Simonopetra Terirem


Φώτης Κόντογλου - Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων. Προστάτης τῶν Φτωχῶν, Πατέρας τῶν Ὀρφανῶν, Δάσκαλος τῶν Ἁμαρτωλῶν

Ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον τιμημένους ἁγίους της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ τὸν ἐπικαλοῦνται οἱ χριστιανοὶ στὶς περιστάσεις ὅπως τὸν ἅγιο Νικόλαο, τὸν ἅγιο Γεώργιο καὶ τὸν ἅγιο Δημήτριο. Τὸ τίμιο λείψανό του τὸ ἔχει ἡ Κέρκυρα, ὅπως ἡ Ζάκυνθος ἔχει τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Διονυσίου κ᾿ ἡ Κεφαλληνία τὸν ἅγιο Γεράσιμο.

Γεννήθηκε στὸν καιρὸ τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου στὸ νησὶ τῆς Κύπρου, ἀπὸ γονιοὺς φτωχούς. Γι᾿ αὐτὸ στὰ μικρὰ χρόνια του ἤτανε τσομπάνης καὶ φύλαγε πρόβατα. Ἤτανε πολὺ ἁπλὸς στὴ γνώμη σὰν τοὺς ψαράδες ποὺ διάλεξε ὁ Χριστὸς νὰ τοὺς κάνει μαθητές του. 
Σὰν ἦρθε σὲ ἡλικία, παντρεύθηκε, καὶ μετὰ χρόνια χήρεψε, καὶ τόση ἤτανε ἡ ἀρετή του, ποὺ τὸν κάνανε ἐπίσκοπο σὲ μία πολιτεία λεγόμενη Τριμυθοῦντα, μ᾿ ὅλο ποὺ ἤτανε ὁλότελα ἀγράμματος. Παίρνοντας αὐτὸ τὸ πνευματικὸ ἀξίωμα ἔγινε ἀκόμα ἁπλούστερος καὶ ταπεινός, καὶ ποίμανε τὰ λογικὰ πρόβατα ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Χριστὸς μὲ ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ μὲ αὐστηρότητα ὡσὰν ὑπεύθυνος ὅπου ἤτανε γιὰ τὴ σωτηρία τους. Ἤτανε προστάτης τῶν φτωχῶν, πατέρας τῶν ὀρφανῶν, δάσκαλος τῶν ἁμαρτωλῶν.

Κάλαντα Χριστουγέννων - ΠΟΝΤΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Προπατόρων, Σπυρίδωνος Τριμυθούντος.

Ἀνήκει στὴν ἱερὴ φάλαγγα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας τῶν πρώτων αἰώνων.
Γεννήθηκε τὸ 270 μ.Χ. καὶ ἔζησε στὰ χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου (306 – 337) καὶ τοῦ γιοῦ του Κωνστάντιου (337 – 361).
Γενέθλια πατρίδα του ὁ Ἅγιος Σπυρίδων εἶχε ὄχι τὴν Τριμυθούντα τῆς Κύπρου, ὅπως γράφουν πολλοὶ καὶ ποὺ σήμερα εἶναι ἕνα μικρὸ χωριὸ μὲ τὸ ὄνομα Τρεμετουσία, ἀλλὰ τὴν γειτονική της κωμόπολη Ἄσσια.
Αὐτὸ μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Τριφύλλιος, πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Λευκωσίας καὶ μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. «Οὗτος οὒν ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ἀγροῖκος μὲν ἣν εἰπεῖν κατὰ τὴν ἀνατροφήν, ἐν χωρίῳ Ἀσκὶα καλουμένω γεννηθεῖς εἰς τὴν Κυπρίων ἐπαρχίαν». Τὸ χωριὸ Ἀσκὶα (πιὸ σωστὰ Ἄσκια) εἶναι ἡ γνωστὴ κωμόπολη τῆς Ἄσσιας, ποὺ εἶναι κοντὰ στὴν Τριμυθούντα. «Ἀγροῖκος» σημαίνει ἄνθρωπος ἁπλοϊκός, ἄνθρωπος ποὺ δὲν σπούδασε, δὲν ἔμαθε νὰ γράφει καὶ νὰ διαβάζει καλά.
Ἄνθρωπος, ὅπως λέμε ἐμεῖς σήμερα τοῦ βουνοῦ καὶ τοῦ κάμπου. Ἄνθρωπος τῆς ὑπαίθρου· καὶ τέτοιος πραγματικὰ ἦταν ὁ Ἅγιός μας. Τέτοιοι ἦσαν καὶ οἱ γονεῖς του. Ἄνθρωποι ἀγρότες, φτωχοί, ἀλλὰ πολὺ ἐνάρετοι καὶ πιστοί. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ παιδί τους τὸ ἀνέθρεψαν μὲ προσοχὴ καὶ φόβο Θεοῦ. Τὸ ἀνέθρεψαν, ὅπως λέγει καὶ ὁ θεῖος Παῦλος γιὰ τὸν μαθητή του Τιμόθεο, ὅτι τὸν ἀνέθρεψε ἡ γιαγιά του Λωΐδα καὶ ἡ μητέρα του Εὐνίκη «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσία Κυρίου».

«Ορθόδοξος Τύπος»: Ο Βαρθολομαίος είναι αστείρευτος πηγή πνευματικής μολύνσεως των Ορθοδόξων.

…Αλλά οι «Ταλιμπάν» του Οικουμενισμού δεν δίδουν σημασίαν εις τοιαύτα ζητήματα. Διότι δεν υπακούουν εις τους Ιερούς Κανόνας, αλλά εις τον Αρχιστράτηγον της Προδοσίας της Πίστεως Οικουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαίον, ο οποίος υπηρετεί τον Παπισμόν, τον Προτεσταντισμόν εις όλας του τας μορφάς, αλλά όχι την Ορθοδοξίαν. Είναι πηγή πάσης διοικητικής ανωμαλίας εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και αστείρευτος πηγή πνευματικής μολύνσεως των Ορθοδόξων….ο Αρχιστράτηγος της Προδοσίας της Πίστεως, Οικουμενικός Πατριάρχης, απευθυνόμενος προς τον Πάπαν του είπε ότι αυτός είναι πρώτος εις την Εκκλησίαν της Ανατολής και ο Πάπας εις την Εκκλησίαν της Δύσεως.

Ο άγιος Αλέξανδρος Αλεξανδρείας γράφει προς συνεπίσκοπόν του:

Η φίλαρχος των μοχθηρών ανθρώπων και φιλάργυρος πρόθεσις ταις δοκούσαις αεί μείζοσι παροικίαις πέφυκεν επιβουλεύειν δια ποικίλων προφάσεων των τοιούτων επιτιθεμένων τη εκκλησιαστική ευσεβεία. Οιστρηλατούμενοι γαρ υπό του ενεργούντος εν αυτοίς διαβόλου εις την προκειμένην αυτοίς ηδονήν, πάσης ευλαβείας αποσκιρτήσαντες, πατούσι τον της κρίσεως του Θεού φόβον. Περί ων αναγκαίον ην μοι, τω πάσχοντι δηλώσαι τη υμετέρα ευλαβεία, ίνα φυλάττησθε τους τοιούτους μη τις αυτών τολμήση και ταις υμετέραις παροικίαις επιβήναι, ήτοι δι΄ εαυτών (ικανοί γαρ υποκρίνασθαι προς απάτην οι γόητες) ή δια γραμμάτων ψευδώς κεκομψευμένων δυναμένων υφαρπάσαι τον απλή πίστει και ακεραίω προσεσχηκότα.

Και η μετάφραση των παραπάνω:
Στις προθέσεις των μοχθηρών ανθρώπων, τις γεμάτες από φιλαρχία και φιλαργυρία, είναι πάντοτε να επιβουλεύονται τις επαρχίες που φαίνονται μεγαλύτερες. Με ποικίλες προφάσεις λοιπόν επιτίθενται κατά της εκκλησιαστικής ευσεβείας. Στην πραγματικότητα τσιμπημένοι από τον οίστρο του διαβόλου, που ενεργεί μέσα τους, πέφτουν σε όποια ηδονή βρουν μπροστά τους και αποσκιρτώντας από κάθε ευλάβεια καταπνίγουν τον φόβο της κρίσεως του Θεού. Εγώ που τα υφίσταμαι αυτά, αναγκάζομαι να τα επισημάνω στην ευλάβειά σου, ώστε να φυλάγεσαι από τέτοιους ανθρώπους μήπως κάποιος απ΄ αυτούς τολμήση και επικαθήση στη δική σου επαρχία. Είτε αυτοί οι ίδιοι (είναι πράγματι ικανοί να υποκρίνονται και να απατούν οι γόητες), είτε με γράμματα όλο ψεύτικη κομψότητα, μπορούν να κατακλέψουν όποιον τους προσεγγίσει με απλή και αφελή εμπιστοσύνη.

Αυτά έγραφε μεταξύ άλλων, ο άγιος Αλέξανδρος Αλεξανδρείας (4ος μ. Χ. αιών) προς τον συνεπίσκοπό του και συνώνυμό του Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης.

ΠΥΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ +ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=69&t=10283


Ο αείμνηστος Ιωάννης Κορναράκης : Σήμερα έπαυσε να είναι το Άγιο Όρος εγγύηση και στήριξη Ορθοδοξίας, έπαλξη παρατάξεως μαρτύρων και ομολογητών Ορθοδοξίας.

Σήμερα το Άγιο Όρος, μοιάζει με αποσαθρωμένο από τον οικουμενισμό και την αίρεση οπωροφυλάκιο, μνημείο πλέον αγιορειτικής εγκαταλείψεως του περιβολιού της Παναγίας!
Το θλιβερό αυτό γεγονός συμβαίνει σήμερα, σε ώρα και στιγμή προχωρημένης αποδυναμώσεως της Ορθοδοξίας από ζωτικές και άγρυπνες δυνάμεις μαρτυρίας και ομολογίας, δεδομένου ότι, σήμερα, επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι και
 Πατριάρχες αλλά και κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι, μεταποιούμενοι αλαζονικώς σε τάξη εκκλησιαστικής οικουμενικής συνόδου, αποφθέγγονται άρρητα ρήματα κακοδοξίας, «επ’ αγαθώ» της Ορθοδοξίας! 

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ; -- ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 11η Δεκεμβρίου 2014
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ;
(Σχολιασμός σχετικού δημοσιεύματος)
   Το ζήτημα του Πρωτείου του επισκόπου Ρώμης εξακολουθεί να βρίσκεται, όπως είναι γνωστόν, στο προσκήνιο της εκκλησιαστικής επικαιρότητος, καθ’ όσον το θέμα αυτό αποτελεί το επίκεντρο των συζητήσεων της Μικτής Θεολογικής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών από το 2007 και εντεύθεν, χωρίς μέχρι τώρα οι συζητήσεις αυτές να έχουν καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα. Και ενώ οι συζητήσεις αυτές φαίνεται, ότι μάλλον έχουν φθάσει σε αδιέξοδο, εδώ και μερικά χρόνια άρχισε να καλλιεργείται και να προωθείται σε διορθόδοξο επίπεδο από οικουμενιστικούς κύκλους του Φαναρίου σε στενή συνάφεια με το θέμα του Πρωτείου του Πάπα, μια προσπάθεια επανερμηνείας του θεσμού των «πρεσβειών τιμής» του Οικουμενικού Πατριάρχου πάνω σε παπικά πρότυπα με ορθόδοξο θεολογικό και εκκλησιολογικό «μανδύα».

 Πρόκειται για μια προσπάθεια ανοικοδομήσεως ενός πρωτείου αναλόγου προς αυτό του Παπισμού, εδραζόμενο όχι στο «Πέτρειο δόγμα» του Παπισμού αλλά στο δόγμα της αγίας Τριάδος και πιο συγκεκριμένα σε μια κακόδοξη θεωρία, μη έχουσα κανένα πατερικό και ιεροκανονικό έρεισμα, την θεωρία  της «Μοναρχίας του Θεού Πατρός». Μέσα στα πλαίσια αυτής της θεωρίας διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρο σε σχετικό δημοσίευμά του, (8.1.2014), μια καινοφανής θέση σχετικά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ότι δήθεν αποτελεί «πρώτον άνευ ίσων», πάνω στο οποίο ήδη έχουμε απαντήσει σε παλαιότερο άρθρο μας, (23.1.2014).

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος : Οὔτε ἕνας Ἱεράρχης

Εἰς τήν καινοτομίαν καί εἰσαγωγήν τοῦ νέου ἑορτολογίου το 1924, δέν εὑρέθη οὔτε ἕνας Ἱεράρχης νά ὑπερασπισθῇ τό πάτριον ἑορτολόγιον, τό ὁποῖον μυριάδες Ἁγ. Πατέρων, ῾Ιεραρχῶν, Διδασκάλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν τό ἐσεβάσθησαν, δέν τό ἤλλαξαν, καίτοι ἐγνώριζον ὅτι ἀστρονομικῶς δέν ἦτο ὀρθόν, ἀλλά ἀπό σεβασμόν πρός τάς Ἁγ. Οἰκουμενικάς Συνόδους καί τούς Ἁγ. Πατέρας οἱ ὁποῖοι τό ἐσεβάσθησαν δέν τό ἔθιξαν, καί διά νά μή γίνῃ σχίσμα εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τό ἀφῆκαν καί δέν ἔπαθεν οὐδεμίαν βλάβην, οὐδεμίαν ζημίαν το χριστεπώνυμον πλήρωμα.

Aπό την Πατριαρχική Εγκύκλιο του Πατριάρχου Ανθίμου και της περί Αυτόν Συνόδου του έτους 1895:

«… Εν εσχάτοις δε χρόνοις ο πονηρός διέσπασεν από της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και έθνη ολόκληρα της Δύσεως, εμφυσήσας τοις επισκόποις της Ρώμης φρονήματα υπερφιάλου αλαζονείας, ποικίλας γεννησάσης καινοτομίας αθέσμους και αντιευαγγελικάς. Και ου μόνον τούτο, αλλά δη και παντί τρόπω αγωνίζονται οι κατά καιρόν πάπαι της Ρώμης, ίνα υποτάξωσιν εις τας εαυτών πλάνας την ακραδάντως ανά την Ανατολήν τη πατροπαραδότω της πίστεως ορθοδοξία στοιχούσαν καθολικήν Εκκλησίαν του Χριστού, ενώσεις κατά την ιδίαν φαντασίαν επιδιώκοντες απλώς και αβασανίστως».

Κύριε Εκέκραξα Προς Σε


Φιλαυτία, μητέρα όλων των κακών.—Του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Όταν ξεριζωθή η φιλαυτία, που είναι αρχή και μητέρα όλων των κακών, συνήθως ξεριζώνονται μαζί και όλα όσα προέρχονται από αυτήν και όσα την ακολουθούν. Γιατί όταν δεν υπάρχη αυτή, με κανένα τρόπον γενικώς, ούτε το παραμικρόν ίχνος ή είδος κακίας δεν μπορεί να υπάρχη.

(Γ΄ Εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων).

Το βραχιολάκι της αλήθειας -- σχόλιο του αδελφού μας Κυπριανού Χριστοδουλίδη :

Όλο το άρθρο : http://kyprianoscy.blogspot.ca/


Το βραχιολάκι της αλήθειας

Μετά από αυτό ( : ελεύθερος με βραχιολάκι παρακολούθησης ο κατάδικος-απεργός πείνας Ν. Ρωμανός) καθόλου απίθανο να ακολουθήσει ένας ακόμη "νόμος περί αγυρτείας και παραπλάνησης". Θα τον εισηγηθούν οι φιλόθρησκοι και φιλάνθρωποι νομοθέτες - κυβερνήτες, σε συνεργασία με την Διοικούσα Ιεραρχία της Εκκλησίας πάσης Ελλάδος. Θα έχει βάση, οπωσδήποτε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα υποχρεώνει όλους τους ακολουθούντας το μοναχικό σχήμα - δεν είμαστε μόνο εμείς - να φορούν "το βραχιολάκι της αλήθειας". Θα μας βεβαιώνει δηλαδή αυτό, ότι έχουμε πραγματικούς Μοναχούς και όχι μοναχούς-μαϊμούδες. Παράδειγμα, όπως οι κατηγορούμενοι και διωκόμενοι Μοναχοί της Ι.Μ. Εσφιγμένου.

Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Το βραχιολάκι της αλήθειας":

Αυτή είναι η κατάντια τους

Η ανάρτηση από το ιστολόγιο "Οίμος - Αθήνα" φιλοξενήθηκε και στο ιστολόγιο "Ξυπνήστε Ρε"
http://ksipnistere.blogspot.gr/2014/11/blog-post_7691.html. Έγραψα τα ακόλουθα εκεί, τα εναποθέτω και εδώ. Οι λόγοι παρέχονται κατωτέρω, διαβάστε :

Ούτως ή άλλως το "πρώτο ελεύθερο και δημοκρατικό μπλογκ της χώρας" έχει πάψει προ καιρού να δημοσιεύει άρθρα ή σχόλια του γράφοντος, οπότε δεν χρειάζεται να γράψω κάτι άλλο εκτός από αυτό ενός σχολιαστή : "μου ειπανε, μας ειπε, θα σας τα πω τωρα, ετσι, γιουβέτσι κτλ. ειμαστε σοβαροι ;".

Το "πρώτο ελεύθερο και δημοκρατικό μπλογκ της χώρας" θα μου απαντήσει, ίσως, ότι έκανε αναδημοσίευση και ... " δια τα περαιτέρω, σχόλια και λοιπά, απευθυνθείτε στο ιστολόγιο ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ ". Φυσικά, δεν περιμένω να γίνει δημοσίευση αυτών που γράφω. Αν η ελευθερία και η δημοκρατικότητα τους υποχρεώσει να κάνουν έστω και μια υπέρβαση, ας δουν τα υπόλοιπα εδώ :
http://kyprianoscy.blogspot.gr/2014/12/blog-post_10.html

Υστερόγραφο για την "Ορθόδοξη Φωνή"

Ότι η δημοσιογραφία τους, η ελευθερία τους, η δημοκρατία τους, εδώ στην Ελλάδα, με έχει διαγράψει, μου είναι απολύτως γνωστό. Και εντελώς αδιάφορο. Ωστόσο, κάτι θα περίμενα από άλλους. Ας είναι καλά, ο Κύριος να τους ευλογεί.
Υπάρχει η Ελλάδα της Διασποράς ευτυχώς... .