Φώτης Κόντογλου - Κατὰ Ἑνωτικῶν

...
Σὲ καιρὸ λοιπὸν ποὺ κάνουνε οἱ δικοί μας αὐτὲς τὶς ὕποπτες ἐρωτοτροπίες μὲ τὸν Πάπα, ἔρχουνται ἀπὸ τὴν ἐπικράτειά του, ἀπὸ τὴ Δύση, πολλὲς ψυχὲς ποὺ ἔχουν ἀπελπισθεῖ ἀπὸ τὴν ψευτιὰ τοῦ παπισμοῦ, καὶ διψοῦνε ν᾿ ἀπογευτοῦνε τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς βαφτίζονται Ὀρθόδοξοι. ... Ἕνας ἀπ᾿ αὐτοὺς εἶναι ὁ Olivier Clément ... Ἄλλος ἕνας Γάλλος ... εἶναι ὁ Ἠλίας Ρουάρτ. Λεγότανε πρὶν Ἐντγκάρ, καὶ σὰν βαφτίστηκε ὀρθόδοξος, ὀνομάσθηκε Ἠλίας. ...
Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ποὺ γεννήθηκε κατόλικος ἀπὸ κατόλικους, γενεές - γενεές, ζητοῦσε μὲ ἁγνότητα τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δὲν τὴν εἶχε βρεῖ στὸν παπισμὸ καθόλου, ἀλλὰ εἶχε βρεῖ ψευτιὰ καὶ σιχαμερὴ παραμόρφωση. Ζητῶντας λοιπὸν μὲ πόθο νὰ βρεῖ τὴν καθαρὴ πηγὴ «τοῦ ζῶντος ὕδατος», πλησίασε καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ σὰν εἶδε πὼς βρῆκε ἐκεῖνο ποὺ ζητοῦσε, φυλαγμένο καλὰ ἀπὸ αἰῶνες μέσα σ᾿ αὐτὴ τὴν ἱερὴ Κιβωτό, ἔκλαψε ἀπὸ εὐγνωμοσύνη καὶ εὐχαρίστησε τὸν Κύριο ποὺ τὸν ὡδήγησε κοντά του, καὶ δὲν παύει ἴσαμε τώρα νὰ τὸν εὐχαριστεῖ. Αὐτὴ ἡ κατάσταση σ᾿ αὐτὸν δὲν στάθηκε ἕνας περαστικὸς ἐνθουσιασμός, ὅπως σὲ ἄλλους, ἀλλὰ ἔγινε ζωή του κι ἀναπνοή του: «ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ ζῇ καὶ κινεῖται καὶ ἔστιν».
Ἀπὸ χρόνια γνωρίσθηκε μὲ τὸν Ἀλέξανδρο Καλόμοιρο, αὐτὸν τὸν λαμπρὸ νέο γιατρό, ποὺ ἔγραψε πολλὰ θρησκευτικὰ ἄρθρα καὶ πρὸ πάντων ἐκεῖνο τὸ μοναδικὸ «Κατὰ Ἑνωτικῶν». Ἀπὸ τότε κρατᾶ ἀλληλογραφία μαζί του, καὶ τὸν ἔχει σὰν πνευματικὸν ὁδηγό. Συχνὰ γράφει καὶ σὲ μένα, καὶ πάντα τὰ γράμματά του εἶναι γεμᾶτα ἀπὸ ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. ...

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

«Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Bενεδίκτου, Φραγκίσκου..…»


Οποία Πτώσις !!!

Τότε :

Οι λατινόφρονες με τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην Βέκκον ήλθον εις το Άγιον Όρος μετά στρατιωτικής δυνάμεως, και αφού έπραξαν εκείνα τα οποία έπραξαν εις τας άλλας Μονάς, ήλθον τελευταίον και εις την Ιεράν Μονήν του Ζωγράφου, πυρ και μανίαν πνέοντες κατά των οικούντων αυτήν Μοναχών. Κατ’ εκείνον δε τον φρικτόν και φοβερόν δια το Άγιον Όρος καιρόν, πλησίον της Μονής Ζωγράφου ηγωνίζετο κατά μόνας εις Μοναχός, έχων συνήθειαν ιεράν να αναγινώσκη πολλάκις καθ΄ εκάστην τον Ακάθιστον Ύμνον της Θεοτόκου ενώπιον της θείας Εικόνος Αυτής. Εν μια λοιπόν των ημερών, ότε εις τα χείλη του Γέροντος αντηχούσεν ο Αρχαγγελικός ασπασμός της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας, το «Χαίρε», ακούει αίφνης ο Γέρων εκ της αγίας Αυτής Εικόνος τους εξής λόγους: «Χαίρε και συ, Γέρων του Θεού!», ο δε Γέρων εγένετο έντρομος. «Μη φοβού», εξηκολούθησεν ησύχως η εκ της Εικόνος θεομητορική φωνή, «αλλ’ απελθών ταχέως εις την Μονήν, ανάγγειλον εις τους αδελφούς και εις τον Καθηγούμενον ότι οι εχθροί εμού τε και του Υιού μου επλησίασαν. Όστις λοιπόν υπάρχει ασθενής τω πνεύματι, εν υπομονή ας κρυφθή, έως ότου παρέλθη ο πειρασμός, οι δε επιθυμούντες μαρτυρικούς στεφάνους ας παραμείνωσιν εν τη Μονή, άπελθε λοιπόν ταχέως».  

….είκοσι δε και εξ Μοναχοί, oι μη μνημονεύοντες τον λατινόφρονα Τζιοβάνι Βέκκο, μετά των οποίων και ο Καθηγούμενος, έμειναν εις την Μονήν και εισήλθον εντός του Πύργου, αναμένοντες τους εχθρούς αυτών και προσδοκώντες τους μαρτυρικούς στεφάνους. Το αποτέλεσμα: εικοσιέξ Οσιομάρτυρες Ζωγραφίται, οι ελέγξαντες τους λατινόφρονας, τον τε βασιλέα Μιχαήλ και τον Πατριάρχην Τζιοβάνι Βέκκον, επάνωθεν του Πύργου πυρί τελειούνται.


Τώρα :

Και οι δέκα εννέα Ηγούμενοι του Αγίου Όρους  υποδέχονται στο Άγιον Όρος, συλλειτουργούν και μνημονεύουν τον αρχιαιρεσιάρχη Πατριάρχη Κων/πόλεως,  Βαρθολομαίο, την ίδια ώρα που ο νέος Τζιοβάνι Βέκκος εκδιώκει απανθρώπως τους αδελφούς των Εσφιγμενίτας!... 

Η ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ


1972--2013 σαράντα ένα χρόνια Ορθόδοξο αγώνα ενάντια στους εχθρούς της Κυρίας Θεοτόκου και του Υιού Της!!!Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι ἀγωνιζόμαστε με δύναμη υπέρ της Πίστεως η οποία παρεδόθη μία φορά για πάντα εις τους Ορθοδόξους, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά των λατινοφρόνων ουνιτών του νέου Τζιοβάνι Βέκκου-Βαρθολομαίου και αυτών που τον μνημονεύουν, θα είμαστε μαζί με τους αδελφούς μας Εσφιγμενίτες.

Νυν υπερ πάντων ο αγών : Ορθοδοξία ή Θάνατος!

Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων: «Οι Εσφιγμενίτες μάχονται «υπέρ πίστεως» ενώ οι κατσουλιέρηδες μάχονται για τα χρήματα του ΕΣΠΑ.»


Μια άλλη άποψη για τα γεγονότα του κονακίου της Ι.Μ. Εσφιγμένου.
  


Η παρακάτω επιστολή συντάχθηκε στο Άγιο Όρος στις 6 Αυγούστου 2013 από έναν μεγάλο αριθμό Αγιορειτών Πατέρων και μας εστάλει με email. Η επιστολή αναφέρεται στα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα στο κονάκι της Ι. Μ. Εσφιγμένου.
 
Ακούμε από πολλούς δυσμενή σχόλια για τους Εσφιγμενίτες που υπερασπίστηκαν το κονάκι τους με μολότοφ και απορούμε, γιατί εθελοτυφλούν και δεν βλέπουν ποιος δημιουργεί το πρόβλημα; Αυτός που πηγαίνει να σπάσει την πόρτα, την μια με βαριά, την άλλη με λοστό και τώρα με κλάρκ; Ή αυτός πού κάθεται στο κελλί του ήσυχα και δεν ενοχλεί κανέναν; Τουλάχιστον οι Εσφιγμενίτες μάχονται «υπέρ πίστεως» και «υπέρ βωμών και εστιών», ενώ οι κατσουλιέρηδες μάχονται για τα χρήματα του ΕΣΠΑ.
Επιτέλους η Ιερά Κοινότης ας περιορίσει αυτή την χούφτα των ταραχοποιών πατέρων στο κελλί που έκαναν με τα χρήματα της Εσφιγμένου, χωρίς να έχουν αξιώσεις στην Ι.Μ.Εσφιγμένου, ειδάλλως ας τους απελάσει εξ’ Αγίου Όρους για να ειρηνεύσουμε και να μη επωμιστεί, ως άμεσα υπεύθυνη, το βάρος των θυμάτων που αναπόφευκτα θα προκληθούν.
Εξάλλου, η αδελφότητα της Μονής, είτε μας αρέσει, είτε όχι, εκπροσωπεί εκατομμύρια παλαιοημερολογητών ορθοδόξων χριστιανών, ενώ η νέα αδελφότητα εκπροσωπεί μόνο τον Πατριάρχη πού μας σκανδαλίζει με τις ανορθόδοξες ενέργειές του με τους αιρετικούς.
Εμείς δεν είμαστε ζηλωτές, ούτε Εσφιγμενίτες, αλλά συγχαίρουμε τους ζηλωτές Πατέρες , που έχουν «πιστεύω» και «αξίες» πιο πάνω από τους κοσμικούς νόμους και αντιστέκονται όπως οι μάρτυρες και οι ομολογητές Αγιορείτες Πατέρες. 
Αγιορείτες Πατέρες 
Ακολουθεί το χειρόγραφο της επιστολής.

Το Βίντεο της αγωνιστικής Ομιλίας «Οι Υπουργοί Χατζηδάκης και Σκορδάς βλασφημούν την Ορθόδοξη Παράδοση ως αντίχριστοι».


Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Ο φανερός ή κρυφός πόθος πολλών εκ των δημιουργών του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι η απελευθέρωσις του ανθρώπου από τον Θεόν. Ούτοι εργάζονται δια την επίτευξιν τούτου και δια του ανθρωπισμού και της Αναγεννήσεως, και δια του νατουραλισμού του Ρουσώ και του νεφελώδους ρομαντισμού, και δια του θετικισμού και αγνωστικισμού, και δια του ορθολογισμού και της θελησιαρχίας και δια του κοινοβουλευτισμού, των δικτατοριών και των επαναστάσεων. Οι τολμηρότεροι πάλιν μεταξύ των έρριψαν το σύνθημα: Ο Θεός πρέπει να εξοντωθή. Και τελικά, ο πλέον συνεπής αρχιτέκτων και πλέον ειλικρινής ομολογητής της ευρωπαϊκής κουλτούρας και πολιτισμού, ο Νίτσε, από την κορυφήν της ανθρωπομανούς πυραμίδος του εγωϊσμού, διεκήρυξε το μήνυμα: «Ο Θεός απέθανε!»                                                                                                                                                   

Ιστορική Ιερά Μονή Εσφιγμένου 08/08/2013 (ν.ημ.) Άγιο Όρος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά λύπης μας ακούμε και διαβάζουμε ανακρίβειες και στοχευμένα ψεύδη και θα θέλαμε να επαναλάβουμε θέσεις που ποτέ δεν κρύψαμε. Διότι είναι πολύ σημαντικές για τον καθένα μας ξεχωριστά αλλά και ολόκληρη την αδελφότητα μας. Μπορεί για πολλούς να είναι ήδη γνωστά αλλά έχουμε ανάγκη να επαναλάβουμε ακόμη μία φορά τα αυτονόητα.

Η αδελφότητα μας εδώ και δέκα χρόνια είναι σε θέση άμυνας απέναντι σε προβοκάτσιες (λοστούς, βαριές και φαγάνες) και ποτέ δεν προκαλέσαμε τα επεισόδια εμείς. Δεν ζητήσαμε ποτέ τίποτα, ούτε χρήματα ούτε εξουσίες. Τα αφήνουμε σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, μόνη μας ανάγκη και παράκληση είναι η ησυχία μας για προσευχή. Όταν όμως σε χτυπάνε με λοστούς, βαριές ή προσπαθεί μία "φαγάνα" να γκρεμίσει μια πόρτα και έναν τοίχο που πίσω του βρίσκονται μοναχοί, τότε κάνεις το "λάθος" να αμύνεσαι. Πάντα είμαστε σε θέση άμυνας ποτέ η αδελφότητα μας δεν ξεκίνησε επεισόδια και ούτε έχει τέτοια διάθεση.

Σεβόμαστε απόλυτα το Ελληνικό Κράτος και δεν θα θέλαμε σε τέτοιες δύσκολες στιγμές που περνάει η Ελλάδα να την επιβαρύνουμε με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο με τέτοια επεισόδια. Ίσα ίσα που κατηγορηθήκαμε κιόλας από την Νέα Αδελφότητα όταν προτείναμε στην Ελληνική Κυβέρνηση να διαθέσουμε και κειμήλια (Σκηνή του Ναπολέοντα) για να αποσβεστεί μέρος του δημόσιου χρέους. Σαν Έλληνες θεωρούμαι ότι αυτό ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε αρκετά, όλα τα περιουσιακά στοιχεία μας έχουν δεσμευτεί από την Νέα Αδελφότητα των πέντε μοναχών.

Είπαν ότι μνημονεύουμε άλλους Επισκόπους. Το Άγιο όρος έχει έναν Επίσκοπο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Κάνοντας χρήση όρων του Κ.Χ.Α.Ο. δεν μνημονεύουμε τον Οικουμενικό διότι πράττει αίρεση (τον ίδιο όρο έχουν κάνει χρήση πολλές μονές του Α.Ο. έστω μία φορά τα τελευταία πενήντα χρόνια), αλλά δεν μνημονεύουμε άλλο Επίσκοπο. Η ένσταση μας είναι στο πρόσωπο όχι στον θεσμό. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το Φανάρι και με την ζωή μας αν χρειαστεί. Αλλά σας θυμίζουμε ότι ο ρόλος στο Όρος του Οικουμενικού είναι πνευματικός όχι διοικητικός διότι στο Άγιο Όρος έχει το αυτοδιοίκητο. Επίσης πιστεύουμε ότι ο Πατριάρχης ουδέποτε έκανε πράξη την Πατερική αγάπη στην αδελφότητα μας. 'Ισα ίσα, όσα καταλογίζει στην Τουρκική μεριά ότι κάνει εναντίον του, ο ίδιος κάνει χειρότερα σε ομόθρησκους εντός Αγίου Όρους και χωρίς να έχει αποδεχτεί ποτέ τις κατά καιρούς εκκλήσεις μας για δημόσια συζήτηση επί συγκεκριμένων θεμάτων. Η απόφαση της σιωπηλής θανατικής ποινής των μοναχών μας ήταν ερήμην. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί ένα δέντρο στον Αμαζόνιο έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα για τον ίδιο, από το δικαίωμα στην τροφή ή σε φάρμακα ενός μοναχού μας. Στο κονάκι μας φέρνει ένας 85χρονος μοναχός τρόφιμα, γιατί ως γνωστό οι Εσφιγμενίτες έχουν περιορισμό, αυτός λοιπόν ό 85χρονος μοναχός έχει συλληφθεί την τελευταία εβδομάδα τρεις φορές.

Στο "καταληψίες" έχω να θυμίσω ότι η αδελφότητα μας λειτουργεί αδιάλειπτα εντός κτιριακών εγκαταστάσεων της πάνω από 17 αιώνες. Στο "σχισματικοί" έχω να ρωτήσω από πότε ο ορθός δρόμος είναι τα συλλείτουργα με τον Πάπα; Στο "σκληροί ζηλωτές" να διαπιστώσω ότι το ζηλωτής είναι τιμή, παρά ο μοντέρνος μοναχός με σπάσιμο στην φωνή, με rolex και offshore σε νησιά "οικονομικούς παραδείσους" και για το τέλος τρεις απορίες έχουμε να παραθέσουμε υπάρχει σχίσμα με τους καθολικούς ή να πιστεύουμε στο αλάθητο του Πάπα; Έγινε πανορθόδοξη σύνοδο που επιτρέπει τα συλλείτουργα με τους Καθολικούς; Και στα επόμενα ασφαλιστικά μέτρα που ετοιμάζουν ήδη στην Νέα αδελφότητα των Κατσουλιέρηδων, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τάνκ;

Ξυπνήστε Αγιορείτες αδελφοί, ο εχθρός μας δεν είναι το ΦΠΑ που χρειάζεται από εμάς η πατρίδα για να ορθοποδήσει αλλά οι μοναχοί του ευρώ με μόνο διακόνημα την έκπτωση της πίστης.

--
Μετά Τιμής

Γραφείο Τύπου
Ιεράς Μονής Εσφιγμένου - Άγιο Όρος