Προσοχή στους ψευδοδιδασκάλους. Του αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου (Φιλοκαλία τόμος Δ΄).

Να ικετεύης τον Θεό με προσευχές και δάκρυα να σου στείλη οδηγό απαθή και άγιο. Αλλά και συ ο ίδιος να μελετάς τις θείες Γραφές, και μάλιστα τα πρακτικά συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, για να αντιπαραβάλλης σ΄ αυτά την διδασκαλία και τις πράξεις του διδασκάλου και γέροντάς σου, βλέποντάς τες όπως σε καθρέφτη και εξετάζοντάς τες. Και όσα είναι σύμφωνα με τις Γραφές να τα εγκολπώνεσαι και να τα κρατής στον νού σου, τα νόθα όμως και ξένα να τα διακρίνης και να τα απορρίπτης, για να μη πλανηθής. Γιατί να ξέρης, πολλοί πλάνοι και ψευδοδιδάσκαλοι υπάρχουν σήμερα.

Θεία Λειτουργία, Των αγίων πατέρων της εν Νικαια Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου - Μετοχιο Κύκκου.


ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.
Θαυμαστόν τω Ιεροφάντη Μωσεί, η Βάτος και το πυρ έδειξε τέρας. Ζητών δε το πέρας εις διάβασιν χρόνου, εν Κόρη Αγνή, έφη, κατοπτεύσω· η ως Θεοτόκω λεχθείη· Χαίρε κεχαριτωμένη· ο Κύριος μετά σου.

Ερμηνεία.

Από το τρίτον της Εξόδου ερανίσθη το Τροπάριον τούτο ο Μελωδός· γέγραπται γαρ εκεί ότι, αφ΄ ου ο Άγγελος Κυρίου, όστις ήτον ο της μεγάλης βουλής Άγγελος: ήτοι ο Υιός του Θεού, εφάνη προς τον Μωϋσήν εν φλογί πυρός εκ της Βάτου, και η Βάτος εκαίετο μεν, ου κατεκαίετο δε, τότε ο Μωϋσής είπεν εις τον εαυτόν του τα ακόλουθα λόγια· «Παρελθών όψομαι το όραμα το μέγα τούτο, τι ότι ου κατακαίεται η Βάτος» (Έξ. γ: 3). Ταύτην λοιπόν την ιστορίαν μελουργών ο Μελωδός εν τω παρόντι Τροπαρίω, η Βάτος, λέγει, και το πυρ όπου έκαιε μεν την Βάτον, ου κατέκαιε δε αυτήν, αυτά έδειξαν το παλαιόν εις τον Μωϋσήν ένα τέρας (σημείον) θαυμαστόν και παράδοξον, τους όρους υπερβαίνον της φύσεως· διότι αυτός βλέπων την Βάτον να καίεται μεν, να μη χωνεύεται δε, εζήτησε να μάθη το τέλος και την έκβασιν του τοιούτου μεγάλου θαύματος μετά διάβασιν χρόνου· τούτο γαρ δηλοί το παρελθών: ήτοι αφ΄ ου διαβή πολύς καιρός, και εγώ περάσω από την ζωήν ταύτην, τότε θέλω ιδεί νοερώς δια των έργων πληρωθέν το μέγα τούτο θέαμα εις μίαν Κόρην Αγνήν και Παρθένον· καθότι αυτή έχει μεν να δεχθή εις την άσπορον κοιλίαν της το πυρ της Θεότητος: ήτοι τον Υιόν του Θεού, όστις είναι πυρ κατά το γεγραμμένον, «Κύριος ο Θεός σου πυρ καταναλίσκον εστί» (Δευτ. δ: 24)· δεν έχει δε να κατακαή από αυτό, ουδέ να λάβη καμμίαν βλάβην και φθοράν. Ακολούθως δε επιφέρει ο Μελωδός ότι εις την Κόρην αυτήν έχει να ρηθή υπό των ανθρώπων και Αγγέλων ως εις Θεού Μητέρα το «Χαίρε κεχαριτωμένη· ο Κύριος μετά σου». Ότι δε η Βάτος και το εν τη Βάτω πυρ προεικόνιζε την Παρθένον και την εν τη Παρθένω σύλληψιν του Θεού Λόγου, μάρτυς ο θείος Κύριλλος ο Αλεξανδρείας, λέγων· «Η Βάτος ακανθώδες εστί φυτόν· δηλοί δε ως της ακανθώδους και υπό την αμαρτίαν δια την παράβασιν γενομένης φύσεως κοινωνήσει το πατρικόν φως χωρίς αμαρτίας». Και πάλιν· «Ώσπερ ου φορητόν ακάνθαις το πυρ, ούτω και Θεότης ανθρωπότητι· πλην εν Χριστώ συνέβη και γέγονεν οιστή». Μάρτυς ο Θεοδώριτος λέγων· «Οίμαι δε και τούτο παραδηλούσθαι δια της ακαταφλέκτου Βάτου, ως ο Μονογενής ενανθρωπήσας, και παρθενικήν οικήσας νηδύν, φυλάξει την παρθενίαν ακήρατον». Μάρτυς ο Σευήρος, «Ο του Θεού Υιός, φάσκων, ός και Άγγελος εκλήθη, ως την του Πατρός εξαγγέλλων βουλήν, εφάνη εν τη Βάτω εις τύπον της Παρθένου»· και πάλιν· «Που ποτέ εισιν οι λέγοντες, πως Θεός ηνώθη σαρκί; Πως το ασώματον συνέβαινε σώματι; Τούτό σοι το θαύμα προζωγραφούν το Μυστήριον, γενέσθω πάσης αποδείξεως εναργέστερον».

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Δ ΛΟΥΚΑ, ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ
Z ΟΙΚ. ΣΥΝ. Πρόβου, Ταράχου, Ανδρονίκου μαρτύρων.

Μαρτύρησαν στὸν διωγμὸ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἐπὶ Διοκλητιανοὺ (284 – 304) καὶ Φλαβιανοὺ ἡγεμόνα Κιλικίας.
Ὁ Πρόβος ἦταν ἀπὸ τὴν Παμφυλία, ὁ Ἀνδρόνικος ἀπὸ τὴν Ἔφεσο καὶ ὁ Τάραχος ἀπὸ τὴν Ἰλλυρία. Καὶ οἱ τρεῖς ἦταν στρατιῶτες, πραγματικὰ εὐσεβέστατοι καὶ ἄρτια καταρτισμένοι στὴν Ἁγία Γραφή.
Συνελήφθησαν ἀπὸ τὸν ἔπαρχο τῆς Ταρσοῦ Μαξέντιο, τὸν καιρὸ ποὺ βρίσκονταν στὴν ἔρημο. Ὅταν, λοιπόν, παρουσιάστηκαν μπροστά του, καὶ οἱ τρεῖς θαρραλέοι στρατιῶτες Χριστοῦ ἔδωσαν γενναῖες ἀπαντήσεις. Πρῶτος ὁ γέρων Τάραχος εἶπε: «Μὴ βλέπεις, βασιλιά, τὰ γηρατειά μου. Οἱ σωματικές μου δυνάμεις μπορεῖ νὰ ὑποχώρησαν, ἀλλὰ ἡ ἀκμὴ τῆς ψυχῆς παραμένει ἀκέραια. Γι’ αὐτό, ὅλα τὰ βάσανα καὶ μύριοι θάνατοι δὲ θὰ καταισχύνουν καὶ τὸν πιὸ μικρὸ στρατιώτη τοῦ Χριστοῦ». Ἔπειτα, μὲ τὴν σειρὰ τοῦ ὁ Πρόβος, εἶπε καὶ αὐτός: «Χριστιανὸς εἶμαι καὶ τίποτα δὲ μὲ τραβὰ τόσο, ὅσο νὰ πάθω γιὰ τὸ Χριστὸ μύρια βάσανα καὶ νὰ χύσω τὸ αἷμα μου γι’ Αὐτόν». Τέλος, γενναία ἦταν καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἀνδρόνικου: ‘Μεταχειρισθεῖτε, εἶπε, ὅσα μαρτύρια θέλετε. Τὸ αἷμα μου ὅλο μπορεῖ νὰ φύγει, ἀλλὰ ἡ καρτερία ἀπ’ τὸν Ἀνδρόνικο δὲ θὰ λείψει, ἔστω καὶ ἂν κοβόταν μύρια τεμάχια».
Κεραυνοβολημένος ἀπὸ τὶς ἀπαντήσεις ὁ Μαξέντιος, διέταξε νὰ γδάρουν τὸ κεφάλι τοῦ Τάραχου καὶ νὰ βγάλουν τὰ μάτια τῶν ἄλλων δυό. Τέλος, μὴ ἀνεχόμενος τέτοια ταπείνωση, τοὺς ἀποκεφάλισε.

Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=14&t=10099


Το ανθελληνικό Βατικανό και το Ουνιτικό Πατριαρχείο του σβησμένου Φαναρίου...


π. Θεόδωρος Ζήσης - Η Ζ' Οικουμ. Σύνοδος και Ερμηνεία της παραβολής του Σπορέως.

Τα αναθέματα του Μητρ. Πειραιώς ....


Θεία Κοινωνία: Και συνεχώς και αξίως


Η συνέχεια  του σπουδαίου αυτού άρθρου :

http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2014/10/blog-post_11.html

Μετά την ποδοπάτηση του Δικέφαλου Αετού με τον Σταυρό εντός των Ναών, τώρα έρχεται και η σειρά της ελληνικής σημαίας με τον Σταυρό!!!

http://adontes.blogspot.ca/2014/10/carrefour.html

ΑΙΣΧΟΣ!!! Τα Carrefour Μαρινόπουλος πουλάνε σαγιονάρες με την ελληνική σημαία πάνω τους, για να ποδοπατείται!

Όπως γράφει ο αναγνώστης που μας έστειλε τις σοκαριστικές φωτογραφίες:
Αυτή είναι η αξία των συμβόλων για κάποιους..‏
Δείτε τις σαγιονάρες που πουλάνε στο 
super market carrefour Μαρινόπουλος (κατάστημα Θεομήτορος Αλίμου)…Δυστυχώς ο εχθρός είναι εντός των τειχών……
Είναι απαράδεκτο, προκλητικό και ...ανήθικο η συγκεκριμένη αλυσίδα να προσβάλει με τέτοιο τρόπο την ελληνική σημαία, τους Έλληνες και την Ελλάδα!
Αν είναι «100% ελληνική εταιρία», όπως διατυμπανίζει, ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΕΛΕΕΙΝΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝ!

Κι επιτέλους εμείς, ως καταναλωτές, ας τους δώσουμε να καταλάβουν πως δεν ανεχόμαστε η ελληνική σημαία – για την οποία έχυσαν το αίμα τους εκατομμύρια συμπατριώτες μας – να γίνεται σαγιονάρα και να ποδοπατείται! Έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε με το πορτοφόλι μας…Και ο νοών νοείτω…!

Τι ορίζει η Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος για την Μικτή Μονή του "αγίου" Σωφρονίου του Έσσεξ; --- Κανὼν Κ´ : Μὴ διαιτάσθωσαν δὲ ἐν ἑνὶ μοναστηρίῳ μοναχοί, καὶ μονάστριαι· μοιχεία γὰρ μεσολαβεῖ τὴν συνδιαίτησιν....

Κανὼν Κ´


Ἀπὸ τοῦ παρόντος ὁρίζομεν, μὴ γίνεσθαι διπλοῦν μοναστήριον, ὅτι σκάνδαλον καὶ πρόσκομμα τοῖς πολλοῖς γίνεται τοῦτο. Εἰ δέ τινες μετὰ συγγενῶν προαιροῦνται ἀποτάξασθαι, καὶ τῷ μονήρει βίῳ κατακολουθεῖν, τοὺς μὲν ἄνδρας δεῖ ἀπιέναι εἰς ἀνδρῷον μοναστήριον, τὰς δὲ γυναῖκας εἰσιέναι ἐν γυναικείῳ μοναστηρίῳ· ἐπὶ τούτῳ γὰρ εὐαρεστεῖται ὁ Θεός. Τὰ δὲ ὄντα ἕως τοῦ νῦν διπλᾶ κρατείτωσαν, κατὰ τὸν κανόνα τοῦ ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου, καὶ κατὰ τὴν διαταγὴν αὐτοῦ, οὕτω διατυπούσθωσαν· Μὴ διαιτάσθωσαν δὲ ἐν ἑνὶ μοναστηρίῳ μοναχοί, καὶ μονάστριαι· μοιχεία γὰρ μεσολαβεῖ τὴν συνδιαίτησιν. Μὴ ἐχέτῳ μοναχὸς παῤῥησίαν πρὸς μονάστριαν, ἢ μονάστρια πρὸς μοναχόν, ἰδίᾳ προσομιλεῖν· μηδὲ κοιταζέσθω μοναχὸς ἐν γυναικείῳ μοναστηρίῳ· μηδὲ συνεσθιέτω μονάστρια κατὰ μόνας. Καὶ ὅτε τὰ ἀναγκαῖα τοῦ βίου παρὰ τοῦ ἀνδρώου μέρους πρὸς τὰς κανονικὰς ἀποκομίζονται, ἔξωθεν τῆς πύλης ταῦτα λαμβανέτω ἡ ἡγουμένη τοῦ γυναικείου μοναστηρίου, μετὰ γραός τινος μοναστρίας. Εἰ δὲ συμβῇ, συγγενῆ τινὰ ἐθέλειν θεάσασθαι μοναχόν, ἐπὶ παρουσίᾳ τῆς ἡγουμένης, ταύτῃ προσομιλείτω διὰ μικρῶν καὶ βραχέων λόγων, καὶ συντόμως ἐξ αὐτῆς ὑπαναχωρείτω.