ΠΟΤΕ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος γράφει στα «Εκατὸν παρηγορητικὰ κεφάλαιά» του τα εξής:


«Η σελήνη, η οποία μεγαλώνει και πάλι μικραίνει, είναι τύπος του
ανθρώπου, ο οποίος άλλοτε πράττει καλὰ και άλλοτε αμαρτάνει και
κατόπιν με την μετάνοια επανέρχεται στην ενάρετη ζωή. Λοιπὸν δεν
χάθηκε ο νους όποιου αμάρτησε, καθὼς νομίζουν μερικοί, όπως το
σώμα της σελήνης δεν λιγόστεψε, αλλὰ μόνο το φως της. Αποκτά
λοιπὸν ο ανθρωπος πάλιν την λαμπρότητά του με την μετάνοια,
όπως η σελήνη, μετὰ το λιγόστεμά της, ξαναντύνεται πάλι το φως.
Γιατὶ η Αγία Γραφή λέγει: “Εκείνος, που πιστεύει στον Χριστὸν
και αν πεθάνη, θα ζήση” (Ἰωαν. ΙΑ´ 26) και θα γνωρίση ότι εγὼ ο
Κύριος μίλησα» (Ἰεζ. ΙΖ´ 24). Ποτὲ απελπισία λοιπὸν όσον και αν
εχουμε αμαρτήσει. Μόνον μετάνοια και πολλὴ προσευχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: