Πατριαρχικαὶ συμπροσευχαὶ μὲ νόημα μὲ τοὺς παλαιοκαθολικούς!

Οι Παλαιοκαθολικοί εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἀπόπαιδα τοῦ Παπισμοῦ, οἱ ὁποῖοι προῆλθαν ἀπὸ τὴ μεγάλη διάσπαση τοῦ 1870, ὅταν μία μεγάλη μερίδα παπικῶν «ἐπισκόπων» δὲν ἀναγνώρισαν τὰ τερατώδη δόγματα τῆς Α΄ Βατικανείου «Συνόδου» καὶ δημιούργησαν δική τους «ἐκκλησία». Ἀλλὰ ἀντὶ νὰ ἐπανέλθουν στοὺς κόλπους τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἀπομακρύνθηκαν ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ Αὐτή, μὲ τὶς ἀπίστευτες καινοτομίες τους, ὅπως ἡ «ἱεροσύνη» τῶν γυναικῶν καὶ ἡ «μυστηριακὴ κοινωνία» μὲ τοὺς Ἀγγλικανούς. Αὐτὴ τὴν «ἐκκλησία» διάλεξε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος νὰ ἐπισκεφτεῖ, ἀμέσως μετὰ τὸ Πάσχα καὶ νὰ «συνευφρανθεῖ» μὲ τοὺς αἱρετικούς! Οἱ προσφωνήσεις του πρὸς τοὺς «ἐπισκόπους» της καὶ οἱ ἀνοιχτὲς συμπροσευχὲς μαζί τους ᾖραν κάθε ἐπιφύλαξη ὅτι οἱ Παλαιοκαθολικοὶ δὲν εἶναι γιὰ τοὺς Φαναριῶτες Ἐκκλησία! Ἀλγεινὸ ἦταν τὸ φαινόμενο νὰ στέκεται ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, μέσα στὸ ναὸ τῶν αἱρετικῶν, δίπλα σὲ «παπαδίνες», δίνοντας μὲ τὴ στάση του ἔμμεση «ἀναγνώριση» τῆς «ἱερωσύνης» τους! Ἀλλὰ δὲν ἔφτανε ἡ ἐπίσκεψή του στοὺς νοητοὺς στάβλους τῆς πλάνης, ἐπισκέφτηκε καὶ πραγματικοὺς στάβλους οἰκότροφων ἀγελάδων, γιὰ νὰ δηλώσει, ὅπως εἰπώθηκε, τὴν οἰκολογική του εὐαισθησία! Πραγματικὰ ἀδιανόητη ἐνέργεια γιὰ Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, παλαιοτέρων ἐποχῶν. Λυπούμεθα καὶ ἀνησυχοῦμε, διότι ἡ «οἰκουμενιστικὴ κίνηση» ἔχει πάρει ἐπικίνδυνη τροπή!


Ορθόδοξος Τύπος, 23/05/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: