Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στὴν ὁμιλία του στὸ «Γενέσιο τῆς Θεοτόκου» ἀναφέρει:

«Σήμερα προφητευμένη ράβδος ἐβλάστησε ἀπὸ τὴν ρίζα τοῦ Ἰεσσαί, ἀπὸ τὴν ὁποία  ἐβγῆκε ἀνθὸς”, ποὺ δὲν δέχεται μαρασμό, ἀλλὰ καὶ ἀνακαλεῖ τὴν φύση μας, ποὺ  ἐμαράθηκε καὶ γιαὐτὸ ἐξέπεσε ἀπὸ τὸν ἀμάραντο τόπο τῆς τρυφῆς καὶ τὴν ἐπαναφέρει  στὸ εὐθαλὲς καὶ τῆς χαρίζει τὸ ἀειθαλές, τὴν ἀνεβάζει πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ τὴν εἰσάγει  στὸν παράδεισο. Εἶναι ράβδος μὲ τὴν ὁποίαν μέγας ποιμὴν μετέφερε τὸ λογικὸ  ποίμνιο πρὸς τὶς αἰώνιες βοσκές· ράβδος, στὴν ὁποία στηριγμένη φύσις μας ἀπέθεσε  τὴν παλαιότητα καὶ τὴν γεροντικὴ ἀδράνεια καὶ βαδίζει εὔκολα πρὸς τὸν οὐρανόἀφήνοντας τὴν γῆ κάτω σὲ αὐτοὺς ποὺ φέρονται πρὸς τὰ κάτω, διότι δὲν ἔχουν στήριγμα».

«Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον…»

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
                                                            
 Νέες υπάρξεις

Η σύνδεση της παρουσίας του Θεού στη ζωή του κόσμου με την πληρότητα της αγάπης, αναδεικνύει και την αυθεντικότητα της σχέσης που σφυρηλατείται στο χώρο της Εκκλησίας. Στους ορίζοντες αυτούς το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής πριν από την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, αποκαλύπτει το απύθμενο βάθος της θεϊκής αγάπης: «εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν υμίν, ότι τον Υιόν αυτού τον Μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον, ίνα ζήσωμεν δι’ Αυτού» (Α΄Ιω. δ΄9).
Η συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή συνιστά το απόσταγμα της συνομιλίας του Χριστού με το Νικόδημο.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Απολυτίκιο Γενέσεως της Θεοτόκου - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Οὐσιαστικὰ εἶναι ἀκοινώνητοι, ὡς κοινωνοῦντες μὲ τοὺς ἀκοινωνήτους

π. Θεόδωρος Ζήσης:  «Ατ γράφονται ν πλήρει συνειδήσει τν στορικνντως στιγμν πο ζομε, π τς  ρνητικς κα καταστροφικς τς ρθοδοξίαςνέργειες κα κδηλώσεις. ν πλήρει συνειδήσει πίσης τν  εθυνν κα τν συνεπειν ατς μας τς στάσεως. Προτιμομε ν διωκόμεθα κα νσυκοφαντούμεθα, παρ ν μένουμε σιωπηλο κα φωνότεροι χθύος μπροστστν μφαν κακοποίηση τς ρθοδόξου Πίστεως, ν εμαστε μ τος γίους, παρ ν χουμε τν φιλία κα τν συμπάθεια τν φιλοπαπικν καλατινοφρόνων». Πολλοί πλέον «διαπιστώνουν τι κινδυνεύει πλέον κεραιότητα τς λήθειας, τι ο μνημονευόμενοι στ Θ. Λειτουργία πίσκοποι,ς γγυητς τς ν τ πίστει νότητος δν ρθοτομον τν λόγον τς ληθείας, δν ερίσκονται σ κοινωνία μ τος πρ ατν γίους, λλ οσιαστικ εναικοινώνητοι, ς κοινωνοντες μ τος κοινωνήτους» (Ζήση Θεόδ., Κακπακοή…, σελ. 23).

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Ορθοδοξία και Οικολογία

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Φανάρι -Βατικανό Προς σύνθεσιν τελικήν ;


ΛΟΓΟΣ Β΄ εις το Γενέσιον της υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ.

Του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ιωάννου Μοναχού και Πρεσβυτέρου του Δαμασκηνού.

Δεύτε πάντα τα έθνη, παν γένος ανθρώπων και γλώσσα και ηλικία πάσα και άπαν αξίωμα, μετ΄ ευφροσύνης το της παγκοσμίου ευφροσύνης Γενέθλιον εορτάσωμεν· ει γαρ Ελλήνων παίδες, δαιμόνων ψεύδη, μύθω κλεπτόντων τον νουν και συσκιαζόντων την αλήθειαν, και βασιλέων γενέσια δια πάσης ήγον τιμής, δώρον έκαστος προσφέρων το κατά δύναμιν, και ταύτα λυμαινομένων τον βίον, πόσω μάλλον ημάς εχρήν της Θεοτόκου τιμάν το Γενέθλιον, δι΄ ης άπαν το βρότειον επανώρθωται γένος, δι΄ ης της προμήτορος Εύας η λύπη εις χαράν μεταβέβληται; Εκείνη μεν γαρ, «Εν λύπαις τέξη τέκνα» δι΄ αποφάσεως θείας ακήκοεν· αύτη: «Χαίρε, κεχαριτωμένη»· εκείνη: «Προς τον άνδρα η αποστροφή σου»· αύτη: «Ο Κύριος μετά σου». Τι ουν τη Μητρί του Λόγου, αλλ΄ ή λόγον προσοίσωμεν; Πάσα η κτίσις συνευωχείσθω και υμνείτω της ιεράς Άννης την ιερωτάτην λοχείαν· ήνεγκε γαρ τω κόσμω θησαυρόν αγαθών αναφαίρετον·

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more