Η σημασία της εορτής της Πεντηκοστής

Του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Θα ήθελα όμως να μιλήσω και για το περιεχόμενο της εορτής, και να σάς πω τι είναι η Πεντηκοστή και γιατί το Aγιο Πνεύμα δίνει τη χάρη του κατά την εορτή αυτή και γιατί παρουσιάστηκε με τη μορφή πύρινων γλωσσών δέκα ημέρες μετά την Ανάληψη του Κυρίου.  «Κι όταν πια συμπληρώθηκαν οι ημέρες κι έφτασε η Πεντηκοστή, φάνηκαν και διαμοιράστηκαν πάνω στους μαθητές γλώσσες που έμοιαζαν με φλόγα». Όχι πύρινες γλώσσες, αλλά γλώσσες που έμοιαζαν με φλόγα, για να μη νομίσεις πως το Aγιο Πνεύμα ήταν κάτι το αισθητό και υλικό. Όπως δηλαδή κατέβηκε στον Ιορδάνη ποταμό όχι περιστέρι, αλλά κάτι που έμοιαζε με περιστέρι, έτσι κι εδώ δεν ήταν φλόγα, αλλά κάτι που έμοιαζε με φλόγα. Και πάλι στο ίδιο σημείο αναφέρει ο Απόστολος «Σαν να φύσηξε δυνατός αέρας». Δεν λέει πως φύσηξε δυνατός αέρας, αλλά σαν να φύσηξε δυνατός αέρας. 
Έλαβε ο Χριστός την προσφορά, της ανθρώπινης φύσης μας και σαν αντάλλαγμα μάς έδωσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ακριβώς συμβαίνει σ έναν μακροχρόνιο πόλεμο, που όταν τελειώσουν οι μάχες και σταματήσει ο πόλεμος και συναφθεί ειρήνη, οι αντίπαλοι ανταλλάσσουν μεταξύ τους εγγυήσεις και ομήρους, έτσι έγινε και μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Έστειλε ο άνθρωπος στο Θεό εγγύηση και ενέχυρο την προσφορά της ανθρώπινης φύσης, και την πήγε στον ουρανό ο Χριστός. Έστειλε κι ο Θεός σε μάς εγγύηση και ενέχυρο το
Aγιο Πνεύμα. Και το ότι έχουμε εγγύηση και ενέχυρο είναι φανερό από το εξής, πρέπει η εγγύηση και το ενέχυρο να είναι βασιλικής καταγωγής. Γι αυτό μάς έστειλε ο Θεός το Aγιο Πνεύμα, γιατί προέρχεται από την ίδια εξαιρετική βασιλική ουσία (του Θεού). Κι Εκείνος που προσφέρθηκε από εμάς ήταν από βασιλική γενιά, γιατί ήταν απόγονος του Δαβίδ. Και αφού η πολύτιμη προσφορά μας (ο Χριστός) βρίσκεται στους ουρανούς δε φοβάμαι πλέον. Γι αυτό και αν κάποιος με απειλήσει με αιώνια βασανιστήρια ή με την άσβεστη φωτιά ή με άλλες ποινές και τιμωρίες, δε φοβάμαι πλέον. Αλλά περισσότερο φοβάμαι, όμως δεν απελπίζομαι, για τη σωτηρία μου. Γιατί δεν θα δεχόταν στον ουρανό ο Θεός την προσφορά μας, αν δεν σκεπτόταν να προσφέρει στους ανθρώπους πολλά αγαθά. Πριν να δεχθεί την προσφορά μας, όταν στρέφαμε τα μάτια μας στον ουρανό και αντιλαμβανόμασταν την ύπαρξη των αγγέλων, συγκρίναμε τον εαυτό μας με τις δυνάμεις αυτές και διαπιστώναμε πόσο αδύνατοι είμαστε. Τώρα όμως, αν θελήσουμε να δούμε την ευγένειά μας, υψώνουμε τα μάτια μας στον ουρανό, και μάλιστα στο θρόνο του Θεού, γιατί εκεί κάθεται η πολύτιμη προσφορά του ανθρώπινου γένους (ο Χριστός). 

Έτσι και από τον ουρανό θα έλθει ο Υιός του Θεού για να μάς κρίνει. Ας είμαστε λοιπόν έτοιμοι, για να μη θεωρηθούμε ανάξιοι της δόξας (της Δευτέρας Παρουσίας Του). Γιατί θα έλθει οπωσδήποτε ο Κύριός μας και δεν θ αργήσει. Θα έρθει και θα έχει μαζί Του στρατιές, τάγματα αγγέλων, συντάγματα αρχαγγέλων, ομάδες μαρτύρων, χορούς δικαίων, τους προφήτες και τους αποστόλους, και στο μέσο όλων αυτών των άυλων στρατευμάτων θα φαίνεται ο Κύριος με μια ασύλληπτη και ανέκφραστη δόξα.
 
ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


Τη αυτή ημέρα, Κυριακή ογδόη από του Πάσχα, ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ εορτάζομεν, προσέτι δε και την του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΝ

Πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτως νέμει                                                                                           
Χριστός το θείον Πνεύμα τοις Αποστόλοις.                                                                                                                                       
Εκκέχυται μεγάλω ενί ήματι Πνεύμ΄ αλιεύσι.


Την εορτήν ταύτην της Αγίας Πεντηκοστής εορτάζομεν σήμερον εις ανάμνησιν της εν τω κόσμω επιδημίας του Παναγίου Πνεύματος γενομένης πεντήκοντα ημέρας μετά την εκ νεκρών Ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καθ΄ ην εξεπληρώθη η υπόσχεσις Αυτού προς τους Μαθητάς Του και έλαβε πέρας η ελπίς και η τελείωσις αυτών. Εορτάζομεν προσέτι την Αγίαν Πεντηκοστήν προς τιμήν του εβδομαδικού αριθμού, διότι, καθώς οι Εβραίοι αριθμούντες επτά εβδομάδας από του Πάσχα την ιδικήν των Πεντηκοστήν εορτάζουσιν, επειδή ότε επληρώθησαν πεντήκοντα ημέραι από του Πάσχα έλαβον τον Νόμον, ούτω και ημείς την από του Πάσχα Πεντηκοστήν εορτάζομεν καθότι αντί του Νόμου το Πανάγιον Πνεύμα εν αυτή τη Πεντηκοστή ημέρα ελάβομεν, νομοθετούν και οδηγούν ημάς εις πάσαν αλήθειαν και τα αρέσκοντα τω Θεώ διατάττον. Τρεις δε ήσαν αι παρ΄ Εβραίοις μεγάλαι εορταί, το Πάσχα, η Πεντηκοστή και η Σκηνοπηγία· και το μεν Πάσχα εποίουν εις ανάμνησιν της απολυτρώσεως αυτών εκ της Αιγύπτου και διαβάσεως της Ερυθράς θαλάσσης, δηλαδή όταν εσχίσθη εις δύο η θάλασσα και διέβη όλος ο λαός εις το πέραν δια ξηράς. Εκ τούτου δε και Πάσχα καλείται, διότι πάσχα κατά την γλώσσαν των Εβραίων σημαίνει διάβασις. Εφανέρωνε δε εκείνη η διάβασις την από της σκοτεινής αμαρτίας διάβασιν της ανθρωπίνης φύσεως και επάνοδον αυτής εις το φως της αιωνίου ζωής. Την δε Πεντηκοστήν εώρταζον εις ανάμνησιν της εν τη Ερήμω κακοπαθείας και ότι, ως είπομεν, εν αυτή άλαβον τον Νόμον. Όπως δε εκείνοι ύστερον από την κακοπάθειαν και θλίψιν της ερήμου έφθασαν και εις την Γην της Επαγγελίας και τότε από των καρπών σίτου, οίνου και των άλλων αγαθών απήλαυσαν, ούτω και ημείς ομοίως δια πολλών θλίψεων εις την ουράνιον καταντώμεν μακαριότητα, κατά την αψευδή επαγγελίαν του Αρχηγού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εδήλου δε η εν τη ερήμω κακοπάθεια των Εβραίων και η κατόπιν είσοδος αυτών εις την Γην της Επαγγελίας την ημετέραν εξ απιστίας κάκωσιν και εις την Εκκλησίαν εισέλευσιν. Όπως δε εκείνοι εισελθόντες εις την Γην της Επαγγελίας μετέλαβον των επιγείων αγαθών ούτω και ημείς εισερχόμενοι εις την Εκκλησίαν μεταλαμβάνομεν του Δεσποτικού Σώματος και Αίματος. Περί δε της εορτής της Σκηνοπηγίας αρκετά είναι εκείνα τα οποία είπομεν εις την Μεσοπεντηκοστήν. Όθεν περιττόν είναι να λέγωμεν και εδώ τα ίδια και μάλιστα αφού δεν υπάρχει ουδεμία ανάγκη. Επειδή λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον εν αυτή τη ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής εις τους Μαθητάς επεδήμησε, δια τούτο την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Επειδή δε οι θείοι Πατέρες έκριναν καλόν να ορίσουν την αύριον Δευτέραν ως ημέραν ιδιαιτέρας εορτής του Παναγίου και ζωοποιού Πνεύματος προς τιμήν και δια το μεγαλείον του τρίτου τούτου προσώπου της Αγίας και ζωαρχικής Τριάδος, δια τούτο και ημείς γράφομεν εις το αυριανόν Συναξάριον όσα ανήκουσιν εις την επιδημίαν του Αγίου Πνεύματος.

Η ζωή της Εκκλησίας δεν είναι μία στοχαστική ή διανοητική λειτουργία αλλά είναι εμπειρία πνευματική.

Πνευματική ζωή στην Ορθοδοξία ονομάζουμε τη συμμετοχή του πιστού στην πνευματική εμπειρία και ζωή της Εκκλησίας, όπως την έζησαν οι Άγιοι και την παρέδοσαν οι πατέρες. Η ορθόδοξη πνευματικότητα συνδέεται με την ορθόδοξη θεολογία στενά και η θεολογία αποτελεί τη θεωρητική έκφραση της πνευματικής εμπειρίας (πράξης). Η ζωή της Εκκλησίας δεν είναι μία στοχαστική ή διανοητική λειτουργία αλλά είναι εμπειρία πνευματική. Αυτή την κοινή εμπειρία οι Πατέρες προσπάθησαν να διασφαλίσουν με την παράδοση. Η παράδοση λοιπόν είναι οδηγός. Έχουμε πνευματική ζωή, όταν συμμετέχουμε στην πνευματική εμπειρία των αγίων, δηλαδή στον αγιασμό. Όταν ο τρόπος ζωής μας μοιάζει με τον τρόπο που άφησαν οι άγιοι.

Πλην ότι μολυσμόν έχει η κοινωνία


Το 1274 επί αυτοκράτορος Μιχαήλ του αζυμίτου γίνεται ενωτική Σύνοδος εις Λυών, η οποία απεφάσισε την μετά των Λατίνων ένωσιν. Μεταξύ  των αντιδρασάντων διεκρίθησαν οι Αγιορείται Πατέρες, οι οποίοι απέστειλαν ωραιοτάτην δογματικήν επιστολήν εις τον αυτοκράτορα, αρνούμενοι σταθερώς το μνημόσυνον «των καπηλευσάντων τα θεία». Μετά ταύτα ακολούθησαν τα γνωστά μαρτύρια των Αγιορειτών Πατέρων. Το πνεύμα της επιστολής περικλείεται εις την εξής πρότασιν: Πλην ότι μολυσμόν έχει η κοινωνία, εκ μόνου του αναφέρειν αυτόν, καν ορθόδοξος είη ο αναφέρων» 

(P.G.  99,  1669  A).

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Τὸν καρδιακόν ουρανόν περιγράφει ο Άγιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης στα «Νηπτικά Κεφάλαιά» του, λέγοντας: 

«Όπου υπάρχει ταπείνωσις, όπου υπάρχει μνήμη
 
Θεού, που αποτελείται απὸ νήψη και προσευχή, και όπου υπάρχει
 
συνεχής προσευχή, η οποία στρέφεται κατά των εχθρών δαιμόνων,
 
εκεί ασφαλώς είναι ο τόπος του Θεού, δηλαδή καρδιακός ουρανός,
 
όπου η φάλλαγγα των δαιμόνων φοβάται να παραμείνη, επειδὴ στον τόπον αυτόν κατοικεί ο Θεός».
 

«Planned Parenthood»: Yπερκέρδη από τις δολοφονίες αγέννητων μωρών...

Planned Parenthood Sign-240x161


H «Planned Parenthood» αποτελεί μία από τις πλέον απάνθρωπες οργανώσεις του πλανήτη, που με την δικαιολογία της προστασίας της υγείας και της ζωής των γυναικών κερδοφορεί με την δολοφονία αγέννητων μωρών, λειτουργώντας ως πρωτεργάτης των πραγματοποιούμενων εκτρώσεων αλλά και των εκστρατειών προώθησης και νομιμοποίησής τους στην κοινή γνώμη.
Σύμφωνα με την έκθεση του Life Decisions International (LDI) που λειτουργεί ως Οργανισμός Ελέγχου της Planned Parenthood, ο «οργανισμός οικογενειακού προγραμματισμού» κατάφερε να πραγματοποιήσει τεράστιους αριθμούς εκτρώσεων καθώς και κερδών-ρεκόρ κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2011-2012.
“Εδώ και δεκαετίες, η Planned Parenthood λειτουργεί ως η πλέον εξελιγμένη φονική μηχανή στις Ηνωμένες Πολιτείες,” δήλωσε στον τύπο ο Douglas R. Scott, Jr., πρόεδρος της Life Decisions International. “Η μηχανή (αυτή) πραγματοποίησε ακόμη ένα ρεκόρ....”
Η έκθεση σημειώνει ότι κατά την διάρκεια του 2011-2012 η Planned Parenthood “δολοφόνησε 333,964 αγέννητα παιδιά, αποκτώντας κέρδη ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων’’, και σημειώνοντας περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.
“Το εισόδημα της Planned Parenthood συμπληρώνεται κατά μεγάλο μέρος από την φορολόγηση των Αμερικανών πολιτών. Κατά το έτος 2009-2010 η κυβερνητική χρηματοδότηση έφτασε στο υπέρογκο ποσόν των 487,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Την αμέσως επόμενη χρονιά (2010-2011) το ποσό «σκαρφάλωσε» στα 538,5 εκατομμύρια δολάρια ενώ το 2011-2012 η χρηματοδότηση κάλυψε το 45,2 τοις εκατό του ετήσιου προϋπολογισμού της (542,4 εκατομμύρια δολάρια)’’, αναφέρουν τα στοιχεία της έκθεσης.
Ποιός είναι όμως ο κυριότερος σύμμαχος και αρωγός της Planned Parenthood για το απάνθρωπο έργο της; Σύμφωνα με τον Scott η άγνοια της κοινής γνώμης για την κρυφή ατζέντα της και τις δραστηριότητες της νομιμοποιούν και γιγαντώνουν ολοένα και περισσότερο την δράση της... 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6/2013

 http://agiooros.org/viewtopic.php?f=16&t=7983

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αγωνιστική εκδήλωση ορθοδόξων πατριωτικών και κοινωνικών φορέων και συλλόγων κατά της ανέγερσης του τζαμιού στην Αθήνα , και της ισλαμοποίησης της χώρας , την Τετάρτη 26 Ιουνίου και ώρα 7μ.μ στην πλατεία της στάσης Ελαιώνας του μετρό .

Θα συμμετέχουν τα Δ.Σ των
Ελληνορθόξων συλλόγων και φορέων :

ΕΛ.ΚΙ.Σ ( Ελληνορθόδοξο κίνημα σωτηρίας )

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΠΥΡΙΝΗ ΡΟΜΦΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ

ΙΝ.ΚΑ ( ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ )

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Μ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ

Παπουλάκος:

Εγώ είμαι γέροντας κι αργά ή γρήγορα θα φύγω για να δώσω λόγο στον πλάστη μου και κριτή μου για τα κρίματά μου, ώστε τίποτα δε θα κερδίσουνε φιμώνοντας το δικό μου το στόμα. Αυτοί όμως, όπως και νάρθουν τα πράγματα, θα πάνε κατά διαβόλου και το πιο φριχτό είναι ότι σέρνουνε στις αμαρτωλές καρότσες τους ολάκαιρο το έθνος, εσάς τον τίμιο και δουλευτή λαό. Σας ξεγελούνε με ταξίματα που δεν τάχετε χρεία, γιατί είν΄ ανήμποροι να σας μιλήσουνε τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν έχουνε τη δύναμη να σας φρονηματίσουνε, γιατί η ζωή η δικιά τους είναι βουτηγμένη στην κοπριά. Είν΄ ανήμποροι να γειάνουν τις πληγές σας, γιατί οι πληγές ενού λαού δε γιατρεύουνται αν όλοι οι πολίτες, που είναι το αρρωστημένο κορμί, δε θελήσουν και δε βοηθήσουν για την γιατρειά. Όλοι σας είστε βουτημένοι στην αμαρτία, όλοι σας έχετε κλέψει, όλοι σας έχετε ψευτίσει, όλοι σας έχετε πιθυμήσει τη γυναίκα του γείτονα ή του ξένου, όλοι σας έχετε μοιχέψει με το νου και με την πράξη, όλοι σας έχετε αδικήσει κι όλοι σας έχετε κλείσει σατανικά τα μάτια στις πληγές του αδελφού σας και τ΄ αυτιά σας στο βόγγο των αρρώστων και του κυνηγημένου. Κοντολογίς, όλοι σας είστε φονιάδες, γιατί ούλα τούτα τα κρίματα είναι μιλιούνια καρφιά που μπήγετε καθημερινά στο πανάχραντο κορμί του Χριστού και Σωτήρα μας. Συνηθίσαμε να φορτώνουμε στη ράχη των οβρηών και του Πιλάτου το σταύρωμα του Σωτήρα, όταν εμείς, που καμωνόμαστε τους Χριστιανούς, ανοίγουμε καθημερινά πληγές στο κορμί Του. Ποιος όμως απ΄ τους αρχόντους που μας κυβερνάνε έχει τη δύναμη να σηκώσει το ρούχο σας και να φανερώσει στα ίδια σας τα μάτια τις πληγές σας; Κανένας. Γιατί είναι οι ίδιοι βρώμικοι και λωβιασμένοι, αισχροί και άτιμοι και γιομάτοι τόσο έμπυο, που ο καθένας θα τους έλεγε κατάμουτρα γιατρούς ανήμπορους να γιατρέψουν τις ξένες πληγές, αφού δεν μπορούν να γιατρέψουν τις δικές τους. Ζυμωμένοι στην ψευτιά, λαχανιάζουνε αναμεταξύ τους, πως θα ξεπεράσει ο ένας τον άλλον στο κρίμα. Κι όντας τέτοιοι, ορμηνεύουνε το λαό και κανονίζουνε με νόμους πώς να κυβερνηθεί το μυαλό και η ψυχή των παιδιών μας. Αυτοί που προδίνουνε ολημερίς το στεφάνι τους και ξαδιάντροπα γυρίζουν με παλακίδες, αυτοί που έχουνε κάνει νόμο και κανόνα την πουτανιά, μιλάνε για νόμο και γι΄ αλήθεια. Αντίς να καθαριστούνε οι ίδιοι και σιγά-σιγά και φρόνιμα, με το παράδειγμα της καθαρής ζωής τους και με τα λόγια του Χριστού, να πασχίσουν να γιατρέψουν τις πληγές σας, πιχειρούν να σας ξιπάσουν με πλουμίδια που ξεγελούν αλλά δεν καλυτερεύουν τη ζωή σας. Παράδειγμα τούτη η καρότσα του διαβόλου που τη σπρώχνει στο νερό η φωτιά, και ξερνάει καπνό και λερώνει το λιμάνι της Καλαμάτας. Περηφανεύουνται οι κυβερνήτες μας πως προικίσανε το έθνος με τέτοια δαιμονικά σύνεργα και πως με τέτοια πλουτίζουνε το γένος, ενώ το σπρώχνουν από το κακό στο χειρότερο.

Ορθόδοξη Εκκλησία Μολδαβίας : Ακυρώστε τους νόμους, υπέρ των ομοφυλόφιλων, διαφορετικά : Όχι Θεία Κοινωνία και αφορισμό στα μέλη της Κυβέρνησης.

The Synod of the Orthodox Church of Moldova met on the 20th of June 2013 at the Metropolitan Administration.


The meeting was chaired by His Eminence Metropolitan Vladimir. The archpastors discussed a set of issues of major importance for the Moldovan society, including the Government’s insistent promotion of anti-Christian and immoral bills, in defiance of the nation’s traditional moral values. The Declaration of the Synod was approved, expressing concern for the state’s tendency to legalize immoral and socially and spiritually harmful behaviours.
Synod
It has been stated that under the mask of human rights promotion, the Moldovan authorities have been methodically defying the Moldovan people’s values, and supported depravity, sin, and sexual immorality, protecting the pretended rights of so-called sexual minorities.
”All these makes us conclude that in the recent years, the Orthodox Church of Moldova and the Christians making circa 93,4% of the country’s total population have been excluded from the Government’s plans, in favour of non-traditional minorities that, regretfully, very easily obtain the support of many of our brothers, although many of them pretend to be true pastors, and not paid shepherds”.
The Declaration that will be submitted to the state authorities warns the Government that in case if the anti-discrimination law is not amended so as to exclude any special protection of sexual minorities and, and to include a ban on the promotion of immoral behaviour and its propaganda, then the Church reserves its canonical right to excommunicate members of the Government. This may initially include prohibition for them to participate in the Eucharist, and if they do not repent, even lead to total exclusion from any church activity.
“At the same time, the Church reserves its right to take all canonical measures in order to protect the majority Christian population from the danger of spread of spiritual death in our society. Thus:
1. We initiate preparing for the calling of the General Assembly of the worshipers from the Metropolis of Moldova, where the entire Moldovan Church will express opinion on the new challenges faced by the Church
2. The Synod blesses the Christians to engage in a Cross Procession (on foot) around the country Between 02 August and 21 September. This will be a Procession of repentance for the entire nation, with litany for forgiveness and victory over seen and unseen enemy”, states the Synod Declaration.