶν διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ», πραγματοποιεῖ καὶ μία σειρὰ Ὁμιλιῶν, ἐξετάζοντας τὶς Διδαχὲς τοῦ ἁγίου, κάθε Κυριακὴ στὸ «Ἀρχονταρίκι» τοῦ Ι.Ν. ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης.

Ιδού τα αποτελέσματα των διαλόγων των Οικουμενιστών : Η πρώτη γυναίκα Επίσκοπος και στην Αγγλικανική "Εκκλησία" !....

Rev Libby Lane

First female bishop named as the Reverend Libby Lane

Reverend Libby Lane has been announced as the first female bishop for the Church of England, just a month after a historic change to canon law.

http://www.bbc.com/news/uk-30510137