Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός

Εμείς σήμερα, με ποιόν Πάπα μιλούμε; Με τον Πάπα επίσκοπο, έστω και super επίσκοπο, όπως θέλει να ονομάζεται, -γενικός επίσκοπος υπεράνω όλων των επισκόπων- ή με τον Πάπα βασιλέα και αυτοκράτορα και αρχηγό κράτους; Διερωτώμαι αυτοί που διεξάγουν τέτοιους διαλόγους, πότε θα το συνειδητοποιήσουν; Δύο τινά συμβαίνουν. Ή δεν μπορούν να τα καταλάβουν τα προβλήματα –κάτι που δεν θέλω να πιστέψω, γιατί διαθέτουν λογικό καλύτερο από το δικό μου,– η αδιαφορούν και τα θεωρούν όλα αυτά άνευ σημασίας, ασχολούμενοι με κοινωνικά, με πολιτικά και διπλωματικά θέματα.Η Δύση και όλος ο Χριστιανισμός είχε αλλοτριωθεί σε σημείο που να λέγει ο Ντοστογιέφσκυ, δύο φορές, εις τους αδελφούς Καραμάζωφ και εις τον Ηλίθιον: Με τον άθεο, -ήταν η εποχή της άθεης ιντελιγκέντσιας εις την Ρωσία- με τους αθέους μπορώ να μιλήσω, διότι ξέρω που κινείται η σκέψη τους και ο λόγος τους, τι πιστεύουν και τι δεν πιστεύουν. Με τον παπισμό δεν μπορώ να μιλήσω, διότι ο παπισμός μου δίνει αλλοτριωμένη πίστη, «μου δίνει Χριστό που δεν υπάρχει, μου δίνει τον Αντίχριστο».

ΑΚΑΤΑΛHΠΤΟΝ ΕΣΤΙ - ΘΕΟΤΟΚΕ Η ΕΛΠΙΣ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 19  /  6   Αυγούστου 2014

Ανδρέου στρατηλάτων και 2593 μαρτύρων.

Οἱ στρατιῶτες ἦταν κυριευμένοι ἀπὸ φόβο, λόγω τοῦ ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἦταν πολυάριθμος καὶ εἶχε πολλὲς νῖκες στὸ ἐνεργητικό του. Ἡ ἀρχηγία τοῦ μικροῦ σώματος στρατιωτῶν εἶχε ἀνατεθεῖ ἀπὸ τὸν ἀρχιστράτηγο Ἀντίοχο σὲ ἕναν γενναῖο χριστιανὸ ἀξιωματικό, τὸν Ἀνδρέα.
Βεβαίωσε λοιπὸν ὁ Ἀνδρέας τοὺς στρατιῶτες του πὼς ὁ θρίαμβος τῆς νίκης θὰ εἶναι μὲ τὸ μέρος τους, ἂν ὅλοι μὲ πραγματικὴ πίστη ἐπικαλεσθοῦν τὸν παντοδύναμο Θεὸ τῶν χριστιανῶν. Διότι ὅλα τὰ κατορθώματα τῶν χριστιανῶν ἐπιτυγχάνονται «σὺν τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρίστου». Μὲ τὴ δύναμη, δηλαδή, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Πράγματι, τὰ λόγια τοῦ Ἀνδρέα ἀνύψωσαν τὸ ἠθικὸ τῶν στρατιωτῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συντρίψουν τὸ πολυπληθὲς στράτευμα τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ Ἀντίοχος ἐπαίνεσε δημόσια τὸ κατόρθωμα αὐτό, ἀλλὰ ὅταν ἔμαθε ὅτι οἱ στρατιῶτες εἰλκύσθηκαν ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα στὸ χριστιανισμό, ἔστειλε 1.000 στρατιῶτες νὰ τοὺς ἀφοπλίσουν καὶ νὰ τοὺς στείλουν στὰ σπίτια τους. Ὁ Ἀνδρέας, ὅμως, μετὰ ἀπὸ συζήτηση εἵλκυσε καὶ αὐτοὺς στὸν χριστιανισμό.

Ἐξοργισμένος τότε ὁ Ἀντίοχος, ἔστειλε εἰδικὸ σῶμα μὲ ἔμπιστους ἀξιωματικοὺς καὶ σκότωσε ὅλους τους χριστιανοὺς στρατιῶτες.
Ἦταν στὸν ἀριθμὸ 2.593!

Αυτά έγραφε το 1975 ο "Ορθόδοξος Τύπος". Τι θα έπρεπε να γράφει σήμερα;;;

Ο Πανσεξουαλισμός αφηνίασε.;

Πολλά θηρία λυσσομανούν, δια να κατασπαράξουν τους Ορθοδόξους Έλληνας. Να εξαφανίσουν τον Ορθόδοξον Ελληνισμόν. Το πιο επικίνδυνον από αυτά, ο Πανσεξουαλισμός. Αποκτηνώνει τον άνθρωπον. Δολοφονεί την ψυχήν και θεοποιεί την σάρκα. Καταβιβάζει το κέντρον της σκέψεως του ανθρώπου από τον Θεοδρόμον νουν εις το υπογάστριον. Ανέκαθεν βεβαίως υπήρχεν ο «νόμος της σαρκός», που αντεστρατεύετο εις τον «νόμον της διανοίας». Σήμερα, όμως, προσέλαβε τας διαστάσεις συστηματικής κινήσεως. Σήμερα διαθέτει άφθονα και πλούσια μέσα: α) Τον ημερήσιον και περιοδικόν Τύπον. Αι φωτογραφίαι, που δημοσιεύονται, τροφοδοτούν τας κατωτέρας ορμάς· αφυπνίζουν την γενετήσιον βουλιμίαν· κατασπιλώνουν τον παρθενικόν θάλαμον της ψυχής με εικόνας και παραστάσεις αισχρότητος. β) Τας διαφημίσεις. Αι παραστάσεις ημιγύμνων γυναικών, με πορνικήν διάθεσιν, καταστρέφουν την εντροπήν, χαλαρώνουν την ηθικήν αυστηρότητα και αιχμαλωτίζουν με τα δεσμά του φιληδόνου θεάματος την διάνοιαν. γ) Τον κινηματογράφον. Αποκορύφωσις του εγκλήματος. Σκηναί βρωμεραί, υπενθυμίζουσαι Σόδομα και Γόμορρα. Τίτλοι και υπότιτλοι, διαφλέγοντες, με την φωτιά της εφαμάρτου ηδονής, την φαντασίαν. Προβολή έργων γενετησίου διαστροφής και ολογύμνων οργίων ναρκώνουν, μέχρις απονεκρώσεως την ηθικήν συνείδησιν και μεταμορφώνουν τους θεατάς εις «αγέλην χοίρων πολλών βοσκομένην». δ) Την τηλεόρασιν. Δεν υστερεί εις καταστρεπτικήν επίδρασιν από τον Κινηματογράφον. ε) Τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Το ελαφρό τραγούδι, που από απόψεως μουσικής τέχνης, αποτελεί εξάμβλωμα, επιδρά επί των δυστυχών ακροατών, όπως η μαριχουάνα και, τουλάχιστον, τους αποβλακώνει. στ) Τα ναϊτ κλάμπς και τα καμπαρέ. Αποτελούν πλέον τους «φυσιολογικούς» χώρους εκτονώσεως της διαφθοράς της ψυχής. Τα ημίφωτα αι αναθυμιάσεις των σιγαρέττων και των ναρκωτικών, αι χειρονομίαι, η βορβορώδης φρασεολογία και τα οινοπνευματώδη ποτά καταστρέφουν και τα πλέον πενιχρά «λείψανα» της δολοφονημένης ψυχής. Ο πανσεξουαλισμός ευρίσκεται εις επικίνδυνον έξαρσιν. Εις αποκορύφωσιν! Αυτό το παρετήρησαν και κοσμικαί εφημερίδες. Και … ανησυχούν, όσοι βεβαίως ημπορούν να ανησυχήσουν συνωμόται! Και τα αποτελέσματα αυτού του πανσεξουαλισμού; Τραγικά. Καταστρεπτικά. Υποβιβάζουν την γυναίκα εις εταίραν, προωρισμένην να τροφοδοτή, με τα σαρκικά καρυκεύματά της, την ασέλγειαν και την γενετήσιον λαιμαργίαν του ανδρός. (Τι έχουν να είπουν αι αφελείς φεμινίστριαι δι΄ αυτό το κατάντημα της γυναικός;). Καταστρέφουν το αρρενωπόν φρόνημα του ανδρός και τον μεταβάλλουν εις αηδή «ντιντή». Τορπιλλίζουν τον οικογενειακόν βίον. Προετοιμάζουν μίαν γενεάν Ελλήνων, που θα έχουν αποβλακωθή θα πάσχουν από αθεράπευτα αφροδίσια νοσήματα· θα έχουν υποστή μαλάκυνσιν εγκεφάλου. Θα έχουν αποκτηνωθή! Θα έχουν χάσει το νόημα του ανθρωπίνου προορισμού. Μια τέτοια γενεά πώς να στοχασθή; Πώς να αγωνισθή δι΄ ιδανικά, αφού δεν θα έχη ιδανικά; Πώς να περιφρουρήση την Πατρίδα, αφού δεν θα αισθάνεται την ομορφιά της Πατρίδος; Και τότε δεν θα χρειασθή πόλεμος των Τούρκων και των Εβραίων, δια να κατακτήσουν την Ελλάδα, αφού ο Πανσεξουαλισμός θα την έχη εξαφανίσει από τον χάρτην της Ευρώπης! Τι πρέπει λοιπόν να γίνη; Μα … θέλει ερώτημα; Η Ελλάς, η χώρα των Μαρτύρων και των Ηρώων της Ορθοδοξίας, δεν είναι Στοκχόλμη, Αμβούργον, Πλας Πιγκάλ. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες, όσοι αισθάνονται το «αίμα να βράζη» μέσα των δεν πρέπει να αδιαφορήσουν. Η αδιαφορία ευνοεί την διαφθοράν. Χρειάζεται αντίστασις, έστω και αν αυτό σημαίνει αγών, θυσία, πάλη!

Πώς βλέπεις την κατάσταση ;

http://kyprianoscy.blogspot.ca/

Αγαπητός φίλος, και όχι εταίρος, με ρώτησε πώς βλέπω την κατάσταση με όλα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Συγκεκριμένα μου γράφει :

"Πώς τη βλέπεις την κατάσταση ; Θα έρθουν και από τη γειτονιά μας οι δαίμονες Τζιχαντιστές; Γιατί το φοβάμαι."

Και του απάντησα

 Οι δαίμονες του Τζιχάντ είναι μέσα στη γειτονιά μας, ούτε έξω είναι, ούτε μακριά. Πρέπει να καταλάβεις ότι, αφού η αίρεση διαφεντεύει τον κόσμο, αναφέρομαι στον αγγλοαμερικανικό προτεσταντισμό και στον γαλλογερμανικό παπισμό, η ανθρωπότητα ζει παλαιοδιαθηκικούς χρόνους, όπου αυτά τα φαινόμενα ήταν συνηθισμένα. Ίσως και χειρότερα.

Ο κυρίαρχος σιωνισμός, είτε χριστιανικός είτε ισλαμικός, αποτελεί υποστροφή στο παρελθόν και αποβλέπει στην καθυπόταξη ολόκληρης της ανθρωπότητας. Για να πετύχει το στόχο του, δεν ενδιαφέρεται για βαρβαρότητα ή βαρβαρότητες. Σιωνισμός είναι ταυτόσημη λέξη
 με κάθε ολοκληρωτισμό, με κάθε πολιτικό μόρφωμα, που στόχο έχει την παγκόσμια επικράτηση.

Στην επικουρία του σπεύδουν δυστυχώς διεφθαρμένες πνευματικές κεφαλές σε ηγετικές (θεσμικές) θέσεις. Φαινόμενο το οποίο ζήσαμε, όταν είχαμε τον προσχηματικό
Free World των Δυτικών και τον άνευ προσχημάτων κόσμο των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών-άλλως USSR των φερόμενων και ως Ανατολικών. Τώρα που δεν υπάρχει αυτή η διάκριση, ο δήθεν "ελεύθερος και δημοκρατικός κόσμος" της Δύσης βγάζει τη μάσκα και βλέπουμε τι έκρυβε από κάτω. Τα προσχήματα έπεσαν. Οι ολοκληρωτικές διαθέσεις του, μέρα τη μέρα, γίνονται απόλυτα έκδηλες.
Φωνές, βέβαια, υψώνονται αλλά αυτές κανείς δεν τις λαμβάνει υπόψη. Η αγέλη των ψηφοφόρων με την ανά τετραετία ανάδειξη των εκλεκτών τις πνίγει, η ψευδεπίγραφη δημοκρατία σώζεται.

Με αυτό το σκεπτικό σου έγραφα παλαιότερα :
 "Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες φοβερών γεγονότων στο Ιράκ, στη Συρία, στην Αίγυπτο και στη Λιβύη. Σαν κοτόπουλα αποκεφαλίζονται εκατοντάδες άνθρωποι και όλοι απορούν : Μα καλά, η Δύση τι κάνει ; Πώς τα ανέχεται αυτά τα πράγματα και δεν αντιδρά ; Και πώς να αντιδράσει ; Τι να πει, όταν έχει διαπράξει τα ίδια και χειρότερα ; Αποκεφάλισαν τον Τόμας Μουρ - δεν ξέρουμε πόσοι άλλοι είχαν την ίδια τύχη - και για μια εβδομάδα είχαν κρεμασμένο το κεφάλι του για να το βλέπουν όσοι δεν συμμορφώνονταν με τις αποφάσεις του Βασιλιά. Αντέδρασαν οι παπικοί κι εκείνοι τους απάντησαν : Εσείς καίγατε το σώμα για να γλυτώσετε την ψυχή, εμείς κόβουμε το κεφάλι και τους στέλνουμε με καθαρή καρδιά !" 

 Τι μπορεί λοιπόν να περιμένει κανείς, όταν στα γονίδια των Δυτικών είναι καταγεγραμμένες οι φρικαλεότητες του Colosseum
, αργότερα η Ιερά Εξέταση και τέλος, οι δημόσιοι αποκεφαλισμοί σε Γαλλία και αλλού, καθώς και ο αποδεκατισμός των γηγενών, όταν οι Δυτικοί ανακάλυψαν το Νέο Κόσμο. Υποστράφηκαν στη βαρβαρότητα από τότε που τους πήρε τα μυαλά το φιλιόκβε και δεν θα διστάσουν, πάλι, να αιματοκυλίσουν τον Πλανήτη.

Ίσως να μην αρέσει σε μερικούς. Το σχόλιο είναι από τον «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» με τίτλο : ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ.

Καιρός είναι νομίζομεν να συνταχθούν αι δυνάμεις της αγίας μας Ορθοδοξίας επί το μαχητικώτερον και ουσιωδέστερον. Και αντί να κατατριβώμεθα περί μικρά, εις καινοσπουδίας, και εις σκληράς διώξεις των πιστών του παλαιού ημερολογίου, οι οποίοι – κατά κανόνα – και συντηρητικοί το φρόνημα είναι και ευσεβείς και εθνικόφρονες, να κηρύξωμεν ανυποχώρητον ιδεολογικόν πόλεμον, εναντίον όλων των παντοειδών αιρετικών, που ασύδοτοι απεργάζονται την υπονόμευσιν της αγίας μας πίστεως και την φθοράν και την αποσύνθεσιν των πατροπαραδότων Ορθοδόξων βιωμάτων μας. Διότι εν τη ουσία και τη πραγματικότητι και ο Χιλιασμός και ο Μασωνισμός και ο Οικουμενισμός και ο Ουμανισμός παραμένουν τελείως ελεύθεροι εις το φθοροποιόν της ιστορικής σαρκός και θανασίμως υπονομευτικόν της ψυχικής του Έθνους αλκής έργου των.


«Ο.Τ.» αρ. φ. 141

π. Θεόδωρος Ζήσης - Ερμηνεία Καταβασιών της Κοιμήσεως της Θεοτόκου "Πεποικιλμένη τη θεία δόξη"