Άριστα διδάσκει το θέμα της αποτειχίσως από "ετερόφρονας" ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός:

 «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ σύνοδοι, καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι γραφαί, φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι».

Δεν υπάρχουν σχόλια: