Αφού συνεχίζουμε να μνημονεύουμε και κοινωνούμε με τους Οικουμενιστάς, πράγματι θα πρέπει να είμεθα άτομα με ψυχοπαθολογικά προβλήματα!

Ορθόδοξος Τύπος :
Ἡ πολιτικὴ τοῦ Ἀθηναγόρου εὑρίσκει ἐνθέρμους ὑποστηρικτὰς τὴν σημερινὴν  ἡγεσίαν τοῦ Φαναρίου καὶ ὅλους τοὺς Οἰκουμενιστὰς Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι  ἀπαγγέλλουν τύποις τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως εἰς τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.  Ὁμιλοῦν διὰ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ  ἀναγνωρίζουν ὅλας τὰς αἱρετικὰς Ἐκκλησίας ὡς σωζούσας, ἐνῶ ὅσους Ὀρθοδόξους ἀντιδροῦν εἰς τὴν «γραμμὴν» των χαρακτηρίζουν ὡς ἄτομα μὲ ψυχοπαθολογικὰ προβλήματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: