Το Π.Σ.Ε. χρηματοδοτεί τους φονείς Μαρξιστάς και τους Μιλιταριστάς.-- Να αποχωρήση εξ αυτού η Εκκλησία της Ελλάδος.

Το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών ωμολόγησε προ δεκαημέρου επισήμως δια του διαβοήτου πλέον γενικού γραμματέως του κ. Φίλιπ Πότερ ότι χρηματοδοτεί, εκτός των μαρξιστικών κινημάτων της Αφρικής, και διάφορα άλλα μιλιταριστικά κινήματα και ομάδες, αι οποίαι δρουν εις όλον τον κόσμον. Αι νέαι αυταί δηλώσεις του γεν. γραμματέως του Π.Σ.Ε. μιας καθαρώς σιωνιστικής οργανώσεως, επροκάλεσαν την αγανάκτησιν της Κοινής Γνώμης και εγκύρων κύκλων της Ευρώπης, διότι υπό την εκκλησιαστικήν προσωνυμίαν χρηματοδοτούνται οι δολοφόνοι και υποστηρίζεται η βία και η τρομοκρατία. Ο κ. Πόττερ εδέχθη τας κατηγορίας ότι το Π.Σ.Ε. εξετράπη του προορισμού του, αλλά είπεν ότι αυτό γίνεται δια να … τερματισθή η βία. Εν τω μεταξύ αι νέαι αυταί αποκαλύψεις επροκάλεσαν σάλον εις όλας τας χώρας μέλη του Π.Σ.Ε. και θέτουν το ερώτημα, εάν πρέπει να συνεχίσουν να παραμένουν μέλη ή πρέπει αμέσως να αποχωρήσουν ή να ζητήσουν την διάλυσιν του Π.Σ.Ε. Το ίδιον ερώτημα έχει απασχολήσει και την Εκκλησίαν της Ελλάδος, η οποία εκτός των άλλων εδέχθη προσφάτως, ανοικτήν επίθεσιν εκ μέρους του γεν. γραμματέως του Π.Σ.Ε. και ακόμη δεν απήντησεν εις τας κατηγορίας. Με την ευκαιρίαν αυτήν έγκυροι εκκλησιαστικοί κύκλοι των Αθηνών εξέφραζον την δυσφορίαν των, διότι η Εκκλησία της Ελλάδος συνεχίζει να παραμένη μέλος μιας τοιαύτης οργανώσεως, η οποία ελέγχεται και αοράτως κατευθύνεται από τας σκοτεινάς δυνάμεις. Είναι απαράδεκτον να χρηματοδοτήται από την Εκκλησίαν μας, έστω και με την απλήν συνδρομήν της, μία αντορθόδοξος οργάνωσις, η οποία χρηματοδοτεί τους κομμουνιστάς και τους φασίστας και τους παντοειδείς τρομοκράτας εις το φονικόν έργον των, είπε γνωστή πνευματική προσωπικότης. Και προσέθεσε: Θα πρέπει να αποχωρήσωμεν αμέσως και οριστικώς από το Π.Σ.Ε. εις το οποίον ουδεμίαν θέσιν έχει η Ορθόδοξος  Εκκλησία της Ελλάδος το απαιτούμεν ως Ποίμνιον της Εκκλησίας και αναμένομεν απάντησιν.


«Ορθόδοξος Τύπος» αριθ. φ. 334

Δεν υπάρχουν σχόλια: